To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus

Kaksi henkilöä käsikkäin.
Timjami Nyyssönen
Timjami
14.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­to­so­pi­muk­set ovat yhtä mo­ni­nai­sia kuin pa­ri­suh­teet­kin. Avio­puo­li­soi­den avio-oi­keu­den täy­del­li­nen pois­sul­ke­mi­nen eli to­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus ei siis aina ole puo­li­soi­den mie­lestä tar­peel­lista.

Käy­tän­nössä to­taa­li­nen avio­ehto tar­koit­taa, ettei avio­puo­li­soilla ole lain­kaan avio-oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen. Avio­puo­li­sot siis laa­ti­vat avio­eh­to­so­pi­muk­sensa niin, ettei puo­li­soilla ole mitään oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen avio­lii­ton päät­tyessä.

Yleensä to­taa­li­sen avio­eh­don koh­dalla väliä ei ole myös­kään sillä, päät­tyykö avio­liitto avio­eroon vai toisen puo­li­son kuo­le­maan. To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus on kui­ten­kin mah­dol­lista laatia myös niin, että se sulkee avio-oi­keu­den pois täysin vain sil­loin, kun avio­liitto päät­tyy avio­eroon.

Näin puo­li­sot voivat pyrkiä tur­vaa­maan tois­tensa toi­meen­tu­lon siinä ti­lan­teessa, että avio­liitto päät­tyi­si­kin avio­eron si­jasta toisen puo­li­son kuo­le­maan. Avio­ehto on kui­ten­kin mah­dol­lista laatia juuri puo­li­soi­den omiin tar­pei­siin.

Mitä to­taa­li­nen avio­ehto si­säl­tää?

To­taa­li­sen avio­eh­don tar­kempi si­sältö on va­paa­muo­toi­nen, mutta sen tulee si­säl­tää jon­kin­lai­nen to­tea­mus siitä, ettei puo­li­soilla ole lain­kaan avio-oi­keutta tois­tensa ny­kyi­seen tai tu­le­vaan omai­suu­teen.

Avio­eh­don täysin pois­sul­ke­van lausek­keen li­säksi to­taa­li­sen avio­eh­don tulee täyt­tää myös avio­eh­to­so­pi­muk­sen ylei­set muo­to­vaa­ti­muk­set, joista mää­rä­tään avio­liit­to­laissa.

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen muo­to­vaa­ti­mus­ten mukaan:

  • avio­eh­to­so­pi­mus täytyy tehdä kir­jal­li­sesti
  • mo­lem­pien puo­li­soi­den tulee olla kel­poi­sia al­le­kir­joit­ta­maan avio­eh­to­so­pi­mus
  • al­le­kir­joi­tettu avio­eh­to­so­pi­mus tulee re­kis­te­röidä

Laadi avio­ehto Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Avio­eh­to­so­pi­muk­sia on si­säl­löl­li­sesti eri­lai­sia. Aa­tok­sen pal­ve­lussa voitte laatia toi­vei­denne mu­kai­sen avio­eh­don heti.

Ko­keile il­mai­seksi!

Missä ti­lan­teissa to­taa­li­nen avio­ehto kan­nat­taa tehdä?

Avio-oi­keu­den täysin pois­sul­keva avio­ehto voi olla kätevä mo­nes­sa­kin eri ti­lan­teessa.

Ku­hun­kin avio­liit­toon par­hai­ten so­vel­tuva avio­ehto sel­viää kui­ten­kin par­hai­ten avio­pa­rin kes­ki­näi­sen har­kin­nan avulla. Avio­eh­to­so­pi­muk­sen si­sältö mää­räy­tyy aina avio­pa­rin kes­ki­näi­sen so­pi­muk­sen mu­kai­sesti.

To­taa­li­sella avio­eh­dolla on kui­ten­kin useita vah­vuuk­sia, jotka avio­eh­toa har­kit­se­van pa­ris­kun­nan kan­nat­taa huo­mioida.

To­taa­li­nen avio­ehto:

  • on yk­sin­ker­tai­nen ja selkeä tapa jär­jes­tää puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­teet
  • takaa avio­puo­li­soi­den omai­suu­den eril­li­syy­den myös avio­ero­ti­lan­teessa
  • hel­pot­taa avio­liit­toon mah­dol­lista päät­tä­mistä, koska osi­tusta ei tar­vitse tehdä

To­taa­li­sen avio­eh­don suurin vah­vuus on yleensä sen yk­sin­ker­tai­suus: kun avio­puo­li­soi­den avio-oikeus on sul­jettu ko­ko­naan pois, puo­li­soi­den omai­suu­den mah­dol­li­sesta ja­ka­mi­sesta ei tar­vitse huo­leh­tia avio­lii­ton päät­tyessä.

To­taa­li­nen avio­ehto voi siis yk­sin­ker­tais­taa avio­puo­li­soi­den vä­lis­ten oi­keus­suh­tei­den sel­vit­tä­mistä avio­ero­ti­lan­teessa.

Lesken asema to­taa­li­sessa avio­eh­dossa

Toisen puo­li­son kuo­le­maan päät­ty­neessä avio­lii­tossa to­taa­li­nen avio­ehto ei kui­ten­kaan tuo suurta muu­tosta, jos leski on ollut va­rak­kaampi os­a­puoli: lesken ei tar­vitse luo­vut­taa omai­suut­taan kuo­lin­pe­sälle, vaikka avio­eh­toa ei oli­si­kaan.

Jos ensin me­neh­ty­nyt puo­liso on kui­ten­kin va­rak­kaampi os­a­puoli, to­taa­li­nen avio­ehto voi olla ikävä vaih­toehto. Täl­löin vä­hem­män va­ra­kas leski ei saa ta­sin­koa lain­kaan. Les­kellä voi kui­ten­kin olla oikeus jäädä asu­maan puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin.

💡 Lesken ti­lan­netta on mah­dol­lista hel­pot­taa huo­mioi­malla leski tes­ta­men­tissa to­taa­li­sesta avio­eh­dosta huo­li­matta.

To­taa­lista avio­eh­toa laa­dit­taessa on myös hyvä huo­mioida, että avio­eh­don voi laatia kos­ke­maan vain avio­ero­ti­lan­netta.

Avio­eh­don ra­jaa­mi­nen kos­ke­maan pel­käs­tään avio­eroa voi olla jär­ke­vää pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nalta, jos puo­li­soi­den tar­koi­tuk­sena on joka ta­pauk­sessa tehdä esi­mer­kiksi kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti.

Ta­sin­kona saa­dusta omai­suu­desta ei ni­mit­täin tar­vitse maksaa veroa, mutta jos sama omai­suus tu­lee­kin puo­li­solle kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­rus­teella, koko omai­suus on pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen koh­teena.

Ti­lanne 1: Avio­ehto ja kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti

Jaakko ja Minna ovat nai­mi­sissa. Minnan omai­suu­den arvo on 500 000 euroa, ja Jaakon omai­suu­den arvo on 50 000 euroa. Puo­li­soilla on to­taa­li­nen avio­ehto, mutta myös kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti, jonka mukaan eloon­jää­nyt puo­liso perii koko toisen puo­li­son omai­suu­den.

Avio­liitto päät­tyy Minnan kuo­le­maan, ja Jaakko perii Minnan 500 000 euron omai­suu­den kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­rus­teella. Min­nalta saatu pe­rintö on ko­ko­nai­suu­des­saan pe­rin­tö­ve­ron alaista, ja Jaakko joutuu mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa Minnan koko 500 000 euron omai­suu­desta.

Ti­lanne 2: To­taa­li­nen avio­ehto vain avio­erossa

Jaakko ja Minna ovat nai­mi­sissa, mutta heidän to­taa­li­nen avio­eh­tonsa on ra­jattu kos­ke­maan vain ti­lan­netta, jossa avio­liitto päät­tyy avio­eroon. Minnan kuol­lessa Jaa­kolla on siis täysi avio-oikeus Minnan omai­suu­teen.

Jaakon osuus puo­li­soi­den omai­suu­desta on (Minnan omai­suus + Jaakon omai­suus) / 2 = 275 000 euroa. Jaakko saa siis Minnan kuo­le­man jäl­keen teh­tä­vässä osi­tuk­sessa ve­ro­va­paata ta­sin­koa 275 000 – 50 000 = 225 000 euroa. Loput Minnan omai­suu­desta (275 000 euroa) tulee Jaa­kolle pe­rin­tönä.

Koska iso osa Minnan omai­suu­desta tuli Jaa­kolle ta­sin­kona, Jaakko joutuu mak­sa­maan huo­mat­ta­vasti vä­hem­män pe­rin­tö­ve­roa kuin ti­lan­teessa 1.

Kuten edellä ole­vista esi­mer­keistä voi­daan huo­mata, pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun nä­kö­kul­masta to­taa­li­sen avio­eh­don ra­jaa­mi­nen kos­ke­maan pel­käs­tään avio­eroa voi olla jär­ke­vää, jos puo­li­soi­den tar­koi­tuk­sena on tes­ta­men­tata omai­suut­taan toi­sil­leen.

👉 Vinkki: Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit ostaa li­sä­pal­ve­luna avio­eh­don re­kis­te­röin­nin. Hin­taan si­säl­tyy ha­lu­tes­sanne myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Hoi­damme täl­löin avio­eh­don re­kis­te­röin­nin puo­les­tanne.

To­taa­li­nen avio­ehto rajaa yri­tys­toi­min­nan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen suurin vah­vuus on siis se, että puo­li­soi­den omai­suutta ei tar­vitse jakaa avio­ero­ti­lan­teessa lain­kaan.

Tällä on suurta mer­ki­tystä eri­tyi­sesti sil­loin, kun puo­li­soi­den omai­suu­teen si­säl­tyy vai­keasti jaet­ta­via omai­suuse­riä: ositus voi ai­heut­taa on­gel­mia eri­tyi­sesti yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nille, sillä yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen on usein hyvin vai­keaa.

Tämän li­säksi yri­tyk­sen tai sen osan myy­mi­nen ta­sin­gon mak­sa­mi­seksi voi johtaa mo­nen­lai­siin on­gel­miin yri­tys­toi­min­nan kan­nalta.

Osi­tuk­seen käy­tetty aika ja vaiva on myös aikaa pois yri­tys­toi­min­nan har­joit­ta­mi­sesta.

Kiin­teis­töt ja muut ar­vok­kaat omai­suuse­rät to­taa­li­sessa avio­eh­dossa

Yri­tyk­sen li­säksi myös isot ja vai­keasti myy­tä­vät omai­suuse­rät voivat ai­heut­taa on­gel­mia osi­tuk­sessa.

Esi­mer­kiksi toisen puo­li­son omis­ta­man ar­vo­kiin­teis­tön kuu­lu­mi­nen avio-oi­keu­den alai­seen omai­suu­teen voi johtaa hel­posti siihen, että kiin­teistö jou­du­taan myy­mään ta­sin­gon mak­sa­mi­seksi.

Mo­nesti ta­sin­gon mak­sa­mi­sen vuoksi ta­pah­tu­vaa myyn­tiä jou­du­taan myös kii­reh­ti­mään, jol­loin esi­mer­kiksi kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den huono ti­lanne voi johtaa isoi­hin­kin ta­lou­del­li­siin me­ne­tyk­siin.

Ta­sin­gon mak­sa­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den vuoksi suu­rim­pien omai­suuse­rien ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle voi usein olla jär­ke­vää.

💡 Yk­sin­ker­tai­sin tapa rajata nämä omai­suuse­rät avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle on tehdä to­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus.

To­taa­li­nen vai osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus?

To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus sulkee puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois ko­ko­naan. Yk­sit­täis­ten omai­suuse­rien ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle on­nis­tuu kui­ten­kin myös osit­tai­sella avio­eh­to­so­pi­muk­sella.

Osit­tai­sessa avio­eh­to­so­pi­muk­sessa puo­li­sot siis ra­jaa­vat avio-oi­keut­taan tois­tensa omai­suu­teen, mutta avio-oi­keutta ei pois­teta ko­ko­naan.

Jos puo­li­sot päät­tä­vät käyt­tää osit­taista avio­eh­to­so­pi­musta to­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen si­jasta, tulee so­pi­musta laa­dit­taessa kui­ten­kin kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota so­pi­muk­sen si­säl­töön: osit­tai­sessa avio­eh­to­so­pi­muk­sessa on hyvin tär­keää, että puo­li­sot yk­si­löi­vät avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle ra­jat­ta­vat omai­suuse­rät riit­tä­vällä tark­kuu­della avio­eh­to­so­pi­muk­sessa.

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen vah­vuus osit­tai­seen avio­eh­to­so­pi­muk­seen nähden onkin ni­me­no­maan sen yk­sin­ker­tai­suus.

To­taa­li­sessa avio­eh­dossa ei ni­mit­täin tar­vitse huo­leh­tia tiet­ty­jen omai­suuse­rien yk­si­löin­nistä, koska puo­li­sot ovat ra­jan­neet tois­tensa avio-oi­keu­den pois ko­ko­naan.

Osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus voi kui­ten­kin tar­jota hyvän vä­li­muo­don täyden avio-oi­keu­den ja to­taa­li­sen avio­eh­don vä­lille. Sen te­ho­kas hyö­dyn­tä­mi­nen voi kui­ten­kin olla haas­ta­vaa, ja so­pi­muk­sen tar­kem­paan si­säl­töön kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota.

 Lue lisää: Tässä on ylei­sin avio­ehto

To­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus Aa­tok­sen avulla

Aa­tok­sen avulla teet avio­eh­don hel­posti ne­tissä. Pal­ve­lumme tar­joaa pa­ris­kun­nille hyvin jous­ta­van ja yk­sin­ker­tai­sen tavan tehdä avio­eh­to­so­pi­muk­sen.

Jos siis avio­eh­to­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen on pa­ri­suh­tees­sanne ajan­koh­taista, Aa­tok­sen kautta saatte hel­posti laa­dit­tua so­pi­muk­sen, joka vastaa par­hai­ten omiin tar­pei­siinne.

Aa­tok­sen avulla myös to­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen laa­ti­mi­nen käy siis hel­posti.

Hoida avio­eron pa­pe­ria­siat kun­toon jo tänään!