Miten ottaa pu­heek­si avio­eh­don te­ke­mi­nen?

Pariskunta istuu sohvalla koira edessään
aatos-author-icon.png
Aatos
16.3.2023 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Rak­kau­den huu­mas­sa avio­eh­to voi tuntua tur­hal­ta ja jopa kiusal­li­sel­ta pu­hee­nai­heel­ta. Myös jo avio­lii­tos­sa pit­kään olevan voi olla vaikea nostaa ai­het­ta pu­heek­si.

Ai­hee­na avio­eh­to voi he­rät­tää suuria tun­tei­ta. Avio­eh­to ei ole epä­luot­ta­muk­sen osoi­tus vaan va­kuu­tus tu­le­vai­suu­den va­ral­le. Tie­sit­kö, että avio­eh­don avulla voit tur­va­ta puo­li­so­si toi­meen­tu­lon kuo­le­ma­si va­ral­ta?

Lis­ta­sim­me viisi ar­gu­ment­tia, jotka aut­ta­vat sinua kes­kus­te­le­maan avio­eh­dos­ta puo­li­so­si kanssa.

1. Avio­eh­to­so­pi­mus on kuin va­kuu­tus

“Puo­li­so­ni eh­dot­ti avio­eh­toa. Eikö hän usko suh­teem­me tu­le­vai­suu­teen vai miten asian voisi tul­ki­ta?”

Avio­eh­to­so­pi­mus ei tar­koi­ta sitä, että puo­li­so­si suh­tau­tui­si suh­tee­seen­ne epäi­le­väs­ti. Päin­vas­toin se on kum­man­kin puo­li­son etua pal­ve­le­va tapa tur­va­ta omai­suut­ta ja esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ta pe­rin­töä. 

Suomen avio­liit­to­la­ki laa­dit­tiin 1930-lu­vul­la, jol­loin avio-oi­keus­sään­nök­sen tar­koi­tuk­se­na oli suo­ja­ta hei­kom­mas­sa ta­lou­del­li­ses­sa ase­mas­sa olevaa puo­li­soa avio­lii­ton pur­kau­tues­sa. 

Ny­ky­päi­vän tasa-ar­voi­sem­mas­sa yh­teis­kun­nas­sa asiat ovat toisin. Mo­lem­mil­la puo­li­soil­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det ker­ryt­tää hen­ki­lö­koh­tais­ta omai­suut­taan, jol­loin avio­eh­to toimii ikään kuin va­kuu­tuk­sen tavoin – se antaa puo­li­soil­le mah­dol­li­suu­den päät­tää itse, miten heidän omai­suu­ten­sa jae­taan oi­keu­den­mu­kai­sel­la ta­val­la. 

Käy­tän­nös­sä ti­lan­ne menee näin:

  • mikäli avio­pa­ril­la ei ole avio-oi­keut­ta ra­jaa­vaa avio­eh­to­so­pi­mus­ta, suo­ri­te­taan avio­lii­ton päät­tyes­sä ositus, jossa puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan heidän kesken. 
  • mikäli avio­pa­ril­la on avio­eh­to­so­pi­mus, omai­suus jae­taan avio­lii­ton päät­tyes­sä avio­eh­don mu­kai­ses­ti.

Esi­merk­ki: avio­eh­don myötä puo­li­soil­la ei ole oi­keut­ta toisen omai­suu­teen

Kolme vuotta nai­mi­sis­sa olleet Liisa ja Niilo eroa­vat. He ovat teh­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen, jonka mukaan heillä ei ole oi­keut­ta toisen puo­li­son omai­suu­teen. Näin ollen Liisan (yh­teen­las­ke­tut sääs­töt 70 000 euroa) ei tar­vit­se maksaa Nii­lol­le (sääs­töt 35 000 euroa) ta­sin­koa

Ko­kei­le avio­eh­don te­ke­mis­tä il­mai­sek­si

2. Va­ral­li­suus kertyy usein vasta vuo­sien aikana

“Tie­naan puo­li­soa­ni vä­hem­män. Miksi minun edes kan­nat­tai­si hy­väk­syä avio­eh­toa, sillä mah­dol­li­sen avio­eron het­kel­lä tu­li­sin saa­maan ta­sin­koa puo­li­sol­ta­ni?”

Kan­nat­taa muis­taa, että elä­män­ti­lan­teet voivat muut­tua pitkän avio­lii­ton aikana. Pe­rin­nön, pal­kan­ko­ro­tuk­sen tai vaik­ka­pa on­nis­tu­nei­den osa­ke­kaup­po­jen myötä alun perin vä­hem­män sääs­tö­jä omis­ta­va puo­li­so saat­taa­kin avio­eros­sa joutua mak­sa­maan ta­sin­koa, mikäli avio­eh­toa ei ole ole­mas­sa.

Li­säk­si puo­li­soil­la voi olla eri­lai­set elä­män­tyy­lit: toinen sääs­tää sään­nöl­li­ses­ti pal­kas­taan, kun toinen puo­les­taan käyt­tää koko palkan elä­mi­seen. Luon­nol­li­ses­ti enem­män sääs­tä­vä voi ker­ryt­tää omaa va­ral­li­suut­taan vuo­sien aikana.

Avio­eh­dol­la voi siis va­rau­tua tu­le­vai­suu­des­sa ta­pah­tu­viin va­ral­li­suus­muu­tok­siin. Tästä syystä avio­eh­to on jär­ke­vää laatia myös sil­loin, kun puo­li­soil­la on saman verran va­ral­li­suut­ta tai he ovat pie­ni­tu­loi­sia.

3. Avio­eh­to auttaa tur­vaa­maan puo­li­son ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen

“Pel­kään, että jään avio­eh­don myötä ta­lou­del­li­ses­ti tyhjän päälle. Mitä turvaa mi­nul­la on, jos puo­li­so­ni me­neh­tyy yl­lät­täen ja avio­eh­to sulkee avio-oi­keu­den pois?”

Lesken ti­lan­ne voi olla kiel­tä­mät­tä han­ka­la. Pe­rin­tö­kaa­res­sa mää­rät­ty lesken vä­him­mäis­suo­ja antaa oi­keu­den asua parin vii­mei­ses­sä yh­tei­ses­sä ko­dis­sa, mutta se ei takaa ta­lou­del­lis­ta turvaa. 

Avio­eh­don avulla on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta tur­va­ta eloon­jää­neen puo­li­son asemaa. Lesken li­sä­tur­vak­si kut­sut­tu omi­nai­suus tuo les­kel­le etuja kah­del­la­kin tapaa.

Lesken li­sä­tur­va

  • kun puo­li­so kuolee, les­kel­lä on oikeus tämän omai­suu­teen, vaikka leski olisi va­rak­kaam­pi
  • osi­tuk­ses­ta saatua omai­suut­ta ei ve­ro­te­ta, joten ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nal­ta on jär­ke­vää, että leski saa mah­dol­li­sim­man ison osan hä­nel­le puo­li­son­sa omai­suu­des­ta tu­le­vas­ta omai­suu­des­ta osi­tuk­ses­sa

⚠️ Huomaa kui­ten­kin, että puo­li­sot eivät peri toi­si­aan. Mikäli haluat, että puo­li­so­si saa tiet­tyä omai­suut­ta­si tai kaiken omai­suu­te­si, tulee sinun tehdä sitä varten myös tes­ta­ment­ti.

4. Avio­eh­to suojaa yri­tys­toi­min­taa

"Toimin yrit­tä­jä­nä per­hey­ri­tyk­ses­sä, joka on ollut toi­min­nas­sa jo vuo­des­ta 1953. Suo­jaa­ko avio­eh­to yri­tys­toi­min­taa­ni, mikäli jonain päi­vä­nä eroam­me puo­li­so­ni kanssa?”

Avio­lii­ton päät­ty­mi­nen ilman avio­eh­toa vai­kut­taa aina yri­tys­toi­min­taan. Yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen osi­tuk­ses­sa on vai­ke­aa, mikä saat­taa ai­heut­taa eri­mie­li­syyk­siä ja pit­kit­tää osi­tus­pro­ses­sia. 

Puo­li­soi­den omai­suu­den ja­ka­mi­nen voi siis han­ka­loit­taa yri­tyk­sen toi­min­taa ja ajaa sen pa­him­mil­laan jopa kon­kurs­siin. 

Avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la yri­tys­toi­min­ta voi­daan kui­ten­kin sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Avio­eh­to siis suojaa yri­tyk­sen toi­min­taa ja eh­käi­see mah­dol­li­sen avio­eron jäl­kei­siä rii­ta­ti­lan­tei­ta. Sen avulla voitte kes­kit­tyä liit­ton­ne ilman yli­mää­räi­siä ta­lou­del­li­sia häi­riö­te­ki­jöi­tä. 

Esi­merk­ki: yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen osi­tuk­ses­sa ilman avio­eh­toa

Jarkko ja Niina eroa­vat ilman avio­eh­toa. Ni­nal­la on me­nes­ty­vä yritys, jonka lii­ke­vaih­to on 1,2 mil­joo­naa euroa ja se tuot­taa voit­toa 150 000 euroa vuo­des­sa.

Eron het­kel­lä yritys ote­taan mukaan osi­tuk­seen, jossa sen ar­vok­si mää­ri­te­tään 600 000 euroa. Lo­pul­ta Nina joutuu luo­vut­ta­maan Jar­kol­le ta­sin­ko­na yhtiön osak­kei­ta, koska koko hänen omai­suu­ten­sa on si­dot­tu yri­tyk­seen. 

5. Avio­eh­to täy­den­tää tes­ta­ment­tia

“Puo­li­so­ni eh­dot­ti avio­eh­don te­ke­mis­tä. Kan­nat­taa­ko minun suos­tua siihen, ja miten avio­eh­to vai­kut­taa tes­ta­ment­tiin?”

Avio­eh­to voi toimia jopa voi­mak­kaam­pa­na asia­kir­ja­na kuin tes­ta­ment­ti. Tämä johtuu siitä, että avio­lii­ton päät­tyes­sä kuo­le­maan teh­dään ensin ositus. Osi­tuk­sen jäl­keen jäävä omai­suus tulee vasta pe­rin­nön­ja­koon. Li­säk­si osi­tuk­ses­ta saa­ta­va omai­suus on ve­ro­va­paa­ta.

Tes­ta­men­til­la ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta muut­taa avio­eh­toa. 

Lo­pul­li­nen va­lin­ta avio­eh­don ja tes­ta­men­tin vä­lil­lä kan­nat­taa tehdä sen pe­rus­teel­la, miten ha­luat­te va­ral­li­suu­ten­ne ja­kau­tu­van.

Lue lisää: tes­ta­ment­ti, avio­eh­to vai mo­lem­mat?

Tehkää toi­vei­den­ne mu­kai­nen avio­eh­to Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Avio­eh­don te­ke­mi­nen on­nis­tuu di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­van Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa  jopa 10 mi­nuu­tis­sa. Help­po­käyt­töi­nen verk­ko­pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­teen­ne tar­ken­ta­vil­la ky­sy­myk­sil­lä, joiden poh­jal­ta pal­ve­lu laati yk­si­löl­li­sen ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän avio­eh­don. 

Avio­eh­to maksaa Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa 89 euroa ja voit ladata asia­kir­jan vä­lit­tö­mäs­ti it­sel­le­si. 

Kes­kus­te­le avio­eh­dos­ta puo­li­so­si kanssa ja tehkää avio­eh­to jo tänään!