Mikä on elää-to­dis­tus?

Nainen tilaa elaa-todistuksen
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
14.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Elää-to­dis­tuk­sel­la voit to­dis­taa elos­sao­lo­si sekä pe­rus­tie­to­je­si oi­keel­li­suu­den to­dis­tuk­sen ot­ta­mis­het­kel­lä. To­dis­tus ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta tai seu­ra­kun­nal­ta.

Oletko kuul­lut elää-to­dis­tuk­ses­ta? Elää-to­dis­tus eli vir­ka­to­dis­tus on asia­kir­ja, joka si­säl­tää hen­ki­lön väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään kir­ja­tut pe­rus­tie­dot. Elää-to­dis­tuk­ses­ta käy­te­tään myös ni­mi­tys­tä elos­sao­lo­to­dis­tus. 

Elää-to­dis­tuk­sel­la to­dis­tat hen­ki­lö­koh­tai­set tie­to­si

Pe­rus­muo­toi­ses­ta elää-to­dis­tuk­ses­ta käyvät ilmi:

  • tieto elos­sao­los­ta­si tai tieto siitä, ettei elos­sao­loa­si voida vah­vis­taa
  • ni­mie­si
  • syn­ty­mä­ai­ka­si
  • ko­ti­kun­ta­si
  • va­ki­nai­nen osoi­tee­si

Ha­lu­tes­sa­si voit lisätä to­dis­tuk­seen myös en­ti­set su­ku­ni­me­si sekä koko hen­ki­lö­tun­nuk­se­si. 

Vir­ka­to­dis­tuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta riip­puu, mitä tie­to­ja siinä tulee olla. Tar­kis­ta siis aina vir­ka­to­dis­tuk­sel­ta edel­ly­tet­tä­vät tiedot ennen sen ti­laa­mis­ta.

Voit tilata elää-to­dis­tuk­sen myös laa­jem­mil­la tie­doil­la. Se voi si­säl­tää esi­mer­kik­si myös tiedot si­vii­vi­sää­dys­tä­si ja per­he­suh­teis­ta­si.

💡 Huo­maat­han, että pu­hut­taes­sa vir­ka­to­dis­tuk­ses­ta voi­daan tar­koit­taa myös pe­run­kir­joi­tus­ta varten ti­lat­ta­vaa vain­ajan vir­ka­to­dis­tus­ta eli su­kusel­vi­tys­tä. 

Mihin vir­ka­to­dis­tus­ta tar­vi­taan?

Vir­ka­to­dis­tus­ta varten tar­vi­taan hy­väk­syt­tä­vä käyt­tö­tar­koi­tus. Se tulee il­mais­ta to­dis­tus­ta ti­lat­taes­sa.

Ylei­sim­piä ti­lan­tei­ta, joihin elää-to­dis­tus­ta tar­vi­taan, on pe­run­kir­joi­tus. Elää-to­dis­tuk­sel­la to­dis­tat kuu­lu­va­si kuo­lin­pe­sään ja ole­va­si oi­keu­tet­tu vain­ajan pe­rin­töön.

To­dis­tus­ta ei kui­ten­kaan tar­vi­ta sil­loin, mikäli kuo­lin­pe­sän osak­kuus il­me­nee vain­ajan su­kusel­vi­tyk­ses­tä. Myös vain­ajan su­kusel­vi­tys­tä kut­su­taan usein vir­ka­to­dis­tuk­sek­si.

Li­säk­si saatat tar­vi­ta vir­ka­to­dis­tus­ta muissa ti­lan­teis­sa. Esi­mer­kik­si eri­lai­sia apu­ra­ho­ja tai sti­pen­de­jä haet­taes­sa saa­te­taan edel­lyt­tää vir­ka­to­dis­tuk­sen toi­mit­ta­mis­ta. 

Ai­em­min sitä tar­vit­tiin myös usei­den vi­ran­omai­sen kanssa asioi­des­sa. Ny­ky­ään vi­ran­omai­nen saa vir­ka­to­dis­tuk­sen tiedot kui­ten­kin suo­raan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta, ja vir­ka­to­dis­tuk­sia tar­vi­taan yhä har­vem­min.

Lue lisää: Mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Mistä voi saada vir­ka­to­dis­tuk­sen?

Vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Voit tilata sen myös omalta seu­ra­kun­nal­ta­si, mikäli kuulut Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon tai Suomen or­to­dok­si­seen kirk­koon. 

Seu­ra­kun­nal­ta ti­lat­ta­van elää-to­dis­tuk­sen tiedot pe­rus­tu­vat kir­kon­kir­joi­hin, kun taas Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta ti­lat­ta­vat väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään.

Seu­ra­kun­nil­ta ti­lat­ta­vis­sa vir­ka­to­dis­tuk­sis­sa on tiedot vain siltä ajalta, jonka olet ollut seu­ra­kun­nan jäsen. Mikäli et ole kuu­lu­nut koko elä­mää­si seu­ra­kun­taan, voit tar­vi­ta to­dis­tuk­sen myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta ti­lat­ta­va to­dis­tus si­säl­tää tie­to­si koko elä­mä­si ajalta riip­pu­mat­ta siitä, oletko ollut seu­ra­kun­nan jäsen vai et.

Elää-to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen

Vir­ka­to­dis­tuk­sia voi tilata sekä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta että seu­ra­kun­nil­ta säh­köi­ses­ti. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta on mah­dol­lis­ta tilata pe­rus­muo­toi­nen vir­ka­to­dis­tus it­se­pal­ve­lus­ta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (ent. mai­straat­ti)

Mikäli haluat vir­ka­to­dis­tuk­sen laa­jem­mil­la tie­doil­la, tulee sinun olla yh­tey­des­sä Digi- ja väes­tö­vi­ras­toon pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­til­la tai eril­li­sel­lä lo­mak­keel­la. Vir­ka­to­dis­tus on mah­dol­lis­ta tilata myös vi­ras­tos­sa paikan päällä asioi­mal­la.

