Mikä on elää-to­dis­tus?

Nainen tilaa elaa-todistuksen
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
14.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Elää-to­dis­tuk­sella voit to­dis­taa elos­sao­losi sekä pe­rus­tie­to­jesi oi­keel­li­suu­den to­dis­tuk­sen ot­ta­mis­het­kellä. To­dis­tus ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta tai seu­ra­kun­nalta.

Oletko kuul­lut elää-to­dis­tuk­sesta? Elää-to­dis­tus eli vir­ka­to­dis­tus on asia­kirja, joka si­säl­tää hen­ki­lön väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään kir­ja­tut pe­rus­tie­dot. Elää-to­dis­tuk­sesta käy­te­tään myös ni­mi­tystä elos­sao­lo­to­dis­tus.

Elää-to­dis­tuk­sella to­dis­tat hen­ki­lö­koh­tai­set tie­tosi

Pe­rus­muo­toi­sesta elää-to­dis­tuk­sesta käyvät ilmi:

  • tieto elos­sao­los­tasi tai tieto siitä, ettei elos­sao­loasi voida vah­vis­taa
  • ni­miesi
  • syn­ty­mä­ai­kasi
  • ko­ti­kun­tasi
  • va­ki­nai­nen osoi­teesi

Ha­lu­tes­sasi voit lisätä to­dis­tuk­seen myös en­ti­set su­ku­ni­mesi sekä koko hen­ki­lö­tun­nuk­sesi.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta riip­puu, mitä tie­toja siinä tulee olla. Tar­kista siis aina vir­ka­to­dis­tuk­selta edel­ly­tet­tä­vät tiedot ennen sen ti­laa­mista.

Voit tilata elää-to­dis­tuk­sen myös laa­jem­milla tie­doilla. Se voi si­säl­tää esi­mer­kiksi myös tiedot si­vii­vi­sää­dys­täsi ja per­he­suh­teis­tasi.

💡 Huo­maat­han, että pu­hut­taessa vir­ka­to­dis­tuk­sesta voi­daan tar­koit­taa myös pe­run­kir­joi­tusta varten ti­lat­ta­vaa vai­na­jan vir­ka­to­dis­tusta eli su­kusel­vi­tystä.

Mihin vir­ka­to­dis­tusta tar­vi­taan?

Vir­ka­to­dis­tusta varten tar­vi­taan hy­väk­syt­tävä käyt­tö­tar­koi­tus. Se tulee il­maista to­dis­tusta ti­lat­taessa.

Ylei­sim­piä ti­lan­teita, joihin elää-to­dis­tusta tar­vi­taan, on pe­run­kir­joi­tus. Elää-to­dis­tuk­sella to­dis­tat kuu­lu­vasi kuo­lin­pe­sään ja ole­vasi oi­keu­tettu vai­na­jan pe­rin­töön.

To­dis­tusta ei kui­ten­kaan tar­vita sil­loin, mikäli kuo­lin­pe­sän osak­kuus il­me­nee vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sestä. Myös vai­na­jan su­kusel­vi­tystä kut­su­taan usein vir­ka­to­dis­tuk­seksi.

Li­säksi saatat tar­vita vir­ka­to­dis­tusta muissa ti­lan­teissa. Esi­mer­kiksi eri­lai­sia apu­ra­hoja tai sti­pen­dejä haet­taessa saa­te­taan edel­lyt­tää vir­ka­to­dis­tuk­sen toi­mit­ta­mista.

Ai­em­min sitä tar­vit­tiin myös usei­den vi­ran­omai­sen kanssa asioi­dessa. Ny­ky­ään vi­ran­omai­nen saa vir­ka­to­dis­tuk­sen tiedot kui­ten­kin suo­raan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta, ja vir­ka­to­dis­tuk­sia tar­vi­taan yhä har­vem­min.

Lue lisää: Mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Mistä voi saada vir­ka­to­dis­tuk­sen?

Vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta. Voit tilata sen myös omalta seu­ra­kun­nal­tasi, mikäli kuulut Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon tai Suomen or­to­dok­si­seen kirk­koon.

Seu­ra­kun­nalta ti­lat­ta­van elää-to­dis­tuk­sen tiedot pe­rus­tu­vat kir­kon­kir­joi­hin, kun taas Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta ti­lat­ta­vat väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään.

Seu­ra­kun­nilta ti­lat­ta­vissa vir­ka­to­dis­tuk­sissa on tiedot vain siltä ajalta, jonka olet ollut seu­ra­kun­nan jäsen. Mikäli et ole kuu­lu­nut koko elä­määsi seu­ra­kun­taan, voit tar­vita to­dis­tuk­sen myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta ti­lat­tava to­dis­tus si­säl­tää tie­tosi koko elä­mäsi ajalta riip­pu­matta siitä, oletko ollut seu­ra­kun­nan jäsen vai et.

Elää-to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen

Vir­ka­to­dis­tuk­sia voi tilata sekä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta että seu­ra­kun­nilta säh­köi­sesti. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta on mah­dol­lista tilata pe­rus­muo­toi­nen vir­ka­to­dis­tus it­se­pal­ve­lusta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (ent. mai­straatti)

Mikäli haluat vir­ka­to­dis­tuk­sen laa­jem­milla tie­doilla, tulee sinun olla yh­tey­dessä Digi- ja väes­tö­vi­ras­toon pu­he­li­mitse, säh­kö­pos­tilla tai eril­li­sellä lo­mak­keella. Vir­ka­to­dis­tus on mah­dol­lista tilata myös vi­ras­tossa paikan päällä asioi­malla.

