Avio­eh­to puo­li­son kuol­les­sa

Vene vedessä ja lintuja
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.9.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­dol­la eli avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la puo­li­sot so­pi­vat kes­ke­nään siitä, miten heidän omai­suu­ten­sa jae­taan avio­lii­ton päät­tyes­sä joko eroon tai toisen puo­li­son kuo­le­maan. 

Monet ajat­te­le­vat avio­eh­to­so­pi­mus­ta har­ki­tes­saan eri­tyi­ses­ti ti­lan­net­ta, jossa avio­liit­to päät­tyy avio­eroon. Avio­eh­to­so­pi­mus­ta so­vel­le­taan kui­ten­kin läh­tö­koh­tai­ses­ti myös sil­loin, kun avio­liit­to päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että avio­eh­to olisi aina voi­mas­sa myös puo­li­son kuol­les­sa. 

Voitte ha­lu­tes­san­ne ottaa avio­eh­to­so­pi­muk­seen­ne myös tiet­ty­jä ehtoja, jotka kos­ke­vat vain avio­lii­ton päät­ty­mis­tä eroon tai vaih­toeh­toi­ses­ti kuo­le­maan. Avio­eh­dos­sa voi­daan myös mää­rä­tä, että se on voi­mas­sa vain avio­eros­sa.

Avio­eh­toa laa­dit­taes­sa kan­nat­taa­kin miet­tiä tark­kaan, miksi avio­eh­to teh­dään – mitä omai­suut­ta ja mil­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa sillä ha­lu­taan suo­ja­ta.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me, miten eri­lai­set avio­eh­dot vai­kut­ta­vat puo­li­son kuol­les­sa, ja miten voit va­rau­tua puo­li­son kuo­le­maan avio­eh­dol­la. 

Lue lisää: Avio­eh­dol­la va­rau­du­taan avio­eron li­säk­si myös kuo­le­maan

Avio­eh­to muut­taa avio­va­ral­li­suus­suh­tei­ta

Avio­lii­ton päät­tyes­sä puo­li­soi­den omai­suus jae­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti tasan siten, että vä­hä­va­rai­sem­pi puo­li­so saa va­rak­kaam­mal­ta puo­li­sol­ta ta­sin­koa joko rahana tai omai­suu­te­na. Tätä oi­keut­ta toisen puo­li­son omai­suu­teen avio­lii­ton päät­tyes­sä kut­su­taan avio-oi­keu­dek­si.

Pro­ses­sia, jossa puo­li­soi­den va­ral­li­suus lis­tataan ja jae­taan, kut­su­taan osi­tuk­sek­si.

Avio­eh­dol­la puo­li­sot voivat vai­kut­taa omai­suu­ten­sa jakoon avio­lii­ton päät­tyes­sä. Avio­liit­to voi päät­tyä joko avio­eroon tai toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Avio­eh­dol­la avio-oikeus voi­daan pois­taa joko koko­naan tai osit­tain. Onkin tär­ke­ää miet­tiä, miksi avio­eh­to laa­di­taan. Jos tar­koi­tuk­se­na on ai­noas­taan estää omai­suu­den hu­pe­ne­mi­nen puo­li­sol­le avio­eros­sa ta­sin­ko­na, kan­nat­taa har­ki­ta, oli­si­ko avio­eh­to­so­pi­muk­seen hyvä ottaa ehto, joka jättää puo­li­son kuo­le­man avio­eh­to­so­pi­muk­sen ul­ko­puo­lel­le. 

Ko­kei­le il­mai­sek­si:

Vinkki: Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa voitte ko­keil­la il­mai­sek­si avio­eh­don te­ke­mis­tä. Pal­ve­lu opas­taa teitä jo­kai­ses­sa vai­hees­sa ja avio­eh­to rää­tä­löi­dään vas­ta­maan toi­vei­tan­ne.

Avio­eh­to on läh­tö­koh­tai­ses­ti voi­mas­sa myös kuo­le­man va­ral­ta

 Avio­eh­to on voi­mas­sa myös kuo­le­man va­ral­ta, mikäli so­pi­muk­ses­sa ei erik­seen mää­rä­tä, että se on voi­mas­sa ai­noas­taan avio­eron va­ral­ta. Sillä on vai­ku­tuk­sia sekä siihen, miten puo­li­soi­den omai­suus jae­taan avio­lii­ton pää­tyt­tyä, että lesken ase­maan kuo­lin­pe­säs­sä.

