Avio­eh­to en­nen avio­eroa

Pariskunta katsoo pimenevää kaupunkia
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 min
Jaa artikkeli
Avio­ehto ennen avio­eroa on myös mah­dol­lista tehdä. Avio­eh­to­so­pi­mus täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen jät­tä­mistä kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Tie­sitkö, että avio­ehto on mah­dol­lista tehdä ennen avio­eroa?

Puo­li­soilla on avio-oikeus tois­tensa omai­suu­teen. Tämä oikeus kon­kre­ti­soi­tuu avio­lii­ton päät­tyessä. Avio-oi­keutta voi­daan kui­ten­kin rajata avio­eh­dolla. Esi­mer­kiksi koko omai­suu­den kat­ta­van avio­eh­don avulla mo­lem­mat puo­li­sot saavat pitää oman omai­suu­tensa mah­dol­li­sen avio­eron sat­tuessa.

Avio­ehto hel­pot­taa avio­erossa omai­suu­den ja­ka­mista

Avio­erossa, tai kun avio­liitto päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan, on pää­tet­tävä omai­suu­den ja­ka­mi­sesta. Yh­tei­se­lä­män päät­tyessä kat­kais­taan puo­li­soi­den ta­lou­del­li­set siteet toi­siinsa.

Puo­li­soilla on siis läh­tö­koh­tai­sesti avio-oikeus tois­tensa omai­suu­teen. Tämä oikeus voi­daan panna täy­tän­töön osi­tuk­sen muo­dossa, sen jäl­keen kun en­sim­mäi­nen avio­ero­ha­ke­mus on lai­tettu vi­reille kä­rä­jä­oi­keu­dessa.

Avio-oikeus kä­sit­tää mo­lem­pien puo­li­soi­den koko omai­suu­den. Avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen kuuluu sekä se omai­suus, joka on han­kittu ennen avio­lii­ton sol­mi­mista, että omai­suus, joka on han­kittu avio­lii­ton aikana.

Eri­lai­sia avio­eh­to­so­pi­muk­sia

Avio­eh­to­so­pi­muk­sia on si­säl­löl­li­sesti eri­lai­sia. Avio­eh­to­so­pi­mus voi koskea koko omai­suutta tai vain osaa siitä eli se voi olla täysin pois­sul­keva tai osit­tain pois­sul­keva

Avio­ehto voi li­säksi olla yk­si­puo­li­nen. Yk­si­puo­li­nen avio­ehto tar­koit­taa sitä, että vain toinen puo­li­soista rajaa omai­suut­taan avio­eh­dolla. Yk­si­puo­li­nen avio­ehto vaatii kui­ten­kin mo­lem­pien puo­li­soi­den suos­tu­muk­sen.

Jo­kai­nen avio­ehto tulisi laatia siten, että se vas­taisi ni­men­omai­sesti ky­seessä ole­vien puo­li­soi­den tar­peita.

Laadi toi­vei­desi mu­kai­nen avio­ehto heti:

Avio­eron osi­tuk­sessa las­ke­taan varat yhteen

Osi­tuk­sessa mo­lem­pien puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Enem­män omis­ta­van tulee maksaa vä­hem­män omis­ta­valle ta­sin­koa.

Osi­tuk­sen suo­rit­ta­mista voi vaatia kumpi ta­hansa puo­li­soista. Oikeus vaatia osi­tusta ei van­hene.

Jos avio­lii­ton päät­tyessä ei ole voi­massa olevaa avio­eh­toa, voi­daan toi­mit­taa ositus. Osi­tusta ei ole kui­ten­kaan pakko toi­mit­taa, jos kum­pi­kaan puo­li­soista ei sitä vaadi. Kuten sa­nottu, oikeus vaatia osi­tusta ei kos­kaan van­hene.

Avio­eh­toa ei ole pakko tehdä, mutta sitä voi­daan pitää suo­si­tel­ta­vana.

Esi­merkki 1: avio­puo­li­sot ja lainat

Va­ra­ton pa­ris­kunta solmii avio­lii­ton. Pa­ris­kunta ei tee avio­eh­toa, sillä heidän elä­män­ti­lan­tees­saan se tuntuu tur­halta. Avio­lii­ton aikana mo­lem­pien omai­suus kasvaa ja he ot­ta­vat ta­hoil­laan lainaa.

Avio­eron sat­tuessa parin varat ja velat jae­taan tasan mo­lem­pien kesken. Täl­löin ei ole mer­ki­tystä, kenen ni­missä ne ovat avio­lii­ton aikana olleet.

Avio­ehto hel­pot­taa osi­tuk­sen te­ke­mistä

Avio­eh­dolla voi­daan mää­rit­tää omai­suus, joka jää avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Sillä voi­daan pois­taa avio-oikeus ko­ko­naan, tai ra­joit­taa sitä.

Avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle jäävä omai­suus tulee itse mää­ri­tellä avio­eh­dossa. Avio­eh­don alai­nen omai­suus jää puo­li­soille it­sel­leen eikä sitä oteta mukaan mah­dol­li­sessa osi­tuk­sessa.

Omai­suu­den erot­telu ja avio­ehto

  • Jos avio­ehto kattaa koko omai­suu­den, suo­ri­te­taan ai­noas­taan omai­suu­den erot­telu. Omai­suus jao­tel­laan siten, että kum­pi­kin puo­li­soista saa pitää hä­nelle kuu­lu­van omai­suu­tensa. Osi­tusta ei sil­loin tar­vita ol­len­kaan.
  • Jos avio­ehto kattaa vain osan omai­suu­desta, koskee omai­suu­den erot­telu ai­noas­taan avio­eh­dossa mää­ri­tel­tyä omai­suutta. Avio­eh­don ul­ko­puo­lelle jäänyt omai­suus on edel­leen avio-oi­keu­den alaista omai­suutta. Sil­loin voi­daan suo­rit­taa ositus, joka koskee omai­suutta, josta ei ole so­vittu avio­eh­dossa.

Alla on esi­tel­tynä kolme esi­merk­kiä siitä, miten avio­eh­to­so­pi­mus voi vai­kut­taa omai­suu­den jakoon.

Esi­merkki 1: tu­le­vat lahjat ja pe­rin­nöt

Avio­eh­dossa voi­daan ottaa huo­mioon mah­dol­li­set tu­le­vat lahjat ja pe­rin­nöt.

Ilman avio­eh­toa lahja ja pe­rintö kuu­lu­vat avio-oi­keu­den alaan. Avio­eh­dolla voi­daan var­mis­taa, että lahjan vas­taa­not­taja tai pe­rin­nön saaja, saa pitää nämä it­sel­lään myös avio­lii­ton päät­tyessä.

Esi­merkki 2: avio­eron ja/tai kuo­le­man va­ralle

Avio­eh­don täy­tän­töön­pano voi riip­pua siitä, miten avio­liitto päät­tyy. Avio­eh­toon voi­daan lisätä ehto, jonka mukaan omai­suu­den ja­ka­mi­nen riip­puu siitä, päät­tyykö avio­liitto avio­eroon vai toisen kuo­le­maan.

Jos avio­liitto päät­tyy avio­eroon, voi­tai­siin nou­dat­taa avio­eh­to­so­pi­musta. Jos taas avio­liitto päät­tyisi toisen kuo­le­maan, voi­tai­siin suo­rit­taa ositus.

Lue lisää: Avio­ehto puo­li­son kuol­lessa

Esi­merkki 3: koko omai­suus tai osa siitä

Avio­ehto voi kattaa siis joko koko omai­suu­den tai vain osan siitä. Li­säksi avio­ehto voi olla täysin yk­si­puo­li­nen.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sessa voi­daan sopia, että toi­sella puo­li­soista ei ole avio-oi­keutta toisen omai­suu­teen tai osaan siitä. On hyvä muis­taa, että yk­si­puo­lista avio­eh­toa (kuten avio­eh­toa yli­päänsä) ei ole mah­dol­lista tehdä ilman toisen suos­tu­musta.

Koh­tuu­tonta avio­eh­toa on mah­dol­lista so­vi­tella. So­vit­telu vaatii kui­ten­kin yleensä hyvin pai­na­van syyn. Täl­lai­nen syy voisi olla esi­mer­kiksi, jos pitkän avio­lii­ton päät­tyessä, toinen puo­li­soista jäisi avio­eh­don takia ko­ko­naan va­rat­to­maksi.

Avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­set

Avio­eh­toa teh­dessä on nou­da­tet­tava muo­to­vaa­ti­muk­sia.

  • Avio­ehto on teh­tävä kir­jal­li­sesti.
  • Mo­lem­pien puo­li­soi­den on suos­tut­tava avio­eh­toon. Suos­tu­mus vah­vis­te­taan mo­lem­pien al­le­kir­joi­tuk­sella.
  • Li­säksi avio­eh­dossa on oltava kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set.
  • Lo­puksi on hoi­det­tava avio­eh­don re­kis­te­röi­mi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Muista re­kis­te­röidä avio­ehto ennen avio­eroa

Ei kui­ten­kaan riitä, että avio­ehto on laa­dittu ennen vaa­dit­tua ajan­koh­taa. On erit­täin tärkeä muis­taa, että avio­ehto on re­kis­te­röi­tävä, jotta se olisi oi­keu­del­li­sesti pätevä.

Re­kis­te­röi­mi­nen teh­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Re­kis­te­röi­mä­tön avio­ehto ei ole pätevä, eikä siihen voi avio­erossa vedota.

👉 Vinkki: Kun teet avio­eh­don Aa­tok­sessa, voit ostaa li­sä­pal­ve­luna avio­eh­don re­kis­te­röin­nin. Hin­taan si­säl­tyy ha­lu­tes­sanne myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Hoi­damme täl­löin avio­eh­don re­kis­te­röin­nin puo­les­tanne.

Avio­ehto ennen avio­eroa Aa­tok­sessa

Hel­pota eroa ja vältä omai­suu­den ja­ka­mi­nen te­ke­mällä avio­ehto Aa­tok­sessa. Avio­ehto on mah­dol­lista tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä – teet val­miin avio­eh­don jopa 10 mi­nuu­tissa.

Kun olette teh­neet avio­eh­don val­miiksi, pyy­tä­kää kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set ja re­kis­te­röi­kää avio­ehto Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa. Tämän jäl­keen voitte lä­het­tää avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Tee vi­ral­li­nen avio­ehto Aa­tok­sessa jo tänään.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä avio­erosta ja avio­eh­doista

Alla on koot­tuna ylei­sem­piä ky­sy­myk­siä avio­eroon ja avio­eh­toon liit­tyen.

Mitä tulee huo­mioida avio­erossa?

Avio­erossa on pää­tet­tävä omai­suu­den ja­ka­mi­sesta. Yh­tei­se­lä­män päät­tyessä kat­kais­taan puo­li­soi­den ta­lou­del­li­set siteet toi­siinsa.

Mitä on ositus?

Osi­tuk­sessa mo­lem­pien puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Enem­män omis­ta­van tulee maksaa vä­hem­män omis­ta­valle ta­sin­koa. Osi­tusta ei tar­vitse tehdä heti, mutta se on suo­si­tel­ta­vaa.

Miten avio­ehto vai­kut­taa osi­tuk­seen?

Avio­eh­dolla voi­daan mää­rit­tää omai­suus, joka jää avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Sillä voi­daan pois­taa avio-oikeus ko­ko­naan, tai ra­joit­taa sitä.

Pi­tääkö ositus tehdä, jos on avio­ehto?

Riip­puu siitä, että kat­taako avio­ehto koko omai­suu­den vai ai­noas­taan osan omai­suu­desta. Jos avio­ehto kattaa koko omai­suu­den, ei osi­tusta tar­vita ol­len­kaan.

Mitä ta­pah­tuu, jos ei ole avio­eh­toa?

Osi­tuk­sessa mo­lem­pien puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan. Enem­män omis­ta­van tulee maksaa vä­hem­män omis­ta­valle ta­sin­koa.