Avio­eh­to en­nen avio­eroa

Pariskunta katsoo pimenevää kaupunkia
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 min
Jaa artikkeli
Avio­eh­to ennen avio­eroa on myös mah­dol­lis­ta tehdä. Avio­eh­to­so­pi­mus täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen jät­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Tie­sit­kö, että avio­eh­to on mah­dol­lis­ta tehdä ennen avio­eroa?

Puo­li­soil­la on avio-oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen. Tämä oikeus kon­kre­ti­soi­tuu avio­lii­ton päät­tyes­sä. Avio-oi­keut­ta voi­daan kui­ten­kin rajata avio­eh­dol­la. Esi­mer­kik­si koko omai­suu­den kat­ta­van avio­eh­don avulla mo­lem­mat puo­li­sot saavat pitää oman omai­suu­ten­sa mah­dol­li­sen avio­eron sat­tues­sa.

Avio­eh­to hel­pot­taa avio­eros­sa omai­suu­den ja­ka­mis­ta

Avio­eros­sa, tai kun avio­liit­to päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan, on pää­tet­tä­vä omai­suu­den ja­ka­mi­ses­ta. Yh­tei­se­lä­män päät­tyes­sä kat­kais­taan puo­li­soi­den ta­lou­del­li­set siteet toi­siin­sa.

Puo­li­soil­la on siis läh­tö­koh­tai­ses­ti avio-oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen. Tämä oikeus voi­daan panna täy­tän­töön osi­tuk­sen muo­dos­sa, sen jäl­keen kun en­sim­mäi­nen avio­ero­ha­ke­mus on lai­tet­tu vi­reil­le kä­rä­jä­oi­keu­des­sa.

Avio-oikeus kä­sit­tää mo­lem­pien puo­li­soi­den koko omai­suu­den. Avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen kuuluu sekä se omai­suus, joka on han­kit­tu ennen avio­lii­ton sol­mimis­ta, että omai­suus, joka on han­kit­tu avio­lii­ton aikana.

Eri­lai­sia avio­eh­to­so­pi­muk­sia

Avio­eh­to­so­pi­muk­sia on si­säl­löl­li­ses­ti eri­lai­sia. Avio­eh­to­so­pi­mus voi koskea koko omai­suut­ta tai vain osaa siitä eli se voi olla täysin pois­sul­ke­va tai osit­tain pois­sul­ke­va

Avio­eh­to voi li­säk­si olla yk­si­puo­li­nen. Yk­si­puo­li­nen avio­eh­to tar­koit­taa sitä, että vain toinen puo­li­sois­ta rajaa omai­suut­taan avio­eh­dol­la. Yk­si­puo­li­nen avio­eh­to vaatii kui­ten­kin mo­lem­pien puo­li­soi­den suos­tu­muk­sen.

Jo­kai­nen avio­eh­to tulisi laatia siten, että se vas­tai­si ni­men­omai­ses­ti ky­sees­sä ole­vien puo­li­soi­den tar­pei­ta.

Laadi toi­vei­de­si mu­kai­nen avio­eh­to heti:

Avio­eron osi­tuk­ses­sa las­ke­taan varat yhteen

Osi­tuk­ses­sa mo­lem­pien puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Enem­män omis­ta­van tulee maksaa vä­hem­män omis­ta­val­le ta­sin­koa.

Osi­tuk­sen suo­rit­ta­mis­ta voi vaatia kumpi ta­han­sa puo­li­sois­ta. Oikeus vaatia osi­tus­ta ei van­he­ne.

Jos avio­lii­ton päät­tyes­sä ei ole voi­mas­sa olevaa avio­eh­toa, voi­daan toi­mit­taa ositus. Osi­tus­ta ei ole kui­ten­kaan pakko toi­mit­taa, jos kum­pi­kaan puo­li­sois­ta ei sitä vaadi. Kuten sa­not­tu, oikeus vaatia osi­tus­ta ei kos­kaan van­he­ne.

Avio­eh­toa ei ole pakko tehdä, mutta sitä voi­daan pitää suo­si­tel­ta­va­na.

Esi­merk­ki 1: avio­puo­li­sot ja lainat

Va­ra­ton pa­ris­kun­ta solmii avio­lii­ton. Pa­ris­kun­ta ei tee avio­eh­toa, sillä heidän elä­män­ti­lan­tees­saan se tuntuu tur­hal­ta. Avio­lii­ton aikana mo­lem­pien omai­suus kasvaa ja he ot­ta­vat ta­hoil­laan lainaa.

