Värdet av in­bör­des tes­ta­men­te

Sista bladet på ett träd
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-07 ● 4 minuter
Dela artikeln
Ett tes­ta­men­te är ett ju­ri­diskt do­ku­ment som ger dig möj­lig­het att be­stäm­ma för­del­ning­en av dina till­gång­ar efter din bort­gång.

Det kan vara ett in­di­vi­du­ellt tes­ta­men­te som du upp­rät­tar själv, eller ett ge­men­samt tes­ta­men­te som skapas av två eller flera per­so­ner för att regle­ra hur till­gång­ar­na ska för­de­las när någon av dem av­li­der.

Ett in­bör­des tes­ta­men­te skrivs av flera per­so­ner, van­ligt­vis kär­lekspar, oav­sett om de är gifta, sambor eller särbor. Det är ett vik­ti­gt ju­ri­diskt do­ku­ment som kan hjälpa till att tyd­li­gt regle­ra hur för­mö­gen­he­ten för­de­las mellan par­ter­na. I denna ar­ti­kel går vi igenom varför man skri­ver ett in­bör­des tes­ta­men­te och hur det upp­rät­tas.

Varför in­bör­des tes­ta­men­te?

  • För makar kan in­bör­des tes­ta­men­te vara sär­skilt an­vänd­bart. Det ger dem möj­lig­het att pre­ci­se­ra hur mycket den ena maken ska ärva från den andra och vilka till­gång­ar som ska för­de­las. Detta kan minska risken för fram­ti­da miss­för­stånd och kon­flik­ter och sä­ker­stäl­la att båda par­ters öns­ke­mål re­spek­te­ras. 
  • För sambor är ett in­bör­des tes­ta­men­te ännu vik­ti­ga­re ef­ter­som de inte har samma lag­li­ga arvs­rät­tig­he­ter som makar. Utan ett tes­ta­men­te mellan sambor skulle alla till­gång­ar till­hö­ra den av­lid­na sam­bons ar­ving­ar, vilket kan leda till ovän­ta­de och oöns­ka­de kon­se­kven­ser.

👉 Läs mer om tes­ta­men­te för sambo re­spek­tive makar

Det är dock vik­ti­gt att komma ihåg att in­bör­des tes­ta­men­te inte är be­grän­sat till kär­lekspar. Även släk­ting­ar och vänner kan dra nytta av detta do­ku­ment. Det kan vara sär­skilt re­le­vant för släk­ting­ar som inte ärver enligt lag eller vänner som vill sä­ker­stäl­la att deras öns­ke­mål re­spek­te­ras när det gäller arv och för­del­ning av till­gång­ar.

Så oav­sett din re­la­tion till den person du vill in­klu­de­ra i ett in­bör­des tes­ta­men­te, ger det dig möj­lig­het att skapa tyd­li­ga och rätt­vi­sa regler för hur till­gång­ar och arv ska för­de­las i fram­ti­den.

💡 Hos Aatos kan du skapa tes­ta­men­te snabbt och enkelt.

Hur man upp­rät­tar ett in­bör­des tes­ta­men­te

Samma form­krav som vid van­li­ga tes­ta­men­ten finns för in­bör­des tes­ta­men­te.

Ett tes­ta­men­te måste vara:

  • Skrift­li­gt.
  • Un­der­teck­nas av tes­ta­torn, upp­rät­ta­ren av tes­ta­men­tet.
  • Sam­ti­di­gt be­vitt­nat och sig­ne­rat av två vitt­nen

👉 Det finns yt­ter­li­ga­re krav på vem som kan vara tes­ta­tor re­spek­tive vittne.

Tes­ta­torn

Hu­vud­re­geln är att per­so­nen som vill upp­rät­ta ett tes­ta­men­te måste vara minst arton år gammal. Denna ål­ders­gräns är tydlig och ofta gäl­lan­de, men det finns vissa un­dan­tag.

Om en person är sexton år gammal och äger egen­dom som de kan för­fo­ga över själva, till ex­em­pel en bostad, har de möj­lig­het att upp­rät­ta ett tes­ta­men­te, även om de är under den van­li­ga ål­ders­grän­sen.

Det är dock vik­ti­gt att notera att ett tes­ta­men­te kan bli ogil­ti­gt om det har upp­rät­ta­ts under på­ver­kan av en all­var­lig psy­kisk stör­ning. För att tes­ta­men­tet ska anses ogil­ti­gt måste det vara tyd­li­gt att den psy­kis­ka stör­ning­en på­ver­ka­de per­so­nens för­måga att förstå och med­ve­tet skapa tes­ta­men­tet.

Så även om det finns ge­ne­rel­la regler för ålder och psy­kisk hälsa när det gäller tes­ta­men­ten, finns det vissa un­dan­tag och ny­an­ser att beakta för att sä­ker­stäl­la att tes­ta­men­te är gil­ti­gt och ju­ri­diskt håll­bart.

Vitt­ne­na

Det finns inte bara krav på tes­ta­torn utan det finns också krav på vitt­nen.

Dessa är:

  • Vitt­ne­na måste vara minst femton år gamla.
  • Förstå att det är ett tes­ta­men­te de be­vitt­nar. Där­e­mot måste de inte känna till in­ne­hål­let i tes­ta­men­tet.
  • Får inte ha en psy­kisk stör­ning. 
  • Får inte vara nära släkt med tes­ta­torn eller vara arv­ta­ga­re i tes­ta­men­tet. 
  • Får inte vara gift eller sambo med tes­ta­torn.

