Mikä on tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija?

Tyhjä kokoushuone toimistossa
Timjami Nyyssönen
Timjami
14.3.2024 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Mitä tar­koit­taa tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija ja mitä hän tekee? Käymme läpi tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan asemaa ja teh­tä­viä kuo­lin­pe­sän hal­lin­nossa.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija panee ni­mensä mu­kai­sesti tes­ta­men­tin toi­meen. Toi­meen­pa­nija sel­vit­tää siis kuo­lin­pe­sän varat ja velat, sekä huo­leh­tii kuo­lin­pe­sän oi­keuk­sista ja vel­vol­li­suuk­sista.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jaan so­vel­le­taan mo­nelta osin samoja lain sään­nök­siä kun vi­ral­li­seen pe­sän­sel­vit­tä­jään­kin.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija pyrkii siis saat­ta­maan kuo­lin­pe­sän varat siihen kun­toon, että pe­rin­nön­jako voi­daan toi­mit­taa. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija huo­leh­tii li­säksi muista tes­ta­men­tin mää­räyk­sien to­teut­ta­mi­sesta, kuten mah­dol­li­sista le­gaa­teista.

Kuka voi toimia tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jana?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jana voi läh­tö­koh­tai­sesti toimia tes­ta­men­tin laa­ti­jan ni­meämä taho. Toi­meen­pa­ni­jana voi olla myös yritys, esi­mer­kiksi jokin tietty asian­ajo­toi­misto.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan tulee olla teh­tä­vään sopiva. Mitään sel­keää mää­ri­tel­mää ”so­pi­vuu­delle” ei kui­ten­kaan laista löydy.

On kui­ten­kin suo­si­tel­ta­vaa, että tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jaksi ni­met­tä­vällä ta­holla olisi ai­na­kin oi­keus­tie­teel­li­nen kou­lu­tus. Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen voi ni­mit­täin vaatia esi­mer­kiksi eri­lais­ten so­pi­mus­ten te­ke­mistä tai kuo­lin­pe­sän etujen aja­mista oi­keu­dessa.

Miten tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija va­li­taan?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan va­lit­see tes­ta­men­tin laa­tija eli pe­rit­tävä. Pe­rit­tä­vän ei ole kui­ten­kaan mikään pakko valita tes­ta­men­til­leen toi­meen­pa­ni­jaa.

Jos tes­ta­mentti ei si­sällä mää­räystä tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jasta, kuo­lin­pe­sän hal­lin­nosta vas­taa­vat ta­val­li­seen tapaan kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan va­linta on siis käy­tän­nössä tes­ta­men­tin mää­räys, jossa pe­rit­tävä määrää tietyn hen­ki­lön toi­mi­jaan tes­ta­ment­tinsa toi­meen­pa­ni­jana.

Kuo­lin­pesä siir­tyy tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan hal­lin­toon

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan val­tuu­det hoitaa kuo­lin­pe­sän hal­lin­toa ovat riip­pu­vai­sia laa­di­tusta tes­ta­men­tista ja sen mää­räyk­sistä.

Tämän vuoksi toi­meen­pa­ni­jan asema kuo­lin­pe­sän hal­lin­nossa var­mis­tuu vasta siinä vai­heessa, kun tes­ta­mentti saa lain­voi­man.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan tulee siis läh­tö­koh­tai­sesti odot­taa, että tes­ta­mentti saa lain­voi­man. Ennen tes­ta­men­tin lain­voi­maa kuo­lin­pesä on ta­val­li­seen tapaan kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­teis­hal­lin­nossa.

Tes­ta­mentti voi tar­vit­taessa saada lain­voi­man hy­vin­kin no­peasti, jos kaikki pe­ril­li­set luo­pu­vat tes­ta­men­tin moi­teoi­keu­des­taan.

Kuo­lin­pe­sän siir­ryt­tyä tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan hal­lin­toon, pe­rin­nön­ja­koa ei voida toi­mit­taa ennen kuin toi­meen­pa­nija on il­moit­ta­nut, että pesän sel­vi­tys on valmis.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan teh­tä­vät

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan teh­tä­vät liit­ty­vät kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­seen.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan val­tuu­det riip­pu­vat kui­ten­kin tes­ta­men­tin tar­kem­mista mää­räyk­sistä: Jos tes­ta­men­tista ei muuta ilmene, toi­meen­pa­ni­jalla on kui­ten­kin lähes samat val­tuu­det kuin vi­ral­li­sella pe­sän­sel­vit­tä­jäl­lä­kin.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija syr­jäyt­tää siis kuo­lin­pe­sän hal­lin­nossa kuo­lin­pe­sän osak­kaat, jos tes­ta­men­tissa ei ole muuta mää­rätty.

Vai­na­jan eloon­jää­neellä puo­li­solla on kui­ten­kin oikeus osal­lis­tua pesän sel­vi­tyk­seen tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­mää­räyk­sestä huo­li­matta.

Mitä tes­ta­men­tin toi­meen­pano käy­tän­nössä tar­koit­taa?

Käy­tän­nössä tes­ta­men­tin toi­meen­pano edel­lyt­tää yleensä esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vistä käy­tän­nön asioista huo­leh­ti­mista. Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan teh­tä­viin voi kuulua li­säksi esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sän las­kuista ja muista vel­voit­teista huo­leh­ti­mi­nen.

