Lainan korko

Mies pinoaa kolikoita
Timjami Nyyssönen
Timjami
24.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dät­kö, miten lainan korko mää­räy­tyy yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den vä­lil­lä? Lainan korko on mah­dol­lis­ta sopia ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi lainan kor­koon liit­ty­viä asioi­ta. Lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lil­lä, kuten eli esi­mer­kik­si lä­hi­su­ku­lais­ten tai ys­tä­vien ei ole juuri laissa ra­joi­tet­tu, joten os­a­puo­let voivat mää­ri­tel­lä yh­des­sä koron osuu­den.

Ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mu­kai­set ku­lut­ta­ja­luo­tot ovat tar­kem­min sään­nel­ty­jä, eikä niihin pe­reh­dy­tä tar­kem­min tässä ar­tik­ke­lis­sa. Tämä ohje ei myös­kään so­vel­lu, esi­mer­kik­si pan­kil­ta saa­tuun asun­to­lai­naan.

Ko­rol­li­nen vai ko­ro­ton laina

Kun lainan os­a­puo­let so­pi­vat kes­ke­nään ra­ha­ve­las­ta, on olen­nais­ta sopia myös lainan ko­ros­ta. Mitään es­tet­tä ei ole kui­ten­kaan sille, että velan os­a­puo­let jät­tä­vät lainan koko­naan ko­rot­to­mak­si. Koron li­säk­si velan os­a­puo­let voivat myös sopia muista lai­naan mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vis­tä ku­luis­ta.  

Os­a­puo­let voivat sopia hyvin va­paas­ti lainan ko­ros­ta. Poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa esi­mer­kik­si hyvin kor­ke­aa korkoa tai muita koh­tuut­to­ma­na pi­det­tä­viä vel­ka­kir­jan ehtoja voi­daan kui­ten­kin so­vi­tel­la tai koh­tuul­lis­taa tuo­miois­tui­mes­sa.

Selkeä läh­tö­koh­ta on kui­ten­kin se, ettei tuo­miois­tuin puutu lainan eh­toi­hin. Velan os­a­puol­ten kesken so­vit­tu kor­ko­ta­so on siis yleen­sä sitova, vaikka asia rii­tau­tet­tai­siin tuo­miois­tui­mes­sa.

Lue lisää: Mikä on vel­ka­kir­ja­lai­na?

Luo pätevä vel­ka­kir­ja

Pääset mää­rit­tä­mään hel­pos­ti myös so­pi­van koron sekä ta­kai­sin­mak­susuun­ni­tel­man.

Tie­sit­kö, että vel­ka­kir­ja kan­nat­taa laatia, vaikka lai­nai­sit rahaa lap­sel­le­si? Mak­sa­mat­to­mas­ta ve­las­ta voit lä­het­tää ha­lu­tes­sa­si va­paa­muo­toi­sen mak­su­muis­tutuk­sen.

Mitä, jos lainan ko­ros­ta ei ole so­vit­tu?

Jos vel­ka­kir­jas­sa ei ole so­vit­tu lainan ko­ros­ta tai sen suu­ruu­des­ta, kor­koon so­vel­le­taan kor­ko­lain sään­nök­siä. Velan os­a­puo­let voivat poi­ke­ta kor­ko­lain sään­te­lys­tä so­pi­mal­la asias­ta vel­ka­kir­jas­sa.

Kor­ko­la­ki vai­kut­taa siis lainan kor­koon sil­loin, kun ko­ros­ta ei ole so­vit­tu tar­kem­min vel­ka­kir­jas­sa. Jos ko­ros­ta ei ole esi­mer­kik­si so­vit­tu erik­seen velan os­a­puol­ten vä­lil­lä, velka on kor­ko­lain no­jal­la ko­ro­ton. Ve­lal­li­sen tar­vit­see täl­löin vain maksaa lai­nat­tu ra­ha­sum­ma ta­kai­sin, mutta korkoa lai­nas­ta ei tar­vit­se maksaa.

Lue lisää: Vältä 5 ylei­sin­tä vir­het­tä te­ke­mäl­lä vel­ka­kir­ja

Mitä, jos lai­nas­sa on so­vit­tu ko­ros­ta, mutta ei koron suu­ruu­des­ta?

Lainan kor­ko­ta­so mää­räy­tyy kor­ko­lain mukaan, jos vel­ka­kir­jas­sa on so­vit­tu lainan ko­rol­li­suu­des­ta, mutta koron suu­ruu­des­ta ei ole so­vit­tu.

Velan korko on täl­löin Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin vii­te­ko­ron mu­kai­nen. 1.1.2023 alkaen velan korko olisi siis 2,5 % vuo­des­sa, ja vii­väs­tys­ko­ron suu­ruus olisi 9,5 % pro­sent­tia vuo­des­sa. Vii­te­kor­ko päi­vit­tyy kuuden kuu­kau­den välein.

Velan os­a­puol­ten kan­nal­ta on kui­ten­kin sel­kein­tä, että lainan ko­ros­ta ja sen suu­ruu­des­ta so­vi­taan kir­jal­li­ses­ti vel­ka­kir­jas­sa. Näin väl­ty­tään siltä, että kor­ko­lain sään­te­lyn vai­ku­tus lainan kor­koon tulisi lainan os­a­puo­lil­le yl­lä­tyk­se­nä.

Lainan ko­rot­to­muus läh­tö­koh­ta­na yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lil­lä

Lainan koron osalta on tär­ke­ää muis­taa, että velka on läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­ro­ton, jos ko­ros­ta ei ole erik­seen so­vit­tu lainan eh­dois­sa. Vii­väs­tys­kor­ko tekee kui­ten­kin poik­keuk­sen.

Ve­lal­li­nen joutuu kui­ten­kin kor­ko­lain mukaan mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa myös sil­loin, kun ko­ros­ta ei ole erik­seen so­vit­tu. Jos ve­lal­li­nen ei siis maksa lainaa ta­kai­sin vel­ka­kir­jan eh­to­jen mu­kai­ses­sa mää­rä­ajas­sa, hän joutuu mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa. Ve­lal­li­sen täytyy siis maksaa vii­väs­tys­kor­koa, vaikka var­si­nai­nen laina oli­si­kin ko­ro­ton.

Myös ve­lal­li­sen vel­vol­li­suu­des­ta maksaa vii­väs­tys­kor­koa voi­daan kui­ten­kin poi­ke­ta so­pi­mal­la asias­ta vel­ka­kir­jas­sa. Lainan os­a­puo­let voivat siis sopia, ettei ve­lal­li­sen tar­vit­se maksaa kor­ko­lain mu­kais­ta vii­väs­tys­kor­koa lain­kaan. Kor­ko­lain mu­kai­sen vii­väs­tys­ko­ron suu­ruu­des­ta voi­daan myös sopia toisin.

Mil­loin lai­nas­ta jou­du­taan mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa?

Lainan vii­väs­tys­kokon mak­sa­mi­nen riip­puu siitä, että onko vel­ka­kir­jaan so­vit­tu erä­päi­vä vai ei.

  • Jos velan os­a­puo­let ovat so­pi­neet vel­ka­kir­jas­sa lainan erä­päi­väs­tä, vii­väs­tys­kor­koa on mak­set­ta­va tästä erä­päi­väs­tä läh­tien.
  • Jos velan erä­päi­väs­tä ei ole so­vit­tu, ve­lal­li­nen joutuu mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa 30 päivän ku­lut­tua siitä het­kes­tä, kun vel­ko­ja on vaa­ti­nut lainan ta­kai­sin­mak­sua.

💡 Vii­väs­tys­kor­koa voi­daan so­vi­tel­la, jos lainaa ei ole otettu ve­lal­li­sen har­joit­ta­maa elin­kei­no­toi­min­taa varten. So­vit­te­lu on mah­dol­lis­ta eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos lainan mak­sa­mi­nen on vii­väs­ty­nyt esi­mer­kik­si ve­lal­li­sen sai­rau­den tai työt­tö­myy­den vuoksi.

Lainan koron nos­ta­mi­nen vel­ka­suh­teen aikana

Velan os­a­puo­let voivat sopia lainan koron muut­ta­mi­ses­ta vel­ka­suh­teen aikana.