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirkko

Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sella kir­kolla on eril­li­nen säh­köi­nen pal­velu, josta voit tilata elää-to­dis­tuk­sen. Pal­ve­lusta voi li­säksi tilata vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sen.

Or­to­dok­si­nen kirkko

Myös Suomen or­to­dok­si­nen kirkko tar­joaa säh­köi­sen lo­ma­ke­poh­jan, jolla vir­ka­to­dis­tuk­sen voi tilata. To­dis­tus on mah­dol­lista tilata myös pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­titse.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu

Voit tilata pe­run­kir­joi­tusta varten vir­ka­to­dis­tuk­set myös Aa­tok­sen pal­ve­lun kautta. To­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen kes­ki­te­tystä pal­ve­lusta hel­pot­taa ja no­peut­taa kuo­lin­pe­sän osak­kai­den työ­taak­kaa eten­kin, jos ti­lat­ta­via vir­ka­to­dis­tuk­sia on paljon.

Vir­ka­to­dis­tus­ten hinta

Vir­ka­to­dis­tus­ten hinta vaih­te­lee vi­ras­to­jen vä­lillä. Li­säksi vir­ka­ti­laus­ten hinta riip­puu ti­laus­ta­ta­vasta, sillä moni las­kut­taa eril­li­sen toi­mi­tus­mak­sun.

Digi- ja väestl­tie­to­vi­ras­ton hinta

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta ti­lat­ta­van elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen hinta riip­puu ti­laus­ta­vasta.

It­se­pal­ve­lusta ti­lat­ta­vat säh­köi­set to­dis­tuk­set mak­sa­vat 10 euroa, kun taas pos­titse ti­lat­ta­vat to­dis­tuk­set 14 euroa. Muilla ti­laus­ta­voilla to­dis­tuk­sen hinta on läh­tö­koh­tai­sesti 18 euroa.

Mikäli tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­sen ul­ko­maille ja sen pitää olla var­men­nettu eri­tyi­sellä apos­tille-to­dis­tuk­sella, maksaa to­dis­tus enem­män.

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirkko

Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­selta kir­kolta ti­lat­tava elää-to­dis­tus maksaa 10 euroa. Li­säksi to­dis­tuk­sesta pe­ri­tään 5 euron toi­mi­tus­maksu toi­mi­tus­ta­vasta riip­pu­matta.

Toi­mi­tus voi­daan tehdä joko nou­tona, pos­titse tai säh­kö­pos­titse. Mikäli haluat to­dis­tuk­sen useam­malla toi­mi­tus­ta­valla, pe­ri­tään jo­kai­sesta eri toi­mi­tus­ta­vasta eril­li­nen toi­mi­tus­maksu.

Or­to­dok­si­nen kirkko

Myös or­to­dok­si­selta kir­kolta ti­lat­tava vir­ka­to­dis­tus maksaa 9 euroa. Toi­mi­tus­maksu on 5,50 euroa.

Voiko vir­ka­to­dis­tuk­sen saada ul­ko­mailta?

Elää-to­dis­tusta vas­taava to­dis­tus on yleensä mah­dol­lista tilata myös ul­ko­mailta. To­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen on maa­koh­taista ja riip­puu pai­kal­li­sista vi­ran­omai­sista. Ul­ko­mi­nis­te­riö on koon­nut Suomi ul­ko­mailla -si­vus­tolle tietoa to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sesta ul­ko­mailta.

Esi­mer­kiksi Ruot­sin ja Suomen vä­lillä vir­ka­to­dis­tuk­set kel­paa­vat sel­lai­si­naan, eikä niitä tar­vitse kään­nät­tää. Ruot­sa­lai­seen vir­ka­to­dis­tuk­seen tar­vit­see kui­ten­kin ve­ro­vi­ran­omai­sen al­le­kir­joi­tuk­sen sekä leiman, jotta se on pätevä Suo­messa.

Ruot­sa­lai­nen vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan läh­tö­koh­tai­sesti hen­ki­lön asuin­pai­kan maa­kunta-ar­kis­tosta.

Esi­mer­kiksi Yh­dys­val­loista sen sijaan ei ole mah­dol­lista tilata suo­ma­laista elää-to­dis­tusta vas­taa­vaa vir­ka­to­dis­tusta. Vir­ka­to­dis­tusta vastaa lä­him­min va­laeh­toi­nen to­dis­tus eli af­fi­da­vit, joka teh­dään pai­kal­li­sen no­taa­rin luona. Va­laeh­toi­sen to­dis­tuk­sen voi antaa kuka ta­hansa to­dis­tuk­sen koh­teen hyvin tun­te­nut tai tun­teva hen­kilö.

Mikäli vir­ka­to­dis­tusta ei ole lain­kaan mah­dol­lista tilata ul­ko­mailta, voit tu­los­taa ul­ko­mi­nis­te­riön laa­ti­man es­te­kir­jeen. Katso esi­merkki Yh­dys­val­toja kos­keva es­te­kir­jeestä.