Eri­lai­set tes­ta­men­tit esit­te­lys­sä

Pariskunta halaus
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
25.11.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sit­kö, että tes­ta­ment­te­ja on ole­mas­sa eri­lai­sia? Tes­ta­men­tit voivat koskea joko hen­ki­lön koko jää­mis­töä, sen mää­rä­osaa tai jo­ta­kin tiet­tyä omai­suut­ta.

Eri­lai­sia tes­ta­ment­te­ja on yh­teen­sä noin seit­se­män, riip­puen las­ken­tata­vas­ta. Tes­ta­ment­ti on kui­ten­kin aina lähes poik­keuk­set­ta useam­man tes­ta­ment­ti­tyy­pin se­koi­tus.

Se­li­täm­me ar­tik­ke­lis­sa, kuinka eri­lai­set tes­ta­men­tit eroa­vat toi­sis­taan.

💡 Kun teet tes­ta­men­tin Aa­tok­ses­sa, sinun ei tar­vit­se tietää eri­lai­sis­ta tes­ta­men­teis­ta mitään. Aa­tok­sen pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­tee­si ky­sy­mys­ten avulla ja luo tes­ta­ment­ti­poh­jan vas­taus­te­si pe­rus­teel­la. Voit siis tehdä itse tes­ta­men­tin toi­vei­de­si mukaan ja laatia ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän do­ku­men­tin jopa 10 mi­nuu­tis­sa.

Yleis­tes­ta­men­tit ja eri­tyis­tes­ta­men­tit

Tes­ta­men­tit voi­daan jakaa yleis­tes­ta­ment­tei­hin ja eri­tyis­tes­ta­ment­tei­hin. 

Yleis­tes­ta­men­til­la mää­rä­tään koko omai­suu­des­ta tai sen mää­rä­osas­ta, kun taas eri­tyis­tes­ta­ment­ti koskee tiet­tyä, yk­si­löi­tyä omai­suuse­rää, esi­mer­kik­si tiet­tyä esi­net­tä tai ra­ha­sum­maa.

Tes­ta­ment­te­ja on mah­dol­lis­ta luo­ki­tel­la myös yk­si­tyis­koh­tai­sem­min sen mukaan, mil­lai­sen oi­keu­den tes­ta­ment­ti antaa sillä mää­rät­tä­vään omai­suu­teen. Tes­ta­ment­ti voi koskea omis­tus-, hal­lin­ta- tai tuotto-oi­keut­ta. 

Li­säk­si eril­li­sek­si tes­ta­men­tik­si voi­daan erot­taa dy­naa­mi­nen tes­ta­ment­ti, jolla tes­ta­men­tin saa­jal­le an­ne­taan pää­tös­val­taa siihen, mil­lai­sen oi­keu­den hän saa pe­rit­tä­vään omai­suu­teen.

Eri­tyi­se­nä tes­ta­ment­ti­naan voi­daan mai­ni­ta li­säk­si kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti, jonka kaksi tai useam­paa hen­ki­löä te­ke­vät tois­ten­sa hy­väk­si.

Seu­raa­vas­sa ker­ro­taan tar­kem­min eri tes­ta­ment­ti­tyy­peis­tä ja niiden erois­ta.

1. Yleis­jäl­ki­sää­dös eli yleis­tes­ta­ment­ti

Yleis­jäl­ki­sää­dök­sel­le eli yleis­tes­ta­men­til­le ei ole lain­sää­dän­nös­sä mää­ri­tel­mää. Sillä tar­koi­te­taan kui­ten­kin ylei­ses­ti tes­ta­ment­tia, joka antaa pe­ril­li­sel­le oi­keu­den suh­teel­li­seen osaan pe­rin­nös­tä. Yleis­tes­ta­ment­ti voi koskea koko vain­ajan jää­mis­töä tai mää­rä­osaa siitä.

In­ter­ne­tis­tä löytyy monia tes­ta­men­tin il­mai­sia mal­le­ja eri­tyi­ses­ti yleis­tes­ta­men­tis­ta. Nämä eivät kui­ten­kaan ota huo­mioon hen­ki­lö­koh­tai­sia toi­vei­ta­si ei­vät­kä mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin saajan päät­tää, mitä omai­suut­ta ottaa vas­taan.

Esi­merk­ki: yleis­tes­ta­ment­ti

  • Jos haluat tes­ta­men­tata esi­mer­kik­si ¼  omai­suu­des­ta­si su­ku­lai­sel­le­si, on ky­sees­sä yleis­tes­ta­ment­ti.
  • Kyse on yleis­tes­ta­men­tis­ta myös sil­loin, mikäli haluat että su­ku­lai­se­si perii kaiken jäl­jel­le jäävän omai­suu­den, mitä kuo­lin­pe­säs­sä on kaik­kien muiden vel­voit­tei­den täyt­ty­mi­sen jäl­keen.

Yleis­tes­ta­men­tis­sa ei siis yk­si­löi­dä pe­rit­tä­vää omai­suut­ta tar­kem­min, kyse on vain tie­tys­tä murto-osasta jää­mis­töä.

Yleis­tes­ta­men­tin saaja on kuo­lin­pe­sän osakas sa­mal­la ta­val­la kuin la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mu­kai­set pe­ril­li­set­kin, kuten rin­ta­pe­ril­li­set. Kuo­lin­pe­sän osak­kuu­des­ta seuraa eri­lai­sia pe­rin­tö­kaa­res­sa mää­ri­tel­ty­jä oi­keuk­sia, kuten oikeus moit­tia tes­ta­ment­tia ja oikeus hakea oi­kai­sua pe­rin­nön­ja­koon. 

Yleis­tes­ta­ment­ti tii­vis­tet­ty­nä

Mitä?On­nis­tuu­ko?
Voi tes­ta­men­tata tietyn osuu­den pe­rin­nös­tä, esim. 1/3
Voi yk­si­löi­dä pe­rit­tä­vän omai­suu­den, esim. tietyn esi­neen
Kuo­lin­pe­sän osakas

2. Eri­tyis­jäl­ki­sää­dös eli eri­tyis­tes­ta­ment­ti

Eri­tyis­jäl­ki­sää­dös eli eri­tyis­tes­ta­ment­ti eroaa yleis­tes­ta­men­tis­ta kah­del­la mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la. Kun yleis­tes­ta­ment­ti antaa oi­keu­den tiet­tyyn mää­rä­osaan vain­ajan jää­mis­tös­tä, yk­si­löi eri­tyis­tes­ta­ment­ti pe­rit­tä­vän omai­suu­den tar­kem­min. Kyse voi olla tie­tys­tä ra­ha­mää­räi­ses­tä sum­mas­ta tai esi­nees­tä.

Esi­merk­ki: eri­tyis­tes­ta­ment­ti

  • Jos haluat tes­ta­men­tata esi­mer­kik­si 5 000 euroa ys­tä­väl­le­si ja ke­sä­mö­kin yh­del­le su­ku­lai­sis­ta­si, on mo­lem­mis­sa kyse eri­tyis­tes­ta­men­tis­ta. 
  • Eri­tyis­tes­ta­men­tis­ta on kyse myös sil­loin, kun haluat antaa esi­neen käyttö- tai tuotto-oi­keu­den tie­tyl­le hen­ki­löl­le omis­tusoi­keu­den siir­tyes­sä jol­le­kin toi­sel­le hen­ki­löl­le.

Eri­tyis­tes­ta­ment­ti ei tee tes­ta­men­tin­saa­jas­ta kuo­lin­pe­sän osa­kas­ta, eikä tes­ta­men­tin­saa­ja siten saa kuo­lin­pe­sän osak­kaal­le lain mukaan kuu­lu­via oi­keuk­sia.

Eri­tyis­tes­ta­men­tin saaja on poik­keuk­sel­li­ses­ti kuo­lin­pe­sän osakas vain siinä ta­pauk­ses­sa, että eri­tyis­tes­ta­ment­ti koskee esi­net­tä, joka muo­dos­taa käy­tän­nös­sä koko kuo­lin­pe­sän va­ral­li­suu­den.

Eri­tyis­tes­ta­ment­tia kut­su­taan myös le­gaa­tik­si.

Esi­tyis­tes­ta­ment­ti tii­vis­tet­ty­nä

Mitä?On­nis­tuu­ko?
Voi tes­ta­men­tata tietyn osuu­den pe­rin­nös­tä, esim. 1/3
Voi tes­ta­men­tata tietyn esi­neen tai ra­ha­sum­man
Voi antaa tietyn esi­neen käyttö- tai tuotto-oi­keu­den sekä omis­tusoi­keu­den eri hen­ki­löil­le
Kuo­lin­pe­sän osakas

3. Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti

Yleen­sä tes­ta­men­tin tekee yksi hen­ki­lö kuo­le­man­sa va­ral­ta. Kes­ki­näi­ses­sä tes­ta­men­tis­sa sen sijaan kaksi tai useam­paa hen­ki­löä te­ke­vät yh­tei­sen, vas­ta­vuo­roi­sen tes­ta­men­tin, jossa hen­ki­löt tes­ta­ment­taa­vat omai­suu­ten­sa tois­ten­sa hy­väk­si. 

Useim­mi­ten kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti teh­dään kahden avio­puo­li­son vä­lil­lä suo­jaa­maan lesken asemaa. Sen voi kui­ten­kin tehdä ketkä ta­han­sa kaksi tai useam­paa hen­ki­löä kes­ke­nään.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin erona ta­van­omai­seen on se, että se on oi­keas­taan kahden tai useam­man tes­ta­men­tin yh­dis­tel­mä.

Jos laadit kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin esi­mer­kik­si puo­li­so­si kanssa, si­säl­tää se siis:

  1. sinun tes­ta­ment­ti­mää­räyk­se­si puo­li­so­si hy­väk­si ja
  2. puo­li­so­si tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen sinun hy­väk­se­si.

Vaikka kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti laa­di­taan yh­des­sä, voit kui­ten­kin aina pe­ruut­taa oman tes­ta­ment­ti­mää­räyk­se­si yk­si­puo­li­ses­ti.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi olla joko omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti tai käyt­tö­oi­keus­tes­ta­ment­ti, joista ker­ro­taan seu­raa­vas­sa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti tii­vis­tet­ty­nä

Mitä?On­nis­tuu­ko?
Voi tehdä puo­li­son kanssa
Hen­ki­löt tes­ta­ment­taa­vat omai­suu­ten­sa tois­ten­sa hy­väk­si
Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin voi tehdä kenen ta­han­sa hen­ki­lön kanssa, esim. ys­tä­vän
Voi pe­ruut­taa yk­si­puo­li­ses­ti

Lue lisää: kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat

4. Omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti

Omis­tusoi­keus­tes­ta­men­til­la kaikki omai­suu­teen liit­ty­vät oi­keu­det siir­ty­vät pe­rin­nön­saa­jal­le. Kyse on siis ra­joit­ta­mat­to­mas­ta mää­räy­soi­keu­des­ta omai­suu­teen.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti voi olla myös ra­joi­tet­tu siten, että tes­ta­men­tat­ta­va omai­suus menee ensin esi­mer­kik­si puo­li­sol­le ja tämän jäl­keen lap­sil­le. Puo­li­so ei täl­löin voi mää­rä­tä omai­suu­des­ta omassa tes­ta­men­tis­saan jonkun toisen hen­ki­lön hy­väk­si.

Ra­joi­tet­tu omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti onkin toi­mi­va rat­kai­su sil­loin, kun haluat tur­va­ta les­kel­le pa­rem­man oi­keu­den jää­mis­töön, mutta tar­koi­tuk­se­na­si on, että lap­se­si lo­pul­ta pe­ri­vät koko omai­suu­te­si.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­ment­ti tii­vis­tet­ty­nä

Mitä?On­nis­tuu­ko?
Kaikki omai­suu­teen liit­ty­vät oi­keu­det siir­ty­vät pe­rin­nön­saa­jal­le
Voi myös rajata omis­tusoi­keut­ta

5. Käyttö- eli hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti

Käyttö- eli hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­til­la pe­rin­nön­saa­ja saa tes­ta­men­tat­ta­van omai­suu­den hal­lin­taan­sa, mutta ei omis­tusoi­keut­ta siihen. Käyt­tö­oi­keu­den saaja ei siis voi esi­mer­kik­si myydä hal­lit­se­maan­sa omai­suut­ta tai mää­rä­tä siitä tes­ta­men­til­la.

Voit siis mää­rä­tä esi­mer­kik­si omis­ta­ma­si kiin­teis­tön puo­li­so­si hal­lin­taan, mutta siir­tää omis­tusoi­keu­den lap­sil­le­si.

Käyt­tö­oi­keu­teen si­säl­tyy sekä oikeus hal­li­ta omai­suut­ta että naut­tia omai­suu­den tu­los­ta ja tuo­tos­ta. Käyt­tö­oi­keus voi olla eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen.

Käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tin hyö­ty­nä on se, ettei käyt­tö­oi­keu­des­ta mak­se­ta pe­rin­tö­ve­roa. Käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tin etuna voi olla myös se, että käyt­tö­oi­keu­den saaja ei voi hä­vit­tää hal­lit­se­maan­sa omai­suut­ta tois­si­jais­ten tes­ta­men­tin­saa­jien hai­tak­si.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­ment­ti tii­vis­tet­ty­nä

Mitä?On­nis­tuu­ko?
Ai­noas­taan oikeus käyt­tää omai­suut­ta
Oikeus omis­taa omai­suut­ta
Oikeus hal­li­ta omai­suut­ta sekä saada tuot­toa
Käyt­tö­oi­keus voi olla eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen
Käyt­tö­oi­keu­des­ta ei tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­roa

Lue lisää: käyt­tö­oi­keu­den, hal­lin­ta­oi­keu­den ja omis­tusoi­keu­den erot

6. Tuotto-oi­keus­tes­ta­ment­ti

Tuotto-oi­keus­tes­ta­men­til­la voit mää­rä­tä omai­suu­des­ta­si ker­ty­vän tuoton, esi­mer­kik­si tal­le­tuk­ses­ta ker­ty­vän koron, tie­tyl­le hen­ki­löl­le omis­tusoi­keu­den siir­tyes­sä toi­sel­le hen­ki­löl­le. 

Tuotto-oi­keu­den­saa­jal­la on täl­löin ai­noas­taan oikeus naut­tia omai­suu­den tuo­tos­ta. Hän ei voi myydä tai tes­ta­men­tata omai­suut­ta, eikä muuten käyt­tää tai hal­li­ta sitä.

💡 Tuotto-oikeus voi olla joko eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen.

Tuotto-oi­keus­tes­ta­ment­ti tii­vis­tet­ty­nä

Mitä?On­nis­tuu­ko?
Oikeus mää­rä­tä tuoton ja omis­tusoi­keu­den eri hen­ki­löil­le
Voi olla eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen

7. Dy­naa­mi­nen tes­ta­ment­ti

Dy­naa­mi­sel­la tes­ta­men­til­la pää­tös­val­taa voi­daan siir­tää tes­ta­men­tin­saa­jal­le. Tes­ta­men­tin­saa­ja voi valita hä­nel­le tu­le­van etuu­den määrän ja laadun.

Voit mää­rä­tä dy­naa­mi­sel­la tes­ta­men­til­la esi­mer­kik­si siitä, että tes­ta­men­tin­saa­ja päät­tää itse, ha­lu­aa­ko hän omai­suu­teen omis­tus- vai käyt­tö­oi­keu­den.

Dy­naa­mi­sen tes­ta­men­tin etuna on se, että sillä pys­ty­tään va­rau­tu­maan tu­le­viin olo­suh­de­muu­tok­siin esi­mer­kik­si ve­ro­tuk­ses­sa

Dy­naa­mi­nen tes­ta­ment­ti tii­vis­tet­ty­nä

Mitä?On­nis­tuu­ko?
Pää­tös­val­lan siir­tä­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jal­le
Tes­ta­men­tin­saa­ja voi valita etuu­den määrän ja laadun
Mah­dol­lis­taa ve­ro­suun­nit­te­lun

Rää­tä­löi­ty ja ju­ri­di­ses­ti pätevä tes­ta­ment­ti Aa­tok­ses­sa

Ha­luat­ko laatia toi­vei­de­si mu­kai­sen ja lail­li­ses­ti pä­tä­vän tes­ta­men­tin edul­li­ses­ti? Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on­nis­tuu hintaa 89 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Vastaa kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin ja luomme si­nul­le oman tes­ta­men­tin. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen Aa­tok­ses­sa kestää vain 10 mi­nuut­tia. Li­säk­si saat la­dat­tua heti val­miin asia­kir­jan it­sel­le­si.

Ju­ris­tim­me aut­ta­vat sinua aina il­mai­sek­si, mikäli si­nul­la on ky­syt­tä­vää tes­ta­men­tin te­ke­mi­ses­tä.