Miten ottaa pu­heeksi avio­eh­don te­ke­mi­nen?

Pariskunta istuu sohvalla koira edessään
aatos-author-icon.png
Aatos
28.11.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Rak­kau­den huu­massa avio­ehto voi tuntua tur­halta ja jopa kiusal­li­selta pu­hee­nai­heelta. Myös jo avio­lii­tossa pit­kään olevan voi olla vaikea nostaa ai­hetta pu­heeksi.

Ai­heena avio­ehto voi he­rät­tää suuria tun­teita. Avio­ehto ei ole epä­luot­ta­muk­sen osoi­tus vaan va­kuu­tus tu­le­vai­suu­den va­ralle. Tie­sitkö, että avio­eh­don avulla voit tur­vata puo­li­sosi toi­meen­tu­lon kuo­le­masi va­ralta?

Lis­ta­simme viisi ar­gu­ment­tia, jotka aut­ta­vat sinua kes­kus­te­le­maan avio­eh­dosta puo­li­sosi kanssa.

1. Avio­eh­to­so­pi­mus on kuin va­kuu­tus

“Puo­li­soni eh­dotti avio­eh­toa. Eikö hän usko suh­teemme tu­le­vai­suu­teen vai miten asian voisi tul­kita?”

Avio­eh­to­so­pi­mus ei tar­koita sitä, että puo­li­sosi suh­tau­tuisi suh­tee­seenne epäi­le­västi. Päin­vas­toin se on kum­man­kin puo­li­son etua pal­ve­leva tapa tur­vata omai­suutta ja esi­mer­kiksi mah­dol­lista pe­rin­töä.

Suomen avio­liit­to­laki laa­dit­tiin 1930-lu­vulla, jol­loin avio-oi­keus­sään­nök­sen tar­koi­tuk­sena oli suo­jata hei­kom­massa ta­lou­del­li­sessa ase­massa olevaa puo­li­soa avio­lii­ton pur­kau­tuessa.

Ny­ky­päi­vän tasa-ar­voi­sem­massa yh­teis­kun­nassa asiat ovat toisin. Mo­lem­milla puo­li­soilla on läh­tö­koh­tai­sesti yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det ker­ryt­tää hen­ki­lö­koh­taista omai­suut­taan, jol­loin avio­ehto toimii ikään kuin va­kuu­tuk­sen tavoin – se antaa puo­li­soille mah­dol­li­suu­den päät­tää itse, miten heidän omai­suu­tensa jae­taan oi­keu­den­mu­kai­sella ta­valla.

Käy­tän­nössä ti­lanne menee näin:

  • mikäli avio­pa­rilla ei ole avio-oi­keutta ra­jaa­vaa avio­eh­to­so­pi­musta, suo­ri­te­taan avio­lii­ton päät­tyessä ositus, jossa puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan heidän kesken. 
  • mikäli avio­pa­rilla on avio­eh­to­so­pi­mus, omai­suus jae­taan avio­lii­ton päät­tyessä avio­eh­don mu­kai­sesti.

Esi­merkki: avio­eh­don myötä puo­li­soilla ei ole oi­keutta toisen omai­suu­teen

Kolme vuotta nai­mi­sissa olleet Liisa ja Niilo eroa­vat. He ovat teh­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen, jonka mukaan heillä ei ole oi­keutta toisen puo­li­son omai­suu­teen. Näin ollen Liisan (yh­teen­las­ke­tut sääs­töt 70 000 euroa) ei tar­vitse maksaa Nii­lolle (sääs­töt 35 000 euroa) ta­sin­koa.

Ko­keile avio­eh­don te­ke­mistä il­mai­seksi

2. Va­ral­li­suus kertyy usein vasta vuo­sien aikana

“Tie­naan puo­li­soani vä­hem­män. Miksi minun edes kan­nat­taisi hy­väk­syä avio­eh­toa, sillä mah­dol­li­sen avio­eron het­kellä tu­li­sin saa­maan ta­sin­koa puo­li­sol­tani?”

Kan­nat­taa muis­taa, että elä­män­ti­lan­teet voivat muut­tua pitkän avio­lii­ton aikana. Pe­rin­nön, pal­kan­ko­ro­tuk­sen tai vaik­kapa on­nis­tu­nei­den osa­ke­kaup­po­jen myötä alun perin vä­hem­män sääs­töjä omis­tava puo­liso saat­taa­kin avio­erossa joutua mak­sa­maan ta­sin­koa, mikäli avio­eh­toa ei ole ole­massa.

Li­säksi puo­li­soilla voi olla eri­lai­set elä­män­tyy­lit: toinen sääs­tää sään­nöl­li­sesti pal­kas­taan, kun toinen puo­les­taan käyt­tää koko palkan elä­mi­seen. Luon­nol­li­sesti enem­män sääs­tävä voi ker­ryt­tää omaa va­ral­li­suut­taan vuo­sien aikana.

Avio­eh­dolla voi siis va­rau­tua tu­le­vai­suu­dessa ta­pah­tu­viin va­ral­li­suus­muu­tok­siin. Tästä syystä avio­ehto on jär­ke­vää laatia myös sil­loin, kun puo­li­soilla on saman verran va­ral­li­suutta tai he ovat pie­ni­tu­loi­sia.

3. Avio­ehto auttaa tur­vaa­maan puo­li­son ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen

“Pel­kään, että jään avio­eh­don myötä ta­lou­del­li­sesti tyhjän päälle. Mitä turvaa mi­nulla on, jos puo­li­soni me­neh­tyy yl­lät­täen ja avio­ehto sulkee avio-oi­keu­den pois?”

Lesken ti­lanne voi olla kiel­tä­mättä han­kala. Pe­rin­tö­kaa­ressa mää­rätty lesken vä­him­mäis­suoja antaa oi­keu­den asua parin vii­mei­sessä yh­tei­sessä ko­dissa, mutta se ei takaa ta­lou­del­lista turvaa.

Avio­eh­don avulla on kui­ten­kin mah­dol­lista tur­vata eloon­jää­neen puo­li­son asemaa. Lesken li­sä­tur­vaksi kut­suttu omi­nai­suus tuo les­kelle etuja kah­del­la­kin tapaa.

Lesken li­sä­turva

  • kun puo­liso kuolee, les­kellä on oikeus tämän omai­suu­teen, vaikka leski olisi va­rak­kaampi
  • osi­tuk­sesta saatua omai­suutta ei ve­ro­teta, joten ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nalta on jär­ke­vää, että leski saa mah­dol­li­sim­man ison osan hä­nelle puo­li­sonsa omai­suu­desta tu­le­vasta omai­suu­desta osi­tuk­sessa

⚠️ Huomaa kui­ten­kin, että puo­li­sot eivät peri toi­si­aan. Mikäli haluat, että puo­li­sosi saa tiet­tyä omai­suut­tasi tai kaiken omai­suu­tesi, tulee sinun tehdä sitä varten myös tes­ta­mentti.

4. Avio­ehto suojaa yri­tys­toi­min­taa

"Toimin yrit­tä­jänä per­hey­ri­tyk­sessä, joka on ollut toi­min­nassa jo vuo­desta 1953. Suo­jaako avio­ehto yri­tys­toi­min­taani, mikäli jonain päi­vänä eroamme puo­li­soni kanssa?”

Avio­lii­ton päät­ty­mi­nen ilman avio­eh­toa vai­kut­taa aina yri­tys­toi­min­taan. Yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen osi­tuk­sessa on vai­keaa, mikä saat­taa ai­heut­taa eri­mie­li­syyk­siä ja pit­kit­tää osi­tus­pro­ses­sia.

Puo­li­soi­den omai­suu­den ja­ka­mi­nen voi siis han­ka­loit­taa yri­tyk­sen toi­min­taa ja ajaa sen pa­him­mil­laan jopa kon­kurs­siin.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sella yri­tys­toi­minta voi­daan kui­ten­kin sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Avio­ehto siis suojaa yri­tyk­sen toi­min­taa ja eh­käi­see mah­dol­li­sen avio­eron jäl­kei­siä rii­ta­ti­lan­teita. Sen avulla voitte kes­kit­tyä liit­tonne ilman yli­mää­räi­siä ta­lou­del­li­sia häi­riö­te­ki­jöitä.

Esi­merkki: yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen osi­tuk­sessa ilman avio­eh­toa

Jarkko ja Niina eroa­vat ilman avio­eh­toa. Ni­nalla on me­nes­tyvä yritys, jonka lii­ke­vaihto on 1,2 mil­joo­naa euroa ja se tuot­taa voit­toa 150 000 euroa vuo­dessa.

Eron het­kellä yritys ote­taan mukaan osi­tuk­seen, jossa sen ar­voksi mää­ri­te­tään 600 000 euroa. Lo­pulta Nina joutuu luo­vut­ta­maan Jar­kolle ta­sin­kona yhtiön osak­keita, koska koko hänen omai­suu­tensa on si­dottu yri­tyk­seen.

5. Avio­ehto täy­den­tää tes­ta­ment­tia

“Puo­li­soni eh­dotti avio­eh­don te­ke­mistä. Kan­nat­taako minun suos­tua siihen, ja miten avio­ehto vai­kut­taa tes­ta­ment­tiin?”

Avio­ehto voi toimia jopa voi­mak­kaam­pana asia­kir­jana kuin tes­ta­mentti. Tämä johtuu siitä, että avio­lii­ton päät­tyessä kuo­le­maan teh­dään ensin ositus. Osi­tuk­sen jäl­keen jäävä omai­suus tulee vasta pe­rin­nön­ja­koon. Li­säksi osi­tuk­sesta saa­tava omai­suus on ve­ro­va­paata.

Tes­ta­men­tilla ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lista muut­taa avio­eh­toa.

Lo­pul­li­nen va­linta avio­eh­don ja tes­ta­men­tin vä­lillä kan­nat­taa tehdä sen pe­rus­teella, miten ha­luatte va­ral­li­suu­tenne ja­kau­tu­van.

Lue lisää: tes­ta­mentti, avio­ehto vai mo­lem­mat? ja Toisen omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen

Tehkää toi­vei­denne mu­kai­nen avio­ehto Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Avio­eh­don te­ke­mi­nen on­nis­tuu di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen pal­ve­lussa  jopa 10 mi­nuu­tissa. Help­po­käyt­töi­nen verk­ko­pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teenne tar­ken­ta­villa ky­sy­myk­sillä, joiden poh­jalta pal­velu laati yk­si­löl­li­sen ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän avio­eh­don.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa maksaa 69 euroa. Vuo­si­ti­laus mah­dol­lis­taa pääsyn kaik­kiin la­kia­sia­kir­joi­hin. Li­säksi saat ra­jat­to­masti hen­ki­lö­koh­taista la­kia­pua aina sil­loin, kun sitä tar­vit­set.

Kes­kus­tele avio­eh­dosta puo­li­sosi kanssa ja tehkää avio­ehto jo tänään!