Lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löltä – vel­ka­kirja auttaa

Kaverukset rannalla
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.4.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko aja­tel­lut lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löltä rahaa? Vaikka yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä lai­nasta voi sopia va­paasti, kan­nat­taa vel­ka­kirja tehdä rii­to­jen vält­tä­mi­seksi.

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä on tär­keää sopia tar­kasti vel­ka­suh­teen eh­doista, kuten ko­rosta ja velan ta­kai­sin­mak­susta. Vel­ka­suh­teen eh­doista kan­nat­taa­kin laatia vel­ka­kirja.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi hyö­dyl­listä tietoa yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sestä vel­ka­suh­teesta. Vel­ka­suh­teen ehdot voivat poi­keta mer­kit­tä­vällä ta­valla esi­mer­kiksi pank­ki­lai­nan eh­doista.

Voit hyö­dyn­tää oh­jetta esi­mer­kiksi ti­lan­teessa, jossa suun­nit­te­let lai­naa­vasi rahaa per­heen­jä­se­nel­lesi tai ys­tä­väl­lesi.

💡 Lue lisää: Yk­si­tyis­hen­ki­lön velan van­hen­tu­mi­nen

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä lai­nasta voi sopia hyvin va­paasti

Laki ra­joit­taa elin­kei­non­har­joit­ta­jan ja ku­lut­ta­jan vä­li­sen vel­ka­suh­teen ehtoja. Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sessä vel­ka­suh­teessa lainan eh­doista voi­daan sen sijaan sopia hyvin va­paasti.

Jos siis lai­naat rahaa muuta kuin elin­kei­no­toi­min­taasi varten ta­holta, joka har­joit­taa am­mat­ti­maista lai­naus­toi­min­taa, laki aset­taa vel­ka­suh­teen eh­doille tietyt vä­him­mäis­ra­jat. Nämä rajat mää­räy­ty­vät ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain mukaan.

Ku­lut­taja ei siis voi sopia elin­kei­non­har­joit­ta­jan kanssa tie­tyistä eh­doista, jotka hei­ken­tä­vät ku­lut­ta­jan asemaa vel­ka­suh­teessa.

Li­säksi luo­to­nan­ta­jalla on eri­tyi­siä vel­vol­li­suuk­sia: luo­to­nan­ta­jan tulee esi­mer­kiksi nou­dat­taa hyvää luo­ton­an­to­ta­paa ja il­moit­taa luoton to­del­li­nen vuo­si­korko. Ku­lut­ta­ja­luo­ton­an­nosta on kyse esi­mer­kiksi sil­loin, jos ostat liik­keestä te­le­vi­sion ko­tiisi osa­mak­suso­pi­muk­sella.

Ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain sään­nök­siä so­vel­le­taan myös pan­kilta saa­tuun asun­to­lai­naan. Asunto-omai­suu­teen liit­ty­viin ku­lut­ta­ja­luot­toi­hin so­vel­le­taan kui­ten­kin osit­tain muista luo­toista poik­kea­vaa sään­te­lyä.

Ku­lut­ta­ja­luo­toissa vel­ka­suh­teen eh­doista so­pi­mista on siis ra­joi­tettu laissa ku­lut­ta­jan eduksi. Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sessä vel­ka­suh­teessa vas­taa­via ra­joi­tuk­sia ei ole.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että myös yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sissä lai­noissa vel­koja voi lä­het­tää mak­sa­mat­to­masta ve­lasta mak­su­muis­tu­tuk­sen?

Vel­ka­kirja hel­posti ne­tissä

Laadit yk­si­löl­li­sen vel­ka­kir­jan hel­posti omiin tar­pei­siisi. Ko­keile il­mai­seksi alta.

Vel­ka­kirja to­dis­taa lainan ole­mas­sao­lon

Koska laki ei läh­tö­koh­tai­sesti ra­joita yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­li­sen vel­ka­suh­teen ehtoja, on vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­nen hyvin suo­si­tel­ta­vaa.

Kir­jal­li­sella vel­ka­kir­jalla velan os­a­puo­let voivat vah­vis­taa velan ole­mas­sao­lon, velan ehdot sekä os­a­puol­ten si­tou­tu­mi­sen vel­ka­suh­teen eh­toi­hin.

Kir­jal­li­sen vel­ka­kir­jan etuja ovat esi­mer­kiksi:

  • Sel­keys – vel­ka­kir­jassa velan os­a­puo­let so­pi­vat lainan olen­nai­sista eh­doista kir­jal­li­sesti. Tämä vä­hen­tää epä­sel­vyyk­siä mah­dol­li­sissa rii­ta­ti­lan­teissa.
  • To­diste – vel­ka­kirja toimii to­dis­teena lainan ole­mas­sao­losta ja eh­doista; kir­jal­li­nen vel­ka­kirja on kor­vaa­ma­ton apu esi­mer­kiksi sil­loin, jos vel­ko­jan täytyy vaatia suo­ri­tusta ve­lalle oi­keus­teitse.
  • Tuotto – kir­jal­li­nen vel­ka­kirja voi mah­dol­lis­taa vel­ko­jalle velan myyn­nin eteen­päin juok­se­valla vel­ka­kir­jalla.
  • Ve­ro­tus – vel­ka­kirja voi hel­pot­taa lai­na­nan­ta­jaa sel­vit­tä­mään ja ar­vioi­maan esi­mer­kiksi kor­ko­tu­lo­jen suu­ruu­den. Tämä voi hel­pot­taa ve­ro­tuk­seen liit­ty­vää ra­por­toin­tia.

Tie­sitkö, että on ole­massa myös vel­ka­kir­ja­laina-ni­mi­nen ra­hoi­tus­muoto?

Vel­ka­kir­jan te­ke­mättä jät­tä­mi­nen

Kun teet vel­ka­kir­jan, vältät monet on­gel­mat. Lis­ta­simme alle ylei­sim­piä on­gel­ma­ti­lan­teita, jotka vai­keut­ta­vat lainan ta­kai­sin­mak­sua.

On­gel­ma­ti­lan­teet voi kui­ten­kin vält­tää hel­posti te­ke­mällä vel­ka­kir­jan.

On­gel­ma­ti­lanne 1: ve­lal­li­nen me­neh­tyy

Jos ve­lal­li­nen me­neh­tyy ennen kuin velka on mak­settu, voi vel­ka­suh­teen ole­mas­sao­lon to­dis­ta­mi­nen ai­heut­taa suuria vai­keuk­sia ilman vel­ka­kir­jaa.

Koska vai­na­jan velat mak­se­taan vai­na­jan va­roista, voivat pe­ril­li­set pyrkiä rii­taut­ta­maan velan ole­mas­sao­lon pe­rin­tö­osuu­tensa kas­vat­ta­mi­seksi.

Jos vel­ka­kir­jaa ei ole, velan ole­mas­sao­loa ja velan ehtoja voi­daan joutua sel­vit­tä­mään kuo­lin­pe­sän vel­ko­jen sel­vit­tä­mi­sen yh­tey­dessä. Ilman vel­ka­kir­jaa velan eh­to­jen ja mak­sa­matta olevan velan määrän to­dis­ta­mi­nen voi olla hyvin vai­keaa.

Pa­him­mil­laan vel­ka­kir­jan puut­tu­mi­nen voi johtaa vel­ka­suh­teen lak­kaa­mi­seen, eikä vel­koja saa suo­ri­tusta ve­lal­leen.

On­gel­ma­ti­lanne 2: ve­lal­li­sesta tulee mak­su­ky­vy­tön

Vel­ka­kir­jan puut­tu­mi­nen voi ai­heut­taa suuria on­gel­mia myös sil­loin, jos ve­lal­li­sesta tulee mak­su­ky­vy­tön. Ve­lal­li­nen voi myös muuten päät­tää lo­pet­taa velan mak­sa­mi­sen.

Täl­lai­sessa ti­lan­teessa vel­ko­jan ainoa vaih­toehto on yleensä vaatia velan suo­ri­tusta kä­rä­jä­oi­keu­den avulla.

Kä­rä­jä­oi­keus vaatii kui­ten­kin näyt­töä vel­ka­suh­teen ole­mas­sao­losta, jos ve­lal­li­nen kiis­tää vel­ka­suh­teen. Ilman kir­jal­lista vel­ka­kir­jaa vel­ko­jan voi olla hyvin vaikea to­dis­taa vel­ka­suh­teen ole­mas­sao­loa.

