Mikä on pe­ru­kir­jan riit­tä­vä su­kusel­vi­tys?

Valkoisia kukkia
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
3.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tus­ta varten teh­dään su­kusel­vi­tys. Ker­rom­me, että mitä tar­koit­taa pe­ru­kir­jan riit­tä­vä su­kusel­vi­tys käy­tän­nös­sä.

Tar­vit­set pe­run­kir­joi­tus­ta ja pe­rin­nön­ja­koa varten vain­ajan vir­ka­to­dis­tuk­sen eli su­kusel­vi­tyk­sen. Sen avulla sel­vi­te­tään kuo­lin­pe­sän lail­li­set osak­kaat. Huomaa kui­ten­kin, että vain­ajan vir­ka­to­dis­tus eli su­kusel­vi­tys on eri asia, kuin kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta ti­lat­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set. 

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ovat vain­ajan pe­ril­li­set – eli useim­mi­ten vain­ajan lapset – tes­ta­men­tin­saa­jat, sekä vain­ajan eloon jäänyt puo­li­so avio­va­ral­li­suu­den osi­tuk­sen suo­rit­ta­mi­seen asti. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat vas­taa­vat kuo­lin­pe­sän hal­lin­nos­ta, te­ke­vät yk­si­mie­li­ses­ti sitä kos­ke­vat pää­tök­set ja vas­taa­vat pe­sän­sel­vi­tyk­ses­tä.

Seu­raa­vas­sa sel­vi­te­tään, miksi su­kusel­vi­tys tar­vi­taan, mil­lai­nen on riit­tä­vä su­kusel­vi­tys ja miten su­kusel­vi­tys han­ki­taan.

Riit­tä­vä su­kusel­vi­tys pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa

Su­kusel­vi­tys on pa­kol­li­nen osa pe­run­kir­joi­tus­ta. Sen tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää vain­ajan la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­set.

Su­kusel­vi­tyk­sel­lä var­mis­te­taan, ettei kukaan pe­ril­li­sis­tä jää puut­tu­maan pe­ru­kir­jas­ta ja tu­le­vas­ta pe­rin­nön­jaos­ta. Vai­na­jal­la saat­taa olla esi­mer­kik­si ai­em­mas­ta suh­tees­ta syn­ty­nyt lapsi, josta muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät ole tie­toi­sia.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus muis­ti­lis­ta

Su­kusel­vi­tys ja pe­ril­li­set

Pe­rin­tö­kaa­ri edel­lyt­tää, että pe­ru­kir­jas­ta il­me­ne­vät kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat eli vain­ajan la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­set, leski sekä mah­dol­li­set tes­ta­men­tin saajat. Tes­ta­men­til­la tar­koi­te­taan yleis­tes­ta­ment­tia, jossa vai­na­ja määrää tietyn mää­rä­osan omai­suu­des­taan tes­ta­men­tin­saa­jal­le. 

La­ki­mää­räi­siä pe­ril­li­siä ovat en­sisi­jai­ses­ti vain­ajan rin­ta­pe­ril­li­set eli lapset ja tois­si­jai­ses­ti näiden lapset. Mikäli lapsia ei ole, perii avio­puo­li­so, ja jos vai­na­ja oli avio­ton, pe­ri­vät van­hem­mat ja näiden jäl­keen si­sa­ruk­set tai näiden lapset.

Lue lisää: Mikä on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä?

Mitä tie­to­ja tar­vi­taan su­kusel­vi­tyk­seen?

Su­kusel­vi­tys kattaa koko vain­ajan elämän kat­kea­mat­to­mas­ti alkaen 15 ikä­vuo­des­ta ja jat­kuen kuo­lin­päi­vään asti. Käy­tän­nös­sä sel­vi­tys on kokoel­ma yk­sit­täi­siä vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Tästä syystä su­kusel­vi­tyk­sen te­ke­mi­seen ja eri asia­kir­jo­jen ti­laa­mi­seen voi mennä vi­ras­to­jen ruuh­kis­ta joh­tuen yl­lät­tä­vän kauan aikaa.

Su­kusel­vi­tyk­ses­tä tulee ilmetä vain­ajan:

  • hen­ki­lö- ja pa­ri­suh­de­tie­dot,
  • muut­to­tie­dot sekä
  • mai­nin­nat puo­li­sois­ta, lap­sis­ta ja tar­vit­taes­sa van­hem­mis­ta.

