Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­ta vuon­na 2024

pengar-skuldebrev.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
13.12.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta vaih­te­lee paljon riip­puen, missä asia­kir­jan tekee. Hin­noissa voi olla jopa sa­to­jen eu­ro­jen eroja.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­koit­taa asia­kir­jaa, jonka avulla hen­kilö val­tuut­taa va­lit­se­mansa hen­ki­lön huo­leh­ti­maan asiois­taan siltä va­ralta, että ei voi niitä myö­hem­min itse hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää usein te­ki­jänsä toi­veita hoi­dosta, vapaa-ajan­vie­tosta, ta­lou­den hoi­dosta ja elä­män­laa­dusta sen va­ralta, että hen­kilö ei itse pysty päät­tä­mään asiois­taan.

Tar­kas­te­limme edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ajan­koh­tai­sia hin­toja.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­nen

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi tehdä kuka vain, eikä sen laa­ti­mi­seen tar­vitse käyt­tää asian­tun­ti­jaa.

Edun­val­von­ta­val­tuus on kui­ten­kin pätevä asia­kirja vasta sil­loin, kun se nou­dat­taa lain muo­to­vaa­ti­muk­sia. Ylei­sim­piä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen su­den­kuop­pia on juuri val­tuu­tuk­sen laa­ti­mi­sessa.

In­ter­ne­tissä on ole­massa monia il­mai­sia lo­mak­keita edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­seen. Moni niistä on kui­ten­kin varsin ylei­nen, mikä tar­koit­taa sitä, että ne eivät ota huo­mioon yk­si­löl­li­siä toi­veita, kuten pank­ki­asioi­den hoitoa tai mah­dol­lista kiin­teis­tön myyn­tiä.

Kiin­teis­tön myy­mi­nen tulee usein ajan­koh­tai­seksi sil­loin, kun hen­kilö ei enää pärjää yksin kotona. Usein hoi­to­ko­din kus­tan­nuk­set ka­te­taan myy­mällä omis­tusa­sunto.

Lue lisää Vältä nämä 3 vir­hettä – Laadi edun­val­von­ta­val­tuu­tus ajoissa

Kuinka paljon maksaa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta vaih­te­lee kui­ten­kin suu­resti riip­puen pal­ve­lun­tar­joa­jasta. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi tehdä muun muassa pan­kissa, la­ki­toi­mis­tossa tai ne­tissä.

Harva pankki laatii enää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on mah­dol­lista laatia jois­sa­kin suo­ma­lai­sissa pan­keissa. Hel­mi­kuussa 2023 tehty ky­se­ly­kier­ros pal­jas­taa, että moni pankki on luo­pu­nut la­ki­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­sesta tai ei laadi lain­kaan edun­val­von­ta­val­tuu­tusta.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen ei ole mah­dol­lista Nor­deassa eikä S-Pan­kissa.

Osuus­pankki (OP) tar­joaa la­ki­pal­ve­luita ra­joi­te­tusti. Esi­mer­kiksi Osuus­pankki Uusi­maa ei tarjoa lain­kaan la­ki­pal­ve­luita.

OP Lou­nais­maan la­ki­pal­ve­lui­den hin­nas­ton mukaan la­kia­sia­kir­jan saa laa­dit­tua alkaen 300 eu­rosta ylös­päin. Pal­ve­lun hinta riip­puu val­tuut­ta­jan toi­vei­den laa­juu­desta – eli siitä, kuin kat­tava edun­val­von­ta­val­tuu­tus teh­dään. Ku­lut­ta­jan on siis mah­do­tonta kil­pai­lut­taa pal­ve­luja etu­kä­teen ja tietää asia­kir­jan lo­pul­lista hintaa en­nalta.

OP Turun Seutu tar­joaa myös la­ki­pal­ve­luita, mutta he eivät il­moita si­vuil­laan hintaa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­selle. OP Turun Seutu tar­joaa la­ki­pal­ve­luita kont­to­reil­laan Sa­lossa, Fors­sassa, So­me­rolla ja Per­niössä.

Danske Bank ei verk­ko­si­vu­jensa mukaan laadi itse edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sia, vaan he ovat sol­mi­neet yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Lexlyn kanssa. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kus­tan­taa Lex­lyllä 95–280 euroa.

💡 Pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­nen on­nis­tuu edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla. Jos val­tuu­tettu on hy­vässä kun­nossa eikä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jalle ole vielä käyt­töä, kan­nat­taa ottaa omaan pank­kiin yh­teyttä.

La­ki­toi­mis­tossa tehty edun­val­von­ta­val­tuu­tus alkaen 300 €

Ku­lut­ta­ja­liitto on tehnyt asian­ajo­pal­ve­luista hin­ta­ver­tai­lun, jota voi käyt­tää ar­viona pan­kissa teh­tä­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­naksi.

Ku­lut­ta­ja­lii­ton ver­tai­lun pe­rus­teella edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on ylei­sesti alkaen 350-600 euroa la­ki­toi­mis­tossa teh­tynä. Ky­seessä on usein hyvin yk­sin­ker­tai­nen edu­val­von­ta­val­tuu­tus, jossa val­tuu­te­taan luo­tet­tava hen­kilö hoi­ta­maan ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­koh­tais­ten asiat.

Huo­mion ar­voista on, että ver­tai­lussa oli kyse hyvin ka­peasta edu­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta ja laa­jem­man te­ke­mi­sestä las­ku­te­taan tun­ti­ve­loi­tuk­sen pe­rus­teella.

💡 La­ki­toi­mis­to­jen tun­ti­ve­loi­tus on ylei­sesti noin 100-250 euroa, jol­loin laa­jem­man ja yk­si­tyis­koh­tai­sem­man edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan hin­naksi voi tulla yli 1 000 euroa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­taan kuuluu myös muut la­kia­sia­kir­jat

Yk­si­löl­li­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on kan­nat­ta­vam­paa kuin yk­sin­ker­tai­sen mallin käyt­tä­mi­nen ja il­mai­sen mallin täyt­tä­mi­nen.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa laa­dimme si­nulle yk­si­löl­li­sen ja omien toi­vei­desi mu­kai­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Li­säksi voit var­mis­tua siitä, että tehty edun­val­von­ta­val­ta­kirja on var­masti ju­ri­di­sesti pätevä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on 69 euroa.

Meiltä saat aina il­maista la­kia­pua, sil­loin kun sitä tar­vit­set.

Tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus val­miiksi jo tänään!