Lainan korko

Mies pinoaa kolikoita
Timjami Nyyssönen
Timjami
24.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dätkö, miten lainan korko mää­räy­tyy yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den vä­lillä? Lainan korko on mah­dol­lista sopia ta­paus­koh­tai­sesti.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi lainan kor­koon liit­ty­viä asioita. Lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä, kuten eli esi­mer­kiksi lä­hi­su­ku­lais­ten tai ys­tä­vien ei ole juuri laissa ra­joi­tettu, joten os­a­puo­let voivat mää­ri­tellä yh­dessä koron osuu­den.

Ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mu­kai­set ku­lut­ta­ja­luo­tot ovat tar­kem­min sään­nel­tyjä, eikä niihin pe­reh­dytä tar­kem­min tässä ar­tik­ke­lissa. Tämä ohje ei myös­kään so­vellu, esi­mer­kiksi pan­kilta saa­tuun asun­to­lai­naan.

Ko­rol­li­nen vai ko­ro­ton laina

Kun lainan os­a­puo­let so­pi­vat kes­ke­nään ra­ha­ve­lasta, on olen­naista sopia myös lainan ko­rosta. Mitään es­tettä ei ole kui­ten­kaan sille, että velan os­a­puo­let jät­tä­vät lainan ko­ko­naan ko­rot­to­maksi. Koron li­säksi velan os­a­puo­let voivat myös sopia muista lai­naan mah­dol­li­sesti liit­ty­vistä ku­luista.

Os­a­puo­let voivat sopia hyvin va­paasti lainan ko­rosta. Poik­keuk­sel­li­sissa ti­lan­teissa esi­mer­kiksi hyvin kor­keaa korkoa tai muita koh­tuut­to­mana pi­det­tä­viä vel­ka­kir­jan ehtoja voi­daan kui­ten­kin so­vi­tella tai koh­tuul­lis­taa tuo­miois­tui­messa.

Selkeä läh­tö­kohta on kui­ten­kin se, ettei tuo­miois­tuin puutu lainan eh­toi­hin. Velan os­a­puol­ten kesken so­vittu kor­ko­taso on siis yleensä sitova, vaikka asia rii­tau­tet­tai­siin tuo­miois­tui­messa.

Lue lisää: Mikä on vel­ka­kir­ja­laina?

Luo pätevä vel­ka­kirja

Pääset mää­rit­tä­mään hel­posti myös so­pi­van koron sekä ta­kai­sin­mak­susuun­ni­tel­man.

Tie­sitkö, että vel­ka­kirja kan­nat­taa laatia, vaikka lai­nai­sit rahaa lap­sel­lesi? Mak­sa­mat­to­masta ve­lasta voit lä­het­tää ha­lu­tes­sasi va­paa­muo­toi­sen mak­su­muis­tu­tuk­sen.

Mitä, jos lainan ko­rosta ei ole so­vittu?

Jos vel­ka­kir­jassa ei ole so­vittu lainan ko­rosta tai sen suu­ruu­desta, kor­koon so­vel­le­taan kor­ko­lain sään­nök­siä. Velan os­a­puo­let voivat poi­keta kor­ko­lain sään­te­lystä so­pi­malla asiasta vel­ka­kir­jassa.

Kor­ko­laki vai­kut­taa siis lainan kor­koon sil­loin, kun ko­rosta ei ole so­vittu tar­kem­min vel­ka­kir­jassa. Jos ko­rosta ei ole esi­mer­kiksi so­vittu erik­seen velan os­a­puol­ten vä­lillä, velka on kor­ko­lain no­jalla ko­ro­ton. Ve­lal­li­sen tar­vit­see täl­löin vain maksaa lai­nattu ra­ha­summa ta­kai­sin, mutta korkoa lai­nasta ei tar­vitse maksaa.

Lue lisää: Vältä 5 ylei­sintä vir­hettä te­ke­mällä vel­ka­kirja

Mitä, jos lai­nassa on so­vittu ko­rosta, mutta ei koron suu­ruu­desta?

Lainan kor­ko­taso mää­räy­tyy kor­ko­lain mukaan, jos vel­ka­kir­jassa on so­vittu lainan ko­rol­li­suu­desta, mutta koron suu­ruu­desta ei ole so­vittu.

Velan korko on täl­löin Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin vii­te­ko­ron mu­kai­nen. 1.1.2023 alkaen velan korko olisi siis 2,5 % vuo­dessa, ja vii­väs­tys­ko­ron suu­ruus olisi 9,5 % pro­sent­tia vuo­dessa. Vii­te­korko päi­vit­tyy kuuden kuu­kau­den välein.

Velan os­a­puol­ten kan­nalta on kui­ten­kin sel­keintä, että lainan ko­rosta ja sen suu­ruu­desta so­vi­taan kir­jal­li­sesti vel­ka­kir­jassa. Näin väl­ty­tään siltä, että kor­ko­lain sään­te­lyn vai­ku­tus lainan kor­koon tulisi lainan os­a­puo­lille yl­lä­tyk­senä.

💡 Jos ve­lal­li­nen ei pysty mak­sa­maan vel­kaansa ta­kai­sin, voi­daan sopia vel­ka­jär­jes­te­lystä.

Lainan ko­rot­to­muus läh­tö­koh­tana yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä

Lainan koron osalta on tär­keää muis­taa, että velka on läh­tö­koh­tai­sesti ko­ro­ton, jos ko­rosta ei ole erik­seen so­vittu lainan eh­doissa. Vii­väs­tys­korko tekee kui­ten­kin poik­keuk­sen.

Ve­lal­li­nen joutuu kui­ten­kin kor­ko­lain mukaan mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa myös sil­loin, kun ko­rosta ei ole erik­seen so­vittu. Jos ve­lal­li­nen ei siis maksa lainaa ta­kai­sin vel­ka­kir­jan eh­to­jen mu­kai­sessa mää­rä­ajassa, hän joutuu mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa. Ve­lal­li­sen täytyy siis maksaa vii­väs­tys­kor­koa, vaikka var­si­nai­nen laina oli­si­kin ko­ro­ton.

Myös ve­lal­li­sen vel­vol­li­suu­desta maksaa vii­väs­tys­kor­koa voi­daan kui­ten­kin poi­keta so­pi­malla asiasta vel­ka­kir­jassa. Lainan os­a­puo­let voivat siis sopia, ettei ve­lal­li­sen tar­vitse maksaa kor­ko­lain mu­kaista vii­väs­tys­kor­koa lain­kaan. Kor­ko­lain mu­kai­sen vii­väs­tys­ko­ron suu­ruu­desta voi­daan myös sopia toisin.

Lue lisää: Vel­ka­kir­jan pe­rintä

Mil­loin lai­nasta jou­du­taan mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa?

Lainan vii­väs­tys­ko­kon mak­sa­mi­nen riip­puu siitä, että onko vel­ka­kir­jaan so­vittu erä­päivä vai ei.

  • Jos velan os­a­puo­let ovat so­pi­neet vel­ka­kir­jassa lainan erä­päi­västä, vii­väs­tys­kor­koa on mak­set­tava tästä erä­päi­västä läh­tien.
  • Jos velan erä­päi­västä ei ole so­vittu, ve­lal­li­nen joutuu mak­sa­maan vii­väs­tys­kor­koa 30 päivän ku­lut­tua siitä het­kestä, kun vel­koja on vaa­ti­nut lainan ta­kai­sin­mak­sua.

💡 Vii­väs­tys­kor­koa voi­daan so­vi­tella, jos lainaa ei ole otettu ve­lal­li­sen har­joit­ta­maa elin­kei­no­toi­min­taa varten. So­vit­telu on mah­dol­lista eri­tyi­sesti sil­loin, jos lainan mak­sa­mi­nen on vii­väs­ty­nyt esi­mer­kiksi ve­lal­li­sen sai­rau­den tai työt­tö­myy­den vuoksi.