💡 Avio­eh­don si­säl­tö vai­kut­taa siihen, miten puo­li­soi­den omai­suus jae­taan puo­li­son kuo­le­man jäl­keen.

  1. Avio­eh­to voi sulkea puo­li­soi­den avio-oi­keu­den koko­naan pois kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Täl­löin kum­pi­kaan puo­li­sois­ta ei ole oi­keu­tet­tu ta­sin­koon toisen puo­li­son kuol­les­sa.
  2. Avio­eh­to voi sulkea puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois vain avio­eron va­ral­ta. Täl­löin mo­lem­mat puo­li­sois­ta pi­tä­vät oman omai­suu­ten­sa avio­eros­sa, mutta puo­li­son kuo­le­man jäl­keen suo­ri­te­taan ja puo­li­soi­den omai­suus jae­taan osi­tuk­ses­sa.
  3. Avio­eh­to voi sulkea puo­li­soi­den avio-oi­keu­den osit­tain pois. Täl­löin puo­li­son kuo­le­man jäl­keen suo­ri­te­taan omai­suu­den ositus vain sel­lai­sen omai­suu­den osalta, jota avio­eh­to ei koske.
  4. Avio­eh­to voi olla myös ns. ro­mant­ti­nen avio­eh­to, jolla an­ne­taan li­sä­tur­vaa les­kel­le. Täl­lai­nen avio­eh­to pois­taa avio-oi­keu­den vain les­kek­si jää­neen puo­li­son omai­suu­teen, kun taas en­sik­si kuol­leen puo­li­son omai­suus on koko­naan avio-oi­keu­den alais­ta.

Osi­tuk­sen sijaan suo­ri­te­taan omai­suu­den erot­te­lu

Mikäli puo­li­soil­la on koko avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­den kat­ta­va avio­eh­to, suo­ri­te­taan osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­te­lu. Mikäli puo­li­soil­la on vain osit­tai­nen avio­eh­to, suo­ri­te­taan ositus sel­lai­sen omai­suu­den osalta, jota avio­eh­to ei koske, ja muu­toin omai­suu­den erot­te­lu.

Omai­suu­den erot­te­lus­sa kum­pi­kin puo­li­sois­ta säi­lyt­tää niin avio­lii­ton aikana kuin sitä ennen saadun oman omai­suu­ten­sa. Mikäli puo­li­soil­la on yh­teis­tä omai­suut­ta, yh­tei­so­mis­tus pu­re­taan, mikäli toinen puo­li­sois­ta sitä vaatii.

👉 Läh­tö­koh­ta­na omai­suu­den erot­te­lus­sa on niin sa­not­tu yh­tei­so­mis­tuso­let­ta­ma. Tämä tar­koit­taa sitä, että omai­suus, jonka omis­ta­juu­des­ta on epä­sel­vyyt­tä, kat­so­taan puo­li­soi­den yh­tei­ses­ti omis­ta­mak­si.

Omai­suu­den erot­te­lu on teh­tä­vä aina, mikäli eloon jäänyt puo­li­so tai edes­men­neen puo­li­son pe­ril­li­nen sitä vaatii. Pe­ril­li­sel­lä tai eloon­jää­neel­lä puo­li­sol­la on li­säk­si oikeus hakea pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mis­tä omai­suu­den erot­te­lua varten.

Avio­eh­to vai­kut­taa myös lesken ase­maan kuo­lin­pe­säs­sä

Les­kel­lä voi olla asema kuo­lin­pe­säs­sä joko avio-oi­keu­den, pe­ril­lis­a­se­man tai tes­ta­men­tin pe­rus­teel­la. Mikäli puo­li­soil­la ei ole avio­eh­toa, on leski kuo­lin­pe­sän osakas avio-oi­keu­ten­sa pe­rus­teel­la ai­na­kin siihen asti, kunnes ositus on suo­ri­tet­tu lop­puun.

⚠️Jos lesken avio-oikeus on sul­jet­tu pois avio­eh­dol­la, ei les­kel­le voi syntyä avio-oi­keu­teen pe­rus­tu­vaa osak­kuut­ta kuo­lin­pe­sään. Hän voi olla kuo­lin­pe­sän osakas ai­noas­taan, mikäli hän on saa­mas­sa pe­rin­töä la­ki­mää­räi­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen tai tes­ta­ment­tiin pe­rus­tuen.  

Usein les­kel­lä on osak­kuus­a­se­man puut­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta kui­ten­kin rooli kuo­lin­pe­sän sel­vit­te­lys­sä, sillä hän on usein se hen­ki­lö, joka tietää vain­ajan va­ral­li­suu­des­ta ja ve­lois­ta par­hai­ten.

Les­kel­lä on aina oikeus asua yh­tei­ses­sä ko­dis­sa

Vaikka avio­eh­to sul­ki­si les­kel­tä avio-oi­keu­den edes­men­neen puo­li­son­sa omai­suu­teen, eikä leski olisi kuo­lin­pe­säs­sä osak­kaa­na, on hä­nel­lä kui­ten­kin aina pe­rin­tö­kaa­ren 3 luvun 1 a §:n tur­vaa­ma oikeus pitää ja­ka­mat­to­ma­na hal­lin­nas­saan vä­hin­tään puo­li­soi­den yh­tei­se­nä kotina pi­tä­mään­sä asun­toa ja siellä olevaa asun­toir­tai­mis­toa, jollei hänen omai­suu­teen­sa en­nes­tään kuulu ko­dik­si so­pi­vaa asun­toa.

Lue lisää lesken asu­mi­soi­keu­des­ta: Lesken asu­mi­soi­keus se­li­tet­ty­nä

Ro­mant­ti­nen avio­eh­to puo­li­son kuol­les­sa

Mikäli haluat tur­va­ta puo­li­so­si aseman kuo­le­ma­si va­ral­ta, on hyvä vaih­toeh­to tähän niin sa­not­tu ro­mant­ti­nen avio­eh­to

Ro­mant­ti­sel­la avio­eh­dol­la puo­li­sot pi­tä­vät avio­eros­sa oman omai­suu­ten­sa, mutta kuo­le­man sat­tues­sa lesken asema tur­va­taan.

💡 Avio­eh­toon voi lisätä niin sa­no­tun lesken li­sä­tur­van. Tämä tar­koit­taa avio­eh­don te­ke­mis­tä eloon­jää­neen puo­li­son hy­väk­si. Avio­eh­dos­sa mää­rä­tään, että eloon­jää­neel­lä puo­li­sol­la on avio-oikeus en­sik­si kuol­leen puo­li­son omai­suu­teen, mutta vai­na­jal­la sen sijaan ei ole oi­keut­ta lesken omai­suu­teen.

Täl­lai­nen avio­eh­to on hyö­dyl­li­nen myös pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nal­ta, sillä omai­suu­den osi­tuk­ses­sa saatu ta­sin­ko on ve­ro­va­paa­ta. Mikäli eloon­jää­nyt puo­li­so saisi puo­li­sol­taan omai­suut­ta pe­rin­nön muo­dos­sa, tulisi tästä maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Toi­saal­ta avio­eh­dol­la voi­daan sa­mal­la pie­nen­tää rin­ta­pe­ril­lis­ten oi­keut­ta la­kio­saan. Omai­suu­den ositus teh­dään aina ennen pe­rin­nön­ja­koa ja se vai­kut­taa jaet­ta­van pe­rin­nön mää­rään.

Avio­eh­to­so­pi­mus Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­ta saatte ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja ti­lan­tee­seen­ne rää­tä­löi­dyn avio­eh­don hin­taan 89 euroa.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­ses­sa on:

  • Edul­li­sta – hinta vain 89 €
  • Nopeaa – saatte avio­eh­don al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si heti
  • Helppo käyt­tää – kar­toi­tam­me toi­veen­ne ja vaa­ti­muk­sen­ne toi­vei­den­ne mu­kai­ses­ti

Saatte kaut­tam­me aina il­mais­ta la­kia­pua ja ha­lu­tes­san­ne myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat.