Mikä on pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys?

Valkoisia kukkia
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
3.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tusta varten teh­dään su­kusel­vi­tys. Ker­romme, että mitä tar­koit­taa pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys käy­tän­nössä.

Tar­vit­set pe­run­kir­joi­tusta ja pe­rin­nön­ja­koa varten vai­na­jan vir­ka­to­dis­tuk­sen eli su­kusel­vi­tyk­sen. Sen avulla sel­vi­te­tään kuo­lin­pe­sän lail­li­set osak­kaat. Huomaa kui­ten­kin, että vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus eli su­kusel­vi­tys on eri asia, kuin kuo­lin­pe­sän osak­kaista ti­lat­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaita ovat vai­na­jan pe­ril­li­set – eli useim­mi­ten vai­na­jan lapset – tes­ta­men­tin­saa­jat, sekä vai­na­jan eloon jäänyt puo­liso avio­va­ral­li­suu­den osi­tuk­sen suo­rit­ta­mi­seen asti. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat vas­taa­vat kuo­lin­pe­sän hal­lin­nosta, te­ke­vät yk­si­mie­li­sesti sitä kos­ke­vat pää­tök­set ja vas­taa­vat pe­sän­sel­vi­tyk­sestä.

Seu­raa­vassa sel­vi­te­tään, miksi su­kusel­vi­tys tar­vi­taan, mil­lai­nen on riit­tävä su­kusel­vi­tys ja miten su­kusel­vi­tys han­ki­taan.

Riit­tävä su­kusel­vi­tys pe­run­kir­joi­tuk­sessa

Su­kusel­vi­tys on pa­kol­li­nen osa pe­run­kir­joi­tusta. Sen tar­koi­tuk­sena on sel­vit­tää vai­na­jan la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­set.

Su­kusel­vi­tyk­sellä var­mis­te­taan, ettei kukaan pe­ril­li­sistä jää puut­tu­maan pe­ru­kir­jasta ja tu­le­vasta pe­rin­nön­jaosta. Vai­na­jalla saat­taa olla esi­mer­kiksi ai­em­masta suh­teesta syn­ty­nyt lapsi, josta muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät ole tie­toi­sia.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus muis­ti­lista

Su­kusel­vi­tys ja pe­ril­li­set

Pe­rin­tö­kaari edel­lyt­tää, että pe­ru­kir­jasta il­me­ne­vät kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat eli vai­na­jan la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­set, leski sekä mah­dol­li­set tes­ta­men­tin saajat. Tes­ta­men­tilla tar­koi­te­taan yleis­tes­ta­ment­tia, jossa vai­naja määrää tietyn mää­rä­osan omai­suu­des­taan tes­ta­men­tin­saa­jalle.

La­ki­mää­räi­siä pe­ril­li­siä ovat en­si­si­jai­sesti vai­na­jan rin­ta­pe­ril­li­set eli lapset ja tois­si­jai­sesti näiden lapset. Mikäli lapsia ei ole, perii avio­puo­liso, ja jos vai­naja oli avio­ton, pe­ri­vät van­hem­mat ja näiden jäl­keen si­sa­ruk­set tai näiden lapset.

Lue lisää: Mikä on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä?

Mitä tie­toja tar­vi­taan su­kusel­vi­tyk­seen?

Su­kusel­vi­tys kattaa koko vai­na­jan elämän kat­kea­mat­to­masti alkaen 15 ikä­vuo­desta ja jat­kuen kuo­lin­päi­vään asti. Käy­tän­nössä sel­vi­tys on ko­koelma yk­sit­täi­siä vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Tästä syystä su­kusel­vi­tyk­sen te­ke­mi­seen ja eri asia­kir­jo­jen ti­laa­mi­seen voi mennä vi­ras­to­jen ruuh­kista joh­tuen yl­lät­tä­vän kauan aikaa.

Su­kusel­vi­tyk­sestä tulee ilmetä vai­na­jan:

  • hen­kilö- ja pa­ri­suh­de­tie­dot,
  • muut­to­tie­dot sekä
  • mai­nin­nat puo­li­soista, lap­sista ja tar­vit­taessa van­hem­mista.

Mikäli vai­naja on asunut elä­mänsä aikana useam­malla paik­ka­kun­nalla tai ollut esi­mer­kiksi useam­man kerran nai­mi­sissa, voi su­kusel­vi­tys olla huo­mat­ta­van laaja. Eril­li­nen vir­ka­to­dis­tus tar­vi­taan jo­kai­selta paik­ka­kun­nalta, jossa vai­naja on elä­mänsä aikana asunut.

Näin tilaat kat­ta­van su­kusel­vi­tyk­sen pe­ru­kir­jaa varten

Su­kusel­vi­tys ti­la­taan siltä re­kis­te­rin­pi­tä­jältä, joka vas­tasi vai­na­jan tie­to­jen yl­lä­pi­dosta tämän elämän aikana.

Mikäli hen­kilö on asunut koko elä­mänsä Suo­messa, on re­kis­te­rin­pi­tä­jänä joko digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto, evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kunta tai or­to­dok­si­nen seu­ra­kunta riip­puen siitä, oliko hen­kilö jomman kumman seu­ra­kun­nan jäsen. Mikäli vai­naja kuului muuhun us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan, on re­kis­te­rin­pi­täjä myös sil­loin digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto.

Mikäli vai­naja kuului osan elä­mäs­tään esi­mer­kiksi evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen seu­ra­kun­taan, mutta erosi myö­hem­min seu­ra­kun­nan jä­se­nyy­destä, tar­vit­set su­kusel­vi­tyk­sen sekä seu­ra­kun­nalta että digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta.

💡­Vinkki Su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen on­nis­tuu hel­poi­ten ver­kossa. Aa­tok­sen pal­velu auttaa ti­laa­maan oikeat vir­ka­to­dis­tuk­set ker­ralla kun­toon. Ti­laamme, täy­den­nämme ja tar­kas­tamme asia­kir­jat, jotta saat riit­tä­vän pe­ru­kir­jan su­kusel­vi­tyk­sen. Tie­do­tamme sinua ti­lauk­sesi edis­ty­mi­sestä.

Tilaa kat­tava su­kusel­vi­tys pe­ru­kir­jaa varten ker­ralla Aa­tok­sesta

Aa­tok­sen kautta tilaat riit­tä­vän su­kusel­vi­tyk­sen pe­ru­kir­jaa varten yh­dellä ha­ke­muk­sella.

Ti­laamme ja tar­kas­tamme kaikki tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set, kuten su­kusel­vi­tyk­sen, vir­ka­to­dis­tuk­set ja elos­sao­lo­to­dis­tuk­set (kut­su­taan myös elää-to­dis­tuk­seksi). Toi­mi­tamme kaikki asia­kir­jat teille niiden val­mis­tut­tua.

Tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set kaut­tamme hin­taan 69 euroa. Saat aina ju­ris­teil­tamme il­maista la­kia­pua ja riit­tä­vän pe­ru­kir­jan su­kusel­vi­tyk­sen yh­destä pai­kasta.

Kun tilaat vir­ka­to­dis­tuk­sia tai su­kusel­vi­tyk­sen pe­ru­kir­jaa varten, las­ku­tamme pal­ve­lu­mak­sun li­säksi vi­ran­omais­ten pe­ri­mät maksut to­dis­tuk­sista.

Mitä, jos vai­naja on asunut ul­ko­mailla?

Jos vai­naja on asunut ul­ko­mailla täy­tet­ty­ään 15 vuotta, tulee su­kusel­vi­tystä tehdä myös ul­ko­mailla asutun ajan­jak­son ajalta.

Se, miten vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan riip­puu siitä, missä maassa vai­naja asui, sillä vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan aina pai­kal­li­selta vi­ran­omai­selta. Ul­ko­mi­nis­te­riö voi auttaa asia­kir­jan ti­laa­mi­sessa vain eri­tyi­sestä syystä.

Ul­ko­mi­nis­te­riö yl­lä­pi­tää kui­ten­kin Suomi ul­ko­mailla -si­vus­toa, josta löytyy tar­kem­paa maa­koh­taista tietoa vir­ka­to­dis­tuks­ten ti­laa­mi­sesta.

Ohjeet vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­seen löy­ty­vät kunkin maan koh­dalta osiosta "Osoite, lapsi, avio­liitto – tee väes­tö­tie­toil­moi­tus" ja edel­leen koh­dasta "Vir­ka­to­dis­tus- ja osoi­te­tie­dus­te­lut".

💡 Vinkki! Kai­kista maista ei ole mah­dol­lista saada suo­ma­laista vir­ka­to­dis­tusta vas­taa­vaa asia­kir­jaa esi­mer­kiksi siksi, ettei maassa ole kes­ki­tet­tyä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää. Täl­lai­sessa ti­lan­teessa voit tu­los­taa Suomi ul­ko­mailla -si­vus­tolta es­te­kir­jeen.

Af­fi­da­vit – va­laeh­toi­nen to­dis­tus

Vaih­toeh­tona vir­ka­to­dis­tuk­selle voi olla va­laeh­toi­nen to­dis­tus eli af­fi­da­vit. Af­fi­da­vi­teja käy­te­tään esi­mer­kiksi Yh­dys­val­loissa ja Austra­liassa. Se on va­paa­muo­toi­nen to­dis­tus, jonka antaja laatii ja vannoo oi­keaksi val­tuu­te­tun to­dis­ta­jan läs­nä­ol­lessa.

Voit pyytää koh­de­maassa asuvaa vai­na­jan su­ku­laista, ys­tä­vää tai muuta lä­heistä hen­ki­löä an­ta­maan va­laeh­toi­sen to­dis­tuk­sen tämän su­ku­puusta. Esi­mer­kiksi en­ti­nen puo­liso voi to­dis­taa, syn­tyikö pa­ris­kun­nalle yh­tei­siä lapsia.

💡 Tie­sitkö, että vi­ran­omai­set eivät tarjoa eril­li­sia pe­ru­kir­jan mal­leja siksi, että jo­kai­nen pe­run­kir­joi­tus on yk­si­löl­li­nen?

Kau­anko riit­tä­vän su­kusel­vi­tyk­sen saa­mi­nen kestää?

Su­kusel­vi­tyk­sen saa­mi­sessa saat­taa kestää huo­mat­ta­van­kin pitkä aika – usein useita viik­koja tai kuu­kausia. Siksi su­kusel­vi­tys kan­nat­taa tilata mah­dol­li­sim­man pian. Su­kusel­vi­tys on osa pe­run­kir­joi­tusta, jonka mää­rä­aika on kolme kuu­kautta vai­na­jan kuo­le­masta.

Esi­mer­kiksi seu­ra­kun­nat ovat vä­hi­tel­len siir­ty­neet val­ta­kun­nal­li­seen kes­ki­tet­tyyn su­kusel­vi­tys­pal­ve­luun, josta kaikki vai­na­jan tiedot saa­daan samaan asia­kir­jaan riip­pu­matta siitä, onko vai­naja elä­mänsä aikana ollut useam­man seu­ra­kun­nan jäsen.

Tämän pi­täisi tu­le­vai­suu­dessa no­peut­taa su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mista. Ai­em­min jo­kai­sen seu­ra­kun­nan, jonka jä­se­nenä vai­naja oli ollut, tuli laatia oma to­dis­tuk­sensa.

Voit hakea pe­run­kir­joi­tuk­seen li­sä­ai­kaa, mikäli sen toi­mit­ta­mi­nen vii­väs­tyy su­kusel­vi­tyk­sen takia.

Pe­run­kir­joi­tus alusta lop­puun oh­ja­tusti Aa­tok­sella

Pal­ve­lumme auttaa sinua te­ke­mään pe­run­kir­joi­tuk­sen vaihe-vai­heelta val­miiksi. Pal­ve­lun käyttö on help­poa ja edul­lista ver­rat­tuna la­ki­toi­mis­toon nähden– maksat vain 399 euroa.

Voit ko­keilla pal­ve­luamme il­mai­seksi. La­ki­tii­mimme auttaa sinua myös tar­vit­taessa pe­run­kir­joi­tuk­sen kanssa. Lue asiak­kai­demme ko­ke­muk­sia ja liity yli 50 000 tyy­ty­väi­sen käyt­tä­jämme jouk­koonl.

Anna meidän auttaa sinua!