Eri­lai­set tes­ta­men­tit esit­te­lyssä

Pariskunta halaus
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.9.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sitkö, että tes­ta­ment­teja on ole­massa eri­lai­sia? Tes­ta­men­tit voivat koskea joko hen­ki­lön koko jää­mis­töä, sen mää­rä­osaa tai jo­ta­kin tiet­tyä omai­suutta.

Eri­lai­sia tes­ta­ment­teja on yh­teensä noin seit­se­män, riip­puen las­ken­ta­ta­vasta. Tes­ta­mentti on kui­ten­kin aina lähes poik­keuk­setta useam­man tes­ta­ment­ti­tyy­pin se­koi­tus.

Se­li­tämme ar­tik­ke­lissa, kuinka eri­lai­set tes­ta­men­tit eroa­vat toi­sis­taan.

💡 Kun teet tes­ta­men­tin Aa­tok­sessa, sinun ei tar­vitse tietää eri­lai­sista tes­ta­men­teista mitään. Aa­tok­sen pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teesi ky­sy­mys­ten avulla ja luo tes­ta­ment­ti­poh­jan vas­taus­tesi pe­rus­teella. Voit siis tehdä itse tes­ta­men­tin toi­vei­desi mukaan ja laatia ju­ri­di­sesti pä­te­vän do­ku­men­tin jopa 10 mi­nuu­tissa.

Yleis­tes­ta­men­tit ja eri­tyis­tes­ta­men­tit

Tes­ta­men­tit voi­daan jakaa yleis­tes­ta­ment­tei­hin ja eri­tyis­tes­ta­ment­tei­hin.

Yleis­tes­ta­men­tilla mää­rä­tään koko omai­suu­desta tai sen mää­rä­osasta, kun taas eri­tyis­tes­ta­mentti koskee tiet­tyä, yk­si­löi­tyä omai­suuse­rää, esi­mer­kiksi tiet­tyä esi­nettä tai ra­ha­sum­maa.

Tes­ta­ment­teja on mah­dol­lista luo­ki­tella myös yk­si­tyis­koh­tai­sem­min sen mukaan, mil­lai­sen oi­keu­den tes­ta­mentti antaa sillä mää­rät­tä­vään omai­suu­teen. Tes­ta­mentti voi koskea omis­tus-, hal­linta- tai tuotto-oi­keutta.

Li­säksi eril­li­seksi tes­ta­men­tiksi voi­daan erot­taa dy­naa­mi­nen tes­ta­mentti, jolla tes­ta­men­tin saa­jalle an­ne­taan pää­tös­val­taa siihen, mil­lai­sen oi­keu­den hän saa pe­rit­tä­vään omai­suu­teen.

Eri­tyi­senä tes­ta­ment­ti­naan voi­daan mai­nita li­säksi kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti, jonka kaksi tai useam­paa hen­ki­löä te­ke­vät tois­tensa hy­väksi.

Seu­raa­vassa ker­ro­taan tar­kem­min eri tes­ta­ment­ti­tyy­peistä ja niiden eroista.

💡 Vinkki:  Hä­tä­ti­lassa tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­sistä on mah­dol­lista poi­keta hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tilla. Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti tar­koit­taa kir­jal­lista hä­tä­ti­la­tes­ta­ment­tia.

1. Yleis­jäl­ki­sää­dös eli yleis­tes­ta­mentti

Yleis­jäl­ki­sää­dök­selle eli yleis­tes­ta­men­tille ei ole lain­sää­dän­nössä mää­ri­tel­mää. Sillä tar­koi­te­taan kui­ten­kin ylei­sesti tes­ta­ment­tia, joka antaa pe­ril­li­selle oi­keu­den suh­teel­li­seen osaan pe­rin­nöstä. Yleis­tes­ta­mentti voi koskea koko vai­na­jan jää­mis­töä tai mää­rä­osaa siitä.

In­ter­ne­tistä löytyy monia tes­ta­men­tin il­mai­sia mal­leja eri­tyi­sesti yleis­tes­ta­men­tista. Nämä eivät kui­ten­kaan ota huo­mioon hen­ki­lö­koh­tai­sia toi­vei­tasi ei­vätkä mah­dol­lista esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin saajan päät­tää, mitä omai­suutta ottaa vas­taan.

Esi­merkki: yleis­tes­ta­mentti

  • Jos haluat tes­ta­men­tata esi­mer­kiksi ¼  omai­suu­des­tasi su­ku­lai­sel­lesi, on ky­seessä yleis­tes­ta­mentti.
  • Kyse on yleis­tes­ta­men­tista myös sil­loin, mikäli haluat että su­ku­lai­sesi perii kaiken jäl­jelle jäävän omai­suu­den, mitä kuo­lin­pe­sässä on kaik­kien muiden vel­voit­tei­den täyt­ty­mi­sen jäl­keen.

Yleis­tes­ta­men­tissa ei siis yk­si­löidä pe­rit­tä­vää omai­suutta tar­kem­min, kyse on vain tie­tystä murto-osasta jää­mis­töä.

Yleis­tes­ta­men­tin saaja on kuo­lin­pe­sän osakas sa­malla ta­valla kuin la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mu­kai­set pe­ril­li­set­kin, kuten rin­ta­pe­ril­li­set. Kuo­lin­pe­sän osak­kuu­desta seuraa eri­lai­sia pe­rin­tö­kaa­ressa mää­ri­tel­tyjä oi­keuk­sia, kuten oikeus moit­tia tes­ta­ment­tia ja oikeus hakea oi­kai­sua pe­rin­nön­ja­koon.

Yleis­tes­ta­mentti tii­vis­tet­tynä

Mitä?On­nis­tuuko?
Voi tes­ta­men­tata tietyn osuu­den pe­rin­nöstä, esim. 1/3
Voi yk­si­löidä pe­rit­tä­vän omai­suu­den, esim. tietyn esi­neen
Tes­ta­men­tin saaja kuo­lin­pe­sän osakas

2. Eri­tyis­jäl­ki­sää­dös eli eri­tyis­tes­ta­mentti

Eri­tyis­jäl­ki­sää­dös eli eri­tyis­tes­ta­mentti eroaa yleis­tes­ta­men­tista kah­della mer­kit­tä­vällä ta­valla. Kun yleis­tes­ta­mentti antaa oi­keu­den tiet­tyyn mää­rä­osaan vai­na­jan jää­mis­töstä, yk­si­löi eri­tyis­tes­ta­mentti pe­rit­tä­vän omai­suu­den tar­kem­min. Kyse voi olla tie­tystä ra­ha­mää­räi­sestä sum­masta tai esi­neestä.

Esi­merkki: eri­tyis­tes­ta­mentti

  • Jos haluat tes­ta­men­tata esi­mer­kiksi 5 000 euroa ys­tä­väl­lesi ja ke­sä­mö­kin yh­delle su­ku­lai­sis­tasi, on mo­lem­missa kyse eri­tyis­tes­ta­men­tista. 
  • Eri­tyis­tes­ta­men­tista on kyse myös sil­loin, kun haluat antaa esi­neen käyttö- tai tuotto-oi­keu­den tie­tylle hen­ki­lölle omis­tusoi­keu­den siir­tyessä jol­le­kin toi­selle hen­ki­lölle.

Eri­tyis­tes­ta­mentti ei tee tes­ta­men­tin­saa­jasta kuo­lin­pe­sän osa­kasta, eikä tes­ta­men­tin­saaja siten saa kuo­lin­pe­sän osak­kaalle lain mukaan kuu­lu­via oi­keuk­sia.

Eri­tyis­tes­ta­men­tin saaja on poik­keuk­sel­li­sesti kuo­lin­pe­sän osakas vain siinä ta­pauk­sessa, että eri­tyis­tes­ta­mentti koskee esi­nettä, joka muo­dos­taa käy­tän­nössä koko kuo­lin­pe­sän va­ral­li­suu­den.

Eri­tyis­tes­ta­ment­tia kut­su­taan myös le­gaa­tiksi.

Esi­tyis­tes­ta­mentti tii­vis­tet­tynä

Mitä?On­nis­tuuko?
Voi tes­ta­men­tata tietyn osuu­den pe­rin­nöstä, esim. 1/3
Voi tes­ta­men­tata tietyn esi­neen tai ra­ha­sum­man
Voi antaa tietyn esi­neen käyttö- tai tuotto-oi­keu­den sekä omis­tusoi­keu­den eri hen­ki­löille
Tes­ta­men­tin saaja kuo­lin­pe­sän osakas

3. Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti

Yleensä tes­ta­men­tin tekee yksi hen­kilö kuo­le­mansa va­ralta. Kes­ki­näi­sessä tes­ta­men­tissa sen sijaan kaksi tai useam­paa hen­ki­löä te­ke­vät yh­tei­sen, vas­ta­vuo­roi­sen tes­ta­men­tin, jossa hen­ki­löt tes­ta­ment­taa­vat omai­suu­tensa tois­tensa hy­väksi.

Useim­mi­ten kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti teh­dään kahden avio­puo­li­son vä­lillä suo­jaa­maan lesken asemaa. Sen voi kui­ten­kin tehdä ketkä ta­hansa kaksi tai useam­paa hen­ki­löä kes­ke­nään.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin erona ta­van­omai­seen on se, että se on oi­keas­taan kahden tai useam­man tes­ta­men­tin yh­dis­telmä.

Jos laadit kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin esi­mer­kiksi puo­li­sosi kanssa, si­säl­tää se siis:

  1. sinun tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sesi puo­li­sosi hy­väksi ja
  2. puo­li­sosi tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen sinun hy­väk­sesi.

Vaikka kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti laa­di­taan yh­dessä, voit kui­ten­kin aina pe­ruut­taa oman tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sesi yk­si­puo­li­sesti.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi olla joko omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti tai käyt­tö­oi­keus­tes­ta­mentti, joista ker­ro­taan seu­raa­vassa.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti tii­vis­tet­tynä

Mitä?On­nis­tuuko?
Voi tehdä puo­li­son kanssa
Hen­ki­löt tes­ta­ment­taa­vat omai­suu­tensa tois­tensa hy­väksi
Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin voi tehdä kenen ta­hansa hen­ki­lön kanssa, esim. ys­tä­vän
Voi pe­ruut­taa yk­si­puo­li­sesti

Lue lisää: Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin hyödyt ja haitat

4. Omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti

Omis­tusoi­keus­tes­ta­men­tilla kaikki omai­suu­teen liit­ty­vät oi­keu­det siir­ty­vät pe­rin­nön­saa­jalle. Kyse on siis ra­joit­ta­mat­to­masta mää­räy­soi­keu­desta omai­suu­teen.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti voi olla myös ra­joi­tettu siten, että tes­ta­men­tat­tava omai­suus menee ensin esi­mer­kiksi puo­li­solle ja tämän jäl­keen lap­sille. Puo­liso ei täl­löin voi mää­rätä omai­suu­desta omassa tes­ta­men­tis­saan jonkun toisen hen­ki­lön hy­väksi.

Ra­joi­tettu omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti onkin toi­miva rat­kaisu sil­loin, kun haluat tur­vata les­kelle pa­rem­man oi­keu­den jää­mis­töön, mutta tar­koi­tuk­se­nasi on, että lap­sesi lo­pulta pe­ri­vät koko omai­suu­tesi.

Omis­tusoi­keus­tes­ta­mentti tii­vis­tet­tynä

Mitä?On­nis­tuuko?
Kaikki omai­suu­teen liit­ty­vät oi­keu­det siir­ty­vät pe­rin­nön­saa­jalle
Voi myös rajata omis­tusoi­keutta

5. Käyttö- eli hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti

Käyttö- eli hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­men­tilla pe­rin­nön­saaja saa tes­ta­men­tat­ta­van omai­suu­den hal­lin­taansa, mutta ei omis­tusoi­keutta siihen. Käyt­tö­oi­keu­den saaja ei siis voi esi­mer­kiksi myydä hal­lit­se­maansa omai­suutta tai mää­rätä siitä tes­ta­men­tilla.

Voit siis mää­rätä esi­mer­kiksi omis­ta­masi kiin­teis­tön puo­li­sosi hal­lin­taan, mutta siir­tää omis­tusoi­keu­den lap­sil­lesi.

Käyt­tö­oi­keu­teen si­säl­tyy sekä oikeus hal­lita omai­suutta että naut­tia omai­suu­den tu­los­ta ja tuo­tosta. Käyt­tö­oi­keus voi olla eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen.

Käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tin hyö­tynä on se, ettei käyt­tö­oi­keu­desta mak­seta pe­rin­tö­ve­roa. Käyt­tö­oi­keus­tes­ta­men­tin etuna voi olla myös se, että käyt­tö­oi­keu­den saaja ei voi hä­vit­tää hal­lit­se­maansa omai­suutta tois­si­jais­ten tes­ta­men­tin­saa­jien hai­taksi.

Hal­lin­ta­oi­keus­tes­ta­mentti tii­vis­tet­tynä

Mitä?On­nis­tuuko?
Ai­noas­taan oikeus käyt­tää omai­suutta
Oikeus omis­taa omai­suutta
Oikeus hal­lita omai­suutta sekä saada tuot­toa
Käyt­tö­oi­keus voi olla eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen
Käyt­tö­oi­keu­desta ei tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roa

Lue lisää: Käyt­tö­oi­keu­den, hal­lin­ta­oi­keu­den ja omis­tusoi­keu­den erot

6. Tuotto-oi­keus­tes­ta­mentti

Tuotto-oi­keus­tes­ta­men­tilla voit mää­rätä omai­suu­des­tasi ker­ty­vän tuoton, esi­mer­kiksi tal­le­tuk­sesta ker­ty­vän koron, tie­tylle hen­ki­lölle omis­tusoi­keu­den siir­tyessä toi­selle hen­ki­lölle.

Tuotto-oi­keu­den­saa­jalla on täl­löin ai­noas­taan oikeus naut­tia omai­suu­den tuo­tosta. Hän ei voi myydä tai tes­ta­men­tata omai­suutta, eikä muuten käyt­tää tai hal­lita sitä.

💡 Tuotto-oikeus voi olla joko eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen.

Tuotto-oi­keus­tes­ta­mentti tii­vis­tet­tynä

Mitä?On­nis­tuuko?
Oikeus mää­rätä tuoton ja omis­tusoi­keu­den eri hen­ki­löille
Voi olla eli­ni­käi­nen tai mää­rä­ai­kai­nen

7. Dy­naa­mi­nen tes­ta­mentti

Dy­naa­mi­sella tes­ta­men­tilla pää­tös­val­taa voi­daan siir­tää tes­ta­men­tin­saa­jalle. Tes­ta­men­tin­saaja voi valita hä­nelle tu­le­van etuu­den määrän ja laadun.

Voit mää­rätä dy­naa­mi­sella tes­ta­men­tilla esi­mer­kiksi siitä, että tes­ta­men­tin­saaja päät­tää itse, ha­lu­aako hän omai­suu­teen omis­tus- vai käyt­tö­oi­keu­den.

Dy­naa­mi­sen tes­ta­men­tin etuna on se, että sillä pys­ty­tään va­rau­tu­maan tu­le­viin olo­suh­de­muu­tok­siin esi­mer­kiksi ve­ro­tuk­sessa.

Dy­naa­mi­nen tes­ta­mentti tii­vis­tet­tynä

Mitä?On­nis­tuuko?
Pää­tös­val­lan siir­tä­mi­nen tes­ta­men­tin­saa­jalle
Tes­ta­men­tin­saaja voi valita etuu­den määrän ja laadun
Mah­dol­lis­taa ve­ro­suun­nit­te­lun

Rää­tä­löity ja ju­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti Aa­tok­sessa

Ha­luatko laatia toi­vei­desi mu­kai­sen ja lail­li­sesti pä­tä­vän tes­ta­men­tin edul­li­sesti? Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on­nis­tuu heti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Vastaa kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin ja luomme si­nulle oman tes­ta­men­tin. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen Aa­tok­sessa kestää vain 10 mi­nuut­tia. Li­säksi saat la­dat­tua heti val­miin asia­kir­jan it­sel­lesi.

Tes­ta­men­tin hinta on 69 euroa.