Miksi pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­taa tehdä avio­eh­to?

Pariskunta käsikädessä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
2.9.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Myös pie­ni­tu­loi­sen on hyvä suo­ja­ta sääs­tö­jään avio­eron va­ral­ta. Avio­eh­to voi myös tuoda ta­lou­del­lis­ta turvaa, mikäli avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­eh­to ei ole ai­noas­taan va­rak­kaan puo­li­son omai­suu­den suo­jaa­mi­sek­si suun­ni­tel­tu so­pi­mus, vaan jo­kai­sen kan­nat­taa pohtia avio­eh­don laa­ti­mis­ta va­ral­li­suus­ti­lan­tees­taan riip­pu­mat­ta. 

Seu­raa­vas­sa ku­moam­me ylei­sim­mät väit­tä­mät avio­eh­toa vas­taan ja ker­rom­me 4 syytä, miksi avio­eh­to­so­pi­mus on usein jär­ke­vä laatia, vaikka pa­ris­kun­nal­la olisi saman verran va­ral­li­suut­ta tai he oli­si­vat pie­ni­tu­loi­sia.

Mikä on avio­eh­to­so­pi­mus?

Avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la eli avio­eh­dol­la puo­li­sot so­pi­vat kes­ke­nään omai­suu­ten­sa jaosta avio­lii­ton päät­tyes­sä avio­eroon tai toisen puo­li­son kuo­le­maan. Kyse on puo­li­soi­den yh­tei­ses­tä so­pi­muk­ses­ta, johon tar­vi­taan mo­lem­pien suos­tu­mus.

Ilman avio­eh­toa puo­li­soil­la on avio-oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen. Tämä tar­koit­taa sitä, että avio­lii­ton päät­tyes­sä puo­li­soi­den omai­suus osi­te­taan eli puo­li­soi­den va­ral­li­suus sel­vi­te­tään ja jae­taan tasan. Omai­suus ta­sa­taan siten, että va­rak­kaam­pi puo­li­so maksaa vä­hä­va­rai­sem­mal­le puo­li­sol­le ta­sin­koa.

Laadi pätevä avio­eh­to heti

Pääset alta ko­kei­le­maan il­mai­sek­si oman avio­eh­don te­ke­mis­tä.

1) Omai­suus kart­tuu ajan myötä

Yksi avio­eh­don mer­kit­tä­vim­mis­tä hyö­dyis­tä on se, että sillä voi­daan va­rau­tua puo­li­soi­den omai­suu­den kart­tu­mi­seen.

Ylei­nen ar­gu­ment­ti avio­eh­toa vas­taan on esi­mer­kik­si se, että avio­eh­to on yh­den­te­ke­vä, jos puo­li­soil­la on yhtä paljon va­ral­li­suut­ta. Pie­ni­tu­loi­nen voi myös aja­tel­la, ettei hyödy avio­eh­dos­ta, sillä hän tulisi muu­ten­kin saa­maan avio­eros­sa ta­sin­koa va­rak­kaam­mal­ta puo­li­sol­taan.

Tässä kui­ten­kin unoh­de­taan, että puo­li­soi­den va­ral­li­suu­des­sa voi eten­kin pitkän avio­lii­ton aikana ta­pah­tua huo­mat­ta­via­kin muu­tok­sia. Avio-oi­keu­den pii­riin kuuluu kaikki puo­li­soi­den omai­suus riip­pu­mat­ta siitä, onko se saatu tai han­kit­tu ennen avio­liit­toa tai sen aikana. 

Esi­mer­kik­si seu­raa­vat asiat voivat kar­tut­taa omai­suut­ta­si

  • Pal­kan­ko­ro­tus
  • Pe­rin­tö
  • On­nis­tu­neet si­joi­tuk­set

Elä­mäs­sä voi ta­pah­tua myös muita yl­lät­tä­viä va­ral­li­suu­tee­si vai­kut­ta­via muu­tok­sia, joita voi olla vaikea en­na­koi­da. Toi­saal­ta al­ku­jaan pa­rem­pi tu­loi­nen puo­li­so voi me­net­tää osan omai­suu­des­taan, jol­loin puo­li­soi­den va­ral­li­suus­ti­lan­teet voivat kään­tyä pää­lael­leen.

Avio­eh­don etuna onkin se, että sillä voi­daan va­rau­tua myös tu­le­vai­suu­des­sa ta­pah­tu­viin muu­tok­siin. Avio­eh­to suojaa omai­suut­ta­si siinä ta­pauk­ses­sa, että va­ral­li­suu­te­si kart­tuu avio­lii­ton aikana, tai jos sinun ja puo­li­so­si va­ral­li­suu­des­sa ta­pah­tuu muita muu­tok­sia.

2) Avio­eh­to suojaa puo­li­son ve­loil­ta

Avio­lii­tos­sa ja avio­eros­sa puo­li­sot vas­taa­vat pää­sään­töi­ses­ti itse ve­lois­taan. Et voi siis läh­tö­koh­tai­ses­ti joutua puo­li­so­si vel­ko­jen mak­su­mie­hek­si. Puo­li­son ve­loil­la voi kui­ten­kin olla suuri mer­ki­tys osi­tuk­sen lop­pu­tu­lok­seen, sillä osi­tus­las­kel­mas­sa puo­li­soi­den velat vä­hen­ne­tään heidän va­ral­li­suu­des­taan.

Vaikka puo­li­sol­la olisi muuten esi­mer­kik­si huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­pi tu­lo­ti­lan­ne kump­pa­niin­sa ver­rat­tu­na, mutta hä­nel­lä on paljon velkaa, voi osi­tus­las­kel­man lop­pu­tu­lok­se­na olla se, että pie­nem­pi­tu­loi­sem­pi puo­li­so joutuu lo­pul­ta mak­sa­maan ta­sin­koa.

Täl­lai­nen ti­lan­ne voi tuntua epä­rei­lul­ta, sillä kump­pa­ni joutuu vä­lil­li­ses­ti mak­sa­maan puo­li­son ve­la­no­tos­ta.

Avio­eh­dol­la pystyt te­hok­kaas­ti suo­jau­tu­maan myös puo­li­son vel­kaan­tu­mi­sel­ta. Avio­eh­dos­sa onkin osal­taan kyse myös ris­kin­hal­lin­nas­ta: va­rau­tu­mi­ses­ta yl­lät­tä­viin muu­tok­siin elä­mäs­sä sekä esi­mer­kik­si puo­li­son toi­miin, kuten ve­lan­ot­toon, joihin et voi itse vai­kut­taa.

3) Lesken li­sä­tur­va avio­eh­dos­sa

Avio­eh­don voi tehdä myös eh­dol­li­se­na siten, että se koskee vain avio­eroa, mutta puo­li­son kuol­les­sa les­kel­lä on avio-oikeus en­sik­si kuol­leen puo­li­son omai­suu­teen. Tätä kut­su­taan myös lesken li­sä­tur­vak­si.

Kun puo­li­so kuolee, leski saa osuu­ten­sa avio-va­ral­li­suu­des­ta osi­tuk­ses­sa. Myös ta­pauk­ses­sa, jossa les­kel­lä on enem­män va­ral­li­suut­ta kuin vai­na­jal­la.

Lesken li­sä­tur­van ot­ta­mi­nen osaksi avio­eh­toa on jär­ke­vää myös pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun kan­nal­ta. Osi­tuk­ses­sa saatua omai­suut­ta ei ve­ro­te­ta, mutta pe­rin­nös­tä mak­se­taan aina pe­rin­tö­ve­ro.

Ve­ro­tuk­sen kan­nal­ta on jär­ke­vää, mikäli leski saa mah­dol­li­sim­man suuren osan hä­nel­le lo­pul­ta puo­li­son­sa jäl­keen tu­le­vas­ta omai­suu­des­ta osi­tuk­ses­sa.

Lue lisää: Näin kes­kus­te­let avio­eh­dos­ta puo­li­son kanssa

4) Voit laatia avio­eh­dos­ta juuri omaan tar­pee­see­si so­pi­van

Avio­eh­to on so­pi­muk­se­na hyvin jous­ta­va. Avio­eh­don ei tar­vit­se kattaa koko avio­va­ral­li­suut­ta, vaan voit yh­des­sä puo­li­so­si kanssa sopia juuri teille so­pi­vas­ta rat­kai­sus­ta.

Avio­eh­to voi olla

Si­säl­löl­li­se­nä vaa­ti­muk­se­na avio­eh­dol­le kui­ten­kin on, että avio­puo­li­sot voivat avio­eh­dos­sa mää­rä­tä vain siitä, että "avio-oi­keut­ta ei ole sel­lai­seen omai­suu­teen, joka jom­mal­la­kum­mal­la heistä on tai jonka hän myö­hem­min saa".

Avio­eh­dos­sa ei siis voida esi­mer­kik­si si­säl­lyt­tää avio-oi­keu­den pii­riin sel­lais­ta omai­suut­ta, joka ei muu­toin­kaan siihen kuu­lui­si.

Avio­eh­dol­la voit sulkea avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le ha­lu­tes­sa­si vain tietyn osan omai­suu­des­ta­si, esi­mer­kik­si su­vus­sa pit­kään olleen ke­sä­mö­kin. Siinä voi­daan sopia myös esi­mer­kik­si siitä, että vain sel­lai­nen omai­suus, jonka puo­li­sot tu­le­vat saa­maan avio­lii­ton aikana, on avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lis­ta omai­suut­ta.

Mikäli sinun ja puo­li­so­si va­ral­li­suus­suh­teis­sa ta­pah­tuu avio­eh­to­so­pi­muk­sen sol­mimi­sen jäl­keen muu­tok­sia, voitte myös yh­des­sä laatia uuden pa­rem­min tar­pei­siin­ne so­pi­van avio­eh­don.

Li­säk­si on hyvä muis­taa, että mikäli et heti avioi­tues­sa­si koe tar­vit­se­va­si avio­eh­toa, voit tehdä avio­eh­don yh­des­sä puo­li­so­si kanssa myös myö­hem­min avio­lii­ton ku­lues­sa. Toi­saal­ta avio­eh­don voi solmia jo ennen vih­ki­mis­tä­kin.

Avio­eh­don hyödyt ly­hyes­ti

Alla olevan tau­lu­kon avulla näet, kuinka ti­lan­teet eroa­vat avio­eh­don kanssa ja ilman avio­eh­toa.

 Mah­dol­lis­ta avio­eh­dol­laIlman avio­eh­toa
Suojaa omia sääs­tö­jä
Suojaa tiet­tyä omai­suut­ta, esim. pe­rin­nök­si saatu suvun ke­sä­mök­ki
Suojaa puo­li­son ve­loil­ta avio­eros­sa
Lesken aseman tur­vaa­mi­nen ta­lou­del­li­ses­ti
Leski voi sääs­tää pe­rin­tö­ve­rois­sa

Lue lisää: 7 myyt­tiä avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta

Oman­nä­köi­nen avio­eh­to puo­li­son kanssa Aa­tok­ses­sa

Aa­tok­ses­sa avio­eh­don luo­mi­nen on­nis­tuu jopa 10 mi­nuu­tis­sa. Verk­ko­pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­net­ta ky­sy­mäl­lä ti­lan­tees­tan­ne tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä, joiden poh­jal­ta pal­ve­lu laatii yk­si­löl­li­sen ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän avio­eh­don.

Avio­eh­don hinta Aa­tok­ses­sa on 89 euroa – sääs­tät jopa 90 % ver­rat­tu­na la­ki­toi­mis­tos­sa tehtyy avio­eh­toon. Li­säk­si saat asia­kir­jan la­dat­tua heti it­sel­le­si.

Avio­eh­don avulla voit nukkua yösi jat­kos­sa­kin hyvin.

Laadi avio­eh­to jo tänään.