Lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä – vel­ka­kir­ja auttaa

Kaverukset rannalla
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.4.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko aja­tel­lut lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä rahaa? Vaikka yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lil­lä lai­nas­ta voi sopia va­paas­ti, kan­nat­taa vel­ka­kir­ja tehdä rii­to­jen vält­tä­mi­sek­si.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lil­lä on tär­ke­ää sopia tar­kas­ti vel­ka­suh­teen eh­dois­ta, kuten ko­ros­ta ja velan ta­kai­sin­mak­sus­ta. Vel­ka­suh­teen eh­dois­ta kan­nat­taa­kin laatia vel­ka­kir­ja.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi hyö­dyl­lis­tä tietoa yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­ses­tä vel­ka­suh­tees­ta. Vel­ka­suh­teen ehdot voivat poi­ke­ta mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la esi­mer­kik­si pank­ki­lai­nan eh­dois­ta.

Voit hyö­dyn­tää oh­jet­ta esi­mer­kik­si ti­lan­tees­sa, jossa suun­nit­te­let lai­naa­va­si rahaa per­heen­jä­se­nel­le­si tai ys­tä­väl­le­si.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lil­lä lai­nas­ta voi sopia hyvin va­paas­ti

Laki ra­joit­taa elin­kei­non­har­joit­ta­jan ja ku­lut­ta­jan vä­li­sen vel­ka­suh­teen ehtoja. Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­ses­sä vel­ka­suh­tees­sa lainan eh­dois­ta voi­daan sen sijaan sopia hyvin va­paas­ti.

Jos siis lai­naat rahaa muuta kuin elin­kei­no­toi­min­taa­si varten ta­hol­ta, joka har­joit­taa am­mat­ti­mais­ta lai­naus­toi­min­taa, laki aset­taa vel­ka­suh­teen eh­doil­le tietyt vä­him­mäis­ra­jat. Nämä rajat mää­räy­ty­vät ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mukaan.

Ku­lut­ta­ja ei siis voi sopia elin­kei­non­har­joit­ta­jan kanssa tie­tyis­tä eh­dois­ta, jotka hei­ken­tä­vät ku­lut­ta­jan asemaa vel­ka­suh­tees­sa.

Li­säk­si luo­to­nan­ta­jal­la on eri­tyi­siä vel­vol­li­suuk­sia: luo­to­nan­ta­jan tulee esi­mer­kik­si nou­dat­taa hyvää luo­ton­an­to­ta­paa ja il­moit­taa luoton to­del­li­nen vuo­si­kor­ko. Ku­lut­ta­ja­luo­ton­an­nos­ta on kyse esi­mer­kik­si sil­loin, jos ostat liik­kees­tä te­le­vi­sion ko­tii­si osa­mak­suso­pi­muk­sel­la.

Ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain sään­nök­siä so­vel­le­taan myös pan­kil­ta saa­tuun asun­to­lai­naan. Asunto-omai­suu­teen liit­ty­viin ku­lut­ta­ja­luot­toi­hin so­vel­le­taan kui­ten­kin osit­tain muista luo­tois­ta poik­kea­vaa sään­te­lyä.

Ku­lut­ta­ja­luo­tois­sa vel­ka­suh­teen eh­dois­ta so­pi­mis­ta on siis ra­joi­tet­tu laissa ku­lut­ta­jan eduksi. Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­ses­sä vel­ka­suh­tees­sa vas­taa­via ra­joi­tuk­sia ei ole.

💡 Vinkki: Tie­sit­kö, että myös yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sis­sä lai­nois­sa vel­ko­ja voi lä­het­tää mak­sa­mat­to­mas­ta ve­las­ta mak­su­muis­tutuk­sen

Vel­ka­kir­ja hel­pos­ti ne­tis­sä

Laadit yk­si­löl­li­sen vel­ka­kir­jan hel­pos­ti omiin tar­pei­sii­si. Ko­kei­le il­mai­sek­si alta.

Vel­ka­kir­ja to­dis­taa lainan ole­mas­sao­lon

Koska laki ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ra­joi­ta yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sen vel­ka­suh­teen ehtoja, on vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­nen hyvin suo­si­tel­ta­vaa.

Kir­jal­li­sel­la vel­ka­kir­jal­la velan os­a­puo­let voivat vah­vis­taa velan ole­mas­sao­lon, velan ehdot sekä os­a­puol­ten si­tou­tu­mi­sen vel­ka­suh­teen eh­toi­hin.

