Mikä on ylei­sin avio­eh­to?

Pariskunta makaa sängyllä ja katsoo kannettavaa tietokonetta
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
26.7.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Aa­tok­sen ti­las­to­jen mukaan ylei­sin avio­eh­to teh­dään vain avio­eron va­ral­le. Moni kui­ten­kin haluaa laatia avio­eh­don pa­ran­ta­maan lesken asemaa siltä va­ral­ta, että avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­eh­toa ei enää miel­le­tä epä­luot­ta­mus­lausee­na omaa puo­li­soa koh­taan, vaan pi­kem­min­kin va­kuu­tuk­se­na pahan päivän va­ral­le. 

Moni saat­taa aja­tel­la, että vain va­rak­kaat ih­mi­set te­ke­vät avio­eh­don men­nes­sään nai­mi­siin. Tämä ei kui­ten­kaan pidä paik­kan­sa. Vain noin puo­lel­la (52 %) Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa avio­eh­don teh­neis­tä on suuret va­ral­li­suuse­rot. Kui­ten­kin noin 40 % avio­puo­li­sois­ta kertoo va­ral­li­suu­den olevan sa­man­suu­rui­sia.

Tar­kas­te­lim­me Aa­tok­ses­sa teh­ty­jä ylei­sim­piä avio­eh­to­ja. Tiedot pe­rus­tu­vat noin 1 500:aan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa vuo­sien 2020-2022 aikana teh­tyi­hin avio­eh­tosopimuksiin. Tiedot on ke­rät­ty ke­sä­kuus­sa 2022.

💡 Tie­sit­kö, että avio­eh­don hyödyt ovat usein pa­rem­mat kuin tes­ta­men­tin, mikäli avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan?

Diagrammi kertoo, että avioehto useimmiten voimassa vain avioerossa.

Ylei­sin avio­eh­to koskee vain avio­eroa

Aa­tok­sen ti­las­to­jen mukaan ylei­sin avio­eh­to teh­dään vain avio­eron va­ral­ta. Noin 51 % haluaa mää­ri­tel­lä tar­kem­min avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen eri­tyi­ses­ti ti­lan­tees­sa, jossa avio­liit­to päät­tyy avio­eroon.

Jos avio­lii­to päät­tyy kuo­le­maan, vain­ajan pe­ri­mi­nen menee täl­löin pe­rin­tö­kaa­ren mukaan. Eli jos vai­na­jal­la on lapsia, pe­ri­vät he omai­suu­den. Mikäli vai­na­jal­la ei ole lapsia, perii avio­les­ki puo­li­son­sa.

Avio­eh­to on toi­sek­si ylei­sim­min voi­mas­sa avio­eron sekä kuo­le­man va­ral­ta (48 %). Tässä ta­pauk­ses­sa puo­li­soi­den omai­suus on sul­jet­tu avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le kai­kis­sa ti­lan­teis­sa – eli kum­pi­kin puo­li­sois­ta pitää aina oman omai­suu­ten­sa.

Lesken aseman tur­vaa­mi­nen yleis­tä avio­eh­dos­sa

Avio­ehtosopimuksen avio­eron va­ral­ta te­ke­vät parit ha­lua­vat kui­ten­kin usein tur­va­ta eloon­jää­neen puo­li­son aseman, jos avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan. Avio­eh­toon voi lisätä ehdon, joka koskee lesken asemaa, mikäli avio­eh­to päät­tyy kuo­le­maan.

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa noin 60 % te­kee­ ylei­sim­min niin kutsun ro­mant­ti­sen avio­eh­don, jossa pa­ris­kun­ta pitää oman omai­suu­ten­sa avio­eros­sa, mutta kuo­le­man sat­tues­sa lesken asema tur­va­taan.

Avio­eh­don suu­rim­mat hyödyt kuo­le­mas­sa:

 • ve­ro­va­paus
 • mah­dol­li­suus suu­rem­paan ta­sin­koon

Lesken on mah­dol­lis­ta saada puolet vain­ajan omai­suu­des­ta ve­ro­va­paa­na ta­sin­ko­na, vaikka leski olisi va­rak­kaam­pi.

Avio­eh­to tulee myös kuo­le­mas­sa ensin voi­maan: osi­tuk­sen pe­rus­teel­la mää­räy­tyy, kuinka paljon pe­rin­töä tulee yli­pää­tään jaet­ta­vak­si. Näin avio­eh­dol­la on mah­dol­li­suus myös pie­nen­tää rin­ta­pe­ril­li­sil­le kuu­lu­vaa la­kio­saa

💡 Avio­eh­don avulla saa­ta­va hyöty on huo­mat­ta­va, sillä leski saa käy­tän­nös­sä suu­rem­man osan vain­ajan omai­suu­des­ta ja hyötyy myös ve­ro­va­pau­des­ta. Avio­eh­don hyöty on siis suu­rem­pi kuin tes­ta­men­tin.

Ha­luat­ko tur­va­ta puo­li­so­si aseman, mikäli avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan?

Ko­kei­le avio­eh­don te­ke­mis­tä il­mai­sek­si alta.

Kiin­teis­töt ja asunto-osak­keet sul­je­taan ylei­sem­min pois avio­eh­dol­la

Lähes kaikki Aa­tok­ses­sa avio­eh­don te­ke­vät avio­pa­rit (93 %) ha­lua­vat, että avio­eh­to koskee ennen avio­liit­toa ja sen aikana han­kit­tua omai­suut­ta.

Noin 12 % avio­eh­don te­ke­vis­tä pa­reis­ta haluaa kui­ten­kin eri­tel­lä tar­kem­min omai­suut­ta, joka sul­je­taan avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le – sen sijaan, että avio­eh­to kos­ki­si kaik­kea omai­suut­ta.

Suo­si­tuim­pia yk­sit­täi­siä avio­eh­dol­la sul­jet­ta­via omai­suuk­sia ovat mm.:

 1. kiin­teis­töt ja asunto-osak­keet (29 %)
 2. ajo­neu­vot (18 %)
 3. ar­vo­pa­pe­rit (16 %).

Li­säk­si peräti vii­des­osa (20 %) eri­tel­tä­vis­tä omai­suuk­sis­ta va­li­taan itse. Puo­li­sot saat­ta­vat haluta sulkea avio­eh­dol­la esi­mer­kik­si design-esi­nei­tä, ar­vo­tau­lu­ja, suvun ke­sä­mö­kin tai pur­je­ve­neen.

Lue lisää: Näin otat avio­eh­don te­ke­mi­sen pu­heek­si kump­pa­ni­si kanssa

Avio­eh­don voi rää­tä­löi­dä oman ti­lan­teen mukaan

Avio­eh­don voi laatia mo­nel­la eri ta­val­la riip­puen pa­ris­kun­nan omista toi­veis­ta.

Avio­eh­to voi olla:

 1. täysin pois­sul­ke­va
 2. osit­tain pois­sul­ke­va
 3. vain toista os­a­puol­ta kos­ke­va

1) Täysin pois­sul­ke­va avio­eh­to tar­koit­taa sitä, että pa­ris­kun­ta pitää oman omai­suu­ten­sa avio­eron sat­tues­sa eikä kum­man­kaan tar­vit­se luo­vut­taa omai­suut­taan ex-puo­li­sol­le. Täysin pois­sul­ke­vaa avio­eh­to­so­pi­mus­ta kut­su­taan myös to­taa­li­sek­si avio­eh­to­so­pi­muk­sek­si. 

2) Osit­tain pois­sul­ke­va avio­eh­to tar­koit­taa puo­les­taan sitä, että jotain tiet­tyä omai­suut­ta on pää­tet­ty jättää avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Täl­lai­nen omai­suus voi olla esi­mer­kik­si suvun ke­sä­mök­ki, si­joi­tusa­sun­to tai lem­mik­kie­läin. Täl­lais­ta avio­eh­toa kut­su­taan osit­tai­sek­si avio­eh­to­so­pi­muk­sek­si.

3) Vain toista os­a­puol­ta kos­ke­va avio­eh­to on myös mah­dol­lis­ta laatia. Sil­loin vain toisen hen­ki­lön omai­suut­ta sul­je­taan avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le.

Lue lisää: avio­eh­to ja pe­rin­tö.

Kissan omistajuuden voi lisätä avioehtoon

Tie­sit­kö, että avio­eh­toon voi lisätä lem­mik­kie­läi­men?

Suo­ma­lai­sil­la on yhä useam­min lem­mik­kie­läi­miä, mutta harva lisää lem­mi­kin avio­eh­toon. 

Ti­las­to­kes­kuk­sen vuoden 2016 arvion mukaan Suo­mes­sa on noin 700 000 koiraa ja 590 000 kissaa. Ken­nel­liit­to re­kis­te­röi peräti 49 000 kpl uusia koiria vuonna 2022.

Avio­eh­toon voi lisätä mai­nin­nan siitä, että kuka omis­taa lem­mik­kie­läi­men ja kenen luona eläin asuu, mikäli avio­liit­to päät­tyy eroon. Avio­eron koit­taes­sa lem­mik­kie­läi­men huol­ta­juu­des­ta voi olla muu­tein haas­ta­vaa sopia. 

Vain noin 5 % avio­eh­don Aa­tok­ses­sa teh­neis­tä ja yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja li­sän­neis­tä puo­li­sois­ta on päät­tä­nyt sulkea lem­mik­kie­läi­men avio­eh­don ul­ko­puo­lel­le. Täl­löin avio­eron sat­tues­sa lem­mi­kin omis­ta­juus jää toi­sel­le puo­li­sol­le eikä omis­ta­juu­des­ta tar­vit­se erik­seen sopia.

Lue lisää: Poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen tu­lok­sia – ketkä te­ke­vät avio­eh­don?

Muista myös avio­eh­to­so­pi­muk­sen re­kis­te­röin­ti

Puo­li­soi­den tulee al­le­kir­joit­taa avio­eh­to­so­pi­mus asia­kir­jan laa­ti­mi­sen jäl­keen. Li­säk­si avio­eh­to­so­pi­mus tar­vit­see kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set. Al­le­kir­joi­tuk­set to­dis­ta­vat, että asia­kir­ja on aito ja sen te­ki­jät ovat yhtä mieltä avio­eh­don si­säl­lös­tä.

Ennen kuin asia­kir­ja on lain­voi­mai­nen, tulee avio­eh­to re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa eli DVV:ssä (en­ti­nen mai­straat­ti). Re­kis­te­röin­nin jäl­keen voitte säi­lyt­tää avio­eh­toa ha­lua­mas­san­ne pai­kas­sa.

Avioehtojen rekisteröinnit vuosina 200–2021

Avio­eh­to­ja re­kis­te­röi­ty vuo­des­ta 1978

DVV eli en­ti­nen mai­straat­ti re­kis­te­röi avio­eh­don, kun pa­ris­kun­ta on al­le­kir­joit­ta­nut avio­eh­to­so­pi­muk­sen ja hank­ki­nut kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­sen. Vasta DVV:n re­kis­te­röin­nin jäl­keen avio­eh­to on lain­voi­mai­nen.

DVV:n ti­las­to­jen mukaan avio­eh­to­ja on re­kis­te­röi­ty Suo­mes­sa jo vuo­des­ta 1978. En­sim­mäi­sen vuoden aikana vi­ras­to re­kis­te­röi 1 kpl avio­eh­to­ja.

Avio­eh­to­jen re­kis­te­röi­mi­nen kasvoi sel­keäs­ti 1990-lu­vul­ta aina 2000-luvun puo­li­vä­liin saakka. Kas­vut­ren­di on myös jat­ku­nut 2000-lu­vul­la aina näihin päi­viin, vaikka 2010-luvun alussa ti­las­tois­sa näkyy pieni not­kah­dus.

Vuonna 2020 koet­tiin en­nä­tys avio­eh­to­jen re­kis­te­röin­nis­sä. DVV re­kis­te­röi peräti 8 610 kpl avio­eh­to­ja. Ruuh­kai­sin­ta vi­ras­tos­sa oli elo­kuus­sa hää­se­son­ki­na, jol­loin kuu­kau­den aikana re­kis­te­röi­tiin 959 kpl avio­eh­to­ja.

Aa­tok­ses­sa luot avio­eh­don hel­pos­ti – jopa omalla ko­ti­soh­val­la

Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­ses­sa on hel­pom­paa kuin us­koi­sit.

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­teen­ne ky­sy­mäl­lä ky­sy­myk­siä, joihin voitte vas­tata klik­kaa­mal­la so­pi­vaa vaih­toeh­toa. Pal­ve­lu luo vas­taus­ten­ne mukaan asia­kir­jan pohjan, johon voitte lisätä omai­suus­la­je­ja tai ehtoja toi­vo­mal­lan­ne ta­val­le.

💡 Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu suo­sit­te­lee ehtoja ja il­mai­see sel­keäs­ti, mitä ne koh­dal­lan­ne tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä.

Miksi Aatos?

 • Edul­li­nen
 • Helppo käyt­tää
 • Nopea
 • Ju­ris­tien ke­hit­tä­mä pal­ve­lu

Valmis avio­eh­to maksaa Aa­tok­ses­sa 89 euroa. Sinun ei tar­vit­se käydä la­ki­toi­mis­tos­sa ja maksaa kal­lis­ta ju­ris­tin tun­ti­ve­loi­tus­ta.

Pal­ve­lum­me on suun­ni­tel­tu ta­val­li­sil­le ih­mi­sil­le. Sinun ei siis tar­vit­se pe­reh­tyä la­ki­ter­mei­hin, avio­eh­don tek­ni­siin vaa­ti­muk­siin tai ole­mas­sa ole­viin eh­toi­hin. Riit­tää, että va­lit­set teidän toi­vei­siin­ne so­vel­tu­vat vaih­toeh­dot.

Saat kui­ten­kin meiltä aina il­mais­ta la­kia­pua tar­vit­taes­sa, mikäli si­nul­la herää ky­sy­myk­siä avio­eh­don te­ke­mi­seen liit­tyen.

Turvaa tu­le­vai­suu­te­si ja tee avio­eh­to jo tänään.

Läh­teet

Aatos (2022) Avio­eh­dol­la va­rau­du­taan eron li­säk­si myös kuo­le­maan – yli 60 % va­lit­see "ro­mant­ti­sen" vaih­toeh­don.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to, Mai­straat­ti­re­kis­te­rien avoin data (2022)

Ken­nel­liit­to (2021)

Ti­las­to­kes­kus (2016)