Mikäli vai­na­ja on asunut elä­män­sä aikana useam­mal­la paik­ka­kun­nal­la tai ollut esi­mer­kik­si useam­man kerran nai­mi­sis­sa, voi su­kusel­vi­tys olla huo­mat­ta­van laaja. Eril­li­nen vir­ka­to­dis­tus tar­vi­taan jo­kai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta, jossa vai­na­ja on elä­män­sä aikana asunut.

Näin tilaat kat­ta­van su­kusel­vi­tyk­sen pe­ru­kir­jaa varten

Su­kusel­vi­tys ti­la­taan siltä re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­tä, joka vas­ta­si vain­ajan tie­to­jen yl­lä­pi­dos­ta tämän elämän aikana.

Mikäli hen­ki­lö on asunut koko elä­män­sä Suo­mes­sa, on re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä joko digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to, evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta tai or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta riip­puen siitä, oliko hen­ki­lö jomman kumman seu­ra­kun­nan jäsen. Mikäli vai­na­ja kuului muuhun us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan, on re­kis­te­rin­pi­tä­jä myös sil­loin digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to.

Mikäli vai­na­ja kuului osan elä­mäs­tään esi­mer­kik­si evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen seu­ra­kun­taan, mutta erosi myö­hem­min seu­ra­kun­nan jä­se­nyy­des­tä, tar­vit­set su­kusel­vi­tyk­sen sekä seu­ra­kun­nal­ta että digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta.

💡­Vink­ki Su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen on­nis­tuu hel­poi­ten ver­kos­sa. Aa­tok­sen pal­ve­lu auttaa ti­laa­maan oikeat vir­ka­to­dis­tuk­set ker­ral­la kun­toon. Ti­laam­me, täy­den­näm­me ja tar­kas­tam­me asia­kir­jat, jotta saat riit­tä­vän pe­ru­kir­jan su­kusel­vi­tyk­sen. Tie­do­tam­me sinua ti­lauk­se­si edis­ty­mi­ses­tä.

Tilaa kat­ta­va su­kusel­vi­tys pe­ru­kir­jaa varten ker­ral­la Aa­tok­ses­ta

Aa­tok­sen kautta tilaat riit­tä­vän su­kusel­vi­tyk­sen pe­ru­kir­jaa varten yh­del­lä ha­ke­muk­sel­la.

Ti­laam­me ja tar­kas­tam­me kaikki tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set, kuten su­kusel­vi­tyk­sen, vir­ka­to­dis­tuk­set ja elos­sao­lo­to­dis­tuk­set (kut­su­taan myös elää-to­dis­tuk­sek­si). Toi­mi­tam­me kaikki asia­kir­jat teille niiden val­mis­tut­tua.

Tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set kaut­tam­me hin­taan 69 euroa. Saat aina ju­ris­teil­tam­me il­mais­ta la­kia­pua ja riit­tä­vän pe­ru­kir­jan su­kusel­vi­tyk­sen yh­des­tä pai­kas­ta.

Kun tilaat vir­ka­to­dis­tuk­sia tai su­kusel­vi­tyk­sen pe­ru­kir­jaa varten, las­ku­tam­me pal­ve­lu­mak­sun li­säk­si vi­ran­omais­ten pe­ri­mät maksut to­dis­tuk­sis­ta.

Mitä, jos vai­na­ja on asunut ul­ko­mail­la?

Jos vai­na­ja on asunut ul­ko­mail­la täy­tet­ty­ään 15 vuotta, tulee su­kusel­vi­tys­tä tehdä myös ul­ko­mail­la asutun ajan­jak­son ajalta.

Se, miten vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan riip­puu siitä, missä maassa vai­na­ja asui, sillä vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan aina pai­kal­li­sel­ta vi­ran­omai­sel­ta. Ul­ko­mi­nis­te­riö voi auttaa asia­kir­jan ti­laa­mi­ses­sa vain eri­tyi­ses­tä syystä.

Ul­ko­mi­nis­te­riö yl­lä­pi­tää kui­ten­kin Suomi ul­ko­mail­la -si­vus­toa, josta löytyy tar­kem­paa maa­koh­tais­ta tietoa vir­ka­to­dis­tuks­ten ti­laa­mi­ses­ta.

Ohjeet vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­seen löy­ty­vät kunkin maan koh­dal­ta osios­ta "Osoite, lapsi, avio­liit­to – tee väes­tö­tie­toil­moi­tus" ja edel­leen koh­das­ta "Vir­ka­to­dis­tus- ja osoi­te­tie­dus­te­lut".

💡 Vinkki! Kai­kis­ta maista ei ole mah­dol­lis­ta saada suo­ma­lais­ta vir­ka­to­dis­tus­ta vas­taa­vaa asia­kir­jaa esi­mer­kik­si siksi, ettei maassa ole kes­ki­tet­tyä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa voit tu­los­taa Suomi ul­ko­mail­la -si­vus­tol­ta es­te­kir­jeen.

Af­fi­da­vit – va­laeh­toi­nen to­dis­tus

Vaih­toeh­to­na vir­ka­to­dis­tuk­sel­le voi olla va­laeh­toi­nen to­dis­tus eli af­fi­da­vit. Af­fi­da­vi­te­ja käy­te­tään esi­mer­kik­si Yh­dys­val­lois­sa ja Austra­lias­sa. Se on va­paa­muo­toi­nen to­dis­tus, jonka antaja laatii ja vannoo oi­keak­si val­tuu­te­tun to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.

Voit pyytää koh­de­maas­sa asuvaa vain­ajan su­ku­lais­ta, ys­tä­vää tai muuta lä­heis­tä hen­ki­löä an­ta­maan va­laeh­toi­sen to­dis­tuk­sen tämän su­ku­puus­ta. Esi­mer­kik­si en­ti­nen puo­li­so voi to­dis­taa, syn­tyi­kö pa­ris­kun­nal­le yh­tei­siä lapsia.

Kau­an­ko riit­tä­vän su­kusel­vi­tyk­sen saa­mi­nen kestää?

Su­kusel­vi­tyk­sen saa­mi­ses­sa saat­taa kestää huo­mat­ta­van­kin pitkä aika – usein useita viik­ko­ja tai kuu­kausia. Siksi su­kusel­vi­tys kan­nat­taa tilata mah­dol­li­sim­man pian. Su­kusel­vi­tys on osa pe­run­kir­joi­tus­ta, jonka mää­rä­ai­ka on kolme kuu­kaut­ta vain­ajan kuo­le­mas­ta.

Esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nat ovat vä­hi­tel­len siir­ty­neet val­ta­kun­nal­li­seen kes­ki­tet­tyyn su­kusel­vi­tys­pal­ve­luun, josta kaikki vain­ajan tiedot saa­daan samaan asia­kir­jaan riip­pu­mat­ta siitä, onko vai­na­ja elä­män­sä aikana ollut useam­man seu­ra­kun­nan jäsen.

Tämän pi­täi­si tu­le­vai­suu­des­sa no­peut­taa su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mis­ta. Ai­em­min jo­kai­sen seu­ra­kun­nan, jonka jä­se­ne­nä vai­na­ja oli ollut, tuli laatia oma to­dis­tuk­sen­sa.

Voit hakea pe­run­kir­joi­tuk­seen li­sä­ai­kaa, mikäli sen toi­mit­ta­mi­nen vii­väs­tyy su­kusel­vi­tyk­sen takia.

Pe­run­kir­joi­tus alusta lop­puun oh­ja­tus­ti Aa­tok­sel­la

Pal­ve­lum­me auttaa sinua te­ke­mään pe­run­kir­joi­tuk­sen vaihe-vai­heel­ta val­miik­si. Pal­ve­lun käyttö on help­poa ja edul­lis­ta ver­rat­tu­na la­ki­toi­mis­toon nähden– maksat vain 299 euroa.

Voit ko­keil­la pal­ve­luam­me il­mai­sek­si. La­ki­tii­mim­me auttaa sinua myös tar­vit­taes­sa pe­run­kir­joi­tuk­sen kanssa. Lue asiak­kai­dem­me ko­ke­muk­sia ja liity yli 50 000 tyy­ty­väi­sen käyt­tä­jäm­me jouk­koonl.

Anna meidän auttaa sinua!