Ogil­tig­för­kla­ra tes­ta­men­te

Testamente kan bli ogiltigtförklarat
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-27 ● 4 minuter
Dela artikeln
Många skri­ver tes­ta­men­te själva utan att ta hjälp av ett proffs. För att tes­ta­men­tet ska vara gil­ti­gt måste flera krav vara upp­fyll­da och detta kan därför vara ris­ka­belt.

Reg­ler­na om tes­ta­men­te finns i Ärv­da­bal­kens tionde ka­pi­tel. I lagen finns många krav upp­ställ­da som måste vara upp­fyll­da för att ett tes­ta­men­te ska vara gil­ti­gt. Är inte alla krav upp­fyll­da kan tes­ta­men­tet ogil­tig­för­kla­ras.

I denna ar­ti­kel går vi igenom van­li­ga miss­tag och vad som kan göra ett tes­ta­men­te ogil­ti­gt. Vi för­kla­rar också hur det går till att ogil­tig­för­kla­ra ett tes­ta­men­te.

Ett gil­ti­gt tes­ta­men­te

För att du ska kunna be­stäm­ma över hur ditt arv ska för­de­las måste du skriva ett gil­ti­gt tes­ta­men­te. Utan ett tes­ta­men­te för­de­las ditt arv enligt svensk lag, vilket in­ne­bär att de som ska ärva följer arvs­ord­ning­en.

Enligt föl­jan­de ska arvet för­de­las enligt arvs­ord­ning­en:

  • I första hand dina barn och barn­barn, det vill säga bröstar­ving­ar. Om barnet har av­li­dit träder barn­barn in i dennes ställe som ar­ving­ar.
  • I andra hand dina för­äld­rar. Om dessa är av­lid­na ärver dina syskon. Om dina syskon har av­li­dit träder deras barn in i deras ställe. 
  • I tredje hand mor- och far­för­äld­rar. Är dessa inte vid liv längre ärver mor- och far­brö­der samt moster/faster. Där stan­nar dock arvs­ord­ning­en. Ku­si­ner ärver därför inte.

Läs mer: Så fun­ge­rar arvs­rätt och tes­ta­men­te och vem ärver dig.

💡 Ställ frågor till våra ju­ris­ter via chatt eller e-post utan extra kost­nad.

Tes­ta­men­te - for­mel­la krav

Det är vik­ti­gt att tes­ta­men­tet upp­fyl­ler de form­krav som finns för att vara gil­ti­gt.

Föl­jan­de krav ställs på ett tes­ta­men­te:

  • Tes­ta­men­tet ska vara skrift­li­gt. Det är inte möj­li­gt att be­rät­ta sina öns­ke­mål munt­li­gt eller genom att göra en in­spel­ning på te­le­fo­nen. Tes­ta­men­tet måste vara skrift­li­gt. 
  • Tes­ta­men­tet ska vara un­der­teck­nat av dig och två vitt­nen. Du ska skrift­li­gen un­der­teck­na ditt tes­ta­men­te. Det ska också dina två vitt­nen vid samma till­fäl­le.
  • Vitt­ne­na som be­vitt­nar ditt tes­ta­men­te ska vara två per­so­ner som fyllt 15 och som för­står in­ne­bör­den av ett tes­ta­men­te. Det får inte vara per­so­ner som du är släkt med eller som är om­nämn­da i ditt tes­ta­men­te. Vitt­ne­na be­hö­ver inte läsa vad som står i tes­ta­men­tet, det räcker med att de be­vitt­nar din un­der­teck­ning.

Läs mer om regler gäl­lan­de tes­ta­men­te och tillägg i tes­ta­men­te

Nedan går vi igenom van­li­ga miss­tag man kan göra när man skri­ver sitt tes­ta­men­te.

In­ne­hål­let i ett tes­ta­men­te

Vad tes­ta­men­tet ska in­ne­hål­la är helt upp till dig. Du kan välja att tes­ta­men­te­ra bort alla dina till­gång­ar, eller enbart en en­skild sak.

Om du väljer att inte tes­ta­men­te­ra alla dina till­gång­ar utan bara någon/några få saker (till ex­em­pel en bil) kommer resten av ditt arv att för­de­las enligt arvs­ord­ning­en som be­skri­vi­ts ovan.

Om du har barn har dessa alltid rätt att få ut sin lag­lott, man kan alltså inte göra barn helt arvs­lö­sa. Lag­lot­ten är halva kvar­lå­ten­ska­pen som i sin tur delas lika av alla barn. Har man i tes­ta­men­tet angett att något barn inte ska få ärva eller ärva mindre än sin lag­lott kan denna del av tes­ta­men­tet ogil­tig­för­kla­ras av dom­stol.

Också om man skri­ver i tes­ta­men­tet att en ef­ter­le­van­de maka/make inte ska få något finns en regel som säger att de har rätt till en viss andel ändå och denna del av tes­ta­men­tet kan anses vara ogil­tig.

Du kan inte heller tes­ta­men­te­ra bort något som du inte äger.

💡 Tips! Att skriva tes­ta­men­te själv är lät­ta­re än vad du tror.

⏱️ Visste du att det i snitt tar 10 mi­nu­ter för våra an­vän­da­re att skapa ett tes­ta­men­te? Du svarar bara på enkla frågor, resten sköter vi.

For­mu­le­ring­ar i tes­ta­men­te

Det är in­led­nings­vis mycket vik­ti­gt att det fram­går att det är ett tes­ta­men­te. Lika vik­ti­gt är det också att det tyd­li­gt fram­går vilken egen­dom som ska till­fal­la vilken person/or­ga­ni­sa­tion. Om det upp­står oklar­he­ter kan det leda till att hela eller delar av tes­ta­men­tet anses ogil­ti­gt.

Tes­ta­men­tet ska vara ut­for­mat på ett sätt så att det inte upp­står miss­för­stånd för de ef­ter­le­van­de som ska tolka tes­ta­men­tet. För att tes­ta­men­tet ska vara så tyd­li­gt och kor­rekt som möj­li­gt är det en mycket god idé att ta hjälp av pro­fes­sio­nel­la yr­kes­verk­sam­ma ju­ris­ter som är kun­ni­ga i ämnet. Det kan du till ex­em­pel göra på ad­vo­kat­by­rå, hos banken eller, om du vill ha ett mer pris­värt al­ter­na­tiv,  online hos Aatos.

Sig­ne­ra tes­ta­men­te

Tes­ta­men­tet måste vara skrift­li­gt och un­der­teck­nat. Det är vik­ti­gt att både sig­ne­ring­en (det vill säga din un­der­skrift) och namn­för­tyd­li­gan­de finns med.

Be­vitt­na tes­ta­men­te

Ett van­li­gt miss­tag som kan göra tes­ta­men­tet ogil­ti­gt är att man inte får det be­vitt­nat eller att det är något fel med be­vitt­ning­en, till ex­em­pel att ett vittne inte sig­ne­rar sam­ti­di­gt som tes­ta­torn eller är en nära släk­ting. För att be­vitt­ning­en ska vara kor­rekt ska två vitt­nen se på när du skri­ver under tes­ta­men­tet och själva skriva under sam­ti­di­gt. Vitt­ne­na be­hö­ver inte veta vad som står i tes­ta­men­tet, men de be­hö­ver vara in­för­ståd­da med att det är ett tes­ta­men­te som skrivs.

Vitt­ne­na måste vara minst 15 år gamla och vara vid sina sinnes fulla bruk. Vitt­ne­na får inte vara någon som ska ärva dig enligt tes­ta­men­tet. Du får alltså inte tes­ta­men­te­ra till vitt­net. Vitt­net får inte heller vara släkt med dig eller vara någon som är gift med den som ska ärva dig. Det måste finnas upp­gif­ter till vitt­ne­na i tes­ta­men­tet så att man senare kan kon­tak­ta dem om det behövs. Namn, per­son­num­mer, adress och yrke brukar skri­vas med.

För­va­ring av tes­ta­men­tet

Ett miss­tag som man kan göra som inte gör tes­ta­men­tet ogil­ti­gt men får samma in­ne­börd är om tes­ta­men­tet inte hittas när tes­ta­torn av­li­der, eller för­störs.

Om man inte för­va­rar tes­ta­men­tet på en säker plats eller be­rät­tar för någon att det finns kan det in­ne­bä­ra att det aldrig kommer fram när man av­li­der och arvet kommer då för­de­las som om inget tes­ta­men­te fanns. För att vara säker på att tes­ta­men­tet hittas ska man för­va­ra tes­ta­men­tet på en säker plats. Lagen stäl­ler inga krav på att tes­ta­men­tet ska re­gi­stre­ras eller för­va­ras på någon spe­ci­fik plats utan det vik­ti­gas­te är helt enkelt att du för­va­rar tes­ta­men­tet på en plats som dina ef­ter­le­van­de kommer att hitta när du har gått bort.

Du kan till ex­em­pel för­va­ra det hemma bland andra vik­ti­ga papper eller i ett bank­fack. När man köper ett tes­ta­men­te hos Aatos kan man köpa till för­va­ring av tes­ta­men­tet hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. De för­va­rar då tes­ta­men­tet säkert åt dig och skic­kar ut in­for­ma­tion om att det finns ett tes­ta­men­te till dina an­hö­ri­ga när du har av­li­dit.

Hos Aatos kan du skriva ditt tes­ta­men­te online

Tes­ta­tors skick

En annan grund till att tes­ta­men­tet kan anses ogil­ti­gt är om tes­ta­torn (den som skri­ver tes­ta­men­tet) inte var vid sina sin­nens fulla bruk när tes­ta­men­tet skrevs. Det kan vara på grund av intag av nar­ko­ti­ka eller al­ko­hol, men också på grund av psy­kos­sjuk­dom eller demens.

Om tes­ta­torn blev tving­ad eller över­ta­lad att skriva tes­ta­men­tet kan det också vara grund för att ogil­tig­för­kla­ra tes­ta­men­tet.

Ogil­tig­för­kla­ra ett tes­ta­men­te

Om ett tes­ta­men­tet inte upp­fyl­ler kraven kan den som vill få det ogil­tig­för­kla­rat ansöka om detta i dom­stol. Det kallas för att man "klandrar" tes­ta­men­tet. Bara ar­ving­ar kan kland­ra tes­ta­men­tet och det måste göras inom sex må­na­der från att tes­ta­men­tet del­gi­vi­ts. Om ar­ving­en redan har god­känt tes­ta­men­tet kan man inte där­ef­ter väcka talan om klan­der.

Är kopia av ett tes­ta­men­te gil­ti­gt?

Om ori­gi­nal­tes­ta­men­tet upp­fyl­ler kraven för ett gil­ti­gt tes­ta­men­te är också kopian av denna giltig. Det får där­e­mot inte finnas några som helst tvek­sam­he­ter om att det som fram­går i kopian är tes­ta­tor­ns sista vilja.

Om man ska åter­kal­la ett tes­ta­men­te gör man det genom att för­stö­ra det gamla tes­ta­men­tet. Om man bara har en kopia kan det finnas en osä­ker­het om ori­gi­na­let blivit för­stört på grund av att det åter­kal­la­ts. Det kan därför vara pro­ble­ma­tiskt om man bara har en kopia.

Om man har ori­gi­na­let och tar en kopia av detta råder där­e­mot inga tvivel att det är kor­rekt och kopian kan då an­vän­das till ex­em­pel i kon­takt med myn­dig­he­ter och ar­ving­ar när tes­ta­torn gått bort. Det är då be­tyd­li­gt mer prak­tiskt att ta en kopia på tes­ta­men­tet för att inte ris­ke­ra att ori­gi­na­let för­svin­ner.

Läs mer om be­styrkt kopia av tes­ta­men­te

💡 För att inte ris­ke­ra att ditt tes­ta­men­te blir ogil­ti­gt kan du ta hjälp av en jurist eller en trygg on­li­ne­tjänst som är fram­ta­gen av ju­ris­ter.

Hos Aatos kan du snabbt och enkelt skriva ett gil­ti­gt tes­ta­men­te och har du frågor svarar våra ju­ris­ter gratis på dessa via chatt eller e-post.

Smidigare juridik, online och enkelt!