Osit­tai­nen avio­ehto

kaksi ihmistä ja auringonlasku
Timjami Nyyssönen
Timjami
27.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­ehto voi olla mo­nelle avio­pa­rille sopiva tapa jär­jes­tää kes­ki­näi­set omis­tus­suh­teensa avio­lii­ton päät­ty­mi­sen va­ralle. Jos puo­li­soi­den kaik­kea omai­suutta ei ole tar­koi­tus rajata avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle, on osit­tai­nen avio­ehto hyvä vaih­tohto.

Avio­eh­toja on eri­lai­sia. Yksi vaih­toehto on osit­tai­nen avio­ehto, jonka suosio on vii­mei­sen kym­me­nen vuoden vuoden aikana kas­va­nut Suo­messa mer­kit­tä­västi.

Tie­dätkö, mikä osit­tai­nen avio­ehto on ja mitä se tar­koit­taa?

Osit­tai­nen avio­ehto turvaa puo­li­soi­den omai­suutta

Osit­tai­nen avio­ehto on avio­eh­don muoto, joka on ra­jattu kos­ke­maan vain osaa avio-oi­keu­den alai­sesta omai­suu­desta.

Käy­tän­nössä osit­tai­sella avio­eh­dolla avio­puo­li­sot voivat siis rajata tois­tensa avio-oi­keutta hy­vin­kin tar­kasti kos­ke­maan vain tiet­tyä osaa heidän omai­suu­des­taan.

Osit­tai­sessa avio­eh­dossa puo­li­soilla ei siis ole avio­liit­to­lain mu­kaista täyttä avio-oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen, mutta avio-oi­keutta ei ole myös­kään täysin pois­sul­jettu.

Puo­li­soi­den avio-oi­keu­den laa­juus riip­puu täysin osit­tai­sen avio­eh­don eh­doista. Ylei­nen esi­merkki osit­tai­sesta avio­eh­dosta on, että puo­li­sot ra­jaa­vat avio-oi­keu­den kos­ke­maan vain avio­lii­ton aikana ker­ty­nyttä omai­suutta.

Laadi avio­ehto Aa­tok­sessa

 Voit laatia ju­ri­di­sesti pä­te­vän avio­eh­don no­peasti ja edul­li­sesti Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Aa­tok­sessa avio­ehto rää­tä­löi­dään aina toi­vei­denne mu­kai­seksi.

Aloita tästä:

Osit­tai­nen avio­ehto on jous­tava vaih­toehto

Osit­tai­sen avio­eh­don hyödyt liit­ty­vät sen jous­ta­vuu­teen: avio­puo­li­sot voivat sen avulla rajata ha­lua­mansa omai­suu­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Näin heidän ei tar­vitse jakaa tätä omai­suutta puo­li­sonsa kanssa avio­lii­ton päät­tyessä.

Osit­tai­sessa avio­eh­dossa puo­li­soi­den asema on kui­ten­kin tur­va­tumpi kuin avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vassa ns. to­taa­li­sessa avio­eh­dossa. Osit­tai­nen avio­ehto onkin mo­nesti hyvä vä­li­muoto täyden avio-oi­keu­den ja to­taa­li­sen avio­eh­don vä­liltä.

💡 Osit­tai­nen avio­ehto voi olla hyö­dyl­li­nen esi­mer­kiksi sil­loin, kun puo­li­soilla on mer­kit­tä­vää va­ral­li­suutta jo ennen avio­lii­ton al­ka­mista.

Eri­tyi­sesti ennen avio­liit­toa ker­ty­neen vai­keasti myy­tä­vän omai­suu­den ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle voi olla jär­ke­vää. Näin puo­liso voi pyrkiä vält­tä­mään ti­lan­teen, jossa avio­ero joh­taisi täl­lai­sen omai­suu­den pak­ko­myyn­tiin huo­nolla hin­nalla.

Jos olet esi­mer­kiksi yrit­täjä, voi yri­tyk­sen ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle olla tur­val­li­sin vaih­toehto, koska yri­tyk­sen ja­ka­mi­nen osi­tuk­sessa voi tuot­taa suuria vai­keuk­sia.

Myös pe­rin­tönä saa­tu­jen ar­vok­kai­den tai tun­near­voa si­säl­tä­vien omai­suuse­rien, kuten ke­sä­mök­kien, sul­ke­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle voi olla kan­nat­ta­vaa. Eri­tyi­sesti kiin­teis­tö­jen ja­ka­mi­nen puo­li­soi­den kesken ilman kiin­teis­tön myy­mistä voi olla ti­lan­teesta riip­puen hyvin han­ka­laa.

Voiko osit­tai­nen avio­ehto olla yk­si­puo­li­nen?

Pätevä avio­ehto edel­lyt­tää aina mo­lem­pien avio­puo­li­soi­den suos­tu­musta. Osit­tai­nen avio­ehto voi­daan kui­ten­kin laatia kos­ke­maan vain toisen puo­li­son omai­suutta, jos mo­lem­mat puo­li­sot tähän suos­tu­vat.

Osit­tai­nen avio­ehto voi­daan siis laatia vaikka niin, että siinä ra­ja­taan pel­käs­tään toisen puo­li­son pe­rin­tönä saama kiin­teistö avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle.

Täl­löin toi­sella puo­li­soista olisi siis edel­leen täysi avio-oikeus puo­li­sonsa omai­suu­teen, ja avio-oi­keu­den rajaus kos­kisi vain tätä toisen puo­li­son omis­ta­maa kiin­teis­töä.

Vain toista puo­li­soa kos­keva osit­tai­nen avio­ehto voi tuntua jär­ke­vältä esi­mer­kiksi ti­lan­teessa, jossa toi­sella puo­li­solla on huo­mat­ta­vasti enem­män va­ral­li­suutta avio­lii­ton al­kaessa.

To­taa­li­nen avio­ehto sulkee avio-oi­keu­den ko­ko­naan

Toisin kuin osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus, to­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus sulkee puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois ko­ko­naan.

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen etu ver­rat­tuna osit­tai­seen avio­eh­to­so­pi­muk­seen on ai­na­kin sen yk­sin­ker­tai­suus ja sel­keys: to­taa­li­sessa avio­eh­to­so­pi­muk­sessa ei tar­vitse huo­leh­tia tiet­ty­jen omai­suuse­rien yk­si­löin­nistä, koska puo­li­sot ovat pois­ta­neet avio-oi­keu­den ko­ko­naan.

Jos avio­puo­li­sot ovat va­lin­neet to­taa­li­sen avio­eh­don, avio­ero­ti­lan­teessa ei siis yleensä tar­vitse tul­kita avio­eh­to­so­pi­musta.

Mikäli puo­li­sot ha­lua­vat sen sijaan rajata avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle vain tietyn osan omai­suu­des­taan, on en­si­si­jai­sen tär­keää, että tämä omai­suus on yk­si­löity riit­tä­vällä tark­kuu­della avio­eh­to­so­pi­muk­sessa.

Jos puo­li­son tar­koi­tuk­sena on esi­mer­kiksi rajata avio­ehto kos­ke­maan vain hänen pe­rin­tönä saa­maansa ke­sä­mök­kiä, olisi avio­eh­dossa hyvä tar­ken­taa, kos­keeko avio­ehto myös ke­sä­mö­kin sijaan tul­lutta omai­suutta.

Näin voi­daan vält­tää tul­kin­nal­li­set eri­mie­li­syy­det siitä, kos­keeko avio­ehto myös sitä va­ral­li­suutta, joka esi­mer­kiksi ke­sä­mö­kin myyn­nistä on myö­hem­min saatu.

💡 Vinkki: Osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus voi olla hyvä vaih­toehto to­taa­li­selle avio­eh­dolle sil­loin, kun puo­li­sot ha­lua­vat jakaa ai­na­kin osan omai­suu­des­taan avio­lii­ton päät­tyessä. Osit­tai­sen avio­eh­don laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin tark­kuutta, ja so­pi­muk­sen tar­kem­paan si­säl­töön kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota.

osittainen avioehto.jpg

Muista nou­dat­taa avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­sia

Vaikka osit­tai­nen avio­ehto saa­te­taan­kin miel­tää omaksi eril­li­seksi avio­eh­to­la­jik­seen, ju­ri­di­sesti osit­taista avio­eh­toa ei ero­tella muista avio­eh­doista.

Tämä tar­koit­taa sitä, että osit­tai­sen avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­set ovat samat kuin muis­sa­kin avio­eh­doissa. Osit­tai­nen avio­ehto tulee siis laatia lain mu­kai­sella ta­valla ol­lak­seen pätevä.

Osit­tai­sen avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­set ovat siis seu­raa­van­lai­set:

  • Avio­eh­to­so­pi­mus pitää laatia kir­jal­li­sesti ja sen pitää olla päi­vätty.
  • Mo­lem­pien puo­li­soi­den pitää al­le­kir­joit­taa osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus.
  • Kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee to­dis­taa avio­eh­to­so­pi­mus oi­keaksi.

Avio­eh­to­so­pi­mus on jä­tet­tävä re­kis­te­röi­tä­väksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle tai Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­ras­tolle.

⚠️ Il­moi­tuk­sen avio­eh­don re­kis­te­röin­nistä voi tehdä puo­liso tai kih­la­kump­pani. Il­moi­tuk­sen liit­teenä on oltava al­ku­pe­räi­nen avio­eh­to­so­pi­mus.

Lue lisää: Avio­eh­don re­kis­te­röinti - näin teet sen oikein

Huo­mioi­kaa eri­tyi­sesti avio­eh­don to­dis­ta­mis­vaa­ti­mus

Puo­li­soi­den tulee nou­dat­taa kaik­kia avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­sia, jotta avio­ehto olisi pätevä. Avio­eh­don to­dis­ta­mis­vaa­ti­muk­seen tulee oi­keus­käy­tän­nön va­lossa kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota.

Avio­eh­don to­dis­ta­jien tulee olla es­teet­tö­miä, ja heidän tulee to­dis­taa, että puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tuk­set ovat:

  • Aitoja
  • Va­paa­eh­toi­sesti an­net­tuja
  • Lo­pul­lista si­tou­tu­mis­tah­toa osoit­ta­via.

Tämä edel­lyt­tää läh­tö­koh­tai­sesti, että mo­lem­mat to­dis­ta­jat ovat läsnä, kun mo­lem­mat puo­li­soista al­le­kir­joit­ta­vat avio­eh­to­so­pi­muk­sen.

Tie­sitkö tämän?

Kor­keim­man oi­keu­den ta­pauk­sessa KKO 2021:28 kor­kein oikeus piti avio­eh­toa pä­te­mät­tö­mänä, koska es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat eivät olleet läsnä to­dis­ta­massa toisen puo­li­son al­le­kir­joi­tusta. Ta­pauk­sessa avio­eh­don to­dis­ta­jat olivat to­dis­ta­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen vasta sen jäl­keen, kun toinen puo­li­soista oli jo al­le­kir­joit­ta­nut avio­eh­to­so­pi­muk­sen.

Valmis avio­ehto 15 mi­nuu­tissa Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun avulla voit laatia ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja yk­si­löl­li­sesti rää­tä­löi­dyn avio­eh­don vain muu­ta­massa het­kessä.

Pal­ve­lumme kar­toit­taa elä­män­ti­lan­netta ja laatii teille eh­do­tuk­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sesta toi­vei­denne pe­rus­teella. Pal­ve­lussa voitte muo­ka­ta omai­suus­la­je­ja tai ehtoja ha­lua­mal­lan­ne ta­val­la.

Avio­ehto Aa­tok­sen pal­ve­lussa on:

  • Edul­li­nen - si­säl­tyy Aatos Huo­le­ton -ti­lauk­seen
  • Nopea - asia­kirja on valmis jopa 15 mi­nuu­tissa
  • Helppo - tar­vit­taessa ju­ris­tim­me aut­ta­vat teitä chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä il­mai­seksi

Hoida avio­ehto kun­toon Aa­tok­sessa!