Tes­ta­mentti ne­tissä edul­li­sesti

Sormet tietokoneen näppäimillä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Ny­ky­ään voit tehdä ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin ne­tissä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa. Aa­tok­sessa laadit tes­ta­men­tin toi­vei­desi mukaan 89 eu­rolla.

Tes­ta­mentti on yksi ih­mi­sen tär­keim­mistä la­kia­sia­kir­joista avio­eh­don li­säksi.

Ennen tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen vaati käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa. La­ki­toi­mis­tot ve­loit­ta­vat käy­tet­ty­jen tun­tien mukaan noin 180–310 euroa/tunti, joten asia­kir­jan lo­pul­lista hintaa ei vält­tä­mättä ollut en­nalta edes tie­dossa.

Aatos on en­sim­mäi­siä ko­ko­naan ne­tissä toi­mi­via la­ki­pal­ve­luita, minkä avulla laadit ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin toi­vei­desi mukaan omalla ko­ti­soh­valla. Oi­keus­tie­tei­li­jöi­den ke­hit­tämä pal­velu op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot au­to­maat­ti­sesti ja nou­dat­taa vii­mei­sim­piä päi­vi­tyk­siä.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen in­ter­ne­tissä

Jotta tes­ta­mentti to­della pal­ve­lee te­ki­jäänsä, on sen laa­ti­mi­sessa käy­tet­tävä tar­peel­lista huo­lel­li­suutta.

Ne­tissä on tällä het­kellä tar­jolla paljon eri­lai­sia pal­ve­luita, joiden avulla tes­ta­men­tin voi laatia itse il­mai­sia tes­ta­mentti mal­leja täyt­tä­mällä.

Kaa­va­mai­seen mal­liin tehty tes­ta­mentti on asian­mu­kais­ten al­le­kir­joi­tus­ten jäl­keen pää­sään­töi­sesti lain vaa­ti­muk­set täyt­tävä ja pätevä. Nämä pal­ve­lut eivät kui­ten­kaan usein­kaan pysty kaa­va­mai­suu­tensa joh­dosta tar­joa­maan par­haita vaih­toeh­toja tes­ta­men­tin te­ki­jälle, sillä tes­ta­ment­taus­tahto sekä va­ral­li­suus ovat hyvin yk­si­löl­li­siä.

Ta­val­li­sen ih­mi­sen voi olla han­kala tar­kas­tella val­miita mal­leja kriit­ti­sesti ilman lain tun­te­musta. Sil­loin on vaa­rana, että tes­ta­men­tin tekijä saat­taa tulla va­hin­gossa teh­neeksi it­sel­leen epäe­dul­li­sen asia­kir­jan. Älä kos­kaan al­le­kir­joita asia­kir­jaa, jonka si­säl­töä et ym­märrä.

Li­säksi moni hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jestö tar­joaa verk­ko­si­vuil­laan il­mai­sia mal­leja tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen. Ole kui­ten­kin tark­kana tes­ta­men­tin si­säl­lön kanssa, sillä tes­ta­ment­ti­poh­jan tekijä on usein laa­ti­nut mallin it­sel­leen edul­li­sella ta­valla, mikä ei vält­tä­mättä nou­data täysin omia toi­vei­tasi.

💡 Vinkki: Aa­tok­sen kautta voit lah­joit­taa vas­tuul­li­sesti osan tai koko omai­suu­tesi ha­lua­mal­lesi hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töille.

Tes­ta­ment­tia laa­dit­taessa sel­vi­te­tään pe­ril­li­set

Hyvään tes­ta­ment­taus­ta­paan kuuluu tes­ta­ment­taa­jan pe­ril­lis­ten sel­vit­tä­mi­nen, pe­rin­nöksi jäävän omai­suu­den laadun ja määrän kar­toi­tus sekä muiden pe­rin­töä kos­ke­vien toi­vei­den to­teut­ta­mi­nen.

Pe­rin­tei­sesti nämä teh­tä­vät on tehnyt pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­nut ju­risti, joka on kään­tä­nyt toi­veet lain kie­lelle tes­ta­men­tin muo­dossa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa la­ki­mie­hen am­mat­ti­taito on saa­tettu jo­kai­sen saa­ta­ville tek­no­lo­gian avulla. Pal­velu kar­toit­taa ti­lan­net­tasi ky­sy­mällä ky­sy­myk­siä ja sel­vit­tää pe­ril­li­set vas­taus­tesi pe­rus­teella.

💡 Muista säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pai­kassa, josta pe­ril­li­sesi sen kuol­tuasi löy­tä­vät hel­posti.

Miten Aa­tok­sen pal­velu eroaa muista la­ki­pal­ve­luista?

Aa­tok­sen pal­velu eroaa mo­nella ta­valla muista ver­kossa toi­mi­vista la­ki­pal­ve­luista.

Lis­ta­simme alle asioita, joita muut la­ki­pal­ve­lut tai ne­tissä teh­tä­vät il­mai­set mallit eivät tes­ta­ment­tiä teh­dessä tarjoa. Saat kui­ten­kin alla olevat asiat aina Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Muut la­ki­pal­ve­lut

  • Et tiedä lain­mu­kai­sia pe­ril­li­siäsi
  • Et saa apua oi­kean­lai­sen tes­ta­men­tin va­lin­taan
  • Tes­ta­men­tin mää­räyk­set voivat olla pä­te­mät­tö­miä
  • Edel­lyt­tä­vät laajaa perhe-, pe­rintö- ja vero-oi­keu­den tun­te­musta
  • Ei asian­tun­ti­jan apua

Aa­tok­sen ju­ris­tit aut­ta­vat tar­vit­taessa il­mai­seksi chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä, mikäli si­nulla on ky­syt­tä­vää tes­ta­men­tin te­ke­mi­sestä.

Ko­ke­muk­sia ne­tissä teh­tä­västä tes­ta­men­tista

Aa­tok­sen asiak­kailla on hyviä ko­ke­muk­sia verk­ko­pal­ve­lussa teh­dystä la­kia­sia­kir­jasta. Lue alta, mitä asiak­kaat meistä sa­no­vat.

Aatos saa kii­tet­tä­vää pa­lau­tetta

Alla muu­ta­man tyy­ty­väi­sen asiak­kaan ko­ke­muk­sia Aa­tok­sesta ja ne­tissä teh­tä­västä tes­ta­men­tista.

Tes­ta­men­tin teko sujui hel­posti ja se on juuri sel­lai­nen mil­lai­sen ha­lusim­me­kin. (Eija, 20.4.2022)

Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen kävi ki­vut­to­masti.” (asia­kas, 4.4.2022)

Lois­tava pal­velu, hyvin yk­sin­ker­tais­tettu tes­ta­men­tin teko ja sel­keät ohjeet. (Jari, 7.2.2022)

Hel­pom­paa ei tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen enää voisi olla. Nyt voi nukkua rau­hassa. :) (Nebu, 23.1.2022)

Kaikki pelasi hie­nosti ja oli helppo tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti vaimon kanssa. Kiitos ko­vasti (asia­kas, 17.2.2022)

Lue lisää ko­ke­muk­sia Aa­tok­sesta.

Tee tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Pal­velu sel­vit­tää ti­lan­teesi ja toi­veesi pe­rin­nön suh­teen aivan kuten ju­risti. Li­säksi kar­toit­ta­vien ky­sy­mys­ten jäl­keen pal­velu eh­dot­taa si­nulle so­pi­vaa tes­ta­ment­tia. Voit aina muo­kata tes­ta­men­tin ehtoja, pe­ril­li­siä tai omai­suus­la­jeja ennen asia­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mista.

Laa­dimme tes­ta­men­tin mää­räyk­set puo­les­tasi, jol­loin voit olla varma niiden pä­te­vyy­destä. Pal­velu ha­vain­nol­lis­taa ti­lan­tee­seesi mu­kau­tu­vin esi­mer­kein, ja ker­romme, miten eri­lai­set tes­ta­men­tin mää­räyk­set vai­kut­ta­vat.

Tes­ta­men­tin hinta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa on 69 euroa.

Ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä tes­ta­men­tista

Näet alta ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä tes­ta­ment­tiin liit­tyen.

Voiko tes­ta­men­tin tehdä ko­ko­naan ne­tissä?

Tes­ta­ment­tia­sia­kir­jan voi laatia ko­ko­naan säh­köi­sesti ne­tissä. Kun tes­ta­mentti on laa­dittu, tulee se tu­los­taa ja al­le­kir­joit­taa kahden to­dis­ta­jan läs­nä­ol­lessa.

Täy­tyykö tes­ta­mentti re­kis­te­röidä tai muuten vah­vis­taa vi­ran­omai­sella?

Ei tar­vitse. Tes­ta­mentti tulee pä­te­väksi, kun se on tehty lain muo­to­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sesti ja al­le­kir­joi­tettu kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­lessa.

Kan­nat­taako tes­ta­mentti tehdä, vaikka ha­luaisi kaiken omai­suu­den me­ne­vän lap­sille?

Kyllä kan­nat­taa. Te­ke­mällä tes­ta­men­tin lap­sesi voivat sääs­tää pe­rin­tö­ve­roissa huo­mat­ta­vasti. He voivat esi­mer­kiksi antaa pe­rin­töä ve­ro­va­paasti eteen­päin omille lap­sil­leen tai ottaa osaan pe­rin­nöstä vain hal­lin­ta­oi­keu­den.

Kum­pi­kaan edellä mai­ni­tuista kei­noista ei ole mah­dol­lista ilman tes­ta­ment­tia, jol­loin pe­ril­li­sillä ei ole kei­noja sääs­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa.