Tes­ta­mentti avo­lii­tossa

Kaksi henkilöä juomassa kahvia
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Suo­ma­lai­set me­ne­vät yhä har­vem­min nai­mi­siin 2020-lu­vulla. Tes­ta­mentti kan­nat­taa laatia avo­lii­tossa, sillä asia­kirja turvaa avo­puo­li­son ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen kuo­le­man­ta­pauk­sessa.

Avio­lii­tossa tai re­kis­te­röi­dyssä pa­ri­suh­teessa elävät ovat lain (40/1969) pe­rus­teella pa­rem­massa ase­massa kuo­le­man­ta­pauk­sen koh­da­tessa kuin avo­lii­tossa elävät. Tämä johtuu siitä, että avo­puo­liso ei peri lain­kaan puo­li­so­aan ilman tes­ta­ment­tia.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mukaan pa­ris­kun­nat me­ne­vät yhä har­vem­min nai­mi­siin. Vuonna 2020 avio­lii­ton sol­mi­vat yh­teensä 21 687 pa­ris­kun­taa, mikä on lähes 300 vä­hem­män kuin vuotta ai­em­min. Luku on puo­les­taan vä­hen­ty­nyt lähes 10 000 tu­han­nella vuo­desta 2010.

Ker­romme ar­tik­ke­lissa, miksi tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on eri­tyi­sen tär­keää avo­lii­tossa eläessä.

Tes­ta­men­tin avulla voit päät­tää avo­puo­li­sosi oi­keuk­sista

Lain mukaan avo­puo­liso ei kos­kaan peri avo­lii­tossa – edes siinä ta­pauk­sessa, että puo­li­soilla ei olisi lapsia.

Sil­loin vai­na­jan omai­suu­den pe­ri­vät tämän van­hem­mat. Näillä pe­ril­li­sillä on oikeus vaatia pe­rin­nön­ja­koa eikä eloon­jää­nyt avo­puo­liso voi estää tätä vaa­ti­musta.

Avio­liitto suojaa puo­li­soita kuo­le­man ta­pauk­sessa, mutta avo­puo­li­sot voivat myös tes­ta­men­tilla pa­ran­taa ti­lan­netta.

Hyvin teh­dyllä tes­ta­men­tilla voit saat­taa avo­puo­li­sosi yhtä hyvään tai jopa pa­rem­paan ase­maan kuin avio­puo­li­son. Voit eri­tellä tar­kasti, mitä oi­keuk­sia haluat avo­puo­li­sol­lesi antaa, ja kuinka omai­suu­tesi ja­kaan­tuisi hä­nelle.

Ko­keile tästä:

Pääset te­ke­mään ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin, joka ottaa huo­mioon hen­ki­lö­koh­tai­set toi­veesi sekä op­ti­moi puo­les­tasi pe­rin­tö­ve­rot. Ko­keile il­mai­seksi!

Avo­puo­li­sot ilman tes­ta­ment­tia: lapset pe­ri­vät

Mikäli avo­puo­li­soilla ei ole tes­ta­ment­tia, mutta heillä on lapsia, pe­ri­vät sil­loin lapset me­neh­ty­neen puo­li­son omai­suu­den. Täs­sä­kään ta­pauk­sessa avo­leski ei peri mitään.

Esi­merkki 1: Avo­liitto ja kump­pa­nin kuo­lema ilman tes­ta­ment­tia

  • Aapo ja Bertta ovat kump­pa­neita.
  • Aa­polla ja Ber­talla on kolme yh­teistä lasta Minna, Joona ja Kiira.
  • Aa­polla on omai­suutta 600 000 euroa.
  • Ber­talla 200 000 euroa.
  • Aapo ja Bertta omis­ta­vat yh­dessä 300 000 euron ar­voi­sen asun­non.

Aapon kuo­le­man jäl­keen avo­liitto pur­kau­tuu ja suo­ri­te­taan omai­suu­den erot­telu.

Erot­te­lussa omai­suus jae­taan sen mukaan, mitä kum­pi­kin omis­taa. Näin ollen Aapon kuo­lin­pe­sän ei tule maksaa Ber­talle ta­sin­koa kuten ti­lanne olisi avio­lii­tossa.

Ber­talle jää Aapon kuo­le­man jäl­keen 200 000 euroa, mikä on hänen oma omai­suu­tensa. Li­säksi hän omis­taa edel­leen puolet (150 000 euroa) yh­tei­sestä asun­nosta. Aapon omai­suu­den ja osuu­den yh­tei­sestä asun­nosta pe­ri­vät lapset Minna, Joona ja Kiira.

💡­Mi­käli teillä ei ole lapsia, perii sinut siinä ta­pauk­sessa van­hem­pasi. Mikäli he eivät ole enää elossa, pe­ri­vät sinut si­sa­ruk­sesi.

Esi­merkki 2: alai­käi­set lapset ja asunto

Mikäli lapset ovat alai­käi­siä, voi käydä niin, että avo­leski omis­taa yh­tei­sen asun­non yh­dessä las­tensa kanssa. Avo­les­ken voi olla vaikea kattaa yksin asun­non kus­tan­nuk­sia, jol­loin edessä on muutto.

Jos lapset ovat alai­käi­siä, mää­rä­tään alai­käi­sille pe­ril­li­sille edun­val­voja val­vo­maan alai­käis­ten etua pe­rin­nön­jaossa. Pa­him­massa ta­pauk­sessa edun­val­voja saat­taa estää asun­non myyn­nin, sillä se voi olla pe­rin­nön­jaon kan­nalta epäe­dul­li­sem­paa lap­sille kuin asunto-osuu­den omis­ta­mi­nen.

Avo­puo­li­sot voivat tehdä kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on puo­li­soi­den kesken yh­tei­sesti teh­tävä tes­ta­mentti, jossa tur­va­taan lesken asemaa. Avo­puo­li­sot voivat kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avulla var­mis­taa, että avo­leski voi yl­lä­pi­tää mo­lem­pien omai­suu­den hal­lus­saan.

Avo­puo­liso kuuluu kui­ten­kin kor­keam­paan pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuin esi­mer­kiksi avio­lii­tossa elävä leski. Jos avo­les­kelle antaa kes­ki­näi­sessä tes­ta­men­tissa hal­lin­ta­oi­keu­den, vält­tyy hän näin kor­keim­malta pe­rin­tö­ve­rolta. Tämä johtuu siitä, että avo­leski voi käyt­tää me­neh­ty­neen puo­li­son omai­suutta ja naut­tia siitä saa­ta­vista tuo­toista.

Lue lisää hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tista

Avo­lii­tossa asu­mi­soi­keus pitää tur­vata tes­ta­men­tissa

Mikäli avo­puo­li­soilla ei ole lapsia eikä tes­ta­ment­tia, pe­ri­vät me­neh­ty­neen puo­li­son van­hem­mat tämän omai­suu­den. Jotta avo­leski voisi jäädä asu­maan yh­tei­seen kotiin, pitää asu­mi­soi­keus tur­vata te­ke­mällä tes­ta­mentti.

Voit siis joutua avo­lii­tossa ti­lan­tee­seen, jossa yh­tei­sen asun­non omis­ta­vat avo­puo­li­sosi kuol­tua sinun li­säk­sesi tämän van­hem­mat. Ti­lan­teen voi tehdä vai­keaksi se, jos van­hem­mat ha­lua­vat lu­nas­taa osuu­tensa tai myydä asun­non. Avo­leski on sil­loin ta­lou­del­li­sesti vai­keassa ti­lan­teessa.

Avo­leski voi joutua vie­lä­kin huo­nom­paan ti­lan­tee­seen, jos yh­tei­sen asun­non on omis­ta­nut me­neh­ty­nyt puo­liso. Siinä ta­pauk­sessa avo­les­kellä ei ole mitään oi­keutta asun­toon ilman tes­ta­ment­tia. Me­neh­ty­neen puo­li­son van­hem­mat voivat tässä ta­pauk­sessa päät­tää täysin asun­non koh­ta­losta.

Lue lisää: Miten tehdä lap­set­to­man tes­ta­mentti?

Tes­ta­mentti avo­puo­li­solle heti Aa­tok­sesta

Tes­ta­men­tin voi tehdä ny­ky­ään täysin ne­tissä ilman ta­paa­mista ju­ris­tien kanssa.

Aa­tok­sen pal­ve­lussa laadit ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin omien toi­vei­desi mukaan myös avo­puo­li­solle. Pal­ve­lumme nou­dat­taa ajan­koh­tai­sia la­ki­py­kä­liä sekä vero-oh­jeis­tuk­sia, jol­loin voit var­mis­tua siitä, että asia­kir­jasi on ajan­ta­salla.

Sinun ei tar­vitse tietää la­ki­py­kä­listä mitään, sillä pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teesi ja toi­veesi esit­tä­mällä ky­sy­myk­siä. Laa­dimme tes­ta­men­tin vas­tauk­siesi poh­jalta. Voit lisätä ja muo­kata ehtoja, omai­suus­la­jeja tai pe­ril­li­siä ha­lua­mal­lasi ta­valla.

Esi­mer­kiksi voit jättää tietyn esi­neen tai kiin­teis­tön ha­lua­mal­lesi hen­ki­lölle, tai jättää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det ha­lua­mal­lesi pe­ril­li­sille. Myös tes­ta­ment­taus hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tölle on­nis­tuu kaut­tamme vas­tuul­li­sesti.

Teet tes­ta­mentti Aa­tok­sessa hin­taan 69 euroa.

Turvaa avo­puo­li­sosi asema ja tee tes­ta­mentti jo tänään. Ko­keile tästä: