Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­ta vuon­na 2023

pengar-skuldebrev.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 2 minuuttia
Edunvalvontavaltuutuksen hinta vaihtelee paljon riippuen, missä asiakirjan tekee. Hinnoissa voi olla jopa satojen eurojen eroja.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­koit­taa asia­kir­jaa, jonka avulla hen­ki­lö val­tuut­taa va­lit­se­man­sa hen­ki­lön huo­leh­ti­maan asiois­taan siltä va­ral­ta, että ei voi niitä myö­hem­min itse hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää usein te­ki­jän­sä toi­vei­ta hoi­dos­ta, vapaa-ajan­vie­tos­ta, ta­lou­den hoi­dos­ta ja elä­män­laa­dus­ta sen va­ral­ta, että hen­ki­lö ei itse pysty päät­tä­mään asiois­taan.

Tar­kas­te­lim­me edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ajan­koh­tai­sia hin­to­ja.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­nen

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi tehdä kuka vain, eikä sen laa­ti­mi­seen tar­vit­se käyt­tää asian­tun­ti­jaa. 

Edun­val­von­ta­val­tuus on kui­ten­kin pätevä asia­kir­ja vasta sil­loin, kun se nou­dat­taa lain muo­to­vaa­ti­muk­sia. Ylei­sim­piä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen su­den­kuop­pia on juuri val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­ses­sa.

In­ter­ne­tis­sä on ole­mas­sa monia il­mai­sia lo­mak­kei­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­seen. Moni niistä on kui­ten­kin varsin ylei­nen, mikä tar­koit­taa sitä, että ne eivät ota huo­mioon yk­si­löl­li­siä toi­vei­ta, kuten pank­ki­asioi­den hoitoa tai mah­dol­lis­ta kiin­teis­tön myyn­tiä.

Kiin­teis­tön myy­mi­nen tulee usein ajan­koh­tai­sek­si sil­loin, kun hen­ki­lö ei enää pärjää yksin kotona. Usein hoi­to­ko­din kus­tan­nuk­set ka­te­taan myy­mäl­lä omis­tusa­sun­to.

Lue lisää Vältä nämä 3 vir­het­tä – Laadi edun­val­von­ta­val­tuu­tus ajois­sa

Kuinka paljon maksaa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta vaih­te­lee kui­ten­kin suu­res­ti riip­puen pal­ve­lun­tar­joa­jas­ta. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi tehdä muun muassa pan­kis­sa, la­ki­toi­mis­tos­sa tai ne­tis­sä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta pan­kis­sa riip­puu asia­kir­jan laa­juu­des­ta

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on mah­dol­lis­ta laatia ylei­sim­mis­sä pan­kis­sa Suo­mes­sa.

Suu­rim­mat pankit, kuten Nordea, Osuus­pank­ki (OP), Aktia tai Dans­ke­Bank, tar­joa­vat asia­kir­ja­pal­ve­lui­ta, mutta eivät il­moi­ta si­vuil­laan hintaa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­le.

Pal­ve­lun hinta riip­puu val­tuut­ta­jan toi­vei­den laa­juu­des­ta – eli siitä, kuin kat­ta­va edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­dään. Ku­lut­ta­jan on siis mah­do­ton­ta kil­pai­lut­taa pal­ve­lu­ja etu­kä­teen ja tietää asia­kir­jan lo­pul­lis­ta hintaa en­nal­ta.

La­ki­toi­mis­tos­sa tehty edun­val­von­ta­val­tuu­tus alkaen 300 €

Ku­lut­ta­ja­liit­to on tehnyt asian­ajo­pal­ve­luis­ta hin­ta­ver­tai­lun, jota voi käyt­tää ar­vio­na pan­kis­sa teh­tä­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­nak­si.

Ku­lut­ta­ja­lii­ton ver­tai­lun pe­rus­teel­la edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on ylei­ses­ti alkaen 350-600 euroa la­ki­toi­mis­tos­sa teh­ty­nä. Ky­sees­sä on usein hyvin yk­sin­ker­tai­nen edu­val­von­ta­val­tuu­tus, jossa val­tuu­te­taan luo­tet­ta­va hen­ki­lö hoi­ta­maan ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­koh­tais­ten asiat.

Huo­mion ar­vois­ta on, että ver­tai­lus­sa oli kyse hyvin ka­peas­ta edu­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta ja laa­jem­man te­ke­mi­ses­tä las­ku­te­taan tun­ti­ve­loi­tuk­sen pe­rus­teel­la.

💡 La­ki­toi­mis­to­jen tun­ti­ve­loi­tus on ylei­ses­ti noin 100-250 euroa, jol­loin laa­jem­man ja yk­si­tyis­koh­tai­sem­man edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan hin­nak­si voi tulla yli 1 000 euroa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta ne­tis­sä – kiin­teä 89 € Aa­tok­ses­sa

Yk­si­löl­li­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on kan­nat­ta­vam­paa kuin yk­sin­ker­tai­sen mallin käyt­tä­mi­nen ja il­mai­sen mallin täyt­tä­mi­nen.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa laa­dim­me si­nul­le yk­si­löl­li­sen ja omien toi­vei­de­si mu­kai­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Li­säk­si voit var­mis­tua siitä, että tehty edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja on var­mas­ti ju­ri­di­ses­ti pätevä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on 89 euroa. Li­säk­si saat tar­vit­taes­sa il­mais­ta la­kia­pua Aa­tok­sen ju­ris­teil­ta.

Pal­ve­lu kysyy val­tuu­tuk­sen laa­ti­jal­ta eri­lai­sia ky­sy­myk­siä toi­veis­ta ja ha­luis­ta. Näiden vas­taus­ten poh­jal­ta pal­ve­lu luo ajan­koh­tais­ten eh­to­jen mu­kai­ses­ti pä­te­vän ja laa­duk­kaan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Li­säk­si voit muo­ka­ta ja lisätä ehtoja ha­lu­tes­sa­si.

Tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus val­miik­si jo tänään!