Il­mai­nen malli edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Taivas ja pellavapelto
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­seen voi käyt­tää il­maista lo­ma­ketta tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mallia. Ju­ri­di­sesti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen on­nis­tuu hel­posti myös Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­koit­taa sitä, että hen­kilö val­tuut­taa va­lit­se­mansa hen­ki­lön huo­leh­ti­maan omista asiois­taan siltä va­ralta, että ei voi niitä myö­hem­min itse hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on ko­ros­te­tun hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kirja. Se si­säl­tää usein te­ki­jänsä toi­veita hoi­dosta, vapaa-ajan­vie­tosta, ta­lou­den hoi­dosta ja elä­män­laa­dusta sen va­ralta, että hen­kilö ei itse pysty päät­tä­mään asiois­taan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tun­ne­taan myös ni­mellä edun­val­von­ta­val­ta­kirja ja edun­val­von­ta­so­pi­mus. Edun­val­von­ta­val­ta­kirja teh­dään usein juuri sai­rau­den tai ta­pa­tur­man va­ralta.

Esit­te­lemme tässä ar­tik­ke­lissa, mitä edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää ja miksi asia­kirja kan­nat­taa tehdä asian­tun­te­vassa pal­ve­lussa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus auttaa en­na­koi­maan tu­le­vaa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on tapa jär­jes­tää ja tur­vata omien asioi­den hoito tu­le­vai­suu­dessa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla hen­kilö voi itse jär­jes­tää ja esit­tää toi­veita omai­suu­tensa sekä hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­densa osalta. Val­tuu­tuk­sen voi tehdä itse täyt­tä­mällä lomake ja hank­ki­malla to­dis­ta­jat al­le­kir­joit­ta­maan sen.

Ju­ri­di­sesti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää, että val­ta­kirja on laa­dittu tiet­tyyn lain vaa­ti­maan muo­toon, hen­kilö ym­mär­tää asia­kir­jan si­säl­lön ja sen vai­ku­tuk­set, sekä es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat ovat al­le­kir­joit­ta­neet val­tuu­tuk­sen.

Suo­sittu tapa on tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lussa.

Vastaa ky­sy­myk­siin ja luo omasi

Tee edun­val­von­ta­val­ta­kirja ajoissa

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan te­ke­mistä ei kan­nata lykätä liian myö­häi­seen vai­hee­seen. Esi­mer­kiksi eden­nyt muis­ti­sai­raus voi estää val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­sen ko­ko­naan.

Val­tuu­tus tulee voi­maan sil­loin, jos val­tuu­tuk­sen tekijä on ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan asioi­taan esi­mer­kiksi muis­ti­sai­rau­den tai muuten hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi.

Asia­kir­jan voi­maan­tulo edel­lyt­tää, että hol­hous­vi­ran­omai­nen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto vah­vis­taa val­tuu­tuk­sen. Edun­val­von­ta­val­ta­kirja kan­nat­taa antaa val­tuu­te­tun säi­ly­tet­tä­väksi.

⚠️ Tie­sitkö, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista? Ylei­sim­piä hyl­käyk­sen syitä ovat mm. il­mai­sen mallin muok­kaa­mi­nen omaan tar­pee­seen sekä es­teel­lis­ten to­dis­ta­jien käyttö.

Lue lisää: Muis­ti­sai­raan asun­non myynti voi olla vai­keaa

Edun­val­von­ta­val­ta­kirja: yk­sin­ker­tai­nen pohja

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa ja sen si­säl­töä on hel­pompi hah­mot­taa esi­mer­kin avulla. Seu­raava esi­merk­ki­val­tuu­tus on hyvin yk­sin­ker­tai­nen eikä ota huo­mioon te­ki­jänsä yk­si­löl­listä ti­lan­netta.