Kir­jal­li­sen vel­ka­kir­jan etuja ovat esi­mer­kik­si:

  • Sel­keys – vel­ka­kir­jas­sa velan os­a­puo­let so­pi­vat lainan olen­nai­sis­ta eh­dois­ta kir­jal­li­ses­ti. Tämä vä­hen­tää epä­sel­vyyk­siä mah­dol­li­sis­sa rii­ta­ti­lan­teis­sa.
  • To­dis­te – vel­ka­kir­ja toimii to­dis­tee­na lainan ole­mas­sao­los­ta ja eh­dois­ta; kir­jal­li­nen vel­ka­kir­ja on kor­vaa­ma­ton apu esi­mer­kik­si sil­loin, jos vel­ko­jan täytyy vaatia suo­ri­tus­ta ve­lal­le oi­keus­teit­se.
  • Tuotto – kir­jal­li­nen vel­ka­kir­ja voi mah­dol­lis­taa vel­ko­jal­le velan myyn­nin eteen­päin juok­se­val­la vel­ka­kir­jal­la.
  • Ve­ro­tus – vel­ka­kir­ja voi hel­pot­taa lai­nanan­ta­jaa sel­vit­tä­mään ja ar­vioi­maan esi­mer­kik­si kor­ko­tu­lo­jen suu­ruu­den. Tämä voi hel­pot­taa ve­ro­tuk­seen liit­ty­vää ra­por­toin­tia.

Tie­sit­kö, että on ole­mas­sa myös vel­ka­kir­ja­lai­na-ni­mi­nen ra­hoi­tus­muo­to? 

Vel­ka­kir­jan te­ke­mät­tä jät­tä­mi­nen

Kun teet vel­ka­kir­jan, vältät monet on­gel­mat. Lis­ta­sim­me alle ylei­sim­piä on­gel­ma­ti­lan­tei­ta, jotka vai­keut­ta­vat lainan ta­kai­sin­mak­sua.

On­gel­ma­ti­lan­teet voi kui­ten­kin vält­tää hel­pos­ti te­ke­mäl­lä vel­ka­kir­jan.

On­gel­ma­ti­lan­ne 1: ve­lal­li­nen me­neh­tyy

Jos ve­lal­li­nen me­neh­tyy ennen kuin velka on mak­set­tu, voi vel­ka­suh­teen ole­mas­sao­lon to­dis­ta­mi­nen ai­heut­taa suuria vai­keuk­sia ilman vel­ka­kir­jaa.

Koska vain­ajan velat mak­se­taan vain­ajan va­rois­ta, voivat pe­ril­li­set pyrkiä rii­taut­ta­maan velan ole­mas­sao­lon pe­rin­tö­osuu­ten­sa kas­vat­ta­mi­sek­si.

Jos vel­ka­kir­jaa ei ole, velan ole­mas­sao­loa ja velan ehtoja voi­daan joutua sel­vit­tä­mään kuo­lin­pe­sän vel­ko­jen sel­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Ilman vel­ka­kir­jaa velan eh­to­jen ja mak­sa­mat­ta olevan velan määrän to­dis­ta­mi­nen voi olla hyvin vai­ke­aa.

Pa­him­mil­laan vel­ka­kir­jan puut­tu­mi­nen voi johtaa vel­ka­suh­teen lak­kaa­mi­seen, eikä vel­ko­ja saa suo­ri­tus­ta ve­lal­leen.

On­gel­ma­ti­lan­ne 2: ve­lal­li­ses­ta tulee mak­su­ky­vy­tön

Vel­ka­kir­jan puut­tu­mi­nen voi ai­heut­taa suuria on­gel­mia myös sil­loin, jos ve­lal­li­ses­ta tulee mak­su­ky­vy­tön. Ve­lal­li­nen voi myös muuten päät­tää lo­pet­taa velan mak­sa­mi­sen.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa vel­ko­jan ainoa vaih­toeh­to on yleen­sä vaatia velan suo­ri­tus­ta kä­rä­jä­oi­keu­den avulla.

Kä­rä­jä­oi­keus vaatii kui­ten­kin näyt­töä vel­ka­suh­teen ole­mas­sao­los­ta, jos ve­lal­li­nen kiis­tää vel­ka­suh­teen. Ilman kir­jal­lis­ta vel­ka­kir­jaa vel­ko­jan voi olla hyvin vaikea to­dis­taa vel­ka­suh­teen ole­mas­sao­loa.

