Yk­si­tyis­hen­ki­lön velan van­hen­tu­mi­nen

Henkilö käyttämässä tietokonetta.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
8.10.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sitkö, että velka van­hen­tuu jo kol­messa vuo­dessa, mikäli van­hen­tu­mista ei kat­kaista?

Kun velan van­hen­tu­mi­nen muis­te­taan kat­kaista sään­nöl­li­sin vä­lia­join van­he­nee velka vasta 20 tai 25 vuoden ku­lut­tua, riip­puen siitä, ketkä vel­ko­jana ja ve­lal­li­sena ovat.

Tässä ar­tik­ke­lissa kes­ki­tymme yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­seen vel­kaan ja ker­romme, mitä sinun tulee tietää velan van­hen­tu­mi­sesta.

Velka yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä

On ta­val­lista, että esi­mer­kiksi per­heen­jä­se­net lai­naa­vat toi­sil­leen rahaa. Velka on edul­lista, sillä sille ei yleensä mää­ri­tetä korkoa, ja velan ta­kai­sin­maksu on usein jous­ta­vaa.

Sil­loin­kin, kun rahaa lainaa lä­hei­selle ih­mi­selle, kan­nat­taa vel­ka­suh­teesta laatia vel­ka­kirja vel­kaan liit­ty­vien ris­kien mi­ni­moi­mi­seksi. Vaikka toi­seen kuinka luot­taisi, on ve­lasta aina hyvä olla tosite. Vel­ka­kirja eh­käi­see myös velan eh­toi­hin liit­ty­vien epä­sel­vyyk­sien syn­ty­mistä.

Ilman vel­ka­kir­jaa, velan ole­mas­sao­loa ja sen ehtoja voi olla vaikea to­dis­taa. Mah­dol­lista pe­rin­tää ja ulos­ot­to­pe­rus­teen hakua hel­pot­taa huo­mat­ta­vasti, mikäli ve­lasta on ole­massa tosite. Vel­ka­kir­jassa on hyvä mää­ri­tellä myös velan erä­päivä.

Luo vel­ka­kirja Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa voit laatia pä­te­vän vel­ka­kir­jan vai­vat­to­masti. Pal­ve­lus­samme voit mää­rit­tää esi­mer­kiksi vel­ka­kir­jan koron ja ta­kai­sin­mak­susuun­ni­tel­man ha­lu­tun­lai­seksi.

Tie­sit­hän, että vel­ka­kirja kan­nat­taa laatia, vaikka lai­nai­sit rahaa omalle lap­sel­lesi?

Ko­keile vel­ka­kir­jan te­ke­mistä:

Miten velan van­hen­tu­mi­nen voi­daan kat­kaista?

Velan van­hen­tu­mi­nen alkaa kulua velan erä­päi­västä. Mikäli erä­päi­vää ei ole mää­ri­tetty, erään­tyy velka sil­loin, kun vel­koja vaatii sitä mak­set­ta­vaksi.  Velan van­hen­tu­mi­sesta sää­de­tään laissa (728/2003).

Erä­päi­västä alkaa kulua kolmen vuoden mit­tai­nen van­hen­tu­mi­saika. Kolmen vuoden aika ei kui­ten­kaan ole lo­pul­li­nen, vaan uusi kolmen vuoden mit­tai­nen van­hen­tu­mi­saika alkaa, kunhan velan van­hen­tu­mi­sen muis­taa kat­kaista.

Van­hen­tu­mi­nen voi­daan kat­kaista va­paa­muo­toi­sesti.

Velan van­hen­tu­mi­nen kat­keaa, kun:

  1. os­a­puo­let so­pi­vat mak­su­jen jär­jes­te­lystä, va­kuu­desta tai muusta velan eh­to­jen muu­tok­sesta taikka siitä, että van­hen­tu­mi­nen on kat­kaistu TAI
  2. ve­lal­li­nen suo­rit­taa velkaa tai muu­toin tun­nus­taa velan vel­ko­jalle TAI
  3. vel­koja vaatii ve­lal­li­selta suo­ri­tusta tai muu­toin muis­tut­taa ve­lal­lista mak­sa­mat­to­masta lai­nasta

Velan van­hen­tu­mi­sen kat­kai­se­mi­nen edel­lyt­tää aina, että velka yk­si­löi­dään. Velan yk­si­löi­mi­seksi riit­tää esi­mer­kiksi velan summa ja viit­taus al­ku­pe­räi­seen vel­ka­kir­jaan. Vel­koja voi esi­mer­kiksi lä­het­tää ve­lal­li­selle säh­kö­pos­tin, jossa muis­tut­taa ve­lan­mak­susta.

Velan van­he­ne­mi­nen kat­keaa au­to­maat­ti­sesti myös mm. sil­loin, kun oi­keu­del­li­set pe­rin­tä­toi­met pan­naan vi­reille tai tuo­miois­tui­messa nos­te­taan saa­ta­vaa kos­keva kanne ve­lal­lista vas­taan.

Velka van­hen­tuu lo­pul­li­sesti 20 tai 25 vuo­dessa

Velan van­hen­tu­mi­sai­kaa ei voi uusia ikui­sesti, vaan velka van­hen­tuu lo­pul­li­sesti aina tietyn ajan ku­lut­tua. Joi­ta­kin poik­keuk­sia velan van­hen­tu­mi­seen on.

Poik­keuk­set eivät kui­ten­kaan koske yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­listä lainaa. Esi­mer­kiksi tal­le­tus­pan­kin vas­taa­not­ta­mat tal­le­tuk­set eivät van­hene kos­kaan.

Yk­si­tyis­hen­ki­lön velka van­hen­tuu lo­pul­li­sesti 20 tai 25 vuo­dessa. Velka van­hen­tuu 20 vuo­dessa, mikäli vel­ko­jana on muu kuin luon­nol­li­nen hen­kilö eli yk­si­tyis­hen­kilö ja 25 vuo­dessa mikäli vel­ka­suh­teen mo­lem­mat os­a­puo­let ovat yk­si­tyis­hen­ki­löitä.

Ulos­ot­to­pe­rus­teen saa­nee­seen vel­kaan nou­da­te­taan eri sään­töjä

Mikäli velkaa on haettu ulos­ot­toon ja sille on myön­netty ulos­ot­to­pe­rus­te, nou­da­te­taan velan van­he­ne­mi­sessa hieman eri sään­töjä.

Velan van­hen­tu­mi­saika on viisi vuotta sen jäl­keen, kun ve­lasta on an­nettu lain­voi­mai­seksi tullut tuomio tai muu ulos­ot­to­pe­rus­te, joka voi­daan panna täy­tän­töön niin kuin lain­voi­mai­nen tuomio.

👉 Velan lo­pul­li­nen van­hen­tu­mi­saika taas on 15 vuotta ulos­ot­to­pe­rus­teen an­ta­mi­sesta, kun vel­ko­jana on muu kuin yk­si­tyis­he­nilö ja 20 vuotta ulos­ot­to­pe­rus­teen an­ta­mi­sesta, kun myös vel­ko­jana on yk­si­tyis­hen­kilö.

Mikäli ve­lal­li­nen olen­nai­sesti vai­keut­taa lainan ta­kai­sin­mak­sua, voi tuo­miois­tuin jatkaa velan van­hen­tu­mi­sai­kaa vielä 10 vuo­della.

Van­hen­tu­nutta velkaa ei saa periä

Kun velka van­hen­tuu, ei vel­ko­jalla enää ole oi­keutta vaatia suo­ri­tusta tai aloit­taa toimia velan pe­ri­mi­seksi.

⚠️ Laki velan van­hen­tu­mi­sesta on niin sa­not­tua pa­kot­ta­vaa oi­keutta eli vel­koja ja ve­lal­li­nen eivät voi so­pi­muk­sin poi­keta lain eh­doista siten, että se hei­ken­täisi ve­lal­li­sen oi­keuk­sia. Ve­lal­li­nen ja vel­koja eivät siis voi pä­te­västi sopia esi­mer­kiksi siitä, että velka van­hen­tuisi vaik­kapa vasta 30 vuoden ku­lut­tua.

Jos ve­lal­li­nen kui­ten­kin va­hin­gossa sat­tuisi suo­rit­ta­maan velan tai sen osan vel­ko­jalle velan jo van­hen­nut­tua, ei vel­ko­jalla ole vel­vol­li­suutta pa­laut­taa suo­ri­tusta ta­kai­sin ve­lal­li­selle. Tämä tosin pätee vain yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sessä vel­ka­suh­teessa.

Mikäli vel­ko­jana on esi­mer­kiksi luo­to­nan­taja ja ve­lal­li­sena yk­si­tyis­hen­kilö, on ve­lal­li­sella oikeus vaatia suo­rit­ta­mansa maksun pa­lau­tusta, mikäli ve­lal­li­nen maksoi suo­ri­tuk­sen tie­tä­mättä velan van­hen­tu­mi­sesta.

Voiko velan saada an­teeksi?

Mikään ei estä an­ta­masta velkaa tai osaa siitä an­teeksi. Usein per­heen­jä­sen­ten vä­li­sissä vel­ka­suh­teissa näin käykin. Ve­lal­li­nen ja vel­koja voivat va­paasti sopia velan ta­kai­sin­mak­susta ja muut­taa velan ehtoja myös jäl­keen­päin.

Jos yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sessä ve­lassa velan ta­kai­sin­maksu ta­pah­tuu enim­mäk­seen velan mak­sue­riä an­teeksi an­ta­malla, katsoo ve­rot­taja kui­ten­kin hel­posti ky­seessä olevan lahja. Täl­löin an­teeksi an­ne­tuista mak­sue­ristä tulee myös maksaa lah­ja­ve­roa.

Lahjan naa­mioi­mi­sella vel­ka­suh­teeksi, jossa to­sia­siassa velka an­ne­taan an­teeksi, ei siis voida kier­tää lah­ja­ve­roa.

Pätevä vel­ka­kirja Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa luot val­miin ja tar­pei­siisi so­pi­van vel­ka­kir­jan heti.

Vel­ka­kirja pa­ran­taa lai­naa­mi­sen tur­val­li­suutta: voit sen avulla to­dis­taa vel­ka­suh­teen oi­keaksi ja viedä asian kä­rä­jä­oi­keu­teen, mikäli hen­kilö ei maksa vel­kaansa si­nulle ta­kai­sin.