Avio­eron sat­tues­sa parin varat ja velat jae­taan tasan mo­lem­pien kesken. Täl­löin ei ole mer­ki­tys­tä, kenen ni­mis­sä ne ovat avio­lii­ton aikana olleet.

Avio­eh­to hel­pot­taa osi­tuk­sen te­ke­mis­tä

Avio­eh­dol­la voi­daan mää­rit­tää omai­suus, joka jää avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Sillä voi­daan pois­taa avio-oikeus koko­naan, tai ra­joit­taa sitä.

Avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le jäävä omai­suus tulee itse mää­ri­tel­lä avio­eh­dos­sa. Avio­eh­don alai­nen omai­suus jää puo­li­soil­le it­sel­leen eikä sitä oteta mukaan mah­dol­li­ses­sa osi­tuk­ses­sa.

Omai­suu­den erot­te­lu ja avio­eh­to

  • Jos avio­eh­to kattaa koko omai­suu­den, suo­ri­te­taan ai­noas­taan omai­suu­den erot­te­lu. Omai­suus jao­tel­laan siten, että kum­pi­kin puo­li­sois­ta saa pitää hä­nel­le kuu­lu­van omai­suu­ten­sa. Osi­tus­ta ei sil­loin tar­vi­ta ol­len­kaan.
  • Jos avio­eh­to kattaa vain osan omai­suu­des­ta, koskee omai­suu­den erot­te­lu ai­noas­taan avio­eh­dos­sa mää­ri­tel­tyä omai­suut­ta. Avio­eh­don ul­ko­puo­lel­le jäänyt omai­suus on edel­leen avio-oi­keu­den alais­ta omai­suut­ta. Sil­loin voi­daan suo­rit­taa ositus, joka koskee omai­suut­ta, josta ei ole so­vit­tu avio­eh­dos­sa.

Alla on esi­tel­ty­nä kolme esi­merk­kiä siitä, miten avio­eh­to­so­pi­mus voi vai­kut­taa omai­suu­den jakoon.

Esi­merk­ki 1: tu­le­vat lahjat ja pe­rin­nöt

Avio­eh­dos­sa voi­daan ottaa huo­mioon mah­dol­li­set tu­le­vat lahjat ja pe­rin­nöt.

Ilman avio­eh­toa lahja ja pe­rin­tö kuu­lu­vat avio-oi­keu­den alaan. Avio­eh­dol­la voi­daan var­mis­taa, että lahjan vas­taa­not­ta­ja tai pe­rin­nön saaja, saa pitää nämä it­sel­lään myös avio­lii­ton päät­tyes­sä.

Esi­merk­ki 2: avio­eron ja/tai kuo­le­man va­ral­le

Avio­eh­don täy­tän­töön­pa­no voi riip­pua siitä, miten avio­liit­to päät­tyy. Avio­eh­toon voi­daan lisätä ehto, jonka mukaan omai­suu­den ja­ka­mi­nen riip­puu siitä, päät­tyy­kö avio­liit­to avio­eroon vai toisen kuo­le­maan.

Jos avio­liit­to päät­tyy avio­eroon, voi­tai­siin nou­dat­taa avio­eh­to­so­pi­mus­ta. Jos taas avio­liit­to päät­tyi­si toisen kuo­le­maan, voi­tai­siin suo­rit­taa ositus.

Lue lisää: Avio­eh­to puo­li­son kuol­les­sa

Esi­merk­ki 3: koko omai­suus tai osa siitä

Avio­eh­to voi kattaa siis joko koko omai­suu­den tai vain osan siitä. Li­säk­si avio­eh­to voi olla täysin yk­si­puo­li­nen.

Avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa voi­daan sopia, että toi­sel­la puo­li­sois­ta ei ole avio-oi­keut­ta toisen omai­suu­teen tai osaan siitä. On hyvä muis­taa, että yk­si­puo­lis­ta avio­eh­toa (kuten avio­eh­toa yli­pään­sä) ei ole mah­dol­lis­ta tehdä ilman toisen suos­tu­mus­ta.