För­va­ring av tes­ta­men­te

När ett tes­ta­men­te har upp­rät­ta­ts ska den för­va­ras på en säker plats. Detta då tes­ta­men­tet endast är gäl­lan­de i ori­gi­nal.

Lagen har ingen de­fi­ni­tion på hur exakt detta ska göras men ett tips är att för­va­ra dem där man brukar för­va­ra vär­de­pap­per.

In­ne­håll i in­bör­des tes­ta­men­te

Ett in­bör­des tes­ta­men­te kan bäst be­skri­vas som en hand­ling som har två eller fler tes­ta­men­ten skriv­na på samma papper. Ett in­bör­des tes­ta­men­te bör regle­ra olika möj­li­ga sce­na­ri­os; om någon av par­ter­na av­li­der före den andra eller om båda av­li­der. Vad som är bra att in­klu­de­ra beror på om de vilken re­la­tion par­ter­na har med varand­ra.

Det är också bra att tänka på om egen­do­men ska ärvas med fri för­fo­gan­de­rätt eller full ägan­de­rätt.

Fri för­fo­gan­de­rätt in­ne­bär att arv­ta­ga­ren ärver egen­do­men men de får inte tes­ta­men­te­ra bort egen­do­men eller skänka bort den genom gåva.

Ett arv med full ägande rätt har inte några be­gräns­ning­ar. Har man ef­terar­ving­ar, t.ex. sär­kull­barn kan deras rätt till erf­terarv därför be­grän­sas genom att tes­ta­men­te­ra med full ägan­de­rätt.

Makar

Makar ärver utan ett in­bör­des tes­ta­men­te av varand­ra före ge­men­sam­ma barn. Detta då ma­kar­na ärver de ge­men­sam­ma bar­nens andel först.

Trots denna arvs­ord­ning kan det vara mycket klokt att upp­rät­ta in­bör­des tes­ta­men­te även mellan makar. Det finns flera skäl till detta. Ett skäl är om ma­kar­na inte vill att de ska ärva allt av varand­ra eller om de vill välja.

I ett in­bör­des tes­ta­men­tet kan ma­kar­na själva välja hur mycket och vad de ska ärva av varand­ra. Dock måste en make ärva egen­dom värd minst 4 pris­bas­belopp vid den andres bort­gång. Regeln har in­för­ts för att skydda den över­le­van­de maken.

En annan viktig sak att tänka på är om egen­do­men ska ärvas med fri för­fo­gan­de rätt eller med full ägande rätt. Lagens ut­gångs­punkt är att makar ärver med fri för­fo­gan­de rätt av varand­ra innan ge­men­sam­ma barn. Om ma­kar­na inte vill detta måste detta stå tyd­li­gt i tes­ta­men­tet.

Om det finns sär­kull­barn, dvs. inte ge­men­sam­ma barn, ärver inte maken sär­kull­bar­nets andel. Sär­kull­bar­net har istäl­let rätt till arv direkt och detta är vik­ti­gt att regle­ra i ett in­bör­des tes­ta­men­te.

💡 Tips! Hur du kan trygga ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fall.

💻 Hos Aatos kan du enkelt skriva ett tes­ta­men­te.  Det tar våra an­vän­da­re i snitt 10 mi­nu­ter att upp­rät­ta ett tes­ta­men­te.

Gäller in­bör­des tes­ta­men­te efter skils­mäs­sa

Hu­vud­re­geln är att in­bör­des tes­ta­men­te inte gäller efter skils­mäs­sa. Detta då man antar att ex-ma­kar­na inte längre vill att tes­ta­men­tet ska vara gil­ti­gt.

Det finns där­e­mot ett un­dan­tag till regeln. Detta om det finns an­led­ning att anta att någon av par­ter­na fort­fa­ran­de vill att tes­ta­men­tet ska gälla vid even­tu­ell bort­gång kommer den att gälla. Det är därför bäst att åter­kal­la tes­ta­men­tet. Ett tes­ta­men­te åter­kal­las genom att för­stö­ra det.

Sambos

Som ti­di­ga­re nämnt ärver inte sambos av varand­ra. Om sambos vill ärva av varand­ra måste de ange detta i sina en­skil­da tes­ta­men­ten eller i ett in­bör­des tes­ta­men­te.

Var nog­gran­na att ange vad ni ärver av varand­ra och hur mycket. Här kan det också vara bra att tänka på om egen­do­men ska ärvas med fri för­fo­gan­de­rätt eller full ägan­de­rätt.

💡 Visste du att Allt fler skri­ver tes­ta­men­te

Vänner och släkt

Vissa släk­ting­ar såsom barn, barn­barn, för­äld­rar och syskon ärver enligt lagen i denna ord­ning­en. Men om man vill att någon släk­ting ska ärva en viss egen­dom eller om man vill byta plats på ord­ning­en måste detta anges i tes­ta­men­tet.

Vänner har ingen arvs­rätt. Om man vill att vänner ska ärva får man ange detta i tes­ta­men­te.

Skapa in­bör­des tes­ta­men­te hos Aatos

✨ Hos Aatos kan du skapa ett tes­ta­men­te genom att be­sva­ra enkla frågor. Pröva vår tjänst nedan!

Smidigare juridik, online och enkelt!