Kuo­lin­pe­sän vel­voit­tei­den hoi­ta­mi­nen saat­taa edel­lyt­tää myös kuo­lin­pe­sään si­säl­ty­vän omai­suu­den myy­mistä, jotta vel­ko­jen mak­sa­mi­nen ajal­laan on­nis­tuu.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija ei saa kui­ten­kaan myydä kuo­lin­pe­sään kuu­lu­vaa kiin­teää omai­suutta, kuten tont­teja, ilman kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­musta.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jalla on myös läh­tö­koh­tai­sesti oikeus edus­taa kuo­lin­pe­sää yksin, eli toi­meen­pa­nija voi tehdä kuo­lin­pe­sää vel­voit­ta­via so­pi­muk­sia muiden ta­ho­jen kanssa.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija voi myös edus­taa kuo­lin­pe­sää oi­keu­dessa.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija ei kui­ten­kaan voi hakea kuo­lin­pe­sää kon­kurs­siin; tämä val­tuus on vain pe­sän­sel­vit­tä­jällä.

Lue lisää tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nosta

Mil­loin tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan teh­tä­vät päät­ty­vät?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan teh­tävä päät­tyy yleensä sil­loin, kun kuo­lin­pesä on sel­vi­tetty ja­ko­kun­toon.

Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sen jäl­keen tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija voi kui­ten­kin huo­leh­tia myös kuo­lin­pe­sän ja­ka­mi­sesta, jos kuo­lin­pe­sän osak­kaat tähän suos­tu­vat.

Mil­loin tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija on tar­peel­li­nen?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan ni­meä­mistä kan­nat­taa har­kita eri­tyi­sesti sil­loin, jos tes­ta­men­tin laa­tija epäi­lee, että hänen kuo­lin­pe­sänsä sel­vit­tä­mi­sessä saat­taa tulla on­gel­mia.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­mää­räys voi olla tar­peel­li­nen eri­tyi­sesti, jos

  • kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät tule toi­meen kes­ke­nään; tai
  • kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen tulisi ole­maan kuo­lin­pe­sän osak­kaille muulla tavoin haas­ta­vaa.

Kyse voi olla esi­mer­kiksi ti­lan­teesta, jossa tes­ta­ment­tia laa­tiva van­hempi epäi­lee, että hänen lap­sil­leen saat­taa hy­vin­kin tulla riitaa hänen kuo­lin­pe­sänsä sel­vit­tä­mi­sessä.

Täl­lai­sessa ti­lan­teessa kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­teis­hal­linto saat­taa olla huono vaih­toehto, ja tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­mää­räys voi hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mistä.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­teis­hal­linto voi olla haas­tava myös sil­loin, jos osak­kai­den vä­li­set vä­li­mat­kat ovat suuret. Osa kuo­lin­pe­sän osak­kaista voi esi­mer­kiksi asua ul­ko­mailla.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­mää­räyk­sellä kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­teis­hal­lin­nolta väl­ty­tään, ja pesän sel­vit­tä­mi­sen hoitaa pe­rit­tä­vän ha­luama taho.

Asian­tun­te­valle tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jalle voi olla tar­vetta

Toinen hyvä syy tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­mää­räyk­selle voi olla pesän sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vät han­ka­luu­det: Tes­ta­men­tin laa­ti­jalla voi olla esi­mer­kiksi paljon omai­suutta, jonka sel­vit­tä­mi­nen on haas­ta­vaa.

Mo­ni­mut­kais­ten kuo­lin­pe­sien sel­vit­tä­mi­nen voi myös olla kuo­lin­pe­sän osak­kaille to­sia­sial­li­sesti hyvin vai­keaa ja hi­dasta.

Vii­vy­tyk­set kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sessä hi­das­ta­vat myös kuo­lin­pe­sän ja­ka­mista, josta voi ai­heu­tua on­gel­mia kuo­lin­pe­sän osak­kaille.

Esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tuk­sen poh­jalta mää­rät­tävä pe­rin­tö­vero voi täl­löin erään­tyä osak­kai­den mak­set­ta­vaksi ennen kuin kuo­lin­pesä on to­sial­li­sesti saatu jaet­tua.

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­mää­räyk­sellä tes­ta­men­tin laa­tija voi valita jo etu­kä­teen asian­tun­te­van tahon huo­leh­ti­maan kuo­lin­pe­sänsä sel­vit­tä­mi­sestä. Näin kuo­lin­pesä tulee sel­vi­tet­tyä no­peasti ja te­hok­kaasti.

Pal­jonko tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nija maksaa?

Tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja­mää­räystä har­kit­taessa on hyvä tie­dos­taa, että toi­meen­pa­ni­jalla on oikeus saada koh­tuul­li­nen kor­vaus kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sestä.

Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sestä ai­heu­tu­vat kulut voivat nousta hy­vin­kin suu­riksi, jos tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jaksi mää­rä­tään esi­mer­kiksi asia­na­jaja.

Asian­tun­teva kuo­lin­pe­sän sel­vi­tys voi kui­ten­kin sääs­tää sekä aikaa, että rahaa. Tes­ta­men­tin laa­ti­jan kan­nat­taa­kin har­kita tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­jan tar­vetta tark­kaan.