Avio­ehto puo­li­son kuol­lessa

talon seinä ja kasveja.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.9.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­dolla eli avio­eh­to­so­pi­muk­sella puo­li­sot so­pi­vat kes­ke­nään siitä, miten heidän omai­suu­tensa jae­taan avio­lii­ton päät­tyessä joko eroon tai toisen puo­li­son kuo­le­maan. 

Avio­eh­to­so­pi­musta so­vel­le­taan läh­tö­koh­tai­sesti myös sil­loin, kun avio­liitto päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koita sitä, että avio­ehto olisi aina voi­massa myös puo­li­son kuol­lessa.

Voitte ha­lu­tes­sanne ottaa avio­eh­to­so­pi­muk­seenne myös tiet­tyjä ehtoja, jotka kos­ke­vat vain avio­lii­ton päät­ty­mistä eroon tai vaih­toeh­toi­sesti kuo­le­maan. Avio­eh­dossa voi­daan myös mää­rätä, että se on voi­massa vain avio­erossa.

Avio­eh­toa laa­dit­taessa kan­nat­taa­kin miet­tiä tark­kaan, miksi avio­ehto teh­dään – mitä omai­suutta ja mil­lai­sissa ti­lan­teissa sillä ha­lu­taan suo­jata.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme, miten eri­lai­set avio­eh­dot vai­kut­ta­vat puo­li­son kuol­lessa, ja miten voit va­rau­tua puo­li­son kuo­le­maan avio­eh­dolla.

Lue lisää: Avio­eh­dolla va­rau­du­taan avio­eron li­säksi myös kuo­le­maan

Avio­ehto on läh­tö­koh­tai­sesti voi­massa myös kuo­le­man va­ralta

Avio­ehto on voi­massa myös kuo­le­man va­ralta, mikäli so­pi­muk­sessa ei erik­seen mää­rätä, että se on voi­massa ai­noas­taan avio­eron ta­pauk­sessa. Sillä on vai­ku­tuk­sia sekä siihen, miten puo­li­soi­den omai­suus jae­taan avio­lii­ton pää­tyt­tyä että lesken ase­maan kuo­lin­pe­sässä.

  1. Avio­ehto voi sulkea puo­li­soi­den avio-oi­keu­den ko­ko­naan pois kai­kissa ti­lan­teissa. Täl­löin kum­pi­kaan puo­li­soista ei ole oi­keu­tettu ta­sin­koon toisen puo­li­son kuol­lessa.
  2. Avio­ehto voi sulkea puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois vain avio­eron va­ralta. Täl­löin mo­lem­mat puo­li­soista pi­tä­vät oman omai­suu­tensa avio­erossa, mutta puo­li­son kuo­le­man jäl­keen suo­ri­te­taan ja puo­li­soi­den omai­suus jae­taan osi­tuk­sessa.
  3. Avio­ehto voi sulkea puo­li­soi­den avio-oi­keu­den osit­tain pois. Täl­löin puo­li­son kuo­le­man jäl­keen suo­ri­te­taan omai­suu­den ositus vain sel­lai­sen omai­suu­den osalta, jota avio­ehto ei koske.
  4. Avio­ehto voi si­säl­tää myös ns. “lesken li­sä­tur­van”. Täl­lai­nen avio­ehto pois­taa avio-oi­keu­den vain les­keksi jää­neen puo­li­son omai­suu­teen, kun taas en­siksi kuol­leen puo­li­son omai­suus on ko­ko­naan avio-oi­keu­den alaista.

Ko­keile il­mai­seksi

💡 Vinkki: Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa voitte ko­keilla il­mai­seksi avio­eh­don te­ke­mistä. Pal­velu opas­taa teitä jo­kai­sessa vai­heessa ja avio­ehto rää­tä­löi­dään vas­ta­maan toi­vei­tanne.

Osi­tuk­sen sijaan suo­ri­te­taan omai­suu­den erot­telu

Avio­eh­to­so­pi­mus vai­kut­taa oleel­li­sesti siihen, miten omai­suus avio­lii­ton pää­tyt­tyä jae­taan:

  •  Mikäli puo­li­soilla ei ole lain­kaan avio-oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen, suo­ri­te­taan osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­telu. 
  • Mikäli puo­li­soilla on vain osit­tai­nen avio­ehto, suo­ri­te­taan ositus sel­lai­sen omai­suu­den osalta, jota avio­ehto ei koske. Muun omai­suu­den osalta toi­mi­te­taan omai­suu­den erot­telu.

Omai­suu­den erot­te­lussa kum­pi­kin puo­li­soista säi­lyt­tää niin avio­lii­ton aikana kuin sitä ennen saadun oman omai­suu­tensa. Mikäli puo­li­soilla on yh­teistä omai­suutta, yh­tei­so­mis­tus pu­re­taan, mikäli toinen puo­li­soista sitä vaatii.

Läh­tö­koh­tana omai­suu­den erot­te­lussa on niin sa­nottu yh­tei­so­mis­tuso­let­tama. Tämä tar­koit­taa sitä, että omai­suus, jonka omis­ta­juu­desta on epä­sel­vyyttä, kat­so­taan puo­li­soi­den yh­tei­sesti omis­ta­maksi.

💡 Vinkki: Omai­suu­den erot­telu on teh­tävä aina, mikäli eloon jäänyt puo­liso tai edes­men­neen puo­li­son pe­ril­li­nen sitä vaatii. Pe­ril­li­sellä tai eloon­jää­neellä puo­li­solla on li­säksi oikeus hakea pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mistä omai­suu­den erot­te­lua varten.

Vanhemmat henkilöt kävelemässä.

Avio­ehto vai­kut­taa myös lesken ase­maan kuo­lin­pe­sässä

Les­kellä voi olla asema kuo­lin­pe­sässä joko avio-oi­keu­den, pe­ril­lis­a­se­man tai tes­ta­men­tin pe­rus­teella. Mikäli puo­li­soilla ei ole avio­eh­toa, on leski kuo­lin­pe­sän osakas avio-oi­keu­tensa pe­rus­teella ai­na­kin siihen asti, kunnes ositus on suo­ri­tettu lop­puun.

⚠️ Jos lesken avio-oikeus on sul­jettu pois avio­eh­dolla, ei les­kelle voi syntyä avio-oi­keu­teen pe­rus­tu­vaa osak­kuutta kuo­lin­pe­sään. Hän voi olla kuo­lin­pe­sän osakas ai­noas­taan, mikäli hän on saa­massa pe­rin­töä la­ki­mää­räi­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen tai tes­ta­ment­tiin pe­rus­tuen.

Usein les­kellä on osak­kuus­a­se­man puut­tu­mi­sesta huo­li­matta kui­ten­kin rooli kuo­lin­pe­sän sel­vit­te­lyssä, sillä hän on usein se hen­kilö, joka tietää vai­na­jan va­ral­li­suu­desta ja ve­loista par­hai­ten.

Lue lisää ai­heesta avio­ehto ja pe­rintö

Les­kellä on aina oikeus asua yh­tei­sessä ko­dissa

Vaikka avio­ehto sul­kisi les­keltä avio-oi­keu­den edes­men­neen puo­li­sonsa omai­suu­teen, eikä leski olisi kuo­lin­pe­sässä osak­kaana, on hä­nellä kui­ten­kin aina pe­rin­tö­kaa­ren 3 luvun 1 a §:n tur­vaama oikeus pitää ja­ka­mat­to­mana hal­lin­nas­saan vä­hin­tään puo­li­soi­den yh­tei­senä kotina pi­tä­määnsä asun­toa.

Li­säksi hän saa pitää hal­lin­nas­saan asun­toir­tai­mis­toa, jollei hänen omai­suu­teensa en­nes­tään kuulu ko­diksi so­pi­vaa asun­toa.

💡 Lue lisää lesken asu­mi­soi­keu­desta: Lesken asu­mi­soi­keus se­li­tet­tynä

Lesken li­sä­turva puo­li­son kuol­lessa

Avio­eh­toon voi lisätä niin sa­no­tun lesken li­sä­tur­van. Tämä tar­koit­taa avio­eh­don te­ke­mistä eloon­jää­neen puo­li­son hy­väksi. Avio­eh­dossa mää­rä­tään, että eloon­jää­neellä puo­li­solla on avio-oikeus en­siksi kuol­leen puo­li­son omai­suu­teen, mutta vai­na­jalla sen sijaan ei ole oi­keutta lesken omai­suu­teen.

Täl­lai­nen avio­ehto on hyö­dyl­li­nen myös pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nalta, sillä omai­suu­den osi­tuk­sessa saatu ta­sinko on ve­ro­va­paata. Mikäli eloon­jää­nyt puo­liso saisi puo­li­sol­taan omai­suutta pe­rin­nön muo­dossa, tulisi tästä maksaa pe­rin­tö­ve­roa.

Toi­saalta avio­eh­dolla voi­daan sa­malla pie­nen­tää rin­ta­pe­ril­lis­ten oi­keutta la­kio­saan. Omai­suu­den ositus teh­dään aina ennen pe­rin­nön­ja­koa ja se vai­kut­taa jaet­ta­van pe­rin­nön mää­rään.

Avio­eh­to­so­pi­mus Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta saatte ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja ti­lan­tee­seenne rää­tä­löi­dyn avio­eh­don.

Avio­ehto hinta on Aa­tok­sessa 69 euroa.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sessa on:

  • Edul­li­sta – kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lauk­seen
  • Nopeaa – saatte avio­eh­don al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si heti
  • Helppo käyt­tää – kar­toi­tam­me toi­veen­ne ja vaa­ti­muk­sen­ne toi­vei­denne mu­kai­sesti

Saatte kaut­tam­me aina il­mais­ta la­kia­pua ja ha­lu­tes­sanne myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat.