Lap­set­to­man tai nai­mat­to­man tes­ta­ment­ti

Nainen tanssii tulppaanikimpun kanssa
Timjami Nyyssönen
Timjami
5.6.2023 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Myös lap­set­to­man tai nai­mat­to­man kan­nat­taa tehdä tes­ta­ment­ti. Näin voit vai­kut­taa siihen, kuka omai­suu­te­si perii.

Lap­set­to­man tai nai­mat­to­man hen­ki­lön on eri­tyi­sen tär­ke­ää laatia tes­ta­ment­ti. Tes­ta­men­tin avulla hän voi itse päät­tää, kuka tämän omai­suu­den perii kuo­le­man jäl­keen. Lap­set­to­man tes­ta­ment­ti voi käy­tän­nös­sä si­säl­tää ys­tä­vän tai naa­pu­rin, eikä tes­ta­men­tin­saa­jan ole pakko olla su­ku­lai­nen.

Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa lap­set­to­man ja nai­mat­to­man hen­ki­lön omai­suus menee val­tiol­le, mikäli elossa olevia pe­ril­li­siä ei ole.

Ar­tik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me eri­tyi­ses­ti siihen, miten lap­set­to­muus tai nai­mat­to­muus vai­kut­ta­vat tes­ta­men­tin si­säl­töön.

Miksi lap­set­to­man kan­nat­taa laatia tes­ta­ment­ti?

Tes­ta­men­tin avulla on mah­dol­lis­ta mää­rä­tä omai­suut­ta myös niille ta­hoil­le, jotka eivät kuulu lain mu­kai­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen. Tes­ta­men­tin avulla voit siis antaa omai­suut­ta esi­mer­kik­si ys­tä­vil­le tai kau­kai­sem­mil­le su­ku­lai­sil­le, kuten ser­kuil­le.

Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti siitä syystä, että pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mu­kais­ten hen­ki­löi­den puut­tues­sa vain­ajan omai­suus siir­tyi­si val­tiol­le. Nai­mat­to­man ja lap­set­to­man hen­ki­lön kan­nat­taa­kin laatia tes­ta­ment­ti, koska näin väl­te­tään riski omai­suu­den pää­ty­mi­ses­tä val­tiol­le.

Tes­ta­men­tin saajan ei tar­vit­se olla vain­ajan lä­hi­su­ku­lai­nen tai ystävä; tes­ta­men­tin laa­ti­ja voi tes­ta­men­tata omai­suu­ten­sa ke­nel­le ta­han­sa, esi­mer­kik­si hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le.

Ko­kei­le tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä il­mai­sek­si

Voit ko­keil­la pal­ve­luam­me il­mai­sek­si. Näet, miten tes­ta­men­tin voi tehdä hel­pos­ti ja min­kä­lai­sia asioi­ta tes­ta­men­tis­sa tulee huo­mioi­da.

Saat lu­nas­tet­tua val­miin asia­kir­jan it­sel­le­si hin­taan 89 euroa.

Nai­ma­ton hen­ki­lö ja kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti

Nai­mat­to­man hen­ki­lön on hyvä huo­mioi­da, että kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on mah­dol­lis­ta laatia myös muun kuin avio­puo­li­son kanssa, kuten avo­puo­li­son, si­sa­ruk­sen tai ys­tä­vän kanssa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti on yh­tei­nen tes­ta­ment­ti, jonka avulla kahden hen­ki­lön on mah­dol­lis­ta tes­ta­men­tata omai­suu­ten­sa toi­sil­leen. Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avulla he siis pe­ri­vät toi­sen­sa kuo­le­man­sa jäl­keen.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avulla py­ri­tään läh­tö­koh­tai­ses­ti tur­vaa­maan eloon­jää­neen puo­li­son toi­meen­tu­lo siltä va­ral­ta, että avio­liit­to päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan. Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi olla hyvä tapa jär­jes­tää esi­mer­kik­si avo­puo­li­soi­den pe­rin­tö­asiat, tai tur­va­ta si­sa­rus­ten toi­meen­tu­lo oman kuo­le­man jäl­keen.

Lue lisää: ketkä ovat pe­ril­li­siä­ni?

Tois­si­jais­mää­räys kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin

Kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin ote­taan yleen­sä tois­si­jais­mää­räys, jolla puo­li­sot mää­rää­vät pe­rin­tön­sä tois­si­jai­ses­ta saa­jas­ta. Tois­si­jais­mää­räyk­sen seu­rauk­se­na puo­li­sot ei voi tes­ta­men­tata toi­sel­ta puo­li­sol­ta pe­ri­mään­sä omai­suut­ta eteen­päin.

Tois­si­jais­mää­räyk­sel­lä puo­li­sot mää­rää­vät siitä, että puo­li­soi­den omai­suus siir­tyy mo­lem­pien puo­li­soi­den kuo­le­man jäl­keen tois­si­jai­sil­le tes­ta­men­tin­saa­jil­le. Näin puo­li­sot voivat esi­mer­kik­si var­mis­tua siitä, että heidän omai­suu­ten­sa pysyy oman suvun si­säl­lä, eikä omai­suus enää siirry eteen­päin puo­li­son muulle su­vul­le.

Esimerkki keskinäisen testamentin toissijaismääräyksestä

Esi­merk­ki: Näin tois­si­jais­mää­räys toimii käy­tän­nös­sä

Jaana ja Oskari ovat kes­ke­nään avio­lii­tos­sa eikä heillä ole lapsia. He ovat teh­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tois­si­jais­mää­räyk­sel­lä. Mää­räyk­sen mukaan Os­ka­rin omai­suus menisi tois­si­jai­ses­ti hänen vel­jel­leen An­til­le. Jaanan omai­suus menisi puo­les­taan tois­si­jai­ses­ti hänen ser­kul­leen Nii­nal­le.

Jaanan kuol­les­sa Oskari perii Jaanan omai­suu­den. Kun myös Oskari kuolee, Jaa­nal­ta pe­rit­ty osa Os­ka­rin omai­suu­des­ta siir­tyy Jaanan ser­kul­le Nii­nal­le. Os­ka­ril­le jäävä omai­suus jae­taan An­til­le.

Ilman tois­si­jais­mää­räys­tä eloon­jää­nyt puo­li­so voi päät­tää saa­mas­taan pe­rin­nös­tä va­paas­ti. Hän voi esi­mer­kik­si lah­joit­taa sen pois, tai tes­ta­men­tata sen omille su­ku­lai­sil­leen. 

Tois­si­jais­mää­räyk­sen ot­ta­mi­nen kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin ra­joit­taa siis olen­nai­ses­ti toisen puo­li­son mah­dol­li­suuk­sia tehdä pe­rit­tyä omai­suut­ta kos­ke­via pää­tök­siä.

Miten lap­set­to­man tes­ta­ment­ti vai­kut­taa ve­ro­tuk­seen?

Jos tes­ta­men­tin laa­ti­jal­la ei ole lapsia tai avio­puo­li­soa, on tes­ta­ment­tia laa­dit­taes­sa hyvä huo­mioi­da tes­ta­men­til­la omai­suut­ta saa­vien hen­ki­löi­den eri­lai­nen ve­ro­koh­te­lu.

Esi­mer­kik­si pe­rit­tä­vän van­hem­mat jou­tu­vat mak­sa­maan vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa kuin pe­rit­tä­vän serkut.

Avo­puo­li­so kuuluu pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa lä­hi­su­ku­lai­siin vain, jos avo­puo­li­soil­la on yh­tei­nen lapsi tai he ovat olleet ai­kai­sem­min nai­mi­sis­sa. Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen kan­nal­ta avio­puo­li­soa ja avo­puo­li­soa ei siis koh­del­la aina sa­mal­la ta­val­la.

⚠️ Huo­mioi, että avo­lii­tos­sa puo­li­so ei peri mitään ilman tes­ta­ment­tia.

Lue lisää: Tes­ta­ment­ti avo­lii­tos­sa

Lap­set­to­mat puo­li­sot ja hal­lin­ta­oi­keus

Hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taa­mi­sel­la on mah­dol­lis­ta pie­nen­tää mak­set­ta­vak­si tu­le­vaa pe­rin­tö­ve­roa. Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sen osalta on hyvä miet­tiä myös tes­ta­men­tat­ta­vien oi­keuk­sien laatua. Pe­rin­tö­ve­roa jou­du­taan ni­mit­täin mak­sa­maan vain omis­tusoi­keu­des­ta.

Esi­mer­kik­si kes­ki­näi­ses­sä tes­ta­men­tis­sa on mah­dol­lis­ta sopia, että puo­li­sot saavat tois­ten­sa omai­suu­teen vain hal­lin­ta­oi­keu­den. Näin puo­li­soi­den ei tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­roa saa­mas­taan omai­suu­des­ta. Vas­ta­pai­no­na puo­li­sot eivät kui­ten­kaan voi mää­rä­tä omai­suu­des­ta, eli he eivät voi esi­mer­kik­si myydä pe­rin­tö­nä saatua omai­suut­ta.

Jos pelkän hal­lin­ta­oi­keu­den an­ta­vas­sa tes­ta­men­tis­sa ei ole mää­rät­ty omis­tusoi­keu­den siir­ty­mi­ses­tä tar­kem­min, omis­tusoi­keus siir­tyy la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan. Omis­tusoi­keus puo­li­son omai­suu­teen siir­tyi­si siis en­sisi­jai­ses­ti tämän mah­dol­li­sil­le lap­sil­le. 

Me­neh­ty­neen puo­li­son lapset jou­tui­si­vat siis vas­taa­maan pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sis­ta. Lesken saaman hal­lin­ta­oi­keu­den arvo pie­nen­täi­si kui­ten­kin heidän mak­set­ta­vak­seen tu­le­vaa pe­rin­tö­ve­ron määrää.

Toi­saal­ta täytyy kui­ten­kin huo­mioi­da, että omis­tusoi­keu­den saajat eivät voi va­paas­ti myydä pe­rin­tö­nä saa­maan­sa omai­suut­ta ennen hal­lin­ta­oi­keu­den päät­ty­mis­tä. Tämä voi vai­keut­taa pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mis­ta.

Lue lisää: tes­ta­ment­ti ja ve­ro­tus

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­ment­ti

Hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taa­mi­sel­la voi­daan myös luoda vä­liai­kai­nen omis­ta­ja­ton tila. Täl­lai­sel­la ns. omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­til­la voi­daan mää­rä­tä, että omis­tusoi­keus pe­rit­tä­vän omai­suu­teen siir­tyy vasta sitten, kun hal­lin­ta­oi­keus pe­rit­tä­vään omai­suu­teen on päät­ty­nyt.

Näin omis­tusoi­keu­den perivä taho jou­tui­si mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­ron vasta hal­lin­ta­oi­keu­den päät­tyes­sä.

Jär­jes­te­lyn hy­väk­sy­mi­sel­le pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa on kui­ten­kin tarkat edel­ly­tyk­set, jotka tulee var­mis­taa. Yleis­sään­tö­nä on, että pe­rin­tö­ve­ron lyk­kää­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain sil­loin, kun omis­tusoi­keu­den pe­ri­vät muut kuin pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­set tai su­ku­lai­set yle­ne­väs­sä pol­ves­sa (van­hem­mat, iso­van­hem­mat yms).

⚠️ Jos tes­ta­ment­tia ei löy­de­tä, voi­daan se katsoa pe­ruu­te­tuk­si. Siksi on tär­ke­ää säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pai­kas­sa, josta pe­ril­li­set sen löy­tä­vät.

Tes­ta­ment­ti hel­pos­ti Aa­tok­ses­sa

Luot val­miin tes­ta­men­tin jopa 10 mi­nuu­tis­sa. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si ja luo eh­do­tuk­sen tes­ta­men­tis­ta. Tes­ta­men­ti­si on aina kaik­kien muo­to­vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen.

Voit muo­ka­ta asia­kir­jaa mie­le­si mukaan, kuten lisätä omai­suut­ta tai pe­ril­li­siä, tai muo­ka­ta ehtoja.

Saat val­miin asia­kir­jan it­sel­le­si hin­taan 89 euroa.