Näin on­nis­tuu avio­lii­ton mi­tä­töin­ti

Juhlat siivous
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
13.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Joskus avio­liit­to ha­lu­taan päät­tää no­peas­ti avio­lii­ton sol­mimi­sen jäl­keen. Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi tietoa avio­lii­ton mi­tä­töin­nis­tä heti, kun avio­pa­ri on vi­hit­ty.

Avio­lii­ton mi­tä­töin­ti on eri asia, kuin avio­ero. Avio­lii­ton mi­tä­töin­nil­lä vii­tataan ti­lan­tee­seen, jossa avio­liit­to to­de­taan jäl­ki­kä­teen mi­tät­tö­mäk­si. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa siis kat­so­taan, ettei avio­liit­toa olisi kos­kaan sol­mit­tu­kaan.

Avio­lii­ton mi­tä­töin­ti käy­tän­nös­sä

Avio­lii­ton mi­tä­töin­ti tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si sitä, että mi­tä­töi­dyn avio­lii­ton aikana syn­ty­nei­den lasten isyys täy­tyi­si mi­tä­töin­nin jäl­keen tun­nus­taa erik­seen. En­ti­sil­lä puo­li­soil­la ei olisi myös­kään avio-oi­keut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen.

Suomen avio­liit­to­la­kiin on ai­kai­sem­min si­säl­ty­nyt avio­lii­ton pe­ruun­tu­mis­ta kos­ke­via sään­nök­siä: avio­liit­to voi­tiin mää­rä­tä pe­ruu­tu­maan muun muassa sil­loin, kun puo­li­so oli pa­ko­tet­tu avio­liit­toon.

Avio­lii­ton pe­ruun­tu­mis­ta kos­ke­vas­ta sään­te­lys­tä kui­ten­kin luo­vut­tiin vuoden 1987 avio­liit­to­lain uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Voiko avio­lii­ton mi­tä­töi­dä?

Suomen ny­kyi­nen avio­liit­to­lain­sää­dän­tö ei mah­dol­lis­ta pä­te­väs­ti sol­mi­tun avio­lii­ton mi­tä­töin­tiä tai pe­ruut­ta­mis­ta. Kun avio­liit­to on kerran sol­mit­tu lain mu­kai­ses­ti, se voi päät­tyä vain avio­lii­ton pur­ka­mi­sel­la. 

Avio­liit­to voi­daan purkaa joko avio­eron tai toisen puo­li­son kuo­le­man vuoksi.

Mi­tä­tön vih­ki­mi­nen mi­tä­töi koko avio­lii­ton

Avio­liit­to voi kui­ten­kin mi­tä­töi­tyä, jos vih­ki­mis­tä ei ole tehty lain mukaan. Koska lain mukaan avio­liit­to sol­mi­taan vih­ki­mi­sel­lä, voi avio­liit­to olla siis mi­tä­tön vih­ki­mi­seen liit­ty­vien puut­tei­den vuoksi.

Lain mukaan vih­ki­mis­tä kos­ke­vat seu­raa­vat eh­dot­to­mat vaa­ti­muk­set,joita ilman vih­ki­mi­nen on mi­tä­tön:

 1. vih­ki­jäl­lä tulee olla vih­ki­mi­soi­keus
 2. kih­la­kump­pa­nien tulee olla sa­man­ai­kai­ses­ti läsnä vih­ki­mis­ti­lai­suu­des­sa
 3. kum­man­kin kih­la­kump­pa­nin tulee vas­tata myön­tä­väs­ti vih­ki­jän hä­nel­le esit­tä­mään ky­sy­myk­seen, tah­too­ko hän mennä kih­la­kump­pa­nin­sa kanssa avio­liit­toon
 4. kun kum­pi­kin kih­la­kump­pa­ni on vas­tan­nut myön­tä­väs­ti vih­ki­jän hä­nel­le esit­tä­mään ky­sy­myk­seen, vih­ki­jän tulee todeta kih­la­kump­pa­nit avio­puo­li­soik­si

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti voi kui­ten­kin erit­täin pai­na­vis­ta syistä päät­tää, että mi­tä­tön­tä vih­ki­mis­tä on pi­det­tä­vä pä­te­vä­nä. Tätä kos­ke­van ha­ke­muk­sen voi tehdä kum­pi­kin vi­hi­tyis­tä. Vi­hi­tyn kuol­tua ha­ke­muk­sen voi tehdä myös hänen pe­ril­li­sen­sä.

Mah­dol­li­suus mi­tät­tö­män vih­ki­mi­sen muut­ta­mi­ses­ta pä­te­väk­si on ha­lut­tu säi­lyt­tää, koska vih­ki­mi­sen mi­tät­tö­myys johtuu yleen­sä vih­ki­mis­vi­ran­omai­sen vir­heel­li­ses­tä me­net­te­lys­tä.

Voi­daan­ko avio­liit­to purkaa heti häiden jäl­keen?

Ainoa tapa päät­tää lail­li­ses­ti sol­mit­tu avio­liit­to puo­li­soi­den eläes­sä on hakea avio­eroa kä­rä­jä­oi­keu­del­ta. Avio­ero voi­daan hakea yk­si­puo­li­ses­ti, ja eroa voi­daan hakea vaikka heti häiden jäl­keen.

Avio­eron saa­mis­ta kui­ten­kin hi­das­taa avio­eron har­kin­ta-aika.

Avio­eron har­kin­ta-aika

Kä­rä­jä­oi­keus voi tuo­mi­ta puo­li­sot avio­eroon kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-ajan jäl­keen.

Tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa avio­ero voi­daan kui­ten­kin tuo­mi­ta myös ilman har­kin­ta-aikaa.

Kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-ajasta voi­daan poi­ke­ta, jos:

 1. avio­liit­to on sol­mit­tu laissa sää­de­tyis­tä avio­lii­ton es­teis­tä huo­li­mat­ta; tai
 2. puo­li­sot ovat asu­neet eril­lään kes­key­tyk­set­tä vii­mei­set kaksi vuotta.

Mitä, jos avio­lii­ton es­tei­tä ei ole tut­kit­tu?

Avio­liit­to­lais­sa sää­de­tään avio­lii­ton es­teis­tä, jotka es­tä­vät avio­lii­ton sol­mimi­sen.

Avio­lii­ton es­tei­tä ovat:

 • kih­la­kump­pa­nien alai­käi­syys
 • jo voi­mas­sa oleva avio­liit­to tai re­kis­te­röi­ty pa­ri­suh­de
 • kih­la­kump­pa­nien lä­hi­su­ku­lai­suus

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to tutkii avio­lii­ton esteet ennen vih­ki­mis­tä. Ennen avio­lii­ton sol­mimis­ta vi­ral­li­nen avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­ja sel­vit­tää, onko avio­lii­tol­le laissa sää­det­ty­jä es­tei­tä.

Mikäli avio­liit­to on kui­ten­kin jos­tain syystä on­nis­tut­tu sol­mi­maan avio­lii­ton esteen ole­mas­sao­los­ta huo­li­mat­ta, ei avio­liit­toa täs­tä­kään huo­li­mat­ta voida mi­tä­töi­dä tai pe­ruut­taa.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa vi­ral­li­sen syyt­tä­jän tulee kui­ten­kin ajaa kan­net­ta puo­li­soi­den tuo­mit­se­mi­ses­ta avio­eroon kä­rä­jä­oi­keu­des­sa.

Puo­li­sot on tuo­mit­ta­va avio­eroon ilman har­kin­ta-aikaa, jos:

 1. he ovat lä­hi­su­ku­lai­sia; tai
 2. jos avio­liit­to on sol­mit­tu ai­kai­sem­man avio­lii­ton tai re­kis­te­röi­dyn pa­ri­suh­teen ol­les­sa voi­mas­sa. Pur­ka­mi­nen ilman har­kin­ta-aikaa edel­lyt­tää myös, ettei ai­kai­sem­pi avio­liit­to tai re­kis­te­röi­ty pa­ri­suh­de ole vielä pur­kau­tu­nut.

Jos uusi avio­liit­to on sol­mit­tu ai­kai­sem­man avio­lii­ton ol­les­sa voi­mas­sa, kum­mal­la­kin ai­kai­sem­man avio­lii­ton puo­li­sol­la on myös oikeus saada avio­ero ilman har­kin­ta-aikaa.

Avio­lii­ton es­tei­den vas­tai­ses­ti sol­mit­tu avio­liit­to voi­daan siis yleen­sä purkaa hyvin no­peas­ti avio­lii­ton sol­mimi­sen jäl­keen.

Pak­koa­vio­liit­to­jen mi­tä­töin­tiä kos­ke­va laki hy­väk­syt­ty

Edus­kun­ta hy­väk­syi hel­mi­kuus­sa 2023 pak­koa­vio­liit­to­jen mi­tä­töin­tiä kos­ke­van la­kie­si­tyk­sen. Laki mah­dol­lis­taa pak­koa­vio­lii­ton ku­moa­mi­sen.

Käy­tän­nös­sä ero avio­lii­ton pur­ka­mi­sen ja ku­moa­mi­sen vä­lil­lä on puo­li­soi­den si­vii­li­sää­ty: “ku­mo­tun avio­lii­ton seu­rauk­se­na puo­li­son si­vii­li­sää­ty pa­lau­tui­si siihen, mikä se oli ennen ku­mo­tun avio­lii­ton sol­mimis­ta.”

Avio­liit­toon pa­ko­te­tun hen­ki­lön si­vii­li­sää­ty ei siis olisi avio­lii­ton ku­moa­mi­sen jäl­keen ”eron­nut".

Avio­lii­ton pur­ka­mi­nen ha­ke­mal­la avio­eroa on nähty on­gel­mal­li­sek­si eri­tyi­ses­ti pak­koa­vio­liit­to­ti­lan­teis­sa, jossa si­vii­li­sää­ty muut­tuu lo­pul­li­ses­ti. Muu­tos­tar­vet­ta on pe­rus­tel­tu eri­tyi­ses­ti sillä, että tie­tyis­sä yh­tei­söis­sä avio­eroon voi liit­tyä voi­ma­kas stigma.

Avio­eron ei tar­vit­se olla vai­ke­aa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua avio­eron jo­kai­ses­sa vai­hees­sa. Pal­ve­lum­me oh­jeis­taa avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä kä­rä­jä­oi­keu­del­le.

Li­säk­si osi­tuk­sen eli omai­suu­den jaon voi tehdä vai­vat­ta verk­ko­pal­ve­lus­sa. Voit lisätä toi­vei­ta, jos haluat tietyn omai­suu­den kuu­lu­van yhä si­nul­le avio­eron jäl­keen. Pal­ve­lu laskee au­to­maat­ti­ses­ti osi­tuk­seen liit­ty­vät laskut ja kertoo, mikäli toisen täytyy maksaa ta­sin­koa. Voit hoitaa koko avio­eron hel­pos­ti etänä.

Pal­ve­lu maksaa 199 euroa. Huo­maat­han, että Kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun avio­ero­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lys­tä.

Voit ko­keil­la pal­ve­lua ano­nyy­mis­ti ja il­mai­sek­si.