Lap­set­to­man tai nai­mat­to­man tes­ta­mentti

Nainen tanssii tulppaanikimpun kanssa
Timjami Nyyssönen
Timjami
25.10.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Myös lap­set­to­man tai nai­mat­to­man kan­nat­taa tehdä tes­ta­mentti. Näin voit vai­kut­taa siihen, kuka omai­suu­tesi perii.

Lap­set­to­man tai nai­mat­to­man hen­ki­lön on eri­tyi­sen tär­keää laatia tes­ta­mentti. Tes­ta­men­tin avulla hän voi itse päät­tää, kuka tämän omai­suu­den perii kuo­le­man jäl­keen. Lap­set­to­man tes­ta­mentti voi käy­tän­nössä si­säl­tää ys­tä­vän tai naa­pu­rin, eikä tes­ta­men­tin­saa­jan ole pakko olla su­ku­lai­nen.

Pa­him­massa ta­pauk­sessa lap­set­to­man ja nai­mat­to­man hen­ki­lön omai­suus menee val­tiolle, mikäli elossa olevia pe­ril­li­siä ei ole.

Ar­tik­ke­lissa kes­ki­tymme eri­tyi­sesti siihen, miten lap­set­to­muus tai nai­mat­to­muus vai­kut­ta­vat tes­ta­men­tin si­säl­töön.

Miksi lap­set­to­man kan­nat­taa laatia tes­ta­mentti?

Tes­ta­men­tin avulla on mah­dol­lista mää­rätä omai­suutta myös niille ta­hoille, jotka eivät kuulu lain mu­kai­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen. Tes­ta­men­tin avulla voit siis antaa omai­suutta esi­mer­kiksi ys­tä­ville tai kau­kai­sem­mille su­ku­lai­sille, kuten ser­kuille.

Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen kan­nat­taa eri­tyi­sesti siitä syystä, että pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mu­kais­ten hen­ki­löi­den puut­tuessa vai­na­jan omai­suus siir­tyisi val­tiolle. Nai­mat­to­man ja lap­set­to­man hen­ki­lön kan­nat­taa­kin laatia tes­ta­mentti, koska näin väl­te­tään riski omai­suu­den pää­ty­mi­sestä val­tiolle.

Tes­ta­men­tin saajan ei tar­vitse olla vai­na­jan lä­hi­su­ku­lai­nen tai ystävä; tes­ta­men­tin laa­tija voi tes­ta­men­tata omai­suu­tensa ke­nelle ta­hansa, esi­mer­kiksi hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tölle.

Ko­keile tes­ta­men­tin te­ke­mistä il­mai­seksi

Voit ko­keilla pal­ve­luamme il­mai­seksi. Näet, miten tes­ta­men­tin voi tehdä hel­posti ja min­kä­lai­sia asioita tes­ta­men­tissa tulee huo­mioida.

Saat lu­nas­tet­tua val­miin asia­kir­jan it­sel­lesi hin­taan 59 euroa.

Nai­ma­ton hen­kilö ja kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti

Nai­mat­to­man hen­ki­lön on hyvä huo­mioida, että kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on mah­dol­lista laatia myös muun kuin avio­puo­li­son kanssa, kuten avo­puo­li­son, si­sa­ruk­sen tai ys­tä­vän kanssa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti on yh­tei­nen tes­ta­mentti, jonka avulla kahden hen­ki­lön on mah­dol­lista tes­ta­men­tata omai­suu­tensa toi­sil­leen. Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avulla he siis pe­ri­vät toi­sensa kuo­le­mansa jäl­keen.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avulla py­ri­tään läh­tö­koh­tai­sesti tur­vaa­maan eloon­jää­neen puo­li­son toi­meen­tulo siltä va­ralta, että avio­liitto päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan. Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi olla hyvä tapa jär­jes­tää esi­mer­kiksi avo­puo­li­soi­den pe­rin­tö­asiat, tai tur­vata si­sa­rus­ten toi­meen­tulo oman kuo­le­man jäl­keen.

Lue lisää: ketkä ovat pe­ril­li­siäni?

Tois­si­jais­mää­räys kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin

Kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin ote­taan yleensä tois­si­jais­mää­räys, jolla puo­li­sot mää­rää­vät pe­rin­tönsä tois­si­jai­sesta saa­jasta. Tois­si­jais­mää­räyk­sen seu­rauk­sena puo­li­sot ei voi tes­ta­men­tata toi­selta puo­li­solta pe­ri­määnsä omai­suutta eteen­päin.

Tois­si­jais­mää­räyk­sellä puo­li­sot mää­rää­vät siitä, että puo­li­soi­den omai­suus siir­tyy mo­lem­pien puo­li­soi­den kuo­le­man jäl­keen tois­si­jai­sille tes­ta­men­tin­saa­jille. Näin puo­li­sot voivat esi­mer­kiksi var­mis­tua siitä, että heidän omai­suu­tensa pysyy oman suvun si­sällä, eikä omai­suus enää siirry eteen­päin puo­li­son muulle su­vulle.

Esimerkki keskinäisen testamentin toissijaismääräyksestä

Esi­merkki: Näin tois­si­jais­mää­räys toimii käy­tän­nössä

Jaana ja Oskari ovat kes­ke­nään avio­lii­tossa eikä heillä ole lapsia. He ovat teh­neet kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tois­si­jais­mää­räyk­sellä. Mää­räyk­sen mukaan Os­ka­rin omai­suus menisi tois­si­jai­sesti hänen vel­jel­leen An­tille. Jaanan omai­suus menisi puo­les­taan tois­si­jai­sesti hänen ser­kul­leen Nii­nalle.

Jaanan kuol­lessa Oskari perii Jaanan omai­suu­den. Kun myös Oskari kuolee, Jaa­nalta pe­ritty osa Os­ka­rin omai­suu­desta siir­tyy Jaanan ser­kulle Nii­nalle. Os­ka­rille jäävä omai­suus jae­taan An­tille.

Ilman tois­si­jais­mää­räystä eloon­jää­nyt puo­liso voi päät­tää saa­mas­taan pe­rin­nöstä va­paasti. Hän voi esi­mer­kiksi lah­joit­taa sen pois, tai tes­ta­men­tata sen omille su­ku­lai­sil­leen. 

Tois­si­jais­mää­räyk­sen ot­ta­mi­nen kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin ra­joit­taa siis olen­nai­sesti toisen puo­li­son mah­dol­li­suuk­sia tehdä pe­rit­tyä omai­suutta kos­ke­via pää­tök­siä.

Miten lap­set­to­man tes­ta­mentti vai­kut­taa ve­ro­tuk­seen?

Jos tes­ta­men­tin laa­ti­jalla ei ole lapsia tai avio­puo­li­soa, on tes­ta­ment­tia laa­dit­taessa hyvä huo­mioida tes­ta­men­tilla omai­suutta saa­vien hen­ki­löi­den eri­lai­nen ve­ro­koh­telu.

Esi­mer­kiksi pe­rit­tä­vän van­hem­mat jou­tu­vat mak­sa­maan vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa kuin pe­rit­tä­vän serkut.

Avo­puo­liso kuuluu pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa lä­hi­su­ku­lai­siin vain, jos avo­puo­li­soilla on yh­tei­nen lapsi tai he ovat olleet ai­kai­sem­min nai­mi­sissa. Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen kan­nalta avio­puo­li­soa ja avo­puo­li­soa ei siis koh­della aina sa­malla ta­valla.

⚠️ Huo­mioi, että avo­lii­tossa puo­liso ei peri mitään ilman tes­ta­ment­tia.

Lue lisää: Tes­ta­mentti avo­lii­tossa

Lap­set­to­mat puo­li­sot ja hal­lin­ta­oi­keus

Hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taa­mi­sella on mah­dol­lista pie­nen­tää mak­set­ta­vaksi tu­le­vaa pe­rin­tö­ve­roa. Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sen osalta on hyvä miet­tiä myös tes­ta­men­tat­ta­vien oi­keuk­sien laatua. Pe­rin­tö­ve­roa jou­du­taan ni­mit­täin mak­sa­maan vain omis­tusoi­keu­desta.

Esi­mer­kiksi kes­ki­näi­sessä tes­ta­men­tissa on mah­dol­lista sopia, että puo­li­sot saavat tois­tensa omai­suu­teen vain hal­lin­ta­oi­keu­den. Näin puo­li­soi­den ei tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roa saa­mas­taan omai­suu­desta. Vas­ta­pai­nona puo­li­sot eivät kui­ten­kaan voi mää­rätä omai­suu­desta, eli he eivät voi esi­mer­kiksi myydä pe­rin­tönä saatua omai­suutta.

Jos pelkän hal­lin­ta­oi­keu­den an­ta­vassa tes­ta­men­tissa ei ole mää­rätty omis­tusoi­keu­den siir­ty­mi­sestä tar­kem­min, omis­tusoi­keus siir­tyy la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan. Omis­tusoi­keus puo­li­son omai­suu­teen siir­tyisi siis en­si­si­jai­sesti tämän mah­dol­li­sille lap­sille. 

Me­neh­ty­neen puo­li­son lapset jou­tui­si­vat siis vas­taa­maan pe­rin­tö­ve­ro­seu­raa­muk­sista. Lesken saaman hal­lin­ta­oi­keu­den arvo pie­nen­täisi kui­ten­kin heidän mak­set­ta­vak­seen tu­le­vaa pe­rin­tö­ve­ron määrää.

Toi­saalta täytyy kui­ten­kin huo­mioida, että omis­tusoi­keu­den saajat eivät voi va­paasti myydä pe­rin­tönä saa­maansa omai­suutta ennen hal­lin­ta­oi­keu­den päät­ty­mistä. Tämä voi vai­keut­taa pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista.

Lue lisää: tes­ta­mentti ja ve­ro­tus ja Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti

Omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti

Hal­lin­ta­oi­keu­den tes­ta­ment­taa­mi­sella voi­daan myös luoda vä­liai­kai­nen omis­ta­ja­ton tila. Täl­lai­sella ns. omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­men­tilla voi­daan mää­rätä, että omis­tusoi­keus pe­rit­tä­vän omai­suu­teen siir­tyy vasta sitten, kun hal­lin­ta­oi­keus pe­rit­tä­vään omai­suu­teen on päät­ty­nyt.

Näin omis­tusoi­keu­den perivä taho jou­tuisi mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­ron vasta hal­lin­ta­oi­keu­den päät­tyessä.

Jär­jes­te­lyn hy­väk­sy­mi­selle pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa on kui­ten­kin tarkat edel­ly­tyk­set, jotka tulee var­mis­taa. Yleis­sään­tönä on, että pe­rin­tö­ve­ron lyk­kää­mi­nen on mah­dol­lista vain sil­loin, kun omis­tusoi­keu­den pe­ri­vät muut kuin pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­set tai su­ku­lai­set yle­ne­vässä pol­vessa (van­hem­mat, iso­van­hem­mat yms).

⚠️ Jos tes­ta­ment­tia ei löy­detä, voi­daan se katsoa pe­ruu­te­tuksi. Siksi on tär­keää säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pai­kassa, josta pe­ril­li­set sen löy­tä­vät.

Tes­ta­mentti hel­posti Aa­tok­sessa

Luot val­miin tes­ta­men­tin jopa 10 mi­nuu­tissa. Pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teesi ja luo eh­do­tuk­sen tes­ta­men­tista. Tes­ta­men­tisi on aina kaik­kien muo­to­vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen.

Voit muo­kata asia­kir­jaa mie­lesi mukaan, kuten lisätä omai­suutta tai pe­ril­li­siä, tai muo­kata ehtoja.

Saat val­miin asia­kir­jan it­sel­lesi hin­taan 59 euroa.

Lakiasiat heti valmiiksi netissä.
© Aatos Legal Technology 2024