Tes­ta­ment­ti ne­tis­sä edul­li­ses­ti hin­taan 89 €

Sormet tietokoneen näppäimillä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ny­ky­ään voit tehdä ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin ne­tis­sä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa. Aa­tok­ses­sa laadit tes­ta­men­tin toi­vei­de­si mukaan 89 eu­rol­la.

Tes­ta­ment­ti on yksi ih­mi­sen tär­keim­mis­tä la­kia­sia­kir­jois­ta avio­eh­don li­säk­si.

Ennen tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen vaati käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa. La­ki­toi­mis­tot ve­loit­ta­vat käy­tet­ty­jen tun­tien mukaan noin 180–310 euroa/tunti, joten asia­kir­jan lo­pul­lis­ta hintaa ei vält­tä­mät­tä ollut en­nal­ta edes tie­dos­sa.

Aatos on en­sim­mäi­siä koko­naan ne­tis­sä toi­mi­via la­ki­pal­ve­lui­ta, minkä avulla laadit ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin toi­vei­de­si mukaan omalla ko­ti­soh­val­la. Oi­keus­tie­tei­li­jöi­den ke­hit­tä­mä pal­ve­lu op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot au­to­maat­ti­ses­ti ja nou­dat­taa vii­mei­sim­piä päi­vi­tyk­siä.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen in­ter­ne­tis­sä

Jotta tes­ta­ment­ti to­del­la pal­ve­lee te­ki­jään­sä, on sen laa­ti­mi­ses­sa käy­tet­tä­vä tar­peel­lis­ta huo­lel­li­suut­ta.

Ne­tis­sä on tällä het­kel­lä tar­jol­la paljon eri­lai­sia pal­ve­lui­ta, joiden avulla tes­ta­men­tin voi laatia itse il­mai­sia tes­ta­ment­ti mal­le­ja täyt­tä­mäl­lä.

Kaa­va­mai­seen mal­liin tehty tes­ta­ment­ti on asian­mu­kais­ten al­le­kir­joi­tus­ten jäl­keen pää­sään­töi­ses­ti lain vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä ja pätevä. Nämä pal­ve­lut eivät kui­ten­kaan usein­kaan pysty kaa­va­mai­suu­ten­sa joh­dos­ta tar­joa­maan par­hai­ta vaih­toeh­to­ja tes­ta­men­tin te­ki­jäl­le, sillä tes­ta­ment­taus­tah­to sekä va­ral­li­suus ovat hyvin yk­si­löl­li­siä.

Ta­val­li­sen ih­mi­sen voi olla han­ka­la tar­kas­tel­la val­mii­ta mal­le­ja kriit­ti­ses­ti ilman lain tun­te­mus­ta. Sil­loin on vaa­ra­na, että tes­ta­men­tin tekijä saat­taa tulla va­hin­gos­sa teh­neek­si it­sel­leen epäe­dul­li­sen asia­kir­jan. Älä kos­kaan al­le­kir­joi­ta asia­kir­jaa, jonka si­säl­töä et ym­mär­rä.

Li­säk­si moni hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö tar­jo­aa verk­ko­si­vuil­laan il­mai­sia mal­le­ja tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen. Ole kui­ten­kin tark­ka­na tes­ta­men­tin si­säl­lön kanssa, sillä tes­ta­ment­ti­poh­jan tekijä on usein laa­ti­nut mallin it­sel­leen edul­li­sel­la ta­val­la, mikä ei vält­tä­mät­tä nou­da­ta täysin omia toi­vei­ta­si.

💡 Vinkki: Aa­tok­sen kautta voit lah­joit­taa vas­tuul­li­ses­ti osan tai koko omai­suu­te­si ha­lua­mal­le­si hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töil­le.

Tes­ta­ment­tia laa­dit­taes­sa sel­vi­te­tään pe­ril­li­set

Hyvään tes­ta­ment­taus­ta­paan kuuluu tes­ta­ment­taa­jan pe­ril­lis­ten sel­vit­tä­mi­nen, pe­rin­nök­si jäävän omai­suu­den laadun ja määrän kar­toi­tus sekä muiden pe­rin­töä kos­ke­vien toi­vei­den to­teut­ta­mi­nen.

Pe­rin­tei­ses­ti nämä teh­tä­vät on tehnyt pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­nut ju­ris­ti, joka on kään­tä­nyt toi­veet lain kie­lel­le tes­ta­men­tin muo­dos­sa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa la­ki­mie­hen am­mat­ti­tai­to on saa­tet­tu jo­kai­sen saa­ta­vil­le tek­no­lo­gian avulla. Pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­net­ta­si ky­sy­mäl­lä ky­sy­myk­siä ja sel­vit­tää pe­ril­li­set vas­taus­te­si pe­rus­teel­la.

💡 Muista säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pai­kas­sa, josta pe­ril­li­se­si sen kuol­tua­si löy­tä­vät hel­pos­ti.

Miten Aa­tok­sen pal­ve­lu eroaa muista la­ki­pal­ve­luis­ta?

Aa­tok­sen pal­ve­lu eroaa mo­nel­la ta­val­la muista ver­kos­sa toi­mi­vis­ta la­ki­pal­ve­luis­ta.

Lis­ta­sim­me alle asioi­ta, joita muut la­ki­pal­ve­lut tai ne­tis­sä teh­tä­vät il­mai­set mallit eivät tes­ta­ment­tiä teh­des­sä tarjoa. Saat kui­ten­kin alla olevat asiat aina Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Muut la­ki­pal­ve­lut

  • Et tiedä lain­mu­kai­sia pe­ril­li­siä­si
  • Et saa apua oi­kean­lai­sen tes­ta­men­tin va­lin­taan
  • Tes­ta­men­tin mää­räyk­set voivat olla pä­te­mät­tö­miä
  • Edel­lyt­tä­vät laajaa perhe-, pe­rin­tö- ja vero-oi­keu­den tun­te­mus­ta
  • Ei asian­tun­ti­jan apua

Aa­tok­sen ju­ris­tit aut­ta­vat tar­vit­taes­sa il­mai­sek­si chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä, mikäli si­nul­la on ky­syt­tä­vää tes­ta­men­tin te­ke­mi­ses­tä.

Ko­ke­muk­sia ne­tis­sä teh­tä­väs­tä tes­ta­men­tis­ta

Aa­tok­sen asiak­kail­la on hyviä ko­ke­muk­sia verk­ko­pal­ve­lus­sa teh­dys­tä la­kia­sia­kir­jas­ta. Koko­nai­sar­vo­sa­nam­me on 4.3/5, kun Trust­pi­lot­tiin on jä­tet­ty yh­teen­sä noin 450 asia­kas­ar­vos­te­lua.

Aatos saa kii­tet­tä­vää pa­lau­tet­ta

Alla muu­ta­man tyy­ty­väi­sen asiak­kaan ko­ke­muk­sia Aa­tok­ses­ta ja ne­tis­sä teh­tä­väs­tä tes­ta­men­tis­ta.

Tes­ta­men­tin teko sujui hel­pos­ti ja se on juuri sel­lai­nen mil­lai­sen ha­lusim­me­kin. (Eija, 20.4.2022)

Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen kävi ki­vut­to­mas­ti.” (asia­kas, 4.4.2022)

Lois­ta­va pal­ve­lu, hyvin yk­sin­ker­tais­tet­tu tes­ta­men­tin teko ja sel­keät ohjeet. (Jari, 7.2.2022)

Hel­pom­paa ei tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen enää voisi olla. Nyt voi nukkua rau­has­sa. :) (Nebu, 23.1.2022)

Kaikki pelasi hie­nos­ti ja oli helppo tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti vaimon kanssa. Kiitos ko­vas­ti (asia­kas, 17.2.2022)

Lue lisää ko­ke­muk­sia Aa­tok­ses­ta.

Tee tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa hin­taan 89 euroa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu kertoo lain­mu­kai­set pe­ril­li­se­si, ja miten pe­rin­tö­si ja­kau­tuu ilman tes­ta­ment­tia. Pe­ril­lis­ten kar­toit­ta­mi­nen, tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen sekä val­miin asia­kir­jan te­ke­mi­nen mak­sa­vat yh­teen­sä 89 euroa.

Pal­ve­lu sel­vit­tää ti­lan­tee­si ja toi­vee­si pe­rin­nön suh­teen aivan kuten ju­ris­ti. Li­säk­si kar­toit­ta­vien ky­sy­mys­ten jäl­keen pal­ve­lu eh­dot­taa si­nul­le so­pi­vaa tes­ta­ment­tia. Voit aina muo­ka­ta tes­ta­men­tin ehtoja, pe­ril­li­siä tai omai­suus­la­je­ja ennen asia­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mis­ta.

Laa­dim­me tes­ta­men­tin mää­räyk­set puo­les­ta­si, jol­loin voit olla varma niiden pä­te­vyy­des­tä. Pal­ve­lu ha­vain­nol­lis­taa ti­lan­tee­see­si mu­kau­tu­vin esi­mer­kein, ja ker­rom­me, miten eri­lai­set tes­ta­men­tin mää­räyk­set vai­kut­ta­vat.

La­ki­tii­mim­me auttaa chatin ja säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä ve­loi­tuk­set­ta.

Ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä tes­ta­men­tis­ta

Näet alta ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä tes­ta­ment­tiin liit­tyen.

Voiko tes­ta­men­tin tehdä koko­naan ne­tis­sä?

Tes­ta­ment­tia­sia­kir­jan voi laatia koko­naan säh­köi­ses­ti ne­tis­sä. Kun tes­ta­ment­ti on laa­dit­tu, tulee se tu­los­taa ja al­le­kir­joit­taa kahden to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.

Täy­tyy­kö tes­ta­ment­ti re­kis­te­röi­dä tai muuten vah­vis­taa vi­ran­omai­sel­la?

Ei tar­vit­se. Tes­ta­ment­ti tulee pä­te­väk­si, kun se on tehty lain muo­to­vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti ja al­le­kir­joi­tet­tu kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.

Kan­nat­taa­ko tes­ta­ment­ti tehdä, vaikka ha­luai­si kaiken omai­suu­den me­ne­vän lap­sil­le?

Kyllä kan­nat­taa. Te­ke­mäl­lä tes­ta­men­tin lap­se­si voivat sääs­tää pe­rin­tö­ve­rois­sa huo­mat­ta­vas­ti. He voivat esi­mer­kik­si antaa pe­rin­töä ve­ro­va­paas­ti eteen­päin omille lap­sil­leen tai ottaa osaan pe­rin­nös­tä vain hal­lin­ta­oi­keu­den.

Kum­pi­kaan edellä mai­ni­tuis­ta kei­nois­ta ei ole mah­dol­lis­ta ilman tes­ta­ment­tia, jol­loin pe­ril­li­sil­lä ei ole kei­no­ja sääs­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.