Tes­ta­ment­ti avo­lii­tos­sa

Kaksi henkilöä juomassa kahvia
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Suo­ma­lai­set me­ne­vät yhä har­vem­min nai­mi­siin 2020-lu­vul­la. Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa laatia avo­lii­tos­sa, sillä asia­kir­ja turvaa avo­puo­li­son ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen kuo­le­man­ta­pauk­ses­sa.

Avio­lii­tos­sa tai re­kis­te­röi­dys­sä pa­ri­suh­tees­sa elävät ovat lain (40/1969) pe­rus­teel­la pa­rem­mas­sa ase­mas­sa kuo­le­man­ta­pauk­sen koh­da­tes­sa kuin avo­lii­tos­sa elävät. Tämä johtuu siitä, että avo­puo­li­so ei peri lain­kaan puo­li­so­aan ilman tes­ta­ment­tia.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mukaan pa­ris­kun­nat me­ne­vät yhä har­vem­min nai­mi­siin. Vuonna 2020 avio­lii­ton sol­mi­vat yh­teen­sä 21 687 pa­ris­kun­taa, mikä on lähes 300 vä­hem­män kuin vuotta ai­em­min. Luku on puo­les­taan vä­hen­ty­nyt lähes 10 000 tu­han­nel­la vuo­des­ta 2010.

Ker­rom­me ar­tik­ke­lis­sa, miksi tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää avo­lii­tos­sa eläes­sä.

Tes­ta­men­tin avulla voit päät­tää avo­puo­li­so­si oi­keuk­sis­ta

Lain mukaan avo­puo­li­so ei kos­kaan peri avo­lii­tos­sa – edes siinä ta­pauk­ses­sa, että puo­li­soil­la ei olisi lapsia.

Sil­loin vain­ajan omai­suu­den pe­ri­vät tämän van­hem­mat. Näillä pe­ril­li­sil­lä on oikeus vaatia pe­rin­nön­ja­koa eikä eloon­jää­nyt avo­puo­li­so voi estää tätä vaa­ti­mus­ta.

Avio­liit­to suojaa puo­li­soi­ta kuo­le­man ta­pauk­ses­sa, mutta avo­puo­li­sot voivat myös tes­ta­men­til­la pa­ran­taa ti­lan­net­ta. 

Hyvin teh­dyl­lä tes­ta­men­til­la voit saat­taa avo­puo­li­so­si yhtä hyvään tai jopa pa­rem­paan ase­maan kuin avio­puo­li­son. Voit eri­tel­lä tar­kas­ti, mitä oi­keuk­sia haluat avo­puo­li­sol­le­si antaa, ja kuinka omai­suu­te­si ja­kaan­tui­si hä­nel­le.

Ko­kei­le tästä:

Pääset te­ke­mään ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin, joka ottaa huo­mioon hen­ki­lö­koh­tai­set toi­vee­si sekä op­ti­moi puo­les­ta­si pe­rin­tö­ve­rot. Ko­kei­le il­mai­sek­si!

Avo­puo­li­sot ilman tes­ta­ment­tia: lapset pe­ri­vät

Mikäli avo­puo­li­soil­la ei ole tes­ta­ment­tia, mutta heillä on lapsia, pe­ri­vät sil­loin lapset me­neh­ty­neen puo­li­son omai­suu­den. Täs­sä­kään ta­pauk­ses­sa avo­les­ki ei peri mitään.

Esi­merk­ki 1: Avo­liit­to ja kump­pa­nin kuo­le­ma ilman tes­ta­ment­tia

  • Aapo ja Bertta ovat kump­pa­nei­ta.
  • Aa­pol­la ja Ber­tal­la on kolme yh­teis­tä lasta Minna, Joona ja Kiira.
  • Aa­pol­la on omai­suut­ta 600 000 euroa.
  • Ber­tal­la 200 000 euroa.
  • Aapo ja Bertta omis­ta­vat yh­des­sä 300 000 euron ar­voi­sen asun­non.

Aapon kuo­le­man jäl­keen avo­liit­to pur­kau­tuu ja suo­ri­te­taan omai­suu­den erot­te­lu.

Erot­te­lus­sa omai­suus jae­taan sen mukaan, mitä kum­pi­kin omis­taa. Näin ollen Aapon kuo­lin­pe­sän ei tule maksaa Ber­tal­le ta­sin­koa kuten ti­lan­ne olisi avio­lii­tos­sa.

Ber­tal­le jää Aapon kuo­le­man jäl­keen 200 000 euroa, mikä on hänen oma omai­suu­ten­sa. Li­säk­si hän omis­taa edel­leen puolet (150 000 euroa) yh­tei­ses­tä asun­nos­ta. Aapon omai­suu­den ja osuu­den yh­tei­ses­tä asun­nos­ta pe­ri­vät lapset Minna, Joona ja Kiira.

💡Mikäli teillä ei ole lapsia, perii sinut siinä ta­pauk­ses­sa van­hem­pa­si. Mikäli he eivät ole enää elossa, pe­ri­vät sinut si­sa­ruk­se­si.

Esi­merk­ki 2: alai­käi­set lapset ja asunto

Mikäli lapset ovat alai­käi­siä, voi käydä niin, että avo­les­ki omis­taa yh­tei­sen asun­non yh­des­sä las­ten­sa kanssa. Avo­les­ken voi olla vaikea kattaa yksin asun­non kus­tan­nuk­sia, jol­loin edessä on muutto.

Jos lapset ovat alai­käi­siä, mää­rä­tään alai­käi­sil­le pe­ril­li­sil­le edun­val­vo­ja val­vo­maan alai­käis­ten etua pe­rin­nön­jaos­sa. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa edun­val­vo­ja saat­taa estää asun­non myyn­nin, sillä se voi olla pe­rin­nön­jaon kan­nal­ta epäe­dul­li­sem­paa lap­sil­le kuin asunto-osuu­den omis­ta­mi­nen.

Avo­puo­li­sot voivat tehdä kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on puo­li­soi­den kesken yh­tei­ses­ti teh­tä­vä tes­ta­ment­ti, jossa tur­va­taan lesken asemaa. Avo­puo­li­sot voivat kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avulla var­mis­taa, että avo­les­ki voi yl­lä­pi­tää mo­lem­pien omai­suu­den hal­lus­saan.

Avo­puo­li­so kuuluu kui­ten­kin kor­keam­paan pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuin esi­mer­kik­si avio­lii­tos­sa elävä leski. Jos avo­les­kel­le antaa kes­ki­näi­ses­sä tes­ta­men­tis­sa hal­lin­ta­oi­keu­den, vält­tyy hän näin kor­keim­mal­ta pe­rin­tö­ve­rol­ta. Tämä johtuu siitä, että avo­les­ki voi käyt­tää me­neh­ty­neen puo­li­son omai­suut­ta ja naut­tia siitä saa­ta­vis­ta tuo­tois­ta.

Lue lisää hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tis­ta.

Avo­lii­tos­sa asu­mi­soi­keus pitää tur­va­ta tes­ta­men­tis­sa

Mikäli avo­puo­li­soil­la ei ole lapsia eikä tes­ta­ment­tia, pe­ri­vät me­neh­ty­neen puo­li­son van­hem­mat tämän omai­suu­den. Jotta avo­les­ki voisi jäädä asu­maan yh­tei­seen kotiin, pitää asu­mi­soi­keus tur­va­ta te­ke­mäl­lä tes­ta­ment­ti.

Voit siis joutua avo­lii­tos­sa ti­lan­tee­seen, jossa yh­tei­sen asun­non omis­ta­vat avo­puo­li­so­si kuol­tua sinun li­säk­se­si tämän van­hem­mat. Ti­lan­teen voi tehdä vai­keak­si se, jos van­hem­mat ha­lua­vat lu­nas­taa osuu­ten­sa tai myydä asun­non. Avo­les­ki on sil­loin ta­lou­del­li­ses­ti vai­keas­sa ti­lan­tees­sa.

Avo­les­ki voi joutua vie­lä­kin huo­nom­paan ti­lan­tee­seen, jos yh­tei­sen asun­non on omis­ta­nut me­neh­ty­nyt puo­li­so. Siinä ta­pauk­ses­sa avo­les­kel­lä ei ole mitään oi­keut­ta asun­toon ilman tes­ta­ment­tia. Me­neh­ty­neen puo­li­son van­hem­mat voivat tässä ta­pauk­ses­sa päät­tää täysin asun­non koh­ta­los­ta.

Lue lisää: Miten tehdä lap­set­to­man tes­ta­ment­ti?

Tes­ta­ment­ti avo­puo­li­sol­le heti Aa­tok­ses­ta

Tes­ta­men­tin voi tehdä ny­ky­ään täysin ne­tis­sä ilman ta­paa­mis­ta ju­ris­tien kanssa.

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa laadit ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin omien toi­vei­de­si mukaan myös avo­puo­li­sol­le. Pal­ve­lum­me nou­dat­taa ajan­koh­tai­sia la­ki­py­kä­liä sekä vero-oh­jeis­tuk­sia, jol­loin voit var­mis­tua siitä, että asia­kir­ja­si on ajan­ta­sal­la.

Sinun ei tar­vit­se tietää la­ki­py­kä­lis­tä mitään, sillä pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si ja toi­vee­si esit­tä­mäl­lä ky­sy­myk­siä. Laa­dim­me tes­ta­men­tin vas­tauk­sie­si poh­jal­ta. Voit lisätä ja muo­ka­ta ehtoja, omai­suus­la­je­ja tai pe­ril­li­siä ha­lua­mal­la­si ta­val­la.

Esi­mer­kik­si voit jättää tietyn esi­neen tai kiin­teis­tön ha­lua­mal­le­si hen­ki­löl­le, tai jättää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det ha­lua­mal­le­si pe­ril­li­sil­le. Myös tes­ta­ment­taus hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le on­nis­tuu kaut­tam­me vas­tuul­li­ses­ti.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen maksaa koko­nai­suu­des­saan 89 euroa, mikä on lähes 90 % edul­li­sem­paa kuin asia­kir­jan te­ke­mi­nen tun­ti­ve­loit­tei­ses­sa la­ki­toi­mis­tos­sa. Saat aina il­mais­ta la­kia­pua Aa­tok­sen ju­ris­teil­ta, mikäli tar­vit­set apua tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa.

Turvaa avo­puo­li­so­si asema ja tee tes­ta­ment­ti jo tänään. Ko­kei­le tästä: