To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus

Kaksi henkilöä käsikkäin.
Timjami Nyyssönen
Timjami
14.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­to­so­pi­muk­set ovat yhtä mo­ni­nai­sia kuin pa­ri­suh­teet­kin. Avio­puo­li­soi­den avio-oi­keu­den täy­del­li­nen pois­sul­ke­mi­nen ei siis aina ole puo­li­soi­den mie­les­tä tar­peel­lis­ta.

Monet avio­puo­li­sot ha­lua­vat kui­ten­kin laatia niin sa­no­tun to­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen eli avio­eh­don, jolla puo­li­soi­den avio-oikeus sul­je­taan pois täy­del­li­ses­ti.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa kä­sit­te­lem­me to­taa­lis­ta avio­eh­to­so­pi­mus­ta tar­kem­min ja käymme läpi sen mah­dol­li­sia hyö­ty­jä ja hait­to­ja.

To­taa­li­nen avio­eh­to käy­tän­nös­sä

Käy­tän­nös­sä to­taa­li­nen avio­eh­to tar­koit­taa, ettei avio­puo­li­soil­la ole lain­kaan avio-oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen.

Avio­puo­li­sot siis laa­ti­vat avio­eh­to­so­pi­muk­sen­sa niin, ettei puo­li­soil­la ole mitään oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen avio­lii­ton päät­tyes­sä. Yleen­sä to­taa­li­sen avio­eh­don koh­dal­la väliä ei ole myös­kään sillä, päät­tyy­kö avio­liit­to avio­eroon vai toisen puo­li­son kuo­le­maan.

To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta laatia myös niin, että se sulkee avio-oi­keu­den pois täysin vain sil­loin, kun avio­liit­to päät­tyy avio­eroon.

Näin puo­li­sot voivat pyrkiä tur­vaa­maan tois­ten­sa toi­meen­tu­lon siinä ti­lan­tees­sa, että avio­liit­to päät­tyi­si­kin avio­eron si­jas­ta toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Mitä to­taa­li­nen avio­eh­to si­säl­tää?

To­taa­li­sen avio­eh­don tar­kem­pi si­säl­tö on va­paa­muo­toi­nen, mutta sen tulee si­säl­tää jon­kin­lai­nen to­tea­mus siitä, ettei puo­li­soil­la ole lain­kaan avio-oi­keut­ta tois­ten­sa ny­kyi­seen tai tu­le­vaan omai­suu­teen.

Avio­eh­don täysin pois­sul­ke­van lausek­keen li­säk­si to­taa­li­sen avio­eh­don tulee täyt­tää myös avio­eh­to­so­pi­muk­sen ylei­set muo­to­vaa­ti­muk­set, joista mää­rä­tään avio­liit­to­lais­sa.

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen muo­to­vaa­ti­mus­ten mukaan:

  • avio­eh­to­so­pi­mus täytyy tehdä kir­jal­li­ses­ti
  • mo­lem­pien puo­li­soi­den tulee olla kel­poi­sia al­le­kir­joit­ta­maan avio­eh­to­so­pi­mus
  • al­le­kir­joi­tet­tu avio­eh­to­so­pi­mus tulee re­kis­te­röi­dä

Laadi avio­eh­to Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Avio­eh­to­so­pi­muk­sia on si­säl­löl­li­ses­ti eri­lai­sia. Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa voitte laatia toi­vei­den­ne mu­kai­sen avio­eh­don hin­taan 89 euroa jopa 10 mi­nuu­tis­sa.

Missä ti­lan­teis­sa to­taa­li­nen avio­eh­to kan­nat­taa tehdä?

Avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­va avio­eh­to voi olla kätevä mo­nes­sa­kin eri ti­lan­tees­sa.

Ku­hun­kin avio­liit­toon par­hai­ten so­vel­tu­va avio­eh­to sel­vi­ää kui­ten­kin par­hai­ten avio­pa­rin kes­ki­näi­sen har­kin­nan avulla. Avio­eh­to­so­pi­muk­sen si­säl­tö mää­räy­tyy aina avio­pa­rin kes­ki­näi­sen so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti.

To­taa­li­sel­la avio­eh­dol­la on kui­ten­kin useita vah­vuuk­sia, jotka avio­eh­toa har­kit­se­van pa­ris­kun­nan kan­nat­taa huo­mioi­da.

To­taa­li­nen avio­eh­to:

  • on yk­sin­ker­tai­nen ja selkeä tapa jär­jes­tää puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­teet
  • takaa avio­puo­li­soi­den omai­suu­den eril­li­syy­den myös avio­ero­ti­lan­tees­sa
  • hel­pot­taa avio­liit­toon mah­dol­lis­ta päät­tä­mis­tä, koska osi­tus­ta ei tar­vit­se tehdä

To­taa­li­sen avio­eh­don suurin vah­vuus on yleen­sä sen yk­sin­ker­tai­suus: kun avio­puo­li­soi­den avio-oikeus on sul­jet­tu koko­naan pois, puo­li­soi­den omai­suu­den mah­dol­li­ses­ta ja­ka­mi­ses­ta ei tar­vit­se huo­leh­tia avio­lii­ton päät­tyes­sä.

To­taa­li­nen avio­eh­to voi siis yk­sin­ker­tais­taa avio­puo­li­soi­den vä­lis­ten oi­keus­suh­tei­den sel­vit­tä­mis­tä avio­ero­ti­lan­tees­sa.

Lesken asema to­taa­li­ses­sa avio­eh­dos­sa

Toisen puo­li­son kuo­le­maan päät­ty­nees­sä avio­lii­tos­sa to­taa­li­nen avio­eh­to ei kui­ten­kaan tuo suurta muu­tos­ta, jos leski on ollut va­rak­kaam­pi os­a­puo­li: lesken ei tar­vit­se luo­vut­taa omai­suut­taan kuo­lin­pe­säl­le, vaikka avio­eh­toa ei oli­si­kaan.

Jos ensin me­neh­ty­nyt puo­li­so on kui­ten­kin va­rak­kaam­pi os­a­puo­li, to­taa­li­nen avio­eh­to voi olla ikävä vaih­toeh­to. Täl­löin vä­hem­män va­ra­kas leski ei saa ta­sin­koa lain­kaan. Les­kel­lä voi kui­ten­kin olla oikeus jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin.

Joka ta­pauk­ses­sa lesken ti­lan­net­ta on tie­ten­kin mah­dol­lis­ta hel­pot­taa huo­mioi­mal­la leski tes­ta­men­tis­sa to­taa­li­ses­ta avio­eh­dos­ta huo­li­mat­ta.

To­taa­lis­ta avio­eh­toa laa­dit­taes­sa on myös hyvä huo­mioi­da, että avio­eh­don voi laatia kos­ke­maan vain avio­ero­ti­lan­net­ta.

Avio­eh­don ra­jaa­mi­nen kos­ke­maan pel­käs­tään avio­eroa voi olla jär­ke­vää pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nal­ta, jos puo­li­soi­den tar­koi­tuk­se­na on joka ta­pauk­ses­sa tehdä esi­mer­kik­si kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti.

Ta­sin­ko­na saa­dus­ta omai­suu­des­ta ei ni­mit­täin tar­vit­se maksaa veroa, mutta jos sama omai­suus tu­lee­kin puo­li­sol­le kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­rus­teel­la, koko omai­suus on pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen koh­tee­na.

Ti­lan­ne 1: Avio­eh­to ja kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti

Jaakko ja Minna ovat nai­mi­sis­sa. Minnan omai­suu­den arvo on 500 000 euroa, ja Jaakon omai­suu­den arvo on 50 000 euroa. Puo­li­soil­la on to­taa­li­nen avio­eh­to, mutta myös kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti, jonka mukaan eloon­jää­nyt puo­li­so perii koko toisen puo­li­son omai­suu­den.

Avio­liit­to päät­tyy Minnan kuo­le­maan, ja Jaakko perii Minnan 500 000 euron omai­suu­den kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­rus­teel­la. Min­nal­ta saatu pe­rin­tö on koko­nai­suu­des­saan pe­rin­tö­ve­ron alais­ta, ja Jaakko joutuu mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa Minnan koko 500 000 euron omai­suu­des­ta.

Ti­lan­ne 2: To­taa­li­nen avio­eh­to vain avio­eros­sa

Jaakko ja Minna ovat nai­mi­sis­sa, mutta heidän to­taa­li­nen avio­eh­ton­sa on ra­jat­tu kos­ke­maan vain ti­lan­net­ta, jossa avio­liit­to päät­tyy avio­eroon. Minnan kuol­les­sa Jaa­kol­la on siis täysi avio-oikeus Minnan omai­suu­teen.

Jaakon osuus puo­li­soi­den omai­suu­des­ta on (Minnan omai­suus + Jaakon omai­suus) / 2 = 275 000 euroa. Jaakko saa siis Minnan kuo­le­man jäl­keen teh­tä­väs­sä osi­tuk­ses­sa ve­ro­va­paa­ta ta­sin­koa 275 000 – 50 000 = 225 000 euroa. Loput Minnan omai­suu­des­ta (275 000 euroa) tulee Jaa­kol­le pe­rin­tö­nä.

Koska iso osa Minnan omai­suu­des­ta tuli Jaa­kol­le ta­sin­ko­na, Jaakko joutuu mak­sa­maan huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa kuin ti­lan­tees­sa 1.

Kuten edellä ole­vis­ta esi­mer­keis­tä voi­daan huo­ma­ta, pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun nä­kö­kul­mas­ta to­taa­li­sen avio­eh­don ra­jaa­mi­nen kos­ke­maan pel­käs­tään avio­eroa voi olla jär­ke­vää, jos puo­li­soi­den tar­koi­tuk­se­na on tes­ta­men­tata omai­suut­taan toi­sil­leen.

👉 Vinkki: Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa voit ostaa li­sä­pal­ve­lu­na avio­eh­don re­kis­te­röin­nin. Hin­taan si­säl­tyy ha­lu­tes­san­ne myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Hoi­dam­me täl­löin avio­eh­don re­kis­te­röin­nin puo­les­tan­ne.

To­taa­li­nen avio­eh­to rajaa yri­tys­toi­min­nan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen suurin vah­vuus on siis se, että puo­li­soi­den omai­suut­ta ei tar­vit­se jakaa avio­ero­ti­lan­tees­sa lain­kaan.

Tällä on suurta mer­ki­tys­tä eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun puo­li­soi­den omai­suu­teen si­säl­tyy vai­keas­ti jaet­ta­via omai­suuse­riä: ositus voi ai­heut­taa on­gel­mia eri­tyi­ses­ti yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nil­le, sillä yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen on usein hyvin vai­ke­aa.

Tämän li­säk­si yri­tyk­sen tai sen osan myy­mi­nen ta­sin­gon mak­sa­mi­sek­si voi johtaa mo­nen­lai­siin on­gel­miin yri­tys­toi­min­nan kan­nal­ta.

Osi­tuk­seen käy­tet­ty aika ja vaiva on myös aikaa pois yri­tys­toi­min­nan har­joit­ta­mi­ses­ta.

Kiin­teis­töt ja muut ar­vok­kaat omai­suuse­rät to­taa­li­ses­sa avio­eh­dos­sa

Yri­tyk­sen li­säk­si myös isot ja vai­keas­ti myy­tä­vät omai­suuse­rät voivat ai­heut­taa on­gel­mia osi­tuk­ses­sa.

Esi­mer­kik­si toisen puo­li­son omis­ta­man ar­vo­kiin­teis­tön kuu­lu­mi­nen avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen voi johtaa hel­pos­ti siihen, että kiin­teis­tö jou­du­taan myy­mään ta­sin­gon mak­sa­mi­sek­si.

Mo­nes­ti ta­sin­gon mak­sa­mi­sen vuoksi ta­pah­tu­vaa myyn­tiä jou­du­taan myös kii­reh­ti­mään, jol­loin esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den huono ti­lan­ne voi johtaa isoi­hin­kin ta­lou­del­li­siin me­ne­tyk­siin.

Ta­sin­gon mak­sa­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den vuoksi suu­rim­pien omai­suuse­rien ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le voi usein olla jär­ke­vää.

💡 Yk­sin­ker­tai­sin tapa rajata nämä omai­suuse­rät avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le on tehdä to­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus.

To­taa­li­nen vai osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus?

To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus sulkee puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois koko­naan. Yk­sit­täis­ten omai­suuse­rien ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le on­nis­tuu kui­ten­kin myös osit­tai­sel­la avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la.

Osit­tai­ses­sa avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa puo­li­sot siis ra­jaa­vat avio-oi­keut­taan tois­ten­sa omai­suu­teen, mutta avio-oi­keut­ta ei pois­te­ta koko­naan. 

Jos puo­li­sot päät­tä­vät käyt­tää osit­tais­ta avio­eh­to­so­pi­mus­ta to­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen si­jas­ta, tulee so­pi­mus­ta laa­dit­taes­sa kui­ten­kin kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta so­pi­muk­sen si­säl­töön: osit­tai­ses­sa avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa on hyvin tär­ke­ää, että puo­li­sot yk­si­löi­vät avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le ra­jat­ta­vat omai­suuse­rät riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa.

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen vah­vuus osit­tai­seen avio­eh­to­so­pi­muk­seen nähden onkin ni­me­no­maan sen yk­sin­ker­tai­suus. 

To­taa­li­ses­sa avio­eh­dos­sa ei ni­mit­täin tar­vit­se huo­leh­tia tiet­ty­jen omai­suuse­rien yk­si­löin­nis­tä, koska puo­li­sot ovat ra­jan­neet tois­ten­sa avio-oi­keu­den pois koko­naan.

Osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus voi kui­ten­kin tar­jo­ta hyvän vä­li­muo­don täyden avio-oi­keu­den ja to­taa­li­sen avio­eh­don vä­lil­le. Sen te­ho­kas hyö­dyn­tä­mi­nen voi kui­ten­kin olla haas­ta­vaa, ja so­pi­muk­sen tar­kem­paan si­säl­töön kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta.

 Lue lisää: Ylei­sin avio­eh­to

To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus Aa­tok­sen avulla

Aa­tok­sen avulla teet avio­eh­don hel­pos­ti ne­tis­sä. Pal­ve­lum­me tar­jo­aa pa­ris­kun­nil­le hyvin jous­ta­van ja yk­sin­ker­tai­sen tavan tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­sen.

Jos siis avio­eh­to­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen on pa­ri­suh­tees­san­ne ajan­koh­tais­ta, Aa­tok­sen kautta saatte hel­pos­ti laa­dit­tua so­pi­muk­sen, joka vastaa par­hai­ten omiin tar­pei­siin­ne.

Aa­tok­sen avulla myös to­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen käy siis hel­pos­ti.

Hoida avio­eron pa­pe­ri­asiat kun­toon jo tänään!