Voi siis hyvin olla, että ilman vel­ka­kir­jaa vel­ko­ja ei saa kä­rä­jä­oi­keu­del­ta ha­lua­maan­sa tuo­mio­ta, ja velka jää mak­sa­mat­ta.

Lue lisää: Vältä 5 vir­het­tä te­ke­mäl­lä vel­ka­kir­ja

Laina per­heen­jä­sen­ten vä­lil­lä

Pätevä vel­ka­suh­de voi­daan muo­dos­taa myös per­heen­jä­sen­ten vä­lil­le. Van­hem­pi voi siis lai­na­ta rahaa lap­sel­leen, ja tästä ve­las­ta voi­daan laatia sitova vel­ka­kir­ja.

Per­heen­jä­sen­ten vä­lil­lä teh­tä­vis­sä lai­na­so­pi­muk­sis­sa so­vi­taan kui­ten­kin usein ta­val­li­sia vel­ka­suh­tei­ta edul­li­sem­mis­ta eh­dois­ta. Joskus per­heen si­säi­sis­sä lai­nois­sa so­vi­taan esi­mer­kik­si al­hai­sem­mas­ta ko­ros­ta tai jous­ta­vam­mis­ta mak­sueh­dois­ta kuin muissa ti­lan­teis­sa.

Per­heen­jä­sen­ten vä­li­ses­sä vel­ka­suh­tees­sa velan os­a­puol­ten tulee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta siihen, et­tei­vät lainan ehdot muo­dos­tu liian edul­li­sik­si – per­heen­jä­sen­ten vä­li­nen laina voi­daan tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa tul­ki­ta lah­jak­si. Täl­löin lainan saajan täytyy myös maksaa lah­ja­ve­roa.

Esi­merk­ki: Laina per­heen­jä­sen­ten vä­lil­lä

Minna saa isäl­tään 10 000 euroa ko­ro­ton­ta lainaa auton os­ta­mis­ta varten. Laina-ajaksi so­vi­taan kym­me­nen vuotta, ja laina on tar­koi­tus maksaa ker­ral­la pois laina-ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Minnan isä antaa kui­ten­kin lainan an­teek­si kahden vuoden laina-ajan jäl­keen, eli Minnan ei tar­vit­se maksaa lai­naa­maan­sa 10 000 euroa ta­kai­sin.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa Ve­ro­hal­lin­to voisi katsoa lainan Minnan isän an­ta­mak­si ve­ro­na­lai­sek­si lah­jak­si, josta Minnan täy­tyi­si maksaa lah­ja­ve­roa.

Hyö­dyn­nä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­ses­sa

Vel­ka­kir­ja kan­nat­taa laatia huo­lel­la ja oikein. Aa­tok­sen kautta laadit pä­te­vän vel­ka­kir­jan hel­pos­ti ver­kos­sa hin­taan 49 euroa.

Verk­ko­pal­ve­lum­me etuja ovat muun muassa:

  • Ta­lou­del­li­suus – pal­ve­lum­me käyttö on edul­lis­ta ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­tos­sa asioin­tiin.
  • Help­po­käyt­töi­syys – vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­nen on nopeaa ja vai­va­ton­ta. Luomme au­to­maat­ti­ses­ti myös ta­kai­sin­mak­susuun­ni­tel­man.
  • Tur­val­li­suus – pal­ve­luam­me käyt­tä­mäl­lä var­mis­tat, että vel­ka­kir­ja nou­dat­taa Suomen lain­sää­dän­töä.
  • Asia­kir­jo­jen hal­lin­ta – luodut vel­ka­kir­jat tal­len­tu­vat au­to­maat­ti­ses­ti säh­köi­seen muo­toon, ja ne ovat hel­pos­ti saa­ta­vil­la tar­vit­taes­sa.
  • Mo­ni­puo­li­suus – pal­ve­lum­me avulla voit luoda yk­si­löl­li­siä vel­ka­kir­jo­ja, jotka so­pi­vat juuri sinun tar­pei­sii­si. Voit esi­mer­kik­si valita koron suu­ruu­den, tai jättää vel­ka­kir­jan koko­naan ko­rot­ta­mak­si.

Vel­ka­kir­ja tuo turvaa lai­naa­mi­seen – lai­nanan­ta­jal­le ja lai­nan­saa­jal­le.