Lainan korkoa on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si tar­kis­taa vuo­sit­tain ylei­sen kor­ko­ta­son pe­rus­teel­la, jol­loin koron suu­ruus voi vel­ka­suh­teen aikana joko nousta tai laskea. Muut­tu­va kor­ko­ta­so voi kui­ten­kin tehdä lainan koko­nais­kus­tan­nus­ten ar­vioi­mi­ses­ta vai­ke­aa.

Velan os­a­puo­let voivat esi­mer­kik­si sopia, että velan korko mää­räy­tyy kolmen kuu­kau­den eu­ri­bor-koron pe­rus­teel­la. Täl­löin velan kor­ko­ta­so muut­tui­si kolmen kuu­kau­den välein eu­ri­bo­rin muu­tos­ten mu­kai­ses­ti.

Lainan ko­ros­ta ja sen mah­dol­li­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta tulee sopia vel­ka­kir­jas­sa heti velan syn­ty­mis­het­kel­lä: vel­ko­ja ei voi yk­si­puo­li­ses­ti nostaa lainan korkoa vel­ka­suh­teen aikana, jos tästä ei ole so­vit­tu vel­ka­kir­jas­sa.

Lainan koron nos­ta­mi­nen vaatii siis ve­lal­li­sen suos­tu­mus­ta. Jos vel­ka­kir­jas­sa on so­vit­tu esi­mer­kik­si kiin­teäs­tä ko­ros­ta, ei vel­ko­ja voi nostaa korkoa ilman ve­lal­li­sen suos­tu­mus­ta.

Vas­taa­val­la ta­val­la myös ve­lal­li­sen on neu­vo­tel­ta­va asias­ta vel­ko­jan kanssa, jos ve­lal­li­nen haluaa muut­taa lainan kor­ko­ta­soa laina-ajan ku­lues­sa.

Lue lisää: Mikä on juok­se­va vel­ka­kir­ja?

Lainan ta­kai­sin­mak­sun so­pi­mi­nen

Velan os­a­puo­let voivat sopia lainan ta­kai­sin­mak­sus­ta ha­lua­mal­laan ta­val­la.

Velan ta­kai­sin­mak­sue­rät vai­kut­ta­vat kui­ten­kin laina-ajan pi­tuu­teen: mitä suu­rem­mat ta­kai­sin­mak­sue­rät lai­nal­le so­vi­taan, sitä no­peam­min lai­nat­tu ra­ha­sum­ma mak­se­taan ta­kai­sin. Li­säk­si lainan kor­ko­ku­lut jäävät pie­nem­mäk­si kuin pit­käs­sä laina-ajassa.

⚠️ Pitkä laina-aika vai­keut­taa eri­tyi­ses­ti lainan koko­nais­kus­tan­nus­ten ar­vioin­tia, jos lainan os­a­puo­let so­pi­vat kor­ko­ta­son vaih­te­lus­ta. Tämä kan­nat­taa huo­mioi­da lainan ko­ros­ta so­vit­taes­sa eri­tyi­ses­ti nyt, kun vii­te­kor­ko­ta­sot ovat nousus­sa.

Vel­ka­kir­jan te­ke­mi­nen kan­nat­taa

Voit tehdä vel­ka­kir­jan ha­lu­tes­sa­si itse tai laatia sen asian­tun­te­vas­sa pal­ve­lus­sa, kuten Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Pal­ve­lus­sam­me voit valita esi­mer­kik­si velan koron sekä kuu­kausit­tai­sen ta­kai­sin­mak­sue­rän. Pal­ve­lum­me avulla voit myös laskea lainan koko­nais­ko­ron hel­pos­ti. Li­säk­si näet lainan koko­nais­kus­tan­nuk­set eri­tel­ty­nä.

Pätevä vel­ka­kir­ja tuo turvaa kai­kil­le os­a­puo­lil­le. Li­säk­si voit to­dis­taa ve­ro­vi­ran­omai­sil­le, että ky­sees­sä on laina eikä esi­mer­kik­si lahja tai en­nak­ko­pe­rin­tö.

Vel­ka­kir­jan hinta Aa­tok­ses­sa on vain 49 euroa – murto-osa pan­kis­sa tai pe­rin­tei­ses­sä la­ki­toi­mis­ton hin­nois­ta. Saat meiltä myös aina il­mais­ta la­kia­pua.

Laadi vel­ka­kir­ja jo tänään.