Voi siis hyvin olla, että ilman vel­ka­kir­jaa vel­koja ei saa kä­rä­jä­oi­keu­delta ha­lua­maansa tuo­miota, ja velka jää mak­sa­matta.

Lue lisää: Vältä 5 vir­hettä te­ke­mällä vel­ka­kirja

Laina per­heen­jä­sen­ten vä­lillä

Pätevä vel­ka­suhde voi­daan muo­dos­taa myös per­heen­jä­sen­ten vä­lille. Van­hempi voi siis lai­nata rahaa lap­sel­leen, ja tästä ve­lasta voi­daan laatia sitova vel­ka­kirja.

Per­heen­jä­sen­ten vä­lillä teh­tä­vissä lai­na­so­pi­muk­sissa so­vi­taan kui­ten­kin usein ta­val­li­sia vel­ka­suh­teita edul­li­sem­mista eh­doista. Joskus per­heen si­säi­sissä lai­noissa so­vi­taan esi­mer­kiksi al­hai­sem­masta ko­rosta tai jous­ta­vam­mista mak­sueh­doista kuin muissa ti­lan­teissa.

Per­heen­jä­sen­ten vä­li­sessä vel­ka­suh­teessa velan os­a­puol­ten tulee kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota siihen, et­tei­vät lainan ehdot muo­dostu liian edul­li­siksi – per­heen­jä­sen­ten vä­li­nen laina voi­daan tie­tyissä ti­lan­teissa tul­kita lah­jaksi. Täl­löin lainan saajan täytyy myös maksaa lah­ja­ve­roa.

Esi­merkki: Laina per­heen­jä­sen­ten vä­lillä

Minna saa isäl­tään 10 000 euroa ko­ro­tonta lainaa auton os­ta­mista varten. Laina-ajaksi so­vi­taan kym­me­nen vuotta, ja laina on tar­koi­tus maksaa ker­ralla pois laina-ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Minnan isä antaa kui­ten­kin lainan an­teeksi kahden vuoden laina-ajan jäl­keen, eli Minnan ei tar­vitse maksaa lai­naa­maansa 10 000 euroa ta­kai­sin.

Täl­lai­sessa ti­lan­teessa Ve­ro­hal­linto voisi katsoa lainan Minnan isän an­ta­maksi ve­ro­na­lai­seksi lah­jaksi, josta Minnan täy­tyisi maksaa lah­ja­ve­roa.

Lue lisää: vel­ka­kir­jan pe­rintä

Hyö­dynnä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­sessa

Vel­ka­kirja kan­nat­taa laatia huo­lella ja oikein. Aa­tok­sen kautta laadit pä­te­vän vel­ka­kir­jan hel­posti ver­kossa.

Vel­ka­kir­jan hinta Aa­tok­sessa on 69 euroa.

Verk­ko­pal­ve­lumme etuja ovat muun muassa:

  • Ta­lou­del­li­suus – pal­ve­lumme käyttö on edul­lista ver­rat­tuna pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­tossa asioin­tiin.
  • Help­po­käyt­töi­syys – vel­ka­kir­jan laa­ti­mi­nen on nopeaa ja vai­va­tonta. Luomme au­to­maat­ti­sesti myös ta­kai­sin­mak­susuun­ni­tel­man.
  • Tur­val­li­suus – pal­ve­luamme käyt­tä­mällä var­mis­tat, että vel­ka­kirja nou­dat­taa Suomen lain­sää­dän­töä.
  • Asia­kir­jo­jen hal­linta – luodut vel­ka­kir­jat tal­len­tu­vat au­to­maat­ti­sesti säh­köi­seen muo­toon, ja ne ovat hel­posti saa­ta­villa tar­vit­taessa.
  • Mo­ni­puo­li­suus – pal­ve­lumme avulla voit luoda yk­si­löl­li­siä vel­ka­kir­joja, jotka so­pi­vat juuri sinun tar­pei­siisi. Voit esi­mer­kiksi valita koron suu­ruu­den, tai jättää vel­ka­kir­jan ko­ko­naan ko­rot­ta­maksi.

Vel­ka­kirja tuo turvaa lai­naa­mi­seen – lai­na­nan­ta­jalle ja lai­nan­saa­jalle.