Näin on­nis­tuu avio­lii­ton mi­tä­töinti

Juhlat siivous
Timjami Nyyssönen
Timjami
13.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Joskus avio­liitto ha­lu­taan päät­tää no­peasti avio­lii­ton sol­mi­mi­sen jäl­keen. Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi tietoa avio­lii­ton mi­tä­töin­nistä heti, kun avio­pari on vi­hitty.

Avio­lii­ton mi­tä­töinti on eri asia, kuin avio­ero. Avio­lii­ton mi­tä­töin­nillä vii­ta­taan ti­lan­tee­seen, jossa avio­liitto to­de­taan jäl­ki­kä­teen mi­tät­tö­mäksi. Täl­lai­sessa ti­lan­teessa siis kat­so­taan, ettei avio­liit­toa olisi kos­kaan sol­mit­tu­kaan.

Avio­lii­ton mi­tä­töinti käy­tän­nössä

Avio­lii­ton mi­tä­töinti tar­koit­taisi käy­tän­nössä esi­mer­kiksi sitä, että mi­tä­töi­dyn avio­lii­ton aikana syn­ty­nei­den lasten isyys täy­tyisi mi­tä­töin­nin jäl­keen tun­nus­taa erik­seen. En­ti­sillä puo­li­soilla ei olisi myös­kään avio-oi­keutta tois­tensa omai­suu­teen.

Suomen avio­liit­to­la­kiin on ai­kai­sem­min si­säl­ty­nyt avio­lii­ton pe­ruun­tu­mista kos­ke­via sään­nök­siä: avio­liitto voi­tiin mää­rätä pe­ruu­tu­maan muun muassa sil­loin, kun puo­liso oli pa­ko­tettu avio­liit­toon.

Avio­lii­ton pe­ruun­tu­mista kos­ke­vasta sään­te­lystä kui­ten­kin luo­vut­tiin vuoden 1987 avio­liit­to­lain uu­dis­tuk­sen yh­tey­dessä.

Voiko avio­lii­ton mi­tä­töidä?

Suomen ny­kyi­nen avio­liit­to­lain­sää­däntö ei mah­dol­lista pä­te­västi sol­mi­tun avio­lii­ton mi­tä­töin­tiä tai pe­ruut­ta­mista. Kun avio­liitto on kerran sol­mittu lain mu­kai­sesti, se voi päät­tyä vain avio­lii­ton pur­ka­mi­sella.

Avio­liitto voi­daan purkaa joko avio­eron tai toisen puo­li­son kuo­le­man vuoksi.

Mi­tä­tön vih­ki­mi­nen mi­tä­töi koko avio­lii­ton

Avio­liitto voi kui­ten­kin mi­tä­töi­tyä, jos vih­ki­mistä ei ole tehty lain mukaan. Koska lain mukaan avio­liitto sol­mi­taan vih­ki­mi­sellä, voi avio­liitto olla siis mi­tä­tön vih­ki­mi­seen liit­ty­vien puut­tei­den vuoksi.

Lain mukaan vih­ki­mistä kos­ke­vat seu­raa­vat eh­dot­to­mat vaa­ti­muk­set,joita ilman vih­ki­mi­nen on mi­tä­tön:

 1. vih­ki­jällä tulee olla vih­ki­mi­soi­keus
 2. kih­la­kump­pa­nien tulee olla sa­man­ai­kai­sesti läsnä vih­ki­mis­ti­lai­suu­dessa
 3. kum­man­kin kih­la­kump­pa­nin tulee vas­tata myön­tä­västi vih­ki­jän hä­nelle esit­tä­mään ky­sy­myk­seen, tah­tooko hän mennä kih­la­kump­pa­ninsa kanssa avio­liit­toon
 4. kun kum­pi­kin kih­la­kump­pani on vas­tan­nut myön­tä­västi vih­ki­jän hä­nelle esit­tä­mään ky­sy­myk­seen, vih­ki­jän tulee todeta kih­la­kump­pa­nit avio­puo­li­soiksi

Ta­sa­val­lan pre­si­dentti voi kui­ten­kin erit­täin pai­na­vista syistä päät­tää, että mi­tä­töntä vih­ki­mistä on pi­det­tävä pä­te­vänä. Tätä kos­ke­van ha­ke­muk­sen voi tehdä kum­pi­kin vi­hi­tyistä. Vi­hi­tyn kuol­tua ha­ke­muk­sen voi tehdä myös hänen pe­ril­li­sensä.

Mah­dol­li­suus mi­tät­tö­män vih­ki­mi­sen muut­ta­mi­sesta pä­te­väksi on ha­luttu säi­lyt­tää, koska vih­ki­mi­sen mi­tät­tö­myys johtuu yleensä vih­ki­mis­vi­ran­omai­sen vir­heel­li­sestä me­net­te­lystä.

Voi­daanko avio­liitto purkaa heti häiden jäl­keen?

Ainoa tapa päät­tää lail­li­sesti sol­mittu avio­liitto puo­li­soi­den eläessä on hakea avio­eroa kä­rä­jä­oi­keu­delta. Avio­ero voi­daan hakea yk­si­puo­li­sesti, ja eroa voi­daan hakea vaikka heti häiden jäl­keen.

Avio­eron saa­mista kui­ten­kin hi­das­taa avio­eron har­kinta-aika.

Avio­eron har­kinta-aika

Kä­rä­jä­oi­keus voi tuo­mita puo­li­sot avio­eroon kuuden kuu­kau­den har­kinta-ajan jäl­keen.

Tie­tyissä ti­lan­teissa avio­ero voi­daan kui­ten­kin tuo­mita myös ilman har­kinta-aikaa.

Kuuden kuu­kau­den har­kinta-ajasta voi­daan poi­keta, jos:

 1. avio­liitto on sol­mittu laissa sää­de­tyistä avio­lii­ton es­teistä huo­li­matta; tai
 2. puo­li­sot ovat asu­neet eril­lään kes­key­tyk­settä vii­mei­set kaksi vuotta.

💡 Vinkki: Tie­dätkö, mitä oles­ke­lu­lu­valle ta­pah­tuu avio­erossa? Avio­ero voi johtaa jopa siihen, että Maa­han­muut­to­vi­rasto epää hen­ki­lön oles­ke­lu­lu­van.

Mitä, jos avio­lii­ton es­teitä ei ole tut­kittu?

Avio­liit­to­laissa sää­de­tään avio­lii­ton es­teistä, jotka es­tä­vät avio­lii­ton sol­mi­mi­sen.

Avio­lii­ton es­teitä ovat:

 • kih­la­kump­pa­nien alai­käi­syys
 • jo voi­massa oleva avio­liitto tai re­kis­te­röity pa­ri­suhde
 • kih­la­kump­pa­nien lä­hi­su­ku­lai­suus

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto tutkii avio­lii­ton esteet ennen vih­ki­mistä. Ennen avio­lii­ton sol­mi­mista vi­ral­li­nen avio­lii­ton es­tei­den tut­kija sel­vit­tää, onko avio­lii­tolle laissa sää­det­tyjä es­teitä.

Mikäli avio­liitto on kui­ten­kin jos­tain syystä on­nis­tuttu sol­mi­maan avio­lii­ton esteen ole­mas­sao­losta huo­li­matta, ei avio­liit­toa täs­tä­kään huo­li­matta voida mi­tä­töidä tai pe­ruut­taa.

Täl­lai­sessa ti­lan­teessa vi­ral­li­sen syyt­tä­jän tulee kui­ten­kin ajaa kan­netta puo­li­soi­den tuo­mit­se­mi­sesta avio­eroon kä­rä­jä­oi­keu­dessa.

Puo­li­sot on tuo­mit­tava avio­eroon ilman har­kinta-aikaa, jos:

 1. he ovat lä­hi­su­ku­lai­sia; tai
 2. jos avio­liitto on sol­mittu ai­kai­sem­man avio­lii­ton tai re­kis­te­röi­dyn pa­ri­suh­teen ol­lessa voi­massa. Pur­ka­mi­nen ilman har­kinta-aikaa edel­lyt­tää myös, ettei ai­kai­sempi avio­liitto tai re­kis­te­röity pa­ri­suhde ole vielä pur­kau­tu­nut.

Jos uusi avio­liitto on sol­mittu ai­kai­sem­man avio­lii­ton ol­lessa voi­massa, kum­mal­la­kin ai­kai­sem­man avio­lii­ton puo­li­solla on myös oikeus saada avio­ero ilman har­kinta-aikaa.

Avio­lii­ton es­tei­den vas­tai­sesti sol­mittu avio­liitto voi­daan siis yleensä purkaa hyvin no­peasti avio­lii­ton sol­mi­mi­sen jäl­keen.

Pak­koa­vio­liit­to­jen mi­tä­töin­tiä kos­keva laki hy­väk­sytty

Edus­kunta hy­väk­syi hel­mi­kuussa 2023 pak­koa­vio­liit­to­jen mi­tä­töin­tiä kos­ke­van la­kie­si­tyk­sen. Laki mah­dol­lis­taa pak­koa­vio­lii­ton ku­moa­mi­sen.

Käy­tän­nössä ero avio­lii­ton pur­ka­mi­sen ja ku­moa­mi­sen vä­lillä on puo­li­soi­den si­vii­li­sääty: “ku­mo­tun avio­lii­ton seu­rauk­sena puo­li­son si­vii­li­sääty pa­lau­tuisi siihen, mikä se oli ennen ku­mo­tun avio­lii­ton sol­mi­mista.”

Avio­liit­toon pa­ko­te­tun hen­ki­lön si­vii­li­sääty ei siis olisi avio­lii­ton ku­moa­mi­sen jäl­keen ”eron­nut".

Avio­lii­ton pur­ka­mi­nen ha­ke­malla avio­eroa on nähty on­gel­mal­li­seksi eri­tyi­sesti pak­koa­vio­liit­to­ti­lan­teissa, jossa si­vii­li­sääty muut­tuu lo­pul­li­sesti. Muu­tos­tar­vetta on pe­rus­teltu eri­tyi­sesti sillä, että tie­tyissä yh­tei­söissä avio­eroon voi liit­tyä voi­ma­kas stigma.

Avio­eron ei tar­vitse olla vai­keaa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu oh­jeis­taa sinua avio­eron jo­kai­sessa vai­heessa. Pal­ve­lumme oh­jeis­taa avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sessä ja lä­het­tä­mi­sessä kä­rä­jä­oi­keu­delle.

Li­säksi osi­tuk­sen eli omai­suu­den jaon voi tehdä vai­vatta verk­ko­pal­ve­lussa. Voit lisätä toi­veita, jos haluat tietyn omai­suu­den kuu­lu­van yhä si­nulle avio­eron jäl­keen. Pal­velu laskee au­to­maat­ti­sesti osi­tuk­seen liit­ty­vät laskut ja kertoo, mikäli toisen täytyy maksaa ta­sin­koa. Voit hoitaa koko avio­eron hel­posti etänä.

Pal­velu maksaa 199 euroa. Huo­maat­han, että Kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun avio­ero­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lystä.

Voit ko­keilla pal­ve­lua ano­nyy­misti ja il­mai­seksi.