Lainan koron nos­ta­mi­nen vel­ka­suh­teen aikana

Velan os­a­puo­let voivat sopia lainan koron muut­ta­mi­sesta vel­ka­suh­teen aikana.

Lainan korkoa on mah­dol­lista esi­mer­kiksi tar­kis­taa vuo­sit­tain ylei­sen kor­ko­ta­son pe­rus­teella, jol­loin koron suu­ruus voi vel­ka­suh­teen aikana joko nousta tai laskea. Muut­tuva kor­ko­taso voi kui­ten­kin tehdä lainan ko­ko­nais­kus­tan­nus­ten ar­vioi­mi­sesta vai­keaa.

Velan os­a­puo­let voivat esi­mer­kiksi sopia, että velan korko mää­räy­tyy kolmen kuu­kau­den eu­ri­bor-koron pe­rus­teella. Täl­löin velan kor­ko­taso muut­tuisi kolmen kuu­kau­den välein eu­ri­bo­rin muu­tos­ten mu­kai­sesti.

Lainan ko­rosta ja sen mah­dol­li­sesta muut­ta­mi­sesta tulee sopia vel­ka­kir­jassa heti velan syn­ty­mis­het­kellä: vel­koja ei voi yk­si­puo­li­sesti nostaa lainan korkoa vel­ka­suh­teen aikana, jos tästä ei ole so­vittu vel­ka­kir­jassa.

Lainan koron nos­ta­mi­nen vaatii siis ve­lal­li­sen suos­tu­musta. Jos vel­ka­kir­jassa on so­vittu esi­mer­kiksi kiin­teästä ko­rosta, ei vel­koja voi nostaa korkoa ilman ve­lal­li­sen suos­tu­musta.

Vas­taa­valla ta­valla myös ve­lal­li­sen on neu­vo­tel­tava asiasta vel­ko­jan kanssa, jos ve­lal­li­nen haluaa muut­taa lainan kor­ko­ta­soa laina-ajan ku­luessa.

Lue lisää: Mikä on juok­seva vel­ka­kirja?

Lainan ta­kai­sin­mak­sun so­pi­mi­nen

Velan os­a­puo­let voivat sopia lainan ta­kai­sin­mak­susta ha­lua­mal­laan ta­valla.

Velan ta­kai­sin­mak­sue­rät vai­kut­ta­vat kui­ten­kin laina-ajan pi­tuu­teen: mitä suu­rem­mat ta­kai­sin­mak­sue­rät lai­nalle so­vi­taan, sitä no­peam­min lai­nattu ra­ha­summa mak­se­taan ta­kai­sin. Li­säksi lainan kor­ko­ku­lut jäävät pie­nem­mäksi kuin pit­kässä laina-ajassa.

⚠️ Pitkä laina-aika vai­keut­taa eri­tyi­sesti lainan ko­ko­nais­kus­tan­nus­ten ar­vioin­tia, jos lainan os­a­puo­let so­pi­vat kor­ko­ta­son vaih­te­lusta. Tämä kan­nat­taa huo­mioida lainan ko­rosta so­vit­taessa eri­tyi­sesti nyt, kun vii­te­kor­ko­ta­sot ovat nousussa.

Vel­ka­kir­jan te­ke­mi­nen kan­nat­taa

Voit tehdä vel­ka­kir­jan ha­lu­tes­sasi itse tai laatia sen asian­tun­te­vassa pal­ve­lussa, kuten Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pal­ve­lus­samme voit valita esi­mer­kiksi velan koron sekä kuu­kausit­tai­sen ta­kai­sin­mak­sue­rän. Pal­ve­lumme avulla voit myös laskea lainan ko­ko­nais­ko­ron hel­posti. Li­säksi näet lainan ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set eri­tel­tynä.

Pätevä vel­ka­kirja tuo turvaa kai­kille os­a­puo­lille. Li­säksi voit to­dis­taa ve­ro­vi­ran­omai­sille, että ky­seessä on laina eikä esi­mer­kiksi lahja tai en­nak­ko­pe­rintö.

Vel­ka­kir­jan hinta on 69 euroa.

Laadi vel­ka­kirja jo tänään.