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirkko

Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sel­la kir­kol­la on eril­li­nen säh­köi­nen pal­ve­lu, josta voit tilata elää-to­dis­tuk­sen. Pal­ve­lus­ta voi li­säk­si tilata vain­ajan su­kusel­vi­tyk­sen.

Or­to­dok­si­nen kirkko

Myös Suomen or­to­dok­si­nen kirkko tar­jo­aa säh­köi­sen lo­ma­ke­poh­jan, jolla vir­ka­to­dis­tuk­sen voi tilata. To­dis­tus on mah­dol­lis­ta tilata myös pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu

Voit tilata pe­run­kir­joi­tus­ta varten vir­ka­to­dis­tuk­set myös Aa­tok­sen pal­ve­lun kautta. To­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen kes­ki­te­tys­tä pal­ve­lus­ta hel­pot­taa ja no­peut­taa kuo­lin­pe­sän osak­kai­den työ­taak­kaa eten­kin, jos ti­lat­ta­via vir­ka­to­dis­tuk­sia on paljon.

Vir­ka­to­dis­tus­ten hinta

Vir­ka­to­dis­tus­ten hinta vaih­te­lee vi­ras­to­jen vä­lil­lä. Li­säk­si vir­ka­ti­laus­ten hinta riip­puu ti­laus­tata­vas­ta, sillä moni las­kut­taa eril­li­sen toi­mi­tus­mak­sun.

Digi- ja väestl­tie­to­vi­ras­ton hinta

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta ti­lat­ta­van elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen hinta riip­puu ti­laus­ta­vas­ta. 

It­se­pal­ve­lus­ta ti­lat­ta­vat säh­köi­set to­dis­tuk­set mak­sa­vat 10 euroa, kun taas pos­tit­se ti­lat­ta­vat to­dis­tuk­set 14 euroa. Muilla ti­laus­ta­voil­la to­dis­tuk­sen hinta on läh­tö­koh­tai­ses­ti 18 euroa.

Mikäli tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­sen ul­ko­mail­le ja sen pitää olla var­men­net­tu eri­tyi­sel­lä apos­til­le-to­dis­tuk­sel­la, maksaa to­dis­tus enem­män.

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirkko

Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sel­ta kir­kol­ta ti­lat­ta­va elää-to­dis­tus maksaa 10 euroa. Li­säk­si to­dis­tuk­ses­ta pe­ri­tään 5 euron toi­mi­tus­mak­su toi­mi­tus­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta.

Toi­mi­tus voi­daan tehdä joko nou­to­na, pos­tit­se tai säh­kö­pos­tit­se. Mikäli haluat to­dis­tuk­sen useam­mal­la toi­mi­tus­ta­val­la, pe­ri­tään jo­kai­ses­ta eri toi­mi­tus­ta­vas­ta eril­li­nen toi­mi­tus­mak­su.

Or­to­dok­si­nen kirkko

Myös or­to­dok­si­sel­ta kir­kol­ta ti­lat­ta­va vir­ka­to­dis­tus maksaa 9 euroa. Toi­mi­tus­mak­su on 5,50 euroa.

Voiko vir­ka­to­dis­tuk­sen saada ul­ko­mail­ta?

Elää-to­dis­tus­ta vas­taa­va to­dis­tus on yleen­sä mah­dol­lis­ta tilata myös ul­ko­mail­ta. To­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen on maa­koh­tais­ta ja riip­puu pai­kal­li­sis­ta vi­ran­omai­sis­ta. Ul­ko­mi­nis­te­riö on koon­nut Suomi ul­ko­mail­la -si­vus­tol­le tietoa to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­ta ul­ko­mail­ta.

Esi­mer­kik­si Ruot­sin ja Suomen vä­lil­lä vir­ka­to­dis­tuk­set kel­paa­vat sel­lai­si­naan, eikä niitä tar­vit­se kään­nät­tää. Ruot­sa­lai­seen vir­ka­to­dis­tuk­seen tar­vit­see kui­ten­kin ve­ro­vi­ran­omai­sen al­le­kir­joi­tuk­sen sekä leiman, jotta se on pätevä Suo­mes­sa.

Ruot­sa­lai­nen vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti hen­ki­lön asuin­pai­kan maa­kun­ta-ar­kis­tos­ta.

Esi­mer­kik­si Yh­dys­val­lois­ta sen sijaan ei ole mah­dol­lis­ta tilata suo­ma­lais­ta elää-to­dis­tus­ta vas­taa­vaa vir­ka­to­dis­tus­ta. Vir­ka­to­dis­tus­ta vastaa lä­him­min va­laeh­toi­nen to­dis­tus eli af­fi­da­vit, joka teh­dään pai­kal­li­sen no­taa­rin luona. Va­laeh­toi­sen to­dis­tuk­sen voi antaa kuka ta­han­sa to­dis­tuk­sen koh­teen hyvin tun­te­nut tai tun­te­va hen­ki­lö.

Mikäli vir­ka­to­dis­tus­ta ei ole lain­kaan mah­dol­lis­ta tilata ul­ko­mail­ta, voit tu­los­taa ul­ko­mi­nis­te­riön laa­ti­man es­te­kir­jeen. Katso esi­merk­ki Yh­dys­val­to­ja kos­ke­va es­te­kir­jees­tä.