Osit­tai­nen avio­eh­to

kaksi ihmistä ja auringonlasku
Timjami Nyyssönen
Timjami
27.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­to voi olla mo­nel­le avio­pa­ril­le sopiva tapa jär­jes­tää kes­ki­näi­set omis­tus­suh­teen­sa avio­lii­ton päät­ty­mi­sen va­ral­le. Jos puo­li­soi­den kaik­kea omai­suut­ta ei ole tar­koi­tus rajata avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le, on osit­tai­nen avio­eh­to hyvä vaih­toh­to.

Avio­eh­to­ja on eri­lai­sia. Yksi vaih­toeh­to on osit­tai­nen avio­eh­to, jonka suosio on vii­mei­sen kym­me­nen vuoden vuoden aikana kas­va­nut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­ti. 

Tie­dät­kö, mikä osit­tai­nen avio­eh­to on ja mitä se tar­koit­taa? 

Osit­tai­nen avio­eh­to turvaa puo­li­soi­den omai­suut­ta

Osit­tai­nen avio­eh­to on avio­eh­don muoto, joka on ra­jat­tu kos­ke­maan vain osaa avio-oi­keu­den alai­ses­ta omai­suu­des­ta.

Käy­tän­nös­sä osit­tai­sel­la avio­eh­dol­la avio­puo­li­sot voivat siis rajata tois­ten­sa avio-oi­keut­ta hy­vin­kin tar­kas­ti kos­ke­maan vain tiet­tyä osaa heidän omai­suu­des­taan.

Osit­tai­ses­sa avio­eh­dos­sa puo­li­soil­la ei siis ole avio­liit­to­lain mu­kais­ta täyttä avio-oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen, mutta avio-oi­keut­ta ei ole myös­kään täysin pois­sul­jet­tu.

Puo­li­soi­den avio-oi­keu­den laa­juus riip­puu täysin osit­tai­sen avio­eh­don eh­dois­ta. Ylei­nen esi­merk­ki osit­tai­ses­ta avio­eh­dos­ta on, että puo­li­sot ra­jaa­vat avio-oi­keu­den kos­ke­maan vain avio­lii­ton aikana ker­ty­nyt­tä omai­suut­ta.

Osit­tai­nen avio­eh­to on jous­ta­va vaih­toeh­to

Osit­tai­sen avio­eh­don hyödyt liit­ty­vät sen jous­ta­vuu­teen: avio­puo­li­sot voivat sen avulla rajata ha­lua­man­sa omai­suu­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Näin heidän ei tar­vit­se jakaa tätä omai­suut­ta puo­li­son­sa kanssa avio­lii­ton päät­tyes­sä.

Osit­tai­ses­sa avio­eh­dos­sa puo­li­soi­den asema on kui­ten­kin tur­va­tum­pi kuin avio-oi­keu­den täysin pois­sul­ke­vas­sa ns. to­taa­li­ses­sa avio­eh­dos­sa. Osit­tai­nen avio­eh­to onkin mo­nes­ti hyvä vä­li­muo­to täyden avio-oi­keu­den ja to­taa­li­sen avio­eh­don vä­lil­tä.

💡 Osit­tai­nen avio­eh­to voi olla hyö­dyl­li­nen esi­mer­kik­si sil­loin, kun puo­li­soil­la on mer­kit­tä­vää va­ral­li­suut­ta jo ennen avio­lii­ton al­ka­mis­ta.

Eri­tyi­ses­ti ennen avio­liit­toa ker­ty­neen vai­keas­ti myy­tä­vän omai­suu­den ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le voi olla jär­ke­vää. Näin puo­li­so voi pyrkiä vält­tä­mään ti­lan­teen, jossa avio­ero joh­tai­si täl­lai­sen omai­suu­den pak­ko­myyn­tiin huo­nol­la hin­nal­la.

Jos olet esi­mer­kik­si yrit­tä­jä, voi yri­tyk­sen ra­jaa­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le olla tur­val­li­sin vaih­toeh­to, koska yri­tyk­sen ja­ka­mi­nen osi­tuk­ses­sa voi tuot­taa suuria vai­keuk­sia.

Myös pe­rin­tö­nä saa­tu­jen ar­vok­kai­den tai tun­near­voa si­säl­tä­vien omai­suuse­rien, kuten ke­sä­mök­kien, sul­ke­mi­nen avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le voi olla kan­nat­ta­vaa. Eri­tyi­ses­ti kiin­teis­tö­jen ja­ka­mi­nen puo­li­soi­den kesken ilman kiin­teis­tön myy­mis­tä voi olla ti­lan­tees­ta riip­puen hyvin han­ka­laa.

👉 Vinkki: Voit hoitaa avio­eh­don no­peas­ti ja edul­li­ses­ti Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Aa­tok­ses­sa avio­eh­to rää­tä­löi­dään aina toi­vei­den­ne mu­kai­sek­si. 

Aloita tästä:

Voiko osit­tai­nen avio­eh­to olla yk­si­puo­li­nen?

Pätevä avio­eh­to edel­lyt­tää aina mo­lem­pien avio­puo­li­soi­den suos­tu­mus­ta. Osit­tai­nen avio­eh­to voi­daan kui­ten­kin laatia kos­ke­maan vain toisen puo­li­son omai­suut­ta, jos mo­lem­mat puo­li­sot tähän suos­tu­vat.

Osit­tai­nen avio­eh­to voi­daan siis laatia vaikka niin, että siinä ra­ja­taan pel­käs­tään toisen puo­li­son pe­rin­tö­nä saama kiin­teis­tö avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

Täl­löin toi­sel­la puo­li­sois­ta olisi siis edel­leen täysi avio-oikeus puo­li­son­sa omai­suu­teen, ja avio-oi­keu­den rajaus kos­ki­si vain tätä toisen puo­li­son omis­ta­maa kiin­teis­töä.

Vain toista puo­li­soa kos­ke­va osit­tai­nen avio­eh­to voi tuntua jär­ke­väl­tä esi­mer­kik­si ti­lan­tees­sa, jossa toi­sel­la puo­li­sol­la on huo­mat­ta­vas­ti enem­män va­ral­li­suut­ta avio­lii­ton al­kaes­sa.

To­taa­li­nen avio­eh­to sulkee avio-oi­keu­den koko­naan

Toisin kuin osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus, to­taa­li­nen avio­eh­to­so­pi­mus sulkee puo­li­soi­den avio-oi­keu­den pois koko­naan. 

To­taa­li­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen etu ver­rat­tu­na osit­tai­seen avio­eh­to­so­pi­muk­seen on ai­na­kin sen yk­sin­ker­tai­suus ja sel­keys: to­taa­li­ses­sa avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa ei tar­vit­se huo­leh­tia tiet­ty­jen omai­suuse­rien yk­si­löin­nis­tä, koska puo­li­sot ovat pois­ta­neet avio-oi­keu­den koko­naan.

Jos avio­puo­li­sot ovat va­lin­neet to­taa­li­sen avio­eh­don, avio­ero­ti­lan­tees­sa ei siis yleen­sä tar­vit­se tul­ki­ta avio­eh­to­so­pi­mus­ta. 

Mikäli puo­li­sot ha­lua­vat sen sijaan rajata avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le vain tietyn osan omai­suu­des­taan, on en­sisi­jai­sen tär­ke­ää, että tämä omai­suus on yk­si­löi­ty riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa.

Jos puo­li­son tar­koi­tuk­se­na on esi­mer­kik­si rajata avio­eh­to kos­ke­maan vain hänen pe­rin­tö­nä saa­maan­sa ke­sä­mök­kiä, olisi avio­eh­dos­sa hyvä tar­ken­taa, kos­kee­ko avio­eh­to myös ke­sä­mö­kin sijaan tul­lut­ta omai­suut­ta.

Näin voi­daan vält­tää tul­kin­nal­li­set eri­mie­li­syy­det siitä, kos­kee­ko avio­eh­to myös sitä va­ral­li­suut­ta, joka esi­mer­kik­si ke­sä­mö­kin myyn­nis­tä on myö­hem­min saatu.

💡 Osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus voi siis olla hyvä vaih­toeh­to to­taa­li­sel­le avio­eh­dol­le sil­loin, kun puo­li­sot ha­lua­vat jakaa ai­na­kin osan omai­suu­des­taan avio­lii­ton päät­tyes­sä. Osit­tai­sen avio­eh­don laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin tark­kuut­ta, ja so­pi­muk­sen tar­kem­paan si­säl­töön kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta.

Muista nou­dat­taa avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­sia

Vaikka osit­tai­nen avio­eh­to saa­te­taan­kin miel­tää omaksi eril­li­sek­si avio­eh­to­la­jik­seen, ju­ri­di­ses­ti osit­tais­ta avio­eh­toa ei ero­tel­la muista avio­eh­dois­ta.

Tämä tar­koit­taa sitä, että osit­tai­sen avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­set ovat samat kuin muis­sa­kin avio­eh­dois­sa. Osit­tai­nen avio­eh­to tulee siis laatia lain mu­kai­sel­la ta­val­la ol­lak­seen pätevä.

Osit­tai­sen avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­set ovat siis seu­raa­van­lai­set:

  • Avio­eh­to­so­pi­mus pitää laatia kir­jal­li­ses­ti ja sen pitää olla päi­vät­ty.
  • Mo­lem­pien puo­li­soi­den pitää al­le­kir­joit­taa osit­tai­nen avio­eh­to­so­pi­mus.
  • Kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee to­dis­taa avio­eh­to­so­pi­mus oi­keak­si.

Avio­eh­to­so­pi­mus on jä­tet­tä­vä re­kis­te­röi­tä­väk­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le tai Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­ras­tol­le.

⚠️Il­moi­tuk­sen avio­eh­don re­kis­te­röin­nis­tä voi tehdä puo­li­so tai kih­la­kump­pa­ni. Il­moi­tuk­sen liit­tee­nä on oltava al­ku­pe­räi­nen avio­eh­to­so­pi­mus.

Lue lisää: Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti - näin teet sen oikein

Huo­mioi­kaa eri­tyi­ses­ti avio­eh­don to­dis­ta­mis­vaa­ti­mus

Puo­li­soi­den tulee nou­dat­taa kaik­kia avio­eh­don muo­to­vaa­ti­muk­sia, jotta avio­eh­to olisi pätevä. Avio­eh­don to­dis­ta­mis­vaa­ti­muk­seen tulee oi­keus­käy­tän­nön va­los­sa kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta.

Avio­eh­don to­dis­ta­jien tulee olla es­teet­tö­miä, ja heidän tulee to­dis­taa, että puo­li­soi­den al­le­kir­joi­tuk­set ovat:

  • Aitoja
  • Va­paa­eh­toi­ses­ti an­net­tu­ja
  • Lo­pul­lis­ta si­tou­tu­mis­tah­toa osoit­ta­via.

Tämä edel­lyt­tää läh­tö­koh­tai­ses­ti, että mo­lem­mat to­dis­ta­jat ovat läsnä, kun mo­lem­mat puo­li­sois­ta al­le­kir­joit­ta­vat avio­eh­to­so­pi­muk­sen.

Kor­keim­man oi­keu­den ta­pauk­ses­sa KKO 2021:28 kor­kein oikeus ni­mit­täin piti avio­eh­toa pä­te­mät­tö­mä­nä, koska es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat eivät olleet läsnä to­dis­ta­mas­sa toisen puo­li­son al­le­kir­joi­tus­ta. 

Ta­pauk­ses­sa avio­eh­don to­dis­ta­jat olivat to­dis­ta­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen vasta sen jäl­keen, kun toinen puo­li­sois­ta oli jo al­le­kir­joit­ta­nut avio­eh­to­so­pi­muk­sen. 

⚠️­Kos­ka avio­eh­don to­dis­ta­jat eivät olleet to­dis­ta­neet toisen puo­li­son al­le­kir­joi­tus­ta, avio­eh­to kat­sot­tiin pä­te­mät­tö­mäk­si muo­to­vir­heen vuoksi. Näin sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että puo­li­son tie­det­tiin oma­kä­ti­ses­ti ja va­paa­eh­toi­ses­ti al­le­kir­joit­ta­neen avio­eh­to­so­pi­muk­sen. 

Valmis avio­eh­to 15 mi­nuu­tis­sa Aa­tok­ses­sa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun avulla voit laatia ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja yk­si­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­dyn avio­eh­don vain muu­ta­mas­sa het­kes­sä. 

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa elä­män­ti­lan­net­ta ja laatii teille eh­do­tuk­sen avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta toi­vei­den­ne pe­rus­teel­la. Pal­ve­lus­sa voitte muo­ka­ta omai­suus­la­je­ja tai ehtoja ha­lua­mal­lan­ne ta­val­la. 

Avio­eh­to Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa on: 

  • Edul­li­nen - vain 89 euroa
  • Nopea - asia­kir­ja on valmis jopa 15 mi­nuu­tis­sa
  • Helppo - tar­vit­taes­sa ju­ris­tim­me aut­ta­vat teitä chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä il­mai­sek­si

Hoida avio­eh­to kun­toon Aa­tok­ses­sa!