Koh­tuu­ton­ta avio­eh­toa on mah­dol­lis­ta so­vi­tel­la. So­vit­te­lu vaatii kui­ten­kin yleen­sä hyvin pai­na­van syyn. Täl­lai­nen syy voisi olla esi­mer­kik­si, jos pitkän avio­lii­ton päät­tyes­sä, toinen puo­li­sois­ta jäisi avio­eh­don takia koko­naan va­rat­to­mak­si.

Val­miin avio­eh­to­so­pi­muk­sen la­taa­mi­nen maksaa 89 euroa.

Avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­set

Avio­eh­toa teh­des­sä on nou­da­tet­ta­va muo­to­vaa­ti­muk­sia.

  • Avio­eh­to on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti.
  • Mo­lem­pien puo­li­soi­den on suos­tut­ta­va avio­eh­toon. Suos­tu­mus vah­vis­te­taan mo­lem­pien al­le­kir­joi­tuk­sel­la.
  • Li­säk­si avio­eh­dos­sa on oltava kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set.
  • Lo­puk­si on hoi­det­ta­va avio­eh­don re­kis­te­röi­mi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Muista re­kis­te­röi­dä avio­eh­to ennen avio­eroa

Ei kui­ten­kaan riitä, että avio­eh­to on laa­dit­tu ennen vaa­dit­tua ajan­koh­taa. On erit­täin tärkeä muis­taa, että avio­eh­to on re­kis­te­röi­tä­vä, jotta se olisi oi­keu­del­li­ses­ti pätevä.

Re­kis­te­röi­mi­nen teh­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Re­kis­te­röi­mä­tön avio­eh­to ei ole pätevä, eikä siihen voi avio­eros­sa vedota.

👉 Vinkki: Kun teet avio­eh­don Aa­tok­ses­sa, voit ostaa li­sä­pal­ve­lu­na avio­eh­don re­kis­te­röin­nin. Hin­taan si­säl­tyy ha­lu­tes­san­ne myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Hoi­dam­me täl­löin avio­eh­don re­kis­te­röin­nin puo­les­tan­ne.

Avio­eh­to ennen avio­eroa Aa­tok­ses­sa

Hel­po­ta eroa ja vältä omai­suu­den ja­ka­mi­nen te­ke­mäl­lä avio­eh­to Aa­tok­ses­sa hin­taan 89 euroa. Avio­eh­to on mah­dol­lis­ta tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä – teet val­miin avio­eh­don jopa 10 mi­nuu­tis­sa.

Kun olette teh­neet avio­eh­don val­miik­si, pyy­tä­kää kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set ja re­kis­te­röi­kää avio­eh­to Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. Tämän jäl­keen voitte lä­het­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Tee vi­ral­li­nen avio­eh­to Aa­tok­ses­sa jo tänään.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä avio­eros­ta ja avio­eh­dois­ta

Alla on koot­tu­na ylei­sem­piä ky­sy­myk­siä avio­eroon ja avio­eh­toon liit­tyen.

Mitä tulee huo­mioi­da avio­eros­sa?

Avio­eros­sa on pää­tet­tä­vä omai­suu­den ja­ka­mi­ses­ta. Yh­tei­se­lä­män päät­tyes­sä kat­kais­taan puo­li­soi­den ta­lou­del­li­set siteet toi­siin­sa.

Mitä on ositus?

Osi­tuk­ses­sa mo­lem­pien puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Enem­män omis­ta­van tulee maksaa vä­hem­män omis­ta­val­le ta­sin­koa. Osi­tus­ta ei tar­vit­se tehdä heti, mutta se on suo­si­tel­ta­vaa.

Miten avio­eh­to vai­kut­taa osi­tuk­seen?

Avio­eh­dol­la voi­daan mää­rit­tää omai­suus, joka jää avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Sillä voi­daan pois­taa avio-oikeus koko­naan, tai ra­joit­taa sitä.

Pi­tää­kö ositus tehdä, jos on avio­eh­to?

Riip­puu siitä, että kat­taa­ko avio­eh­to koko omai­suu­den vai ai­noas­taan osan omai­suu­des­ta. Jos avio­eh­to kattaa koko omai­suu­den, ei osi­tus­ta tar­vi­ta ol­len­kaan.

Mitä ta­pah­tuu, jos ei ole avio­eh­toa?

Osi­tuk­ses­sa mo­lem­pien puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Enem­män omis­ta­van tulee maksaa vä­hem­män omis­ta­val­le ta­sin­koa.