⚠️ Käytä aina asian­tun­te­vaa pal­ve­lua edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­sessä. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa saat edul­li­sesti tehtyä pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, joka so­vel­tuu juuri sinun ti­lan­tee­seesi.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus malli

Val­tuut­taja: Matti Esi­merkki

Val­tuu­tettu: Liisa Esi­merkki

VAL­TUU­TUS

Mää­rään, että Liisa Esi­merkki on kel­poi­nen edus­ta­maan minua tämän val­ta­kir­jan mu­kai­sesti, mikäli tulen sai­rau­den tai hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan, hen­ki­sen toi­min­nan häi­riin­ty­mi­sen tai muun vas­taa­van syyn vuoksi ky­ke­ne­mät­tö­mäksi itse huo­leh­ti­maan asiois­tani.

Liisa Esi­mer­killä on oikeus edus­taa minua ta­lou­del­li­sissa asiois­sani ja niissä hen­ki­löäni kos­ke­vissa asioissa, joiden mer­ki­tystä en kykene ym­mär­tä­mään sillä het­kellä, jol­loin val­tuu­tusta käy­te­tään.

VOI­MAAN­TULO

Mää­rään val­tuu­tuk­sen tu­le­maan voi­maan siinä ta­pauk­sessa, että tulen sai­rau­den, hen­ki­sen toi­min­nan häi­riin­ty­mi­sen, hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan tai muun vas­taa­van syyn vuoksi ky­ke­ne­mät­tö­mäksi huo­leh­ti­maan asiois­tani.

PAIKKA JA AIKA

Hel­sinki 1.1.2020

AL­LE­KIR­JOI­TUS

Matti Esi­merkki

TO­DIS­TA­JIEN TIEDOT JA AL­LE­KIR­JOI­TUK­SET

Sa­man­ai­kai­sesti läsnä ol­leina es­teet­tö­minä to­dis­ta­jina va­kuu­tamme, että Matti Esi­merkki, jonka hen­ki­lö­koh­tai­sesti tun­nemme, on oma­kä­ti­sesti läsnä ol­les­samme al­le­kir­joit­ta­nut tämän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan. To­teamme, että Matti Esi­merkki on tehnyt tämän val­ta­kir­jan va­paasta tah­dos­taan ja että hän on täysin ym­mär­tä­nyt sen mer­ki­tyk­sen.

Tiia To­dis­taja

Teija To­dis­taja

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus - malli ei ole kat­tava eikä yk­si­löl­li­nen

Yk­sin­ker­tai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää ylei­sen mää­räyk­sen te­ki­jän ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den hoi­dosta. Yk­sin­ker­tai­nen malli (yllä) ei kui­ten­kaan mah­dol­lista esi­mer­kiksi te­ki­jänsä omis­ta­man asun­non tai kiin­teis­tön myyn­tiä.

Myynti tulee usein ajan­koh­tai­seksi, jos val­tuu­tuk­sen te­ki­jän on aika muut­taa pal­ve­lu­ta­loon tai muuhun tuetun asu­mi­sen pii­riin. Lain mukaan myyn­tiä varten tar­vi­taan ni­men­omai­nen mai­ninta val­tuu­tuk­sessa.

Kat­tava ja yk­si­löl­li­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää mää­räyk­siä myös esi­mer­kiksi seu­raa­vista asioista:

 1. Kiin­teis­tö­jen myynti
 2. Pank­ki­asioi­den hoito
 3. Si­joi­tus­ten hoi­ta­mi­nen
 4. Usean val­tuu­te­tun mää­rää­mi­nen
 5. Si­jai­suus­jär­jes­te­lyt, jos val­tuu­tettu on es­ty­nyt
 6. Hoi­to­tah­don huo­mioon ot­ta­mi­nen
 7. Val­tuu­tet­tu­jen yh­teis­työ
 8. Di­gi­taa­li­nen jää­mistö
 9. Syn­ty­mä­päi­vä­lah­jat lä­hei­sille
 10. Pe­rin­tö­ve­ron en­na­kointi en­nak­ko­pe­rin­töjä an­ta­malla
 11. Oikeus saada tietoa sa­lassa pi­det­tä­vistä tie­doista
 12. Val­tuu­te­tun palk­kio
 13. Pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­nen

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen saat Aa­tok­sesta hin­taan 69 euroa.

Aa­tok­sessa tehty edun­val­von­ta­val­ta­kirja vastaa laa­dul­taan ju­ris­tin tai asia­na­ja­jan te­ke­mää edun­val­von­ta­val­tuu­tusta.

Kus­tan­nuk­sil­taan val­ta­kir­jan on kui­ten­kin huo­mat­ta­vasti edul­li­sempi Aa­tok­sella kuin pe­rin­tei­sen asia­na­ja­jan tai ju­ris­tin te­ke­mänä. Val­tuu­tuk­sen voi tehdä myös rau­hal­li­sessa pai­kassa kotona eikä pää­tök­siä tar­vitse tehdä no­peasti.

💡 Ku­lu­tut­ta­ja­lii­ton hin­ta­tut­ki­muk­sen mukaan edun­val­von­ta­val­tuu­tus maksaa kes­ki­mää­rin noin 350-600 euroa la­ki­toi­mis­tossa teh­tynä.

Lue lisää: edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ten määrä kas­vussa ja 4 syytä, miksi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­maista mallia ei kan­nata käyt­tää

Kuka hoitaa ta­lou­del­li­set asiasi?

Val­tuu­tettu voi­daan oi­keut­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sessa edus­ta­maan val­tuut­ta­jaa tämän ta­lou­del­li­sissa asioissa. Ta­lou­del­li­silla asioilla tar­koi­te­taan eri­lai­siin so­pi­muk­siin ja vel­voit­tei­siin si­tou­tu­mista sekä pu­he­val­lan käyt­tä­mistä vi­ran­omai­sissa tai tuo­miois­tui­missa.

Ta­lou­del­li­sissa asioissa edus­ta­mi­nen koskee myös esi­mer­kiksi pank­ki­ti­lin käyt­tä­mistä ja ta­lo­yh­tiön yh­tiö­ko­kouk­sessa toi­mi­mista.

Hen­ki­lön kyky huo­leh­tia omista asioista voi pa­lau­tua vä­liai­kai­sesti esi­mer­kiksi sai­rau­den lie­vem­pinä jak­soina. Näinä jak­soina edun­val­von­ta­val­tuu­tettu ei voi edus­taa tai päät­tää val­tuut­ta­jan asioista.

Olen­naista on se, että ky­ke­neekö val­tuu­tettu ym­mär­tä­mään häntä kos­ke­vaa asiaa sillä het­kellä, kun asiasta tulee tehdä päätös.

Aina ei ole selvää onko ky­seessä ta­lou­del­li­nen vai hen­ki­löön liit­tyvä asia. Tämän vuoksi on suo­si­tel­ta­vaa antaa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sessa val­tuu­det kos­kien mo­lem­pia.

Itse tehty edun­val­von­ta­val­ta­kirja ei vält­tä­mättä ole ju­ri­di­sesti pätevä

Monet yrit­tä­vät tehdä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan itse. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on kui­ten­kin ju­ri­di­nen asia­kirja ja se pitää kir­joit­taa ju­ri­dii­kan kie­lellä.

Ot­sikko ei tee edun­val­von­ta­val­tuu­tusta, vaan si­sältö ja miten se on muo­toiltu. Si­säl­lön osalta ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioita kos­ke­vat mää­räyk­set, tu­le­vat suo­raan laista (648/2007). Siksi niitä on tär­keää nou­dat­taa.

Itse kir­joi­te­tun val­tuu­tuk­sen vaa­rana on, että edun­val­von­ta­val­ta­kirja ei to­sia­sial­li­sesti saa aikaan niitä vai­ku­tuk­sia, joita sen tekijä ta­voit­teli.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tusta kos­ke­van lain (648/2007) avulla py­ri­tään vah­vis­ta­maan jo­kai­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keutta myös ti­lan­teissa, joissa ih­mi­sen toi­min­ta­kyky on hei­ken­ty­nyt tai se puut­tuu ko­ko­naan. Kun asioista on mää­rätty etu­kä­teen, myös mah­dol­li­set ta­lou­del­li­set ja muut vää­rin­käy­tök­set vä­hen­ty­vät.

Aa­tok­sen asia­kas­pa­laute 09/2022

Hei! Kerron ta­ri­nani: Olen tehnyt vuonna 2019
edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan, jossa mie­les­täni oli huo­mioitu kaikki tär­keät asiat, mutta maa­lik­kona en tie­ten­kään osan­nut käyt­tää oi­keita sanoja ja lauseita. Kuulin jos­ta­kin, että val­ta­kirja täytyy laatia siten, että se voi­daan hy­väk­syä mai­straa­tissa, Se­la­sin nettiä ja Aatos app tu­li­kin pian vas­taan. To­te­sin sen käyt­tä­jälle hel­poksi ja sel­keäksi. Olen 90-vuo­tias ja hyvin on­nis­tuin. Kiitos! - Lilja

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (ent. mai­straatti) vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ennen käyt­töön­ot­toa. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton on hel­pompi tul­kita val­tuu­tuk­sen laa­ti­jan tahtoa, kun se on sel­keästi il­maistu lain kie­lellä.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto hylkää vuo­sit­tain peräti 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista, sillä ne ovat väärin teh­tyjä. Ylei­sim­piä syitä ovat mm. lain­vas­tai­nen si­sältö sekä es­teel­li­set to­dis­ta­jat.

Val­tuu­tuk­sen to­dis­ta­jat ovat myös tär­keässä ase­massa. To­dis­ta­jat eivät ni­mit­täin voi olla es­teel­li­siä eli hen­ki­lön lä­hio­mai­sia, kuten puo­liso, lapsi, si­sa­rus tai si­sa­rus­ten puo­liso. Tämä on myös edel­ly­tys val­tuu­tuk­sen ju­ri­di­selle pä­te­vyy­delle.

Lue lisää: Edun­val­von­ta­val­tuu­tus puo­li­solle

Miksi en voi käyt­tää vain ta­val­lista val­ta­kir­jaa?

Ta­val­li­nen val­ta­kirja mah­dol­lis­taa asioi­mi­sen toisen puo­lesta, kuten pos­ti­pa­ke­tin ha­ke­mi­sen tai ap­tee­kissa käy­mi­sen. Val­ta­kirja on usein si­säl­löl­tään liian suppea tai laaja. Täl­löin val­ta­kirja kanssa voi tulla tul­kin­taon­gel­mia eikä vi­ran­omai­set tai pankki hy­väksy sitä lain­kaan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on ni­me­no­maan “tu­le­vai­suu­den asia­kirja”, sillä se tulee käyt­töön vasta sil­loin, kun hen­kilö ei itse voi hoitaa omia asioi­taan. Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa hen­kilö päät­tää itse kuka hänen asioi­taan hoitaa ja mitä asioita hänen puo­les­taan voi hoitaa.

Li­säksi val­tuu­tuk­sen voi lisätä va­ra­val­tuu­tet­tuja, jotka voivat hoitaa asioita, mikäli var­si­nai­nen val­tuu­tettu on es­ty­nyt.

Edun­val­von­ta­val­ta­kirja aina hol­hous­vi­ran­omai­sen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton (DVV) vah­vis­tama. Tieto edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta mer­ki­tään hol­hous­asioi­den re­kis­te­riin, kun val­tuu­tus lai­te­taan voi­maan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus jopa 10 mi­nuu­tissa

Aa­tok­sessa voit tehdä hyvin laajan ja yk­si­löl­li­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen heti. Li­säksi voit rää­tä­löidä toi­veesi tar­kasti.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus maksaa 69 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Aa­tok­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tus on la­ki­mie­hen suun­nit­te­lema ja se nou­dat­taa lain teks­tiä ja mää­rit­teitä. Näin vältät edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen su­den­kuo­pat ja voit var­mis­tua siitä, että val­tuu­tuk­sesi on var­masti pätevä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus hel­posti jo tänään

 1. Mieti, min­kä­lai­sia asioita haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen ja ketkä haluat nimetä asioi­desi hoi­ta­jaksi.
 2. Mene Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun ja vastaa edun­val­von­ta­val­tuu­tusta kos­ke­viin ky­sy­myk­siin.
 3. Hy­väksy val­ta­kirja ja maksa 69 euroa.
 4. Al­le­kir­joita edun­val­von­ta­val­tuu­tus kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­lessa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta vaih­te­lee paljon

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta riip­puu paljon siitä, että teetkö val­tuu­tuk­sen la­ki­toi­mis­tossa vai verk­ko­pal­ve­lussa.

 La­ki­toi­mistoIl­mai­nen malliAa­tok­sen verk­ko­pal­velu
Hintanoin 350 €–600 €0 €69 €
Il­mai­nen la­kiapu
Edun­val­von­ta­val­ta­kirja heti mukaan❌/✅
Myös muut la­kia­sia­kir­jat samaan hin­taan
Di­gi­taa­li­nen säi­ly­tys
Pal­velu var­mis­taa, että asia­kir­jasi ovat ajan ta­salla

Ku­lut­ta­ja­lii­ton ver­tai­lun pe­rus­teella edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on ylei­sesti alkaen 350–600 euroa. Hin­taan si­säl­tyy asia­na­ja­jan palk­kiot sekä asia­kir­jan hinta.

Aa­tok­sen pal­ve­lussa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on vain murto-osa kuin la­ki­toi­mis­tossa teh­tynä. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on Aa­tok­sessa 69 euroa.

Verk­ko­pal­velu opas­taa sinut ky­sy­mällä tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä, jonka poh­jalta rää­tä­löimme asia­kir­jan si­nulle. Hinta on kiin­teä eikä si­sällä muita pii­lo­ku­luja. Li­säksi pal­ve­lumme si­säl­tä­vät aina il­mai­sen la­ki­neu­von­nan asiak­kail­lemme.

Jo täysi-ikäi­nen voi tehdä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan voi tehdä täysi-ikäi­nen ja täy­si­val­tai­nen hen­kilö. Täy­si­val­tai­suu­della tar­koi­te­taan sitä, että edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tekijä ym­mär­tää val­tuu­tuk­sen si­säl­lön ja mer­ki­tyk­sen.

Usein val­tuu­tus teh­dään myö­hem­mällä iällä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta voi kui­ten­kin olla hyötyä myös on­net­to­muu­den tai äkil­li­sen sai­rau­den koh­dalla. Näissä ta­pauk­sissa val­tuu­tettu hen­kilö voi hoitaa esi­mer­kiksi vuo­kran maksun, laskut tai yk­si­tyi­sen elin­kei­non­har­joit­ta­jan yri­tys­toi­min­taa sil­loin, kun hen­kilö itse on het­kel­li­sesti ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan niitä.

Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tusta it­se­mää­rä­mi­soi­keu­tesi voi hei­ken­tyä

Mikäli jätät edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mättä, on hyvin mah­dol­lista, että toi­vei­tasi ei vält­tä­mättä kuulla. Ti­lan­teessa on kaksi mah­dol­li­suutta: omai­sesi ryhtyy edun­val­vo­jak­sesi tai vi­ran­omai­nen määrää si­nulle ylei­sen edun­val­vo­jan.

Edun­val­voja tai ylei­nen edun­val­voja

 1. Omai­sesi joutuu ha­ke­maan edun­val­vo­jak­sesi. Edun­val­voja joutuu ha­ke­maan lupaa asioi­desi hoi­ta­mi­seen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta ja pi­tä­mään vuo­si­ti­liä va­ral­li­suu­desta, mikä voi olla omai­sille kuor­mit­ta­vaa.
 2. Toinen mah­dol­li­suus on hakea yleistä edun­val­vo­jaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta. Ylei­sellä edun­val­vo­jalla voi kui­ten­kin olla satoja pää­mie­hiä, joiden asioita tämä hoitaa sa­man­ai­kai­sesti.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mällä hel­po­tat lä­heis­tesi elämää ja var­mis­tat, että it­se­mää­rää­mi­soi­keu­tesi to­teu­tuu myös sil­loin, kun et voi hoitaa enää omia asioi­tasi.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla päätät:

 1. kuka asioi­tasi hoitaa
 2. mitä asioita va­lit­se­masi hen­kilö hoitaa

Li­säksi hel­po­tat lä­heis­tesi elämää, sillä heidän ei tar­vitse pyytää lupaa asioi­desi hoi­ta­mi­seen DVV:ltä eikä toi­mit­taa heille vuo­si­ti­liä.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan voi­maan­tulo

Kun edun­val­tuu­tus­val­ta­kirja on tehty ja al­le­kir­joi­tettu, ei asia­kirja ole vielä voi­massa. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tulee voi­maan vasta, kun sen tehnyt hen­kilö on tullut ky­ke­ne­mät­tö­mäksi huo­leh­ti­maan omista asiois­taan.

Tyy­pil­li­nen ti­lanne on esi­mer­kiksi val­tuut­ta­jan pit­källe eden­nyt de­men­tia, minkä vuoksi val­tuut­taja ei pysty enää huo­leh­ti­maan omista asiois­taan.

Val­tuu­tusta ei ole mah­dol­lista saada voi­maan esi­mer­kiksi ul­ko­maille muut­ta­mi­sen tai muun vas­taa­van syyn vuoksi.

Val­tuu­te­tun tulee hakea Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mista. Hol­hous­vi­ran­omai­selle tulee esit­tää al­ku­pe­räi­nen val­tuu­tus­asia­kirja sekä lää­kä­rin­to­dis­tus sai­rau­den tai ta­pa­tur­man ai­heut­ta­masta toi­min­ta­ky­vyn me­ne­tyk­sestä. Vah­vis­ta­mi­sen yh­tey­dessä val­tuu­tus re­kis­te­röi­dään.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto myös valvoo val­tuu­te­tun toi­min­taa. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton suo­rit­ta­maan val­von­taan voi vai­kut­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen otet­ta­villa eh­doilla.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja tes­ta­mentti Aa­tok­sessa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen muo­to­mää­räyk­set muis­tut­ta­vat tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­siä, joten on jär­ke­vää laatia mo­lem­mat asia­kir­jat samaan aikaan.

Lain mukaan val­tuu­tettu ei saa lah­joit­taa val­tuut­ta­jan omai­suutta, ellei lahjan an­ta­mi­sen pe­rus­teita ole yk­si­löity val­ta­kir­jassa. Huo­lel­li­sesti teh­dyllä val­ta­kir­jalla voi­daan ottaa val­tuut­ta­jan tes­ta­men­tis­saan te­ke­mät toi­veet pe­rin­tönsä suh­teen, jol­loin omai­suu­den an­ta­mista lah­jaksi ilman ve­ro­seu­raa­muk­sia voi­daan jatkaa, vaikka pe­rit­tä­vän toi­min­ta­kyky olisi me­ne­tetty.

Omai­suu­den an­ta­mista voi­daan myös jak­sot­taa pi­dem­mälle ai­ka­vä­lille, jol­loin väl­ty­tään ve­ro­seu­raa­muk­silta. Val­tuu­tuk­sella voi­daan antaa myös lupa esi­mer­kiksi ali­hin­tais­ten kaup­po­jen te­ke­mi­seen.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on­nis­tuu sa­malla kertaa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa, kun teet edun­val­von­ta­val­tar­kir­jan.

Älä jätä mitään sat­tu­man varaan. Hoida nyt kaikki it­seäsi kos­ke­vat asia­kir­jat kun­toon.

Läh­teet

Yle, A-studio. 3.2.2020
Elä­ke­tur­va­kes­kus, Ti­las­to­tie­to­kanta (2022)