Avio­eh­to en­nen avio­eroa - voi­ko sel­lai­sen teh­dä?

Pariskunta katsoo pimenevää kaupunkia
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 min
Avioehto ennen avioeroa on myös mahdollista tehdä. Avioehtosopimus täytyy kuitenkin tehdä ennen avioerohakemuksen jättämistä käräjäoikeuteen.

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä oikeus konkretisoituu avioliiton päättyessä.

Suomessa on voimassa erittäin laaja avio-oikeus, joka yltää molempien puolisoiden koko omaisuuteen. Avio-oikeutta voidaan kuitenkin rajata avioehdolla.

Esimerkiksi koko omaisuuden kattavan avioehdon avulla molemmat puolisot saavat pitää oman omaisuutensa mahdollisen avioeron sattuessa.

Avioehto on eräänlainen vakuutus

Kun kaksi ihmistä päättää solmia avioliiton, ei heillä varmasti ole ensimmäisenä mielessä avioliiton päättyminen.

Jokainen avioliitto kuitenkin päättyy – joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon. Silloin ajankohtaiseksi tulee kysymys omaisuuden jaosta.

Avioehtoon saatetaan usein suhtautua negatiivisesti. Sitä saatetaan pitää epäluottamuslauseena omaa avioliittoa kohtaan. Näin ei kuitenkaan tarvitse ajatella.

Avioehtoa voisi pitää eräänlaisena vakuutuksena, sillä koskaan ei voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Omaisuuden jakaminen avioliiton päättyessä

Avioerossa, tai kun avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, on päätettävä omaisuuden jakamisesta. Yhteiselämän päättyessä katkaistaan puolisoiden taloudelliset siteet toisiinsa.

Puolisoilla on siis lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä oikeus voidaan panna täytäntöön osituksen muodossa, sen jälkeen kun ensimmäinen avioerohakemus on laitettu vireille käräjäoikeudessa.

Avio-oikeus käsittää molempien puolisoiden koko omaisuuden. Avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluu sekä se omaisuus, joka on hankittu ennen avioliiton solmimista, että omaisuus, joka on hankittu avioliiton aikana.

Osituksessa lasketaan varat yhteen

Osituksessa molempien puolisoiden varat ja velat lasketaan yhteen ja jaetaan tasan. Enemmän omistavan tulee maksaa vähemmän omistavalle tasinkoa.

Osituksen suorittamista voi vaatia kumpi tahansa puolisoista. Oikeus vaatia ositusta ei vanhene.

Avioehto ja ositus

Avioehdolla voidaan määrittää omaisuus, joka jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Sillä voidaan poistaa avio-oikeus kokonaan, tai rajoittaa sitä.

Avio-oikeuden ulkopuolelle jäävä omaisuus tulee itse määritellä avioehdossa. Avioehdon alainen omaisuus jää puolisoille itselleen eikä sitä oteta mukaan mahdollisessa osituksessa.

Omaisuuden erottelu ja avioehto

  • Jos avioehto kattaa koko omaisuuden, suoritetaan ainoastaan omaisuuden erottelu. Omaisuus jaotellaan siten, että kumpikin puolisoista saa pitää hänelle kuuluvan omaisuutensa. Ositusta ei silloin tarvita ollenkaan.
  • Jos avioehto kattaa vain osan omaisuudesta, koskee omaisuuden erottelu ainoastaan avioehdossa määriteltyä omaisuutta. Avioehdon ulkopuolelle jäänyt omaisuus on edelleen avio-oikeuden alaista omaisuutta. Silloin voidaan suorittaa ositus, joka koskee omaisuutta, josta ei ole sovittu avioehdossa.

Ilman avioehtoa voidaan toimittaa ositus

Jos avioliiton päättyessä ei ole voimassa olevaa avioehtoa, voidaan toimittaa ositus. Ositusta ei ole kuitenkaan pakko toimittaa, jos kumpikaan puolisoista ei sitä vaadi. Kuten sanottu, oikeus vaatia ositusta ei koskaan vanhene.

Avioehtoa ei ole pakko tehdä, mutta sitä voidaan pitää suositeltavana.

Esimerkki 1

Varaton pariskunta solmii avioliiton. Pariskunta ei tee avioehtoa, sillä heidän elämäntilanteessaan se tuntuu turhalta. Avioliiton aikana molempien omaisuus kasvaa ja he ottavat tahoillaan lainaa.

Avioeron sattuessa parin varat ja velat jaetaan tasan molempien kesken. Tällöin ei ole merkitystä, kenen nimissä ne ovat avioliiton aikana olleet.

Avioehdon laatiminen onnistuu ennen avioerohakemusta tai puolison kuolemaa

Avioehdon voi laatia milloin tahansa, kuitenkin ennen kuin ensimmäinen avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa. Avioehto tulee olla laadittu myös ennen toisen puolison kuolemaa, jotta se olisi pätevä.

Avioero tulee vireille, kun käräjäoikeus on vastaanottanut ensimmäisen hakemuksen. Jos ainoastaan toinen puolisoista hakee avioeroa, tulee asia vireille, kun asiasta on ilmoitettu toiselle puolisolle.

Valmiin avioehtosopimuksen lataaminen maksaa 89 euroa.

Muista myös rekisteröidä avioehto

Ei kuitenkaan riitä, että avioehto on laadittu ennen vaadittua ajankohtaa. On erittäin tärkeä muistaa, että avioehto on rekisteröitävä, jotta se olisi oikeudellisesti pätevä.

Rekisteröiminen tehdään Digi- ja väestötietovirastoon. Rekisteröimätön avioehto ei ole pätevä, eikä siihen voi avioerossa vedota.

Rekisteröiminen voidaan tehdä kuukausi ennen vihkimistä, jolloin rekisteröintipäiväksi merkitään vihkimispäivä.

Avioehtoa voi muokata avioliiton aikana

Avioehtoa ei kuitenkaan ole pakko tehdä heti, vaan sen voi laatia myös avioliiton aikana. Avioehtoa voi halutessaan myös muokata milloin tahansa avioliiton aikana. Tällöin vanha avioehto mitätöityy. Myös uusi avioehto on rekisteröitävä.

Kun avioliitto päättyy toisen kuolemaan tai kun avioeroasia on tullut vireille käräjäoikeudessa, ei avioehtoa voi enää laatia tai muuttaa.

Avioehdon muotovaatimukset

Avioehtoa tehdessä on noudatettava muotovaatimuksia. Samat muotovaatimukset ovat voimassa silloin, kun avioehtoa muokataan.

Avioehto on tehtävä kirjallisesti. Molempien puolisoiden on suostuttava avioehtoon. Suostumus vahvistetaan molempien allekirjoituksella.

Lisäksi avioehdossa on oltava kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Lopuksi on hoidettava avioehdon rekisteröiminen Digi- ja väestötietovirastoon.

Erilaisia avioehtosopimuksia

Avioehtosopimuksia on sisällöllisesti erilaisia. Avioehtosopimus voi koskea koko omaisuutta tai vain osaa siitä eli se voi olla täysin poissulkeva tai osittain poissulkeva

Avioehto voi lisäksi olla yksipuolinen. Yksipuolinen avioehto tarkoittaa sitä, että vain toinen puolisoista rajaa omaisuuttaan avioehdolla. Yksipuolinen avioehto vaatii kuitenkin molempien puolisoiden suostumuksen.

Jokainen avioehto tulisi laatia siten, että se vastaisi nimenomaisesti kyseessä olevien puolisoiden tarpeita.

Miten avioehtosopimus vaikuttaa omaisuuden jakoon?

Alla on esiteltynä kolme esimerkkiä siitä, miten avioehtosopimus voi vaikuttaa omaisuuden jakoon.

Esimerkki 1

Avioehdossa voidaan ottaa huomioon mahdolliset tulevat lahjat ja perinnöt.

Ilman avioehtoa lahja ja perintö kuuluvat avio-oikeuden alaan. Avioehdolla voidaan varmistaa, että lahjan vastaanottaja tai perinnön saaja, saa pitää nämä itsellään myös avioliiton päättyessä.

Esimerkki 2

Avioehdon täytäntöönpano voi riippua siitä, miten avioliitto päättyy. Avioehtoon voidaan lisätä ehto, jonka mukaan omaisuuden jakaminen riippuu siitä, päättyykö avioliitto avioeroon vai toisen kuolemaan.

Jos avioliitto päättyy avioeroon, voitaisiin noudattaa avioehtosopimusta. Jos taas avioliitto päättyisi toisen kuolemaan, voitaisiin suorittaa ositus.

Esimerkki 3

Avioehto voi kattaa siis joko koko omaisuuden tai vain osan siitä. Lisäksi avioehto voi olla täysin yksipuolinen.

Avioehtosopimuksessa voidaan sopia, että toisella puolisoista ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai osaan siitä. On hyvä muistaa, että yksipuolista avioehtoa (kuten avioehtoa ylipäänsä) ei ole mahdollista tehdä ilman toisen suostumusta.

Kohtuutonta avioehtoa on mahdollista sovitella. Sovittelu vaatii kuitenkin yleensä hyvin painavan syyn. Tällainen syy voisi olla esimerkiksi, jos pitkän avioliiton päättyessä, toinen puolisoista jäisi avioehdon takia kokonaan varattomaksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä avioerosta ja avioehdoista

Alla on koottuna yleisempiä kysymyksiä avioeroon ja avioehtoon liittyen.

Mitä tulee huomioida avioerossa?

Avioerossa on päätettävä omaisuuden jakamisesta. Yhteiselämän päättyessä katkaistaan puolisoiden taloudelliset siteet toisiinsa.

Mitä on ositus?

Osituksessa molempien puolisoiden varat ja velat lasketaan yhteen ja jaetaan tasan. Enemmän omistavan tulee maksaa vähemmän omistavalle tasinkoa. Ositusta ei tarvitse tehdä heti, mutta se on suositeltavaa.

Miten avioehto vaikuttaa ositukseen?

Avioehdolla voidaan määrittää omaisuus, joka jää avio-oikeuden ulkopuolelle. Sillä voidaan poistaa avio-oikeus kokonaan, tai rajoittaa sitä.

Pitääkö ositus tehdä, jos on avioehto?

Riippuu siitä, että kattaako avioehto koko omaisuuden vai ainoastaan osan omaisuudesta. Jos avioehto kattaa koko omaisuuden, ei ositusta tarvita ollenkaan.

Mitä tapahtuu, jos ei ole avioehtoa?

Osituksessa molempien puolisoiden varat ja velat lasketaan yhteen ja jaetaan tasan. Enemmän omistavan tulee maksaa vähemmän omistavalle tasinkoa.