Toisen omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen

Polkupyörä vasten keltaista seinää.
Aatos-Nea
Nea
11.12.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Laissa ei ole mää­rätty vel­vol­li­suu­desta säi­lyt­tää toisen hen­ki­lön omis­ta­maa omai­suutta. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koita sitä, että omai­suutta saisi hä­vit­tää tai va­hin­goit­taa. Lain tur­vaama omai­suu­den suoja ra­joit­taa toisen omai­suu­den kä­sit­te­lyä.

Va­hin­gon­teko on Suo­messa ri­kos­lailla kiel­let­tyä. Lain mukaan toisen omai­suutta ei voi tuhota tai hä­vit­tää.

Jos toisen omai­suutta ei halua enää säi­lyt­tää, on suo­si­tel­ta­vaa ottaa yh­teyttä ta­va­ran omis­ta­jaan. Hä­nelle tulisi il­moit­taa, että tavara on nou­det­tava esi­mer­kiksi tiet­tyyn päi­vä­mää­rään men­nessä.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi pää­sään­nöt toisen omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­sestä eri­lais­ten esi­merk­kien avulla.

Henkilö, jolla reppu kädessä.

Esi­merkki 1 - En­ti­sen puo­li­son omai­suus

Hen­ki­löt A ja B ovat ai­em­min olleet avio­lii­tossa kes­ke­nään. He ovat sit­tem­min eron­neet. A on lu­nas­ta­nut heidän yh­tei­sen asun­tonsa it­sel­leen ja B on muut­ta­nut pois. B:n omai­suutta on jäänyt asun­toon ja A ha­luaisi, että ta­va­rat nou­de­taan pois.

Lain mukaan A:lla ei ole vel­vol­li­suutta säi­lyt­tää B:n omai­suutta hänen puo­les­taan. Hän ei kui­ten­kaan voi mää­rätä toisen omai­suu­desta, eikä siten voi esi­mer­kiksi va­paasti antaa tai myydä sitä eteen­päin.

Ti­lan­teessa A:n on suo­si­tel­ta­vaa toimia seu­raa­vasti:

  1. Il­moit­taa B:lle, että hänen ta­va­roi­taan on vielä asun­nossa. 
  2. Pyytää B:tä nou­ta­maan ta­va­ransa. Asiasta kan­nat­taa il­moit­taa to­dis­teel­li­sesti eli esi­mer­kiksi teks­ti­vies­tillä. 
  3. Pysyä tyy­nenä, vaikka B ei pyyn­nöistä huo­li­matta nou­taisi omai­suut­taan tai vas­taisi yh­tey­den­ot­toi­hin.

Omai­suu­den suoja on pe­rus­tus­lailla tur­vattu oikeus. Tämä tar­koit­taa sitä, että B:n oikeus omaan omai­suu­teensa on ti­lan­teessa etusi­jalla mah­dol­li­sesta kes­kus­te­lu­yh­tey­den kat­kea­mi­sesta huo­li­matta.

Avio­eron jäl­keen suo­ri­te­taan joko omai­suu­den erot­telu tai omai­suu­den ositus. Tämä riip­puu siitä, onko puo­li­soilla ollut avio­eh­toa. Omai­suu­den ja­ka­mi­sen yh­tey­dessä on hyvä käydä läpi myös käy­tän­nön asiat. Eli miten ja missä ai­ka­tau­lussa omai­suu­det jae­taan niiden oi­keille omis­ta­jil­leen.

Laadi pätevä avio­ehto Aa­tok­sessa

Ko­keile avio­eh­don te­ke­mistä il­mai­seksi klik­kaa­malla “Aloita”.

Taloyhtiö-tavaran säilyttäminen.jpg

Esi­merkki 2 - Omai­suus ta­lo­yh­tiön ti­loissa

Ker­ros­ta­lo­yh­tiön pyö­rä­kel­la­riin on ajan saa­tossa ker­ty­nyt ta­va­raa. Asuk­kaat säi­lyt­tä­vät siellä pyö­rien li­säksi myös muuta omai­suutta, kuten ur­hei­lu­vä­li­neitä. Ta­va­roita säi­ly­te­tään myös muun muassa rap­pu­käy­tä­vässä. Ta­lo­yh­tiö päät­tää hä­vit­tää sen ti­loissa pyö­ri­vät yli­mää­räi­set ta­va­rat.

Asuin­ra­ken­nuk­sessa si­jait­se­vat ylei­set tilat kuu­lu­vat ta­lo­yh­tiölle. Ylei­siin ti­loi­hin kuu­lu­vat usein esi­mer­kiksi rap­pu­käy­tä­vät, kel­la­rit ja ker­ho­huo­neet. Ta­lo­yh­tiöllä on oikeus päät­tää, miten yh­tei­sissä ti­loissa toi­mi­taan.

Se ei kui­ten­kaan voi au­to­maat­ti­sesti ottaa ta­va­raa yh­tei­sistä ti­loista hal­tuun tai hä­vit­tää sitä.  Asuk­kailla on pe­rus­tus­lailla tur­vattu oikeus omaan omai­suu­teensa.

Ta­lo­yh­tiöllä on vel­vol­li­suus il­moit­taa asuk­kaille ai­keista yh­teis­ten ti­lo­jen siis­ti­mi­seen tur­hasta ta­va­rasta. Jos ta­lo­yh­tiön tar­koi­tuk­sena on esi­mer­kiksi viedä yli­mää­räi­set pol­ku­pyö­rät pois, on asuk­kaille il­moi­tet­tava tästä.

Asun­toi­hin jaet­ta­vassa il­moi­tuk­sessa olisi hyvä tulla ilmi seu­raa­vat asiat:

  1. Mai­ninta siitä, että yli­mää­räi­set pyörät ai­o­taan viedä pois
  2. Sel­keät ohjeet oman pyörän mer­kit­se­mi­seksi
  3. Mää­rä­päivä, johon men­nessä il­moi­tuk­seen on rea­goi­tava

Asuk­kaille on an­net­tava riit­tä­västi aikaa rea­goida il­moi­tuk­seen. Koh­tuul­li­sena aikana voi­daan ylei­sen käy­tän­nön mukaan pitää vä­hin­tään kahta viik­koa.

Mää­rä­päi­vän um­peu­dut­tua ta­lo­yh­tiö ottaa yli­mää­räi­set pyörät yleensä ti­la­päis­säi­löön, josta ne on mah­dol­lista vielä saada ta­kai­sin. Koh­tuul­li­sen ajan jäl­keen tavara voi­daan todeta hy­lä­tyksi, jol­loin omis­tusoi­keu­den kat­so­taan siir­ty­vän ta­lo­yh­tiölle.

Hal­tuun otetut ta­va­rat lis­ta­taan, jotta asiaa on tar­vit­taessa mah­dol­lista sel­vi­tellä vielä jäl­ki­kä­teen.

💡 Vinkki: ta­lo­yh­tiöllä on vel­vol­li­suus huo­leh­tia asuin­ra­ken­nuk­sen tur­val­li­suu­desta. Esi­mer­kiksi rap­pu­käy­tä­villä tai muilla kul­ku­rei­teillä ei saisi säi­lyt­tää ta­va­raa ol­len­kaan. Ta­lo­yh­tiö voi ottaa käy­tä­villä säi­ly­tet­tä­vät ta­va­rat hal­tuunsa esi­mer­kiksi ti­la­päis­säi­ly­tyk­seen. Ta­va­ran omis­ta­jalla on mah­dol­li­suus saada tavara sieltä ta­kai­sin.

Henkilö istumassa ikkunalla, vesistö taustalla.

Esi­merkki 3 - Omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen van­keu­den aikana

Hen­kilö X on te­ke­mänsä ri­kok­sen joh­dosta saanut van­keus­ran­gais­tuk­sen. Ran­gais­tuk­sen kesto on kaksi vuotta eh­do­tonta van­keutta. X joutuu siis suo­rit­ta­maan ran­gais­tuk­sensa van­ki­lassa.  Hän saapuu van­ki­laan tu­lo­tar­kas­tuk­seen, jossa tar­kas­te­taan muun muassa hänen hen­ki­löl­li­syy­tensä, sekä luet­te­loi­daan hänen hen­ki­lö­koh­tai­set ta­va­ransa.

Vanki saa lain mukaan pitää hal­lus­saan koh­tuul­li­sen määrän hen­ki­lö­koh­tai­sia ta­va­roita. Muu omai­suus on jä­tet­tävä van­ki­lan ul­ko­puo­lelle. Täs­sä­kin ta­pauk­sessa X:llä on edel­leen oikeus omaan omai­suu­teensa. Omai­suus, joka X:llä on van­ki­laan tul­les­saan, voi­daan lain mukaan säi­lyt­tää va­paaksi pää­se­mi­seen asti, jos se on van­ki­lan säi­ly­tys­ti­lat huo­mioon ottaen mah­dol­lista.

Jos säi­lyt­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lista, tulisi omai­suus lä­het­tää X:n osoit­ta­maan paik­kaan säi­ly­tet­tä­väksi. Paikka voisi olla esi­mer­kiksi X:n oma koti.

Kun X saapuu van­ki­laan, tulee hänen omai­suu­des­taan tehdä omai­suus­luet­telo. Luet­te­loon mer­ki­tään se omai­suus, jota hä­nellä on mukana. X al­le­kir­joit­taa omai­suus­luet­te­lon ja van­kila säi­lyt­tää hänen omai­suut­taan siihen saakka, kunnes ran­gais­tus on suo­ri­tettu.

Va­pau­tu­mi­sen jäl­keen pa­lau­te­taan omai­suus­luet­te­lon mu­kai­set ta­va­rat ta­kai­sin oi­kealla omis­ta­jalle. Jos van­ki­laan unoh­tuu jokin tavara, tulee se lä­het­tää va­pau­tu­neelle ta­kai­sin. Van­ki­lalla on kui­ten­kin vain kolmen kuu­kau­den vel­vol­li­suus pitää unoh­tu­nutta omai­suutta hal­lus­saan. Jos omis­ta­jaa ei ta­voi­teta, voi­daan omai­suus hä­vit­tää kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua va­pau­tu­mi­sesta.

Ko­keile avio­eh­don te­ke­mistä il­mai­seksi

Avio­eh­don te­ke­mi­nen on help­poa Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Pal­velu kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­teesi ja luo sen jäl­keen val­miin asia­kir­jan, jonka voit ladata maksun jäl­keen.

Tie­sitkö, että myös pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­taa tehdä avio­ehto? Avio­eh­dolla voit suo­jata omia sääs­tö­jäsi ja myös avio­lii­ton aikana ke­rät­tyä omai­suutta.

Avio­eh­toja on myös eri­lai­sia. Osit­tai­nen avio­ehto on yksi suo­sittu vaih­toehto.