Miksi pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­taa tehdä avio­ehto?

Pariskunta käsikädessä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
2.9.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Myös pie­ni­tu­loi­sen on hyvä suo­jata sääs­tö­jään avio­eron va­ralta. Avio­ehto voi myös tuoda ta­lou­del­lista turvaa, mikäli avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­ehto ei ole ai­noas­taan va­rak­kaan puo­li­son omai­suu­den suo­jaa­mi­seksi suun­ni­teltu so­pi­mus, vaan jo­kai­sen kan­nat­taa pohtia avio­eh­don laa­ti­mista va­ral­li­suus­ti­lan­tees­taan riip­pu­matta.

Seu­raa­vassa ku­moamme ylei­sim­mät väit­tä­mät avio­eh­toa vas­taan ja ker­romme 4 syytä, miksi avio­eh­to­so­pi­mus on usein jär­kevä laatia, vaikka pa­ris­kun­nalla olisi saman verran va­ral­li­suutta tai he oli­si­vat pie­ni­tu­loi­sia.

Mikä on avio­eh­to­so­pi­mus?

Avio­eh­to­so­pi­muk­sella eli avio­eh­dolla puo­li­sot so­pi­vat kes­ke­nään omai­suu­tensa jaosta avio­lii­ton päät­tyessä avio­eroon tai toisen puo­li­son kuo­le­maan. Kyse on puo­li­soi­den yh­tei­sestä so­pi­muk­sesta, johon tar­vi­taan mo­lem­pien suos­tu­mus.

Ilman avio­eh­toa puo­li­soilla on avio-oikeus tois­tensa omai­suu­teen. Tämä tar­koit­taa sitä, että avio­lii­ton päät­tyessä puo­li­soi­den omai­suus osi­te­taan eli puo­li­soi­den va­ral­li­suus sel­vi­te­tään ja jae­taan tasan. Omai­suus ta­sa­taan siten, että va­rak­kaampi puo­liso maksaa vä­hä­va­rai­sem­malle puo­li­solle ta­sin­koa.

Laadi pätevä avio­ehto heti

Pääset alta ko­kei­le­maan il­mai­seksi oman avio­eh­don te­ke­mistä.

1) Omai­suus kart­tuu ajan myötä

Yksi avio­eh­don mer­kit­tä­vim­mistä hyö­dyistä on se, että sillä voi­daan va­rau­tua puo­li­soi­den omai­suu­den kart­tu­mi­seen.

Ylei­nen ar­gu­mentti avio­eh­toa vas­taan on esi­mer­kiksi se, että avio­ehto on yh­den­te­kevä, jos puo­li­soilla on yhtä paljon va­ral­li­suutta. Pie­ni­tu­loi­nen voi myös aja­tella, ettei hyödy avio­eh­dosta, sillä hän tulisi muu­ten­kin saa­maan avio­erossa ta­sin­koa va­rak­kaam­malta puo­li­sol­taan.

Tässä kui­ten­kin unoh­de­taan, että puo­li­soi­den va­ral­li­suu­dessa voi eten­kin pitkän avio­lii­ton aikana ta­pah­tua huo­mat­ta­via­kin muu­tok­sia. Avio-oi­keu­den pii­riin kuuluu kaikki puo­li­soi­den omai­suus riip­pu­matta siitä, onko se saatu tai han­kittu ennen avio­liit­toa tai sen aikana.

Esi­mer­kiksi seu­raa­vat asiat voivat kar­tut­taa omai­suut­tasi

  • Pal­kan­ko­ro­tus
  • Pe­rintö
  • On­nis­tu­neet si­joi­tuk­set

Elä­mässä voi ta­pah­tua myös muita yl­lät­tä­viä va­ral­li­suu­teesi vai­kut­ta­via muu­tok­sia, joita voi olla vaikea en­na­koida. Toi­saalta al­ku­jaan pa­rempi tu­loi­nen puo­liso voi me­net­tää osan omai­suu­des­taan, jol­loin puo­li­soi­den va­ral­li­suus­ti­lan­teet voivat kään­tyä pää­lael­leen.

Avio­eh­don etuna onkin se, että sillä voi­daan va­rau­tua myös tu­le­vai­suu­dessa ta­pah­tu­viin muu­tok­siin. Avio­ehto suojaa omai­suut­tasi siinä ta­pauk­sessa, että va­ral­li­suu­tesi kart­tuu avio­lii­ton aikana, tai jos sinun ja puo­li­sosi va­ral­li­suu­dessa ta­pah­tuu muita muu­tok­sia.

2) Avio­ehto suojaa puo­li­son ve­loilta

Avio­lii­tossa ja avio­erossa puo­li­sot vas­taa­vat pää­sään­töi­sesti itse ve­lois­taan. Et voi siis läh­tö­koh­tai­sesti joutua puo­li­sosi vel­ko­jen mak­su­mie­heksi. Puo­li­son ve­loilla voi kui­ten­kin olla suuri mer­ki­tys osi­tuk­sen lop­pu­tu­lok­seen, sillä osi­tus­las­kel­massa puo­li­soi­den velat vä­hen­ne­tään heidän va­ral­li­suu­des­taan.

Vaikka puo­li­solla olisi muuten esi­mer­kiksi huo­mat­ta­vasti pa­rempi tu­lo­ti­lanne kump­pa­niinsa ver­rat­tuna, mutta hä­nellä on paljon velkaa, voi osi­tus­las­kel­man lop­pu­tu­lok­sena olla se, että pie­nem­pi­tu­loi­sempi puo­liso joutuu lo­pulta mak­sa­maan ta­sin­koa.

Täl­lai­nen ti­lanne voi tuntua epä­rei­lulta, sillä kump­pani joutuu vä­lil­li­sesti mak­sa­maan puo­li­son ve­la­no­tosta.

Avio­eh­dolla pystyt te­hok­kaasti suo­jau­tu­maan myös puo­li­son vel­kaan­tu­mi­selta. Avio­eh­dossa onkin osal­taan kyse myös ris­kin­hal­lin­nasta: va­rau­tu­mi­sesta yl­lät­tä­viin muu­tok­siin elä­mässä sekä esi­mer­kiksi puo­li­son toi­miin, kuten ve­lan­ot­toon, joihin et voi itse vai­kut­taa.

3) Lesken li­sä­turva avio­eh­dossa

Avio­eh­don voi tehdä myös eh­dol­li­sena siten, että se koskee vain avio­eroa, mutta puo­li­son kuol­lessa les­kellä on avio-oikeus en­siksi kuol­leen puo­li­son omai­suu­teen. Tätä kut­su­taan myös lesken li­sä­tur­vaksi.

Kun puo­liso kuolee, leski saa osuu­tensa avio-va­ral­li­suu­desta osi­tuk­sessa. Myös ta­pauk­sessa, jossa les­kellä on enem­män va­ral­li­suutta kuin vai­na­jalla.

Lesken li­sä­tur­van ot­ta­mi­nen osaksi avio­eh­toa on jär­ke­vää myös pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nalta. Osi­tuk­sessa saatua omai­suutta ei ve­ro­teta, mutta pe­rin­nöstä mak­se­taan aina pe­rin­tö­vero.

Ve­ro­tuk­sen kan­nalta on jär­ke­vää, mikäli leski saa mah­dol­li­sim­man suuren osan hä­nelle lo­pulta puo­li­sonsa jäl­keen tu­le­vasta omai­suu­desta osi­tuk­sessa.

Lue lisää: Näin kes­kus­te­let avio­eh­dosta puo­li­son kanssa

4) Voit laatia avio­eh­dosta juuri omaan tar­pee­seesi so­pi­van

Avio­ehto on so­pi­muk­sena hyvin jous­tava. Avio­eh­don ei tar­vitse kattaa koko avio­va­ral­li­suutta, vaan voit yh­dessä puo­li­sosi kanssa sopia juuri teille so­pi­vasta rat­kai­susta.

Avio­ehto voi olla

Si­säl­löl­li­senä vaa­ti­muk­sena avio­eh­dolle kui­ten­kin on, että avio­puo­li­sot voivat avio­eh­dossa mää­rätä vain siitä, että "avio-oi­keutta ei ole sel­lai­seen omai­suu­teen, joka jom­mal­la­kum­malla heistä on tai jonka hän myö­hem­min saa".

Avio­eh­dossa ei siis voida esi­mer­kiksi si­säl­lyt­tää avio-oi­keu­den pii­riin sel­laista omai­suutta, joka ei muu­toin­kaan siihen kuu­luisi.

Avio­eh­dolla voit sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle ha­lu­tes­sasi vain tietyn osan omai­suu­des­tasi, esi­mer­kiksi su­vussa pit­kään olleen ke­sä­mö­kin. Siinä voi­daan sopia myös esi­mer­kiksi siitä, että vain sel­lai­nen omai­suus, jonka puo­li­sot tu­le­vat saa­maan avio­lii­ton aikana, on avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lista omai­suutta.

Mikäli sinun ja puo­li­sosi va­ral­li­suus­suh­teissa ta­pah­tuu avio­eh­to­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­sen jäl­keen muu­tok­sia, voitte myös yh­dessä laatia uuden pa­rem­min tar­pei­siinne so­pi­van avio­eh­don.

Li­säksi on hyvä muis­taa, että mikäli et heti avioi­tues­sasi koe tar­vit­se­vasi avio­eh­toa, voit tehdä avio­eh­don yh­dessä puo­li­sosi kanssa myös myö­hem­min avio­lii­ton ku­luessa. Toi­saalta avio­eh­don voi solmia jo ennen vih­ki­mis­tä­kin.

Avio­eh­don hyödyt ly­hyesti

Alla olevan tau­lu­kon avulla näet, kuinka ti­lan­teet eroa­vat avio­eh­don kanssa ja ilman avio­eh­toa.

 Mah­dol­lista avio­eh­dollaIlman avio­eh­toa
Suojaa omia sääs­töjä
Suojaa tiet­tyä omai­suutta, esim. pe­rin­nöksi saatu suvun ke­sä­mökki
Suojaa puo­li­son ve­loilta avio­erossa
Lesken aseman tur­vaa­mi­nen ta­lou­del­li­sesti
Leski voi sääs­tää pe­rin­tö­ve­roissa

Lue lisää: 7 myyt­tiä avio­eh­to­so­pi­muk­sesta ja Toisen omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen

Oman­nä­köi­nen avio­ehto puo­li­son kanssa Aa­tok­sessa

Aa­tok­sessa avio­eh­don luo­mi­nen on­nis­tuu jopa 10 mi­nuu­tissa. Verk­ko­pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­netta ky­sy­mällä ti­lan­tees­tanne tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä, joiden poh­jalta pal­velu laatii yk­si­löl­li­sen ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän avio­eh­don.

Avio­ehto Aa­tok­sessa maksaa 69 euroa.

Avio­eh­don avulla voit nukkua yösi jat­kos­sa­kin hyvin.

Laadi avio­ehto jo tänään.