Il­mai­nen malli edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Taivas ja pellavapelto
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
13.3.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­seen voi käyt­tää il­mais­ta lo­ma­ket­ta tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mallia. Ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti myös Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lö val­tuut­taa va­lit­se­man­sa hen­ki­lön huo­leh­ti­maan omista asiois­taan siltä va­ral­ta, että ei voi niitä myö­hem­min itse hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on ko­ros­te­tun hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kir­ja. Se si­säl­tää usein te­ki­jän­sä toi­vei­ta hoi­dos­ta, vapaa-ajan­vie­tos­ta, ta­lou­den hoi­dos­ta ja elä­män­laa­dus­ta sen va­ral­ta, että hen­ki­lö ei itse pysty päät­tä­mään asiois­taan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tun­ne­taan myös ni­mel­lä edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja. Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja teh­dään usein juuri sai­rau­den tai ta­pa­tur­man va­ral­ta.

Esit­te­lem­me tässä ar­tik­ke­lis­sa, mitä edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää ja miksi asia­kir­ja kan­nat­taa tehdä asian­tun­te­vas­sa pal­ve­lus­sa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus auttaa en­na­koi­maan tu­le­vaa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on tapa jär­jes­tää ja tur­va­ta omien asioi­den hoito tu­le­vai­suu­des­sa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla hen­ki­lö voi itse jär­jes­tää ja esit­tää toi­vei­ta omai­suu­ten­sa sekä hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den­sa osalta. Val­tuu­tuk­sen voi tehdä itse täyt­tä­mäl­lä lomake ja hank­ki­mal­la to­dis­ta­jat al­le­kir­joit­ta­maan sen.

Ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää, että val­ta­kir­ja on laa­dit­tu tiet­tyyn lain vaa­ti­maan muo­toon, hen­ki­lö ym­mär­tää asia­kir­jan si­säl­lön ja sen vai­ku­tuk­set, sekä es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat ovat al­le­kir­joit­ta­neet val­tuu­tuk­sen.

Suo­sit­tu tapa on tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lus­sa.

Vastaa ky­sy­myk­siin ja luo omasi

Tee edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja ajois­sa

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan te­ke­mis­tä ei kan­na­ta lykätä liian myö­häi­seen vai­hee­seen. Esi­mer­kik­si eden­nyt muis­ti­sai­raus voi estää val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­sen koko­naan.

Val­tuu­tus tulee voi­maan sil­loin, jos val­tuu­tuk­sen tekijä on ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan asioi­taan esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rau­den tai muuten hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan vuoksi.

Asia­kir­jan voi­maan­tu­lo edel­lyt­tää, että hol­hous­vi­ran­omai­nen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to vah­vis­taa val­tuu­tuk­sen. Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja kan­nat­taa antaa val­tuu­te­tun säi­ly­tet­tä­väk­si.

⚠️ Tie­sit­kö, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sis­ta? Ylei­sim­piä hyl­käyk­sen syitä ovat mm. il­mai­sen mallin muok­kaa­mi­nen omaan tar­pee­seen sekä es­teel­lis­ten to­dis­ta­jien käyttö.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja: pohja

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa ja sen si­säl­töä on hel­pom­pi hah­mot­taa esi­mer­kin avulla. Seu­raa­va esi­merk­ki­val­tuu­tus on hyvin yk­sin­ker­tai­nen eikä ota huo­mioon te­ki­jän­sä yk­si­löl­lis­tä ti­lan­net­ta.

⚠️ Käytä aina asian­tun­te­vaa pal­ve­lua edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa saat edul­li­ses­ti tehtyä pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, joka so­vel­tuu juuri sinun ti­lan­tee­see­si.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus malli

Val­tuut­ta­ja: Matti Esi­merk­ki

Val­tuu­tet­tu: Liisa Esi­merk­ki

VAL­TUU­TUS

Mää­rään, että Liisa Esi­merk­ki on kel­poi­nen edus­ta­maan minua tämän val­ta­kir­jan mu­kai­ses­ti, mikäli tulen sai­rau­den tai hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan, hen­ki­sen toi­min­nan häi­riin­ty­mi­sen tai muun vas­taa­van syyn vuoksi ky­ke­ne­mät­tö­mäk­si itse huo­leh­ti­maan asiois­ta­ni.

Liisa Esi­mer­kil­lä on oikeus edus­taa minua ta­lou­del­li­sis­sa asiois­sa­ni ja niissä hen­ki­löä­ni kos­ke­vis­sa asiois­sa, joiden mer­ki­tys­tä en kykene ym­mär­tä­mään sillä het­kel­lä, jol­loin val­tuu­tus­ta käy­te­tään.

VOI­MAAN­TU­LO

Mää­rään val­tuu­tuk­sen tu­le­maan voi­maan siinä ta­pauk­ses­sa, että tulen sai­rau­den, hen­ki­sen toi­min­nan häi­riin­ty­mi­sen, hei­ken­ty­neen ter­vey­den­ti­lan tai muun vas­taa­van syyn vuoksi ky­ke­ne­mät­tö­mäk­si huo­leh­ti­maan asiois­ta­ni.

PAIKKA JA AIKA

Hel­sin­ki 1.1.2020

AL­LE­KIR­JOI­TUS

Matti Esi­merk­ki

TO­DIS­TA­JIEN TIEDOT JA AL­LE­KIR­JOI­TUK­SET

Sa­man­ai­kai­ses­ti läsnä ol­lei­na es­teet­tö­mi­nä to­dis­ta­ji­na va­kuu­tam­me, että Matti Esi­merk­ki, jonka hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­nem­me, on oma­kä­ti­ses­ti läsnä ol­les­sam­me al­le­kir­joit­ta­nut tämän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan. To­team­me, että Matti Esi­merk­ki on tehnyt tämän val­ta­kir­jan va­paas­ta tah­dos­taan ja että hän on täysin ym­mär­tä­nyt sen mer­ki­tyk­sen.

Tiia To­dis­ta­ja

Teija To­dis­ta­ja

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus - malli ei ole kat­ta­va ja yk­si­löl­li­nen

Yk­sin­ker­tai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää ylei­sen mää­räyk­sen te­ki­jän ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den hoi­dos­ta. Yk­sin­ker­tai­nen malli (yllä) ei kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si te­ki­jän­sä omis­ta­man asun­non tai kiin­teis­tön myyn­tiä.

Myynti tulee usein ajan­koh­tai­sek­si, jos val­tuu­tuk­sen te­ki­jän on aika muut­taa pal­ve­lu­ta­loon tai muuhun tuetun asu­mi­sen pii­riin. Lain mukaan myyn­tiä varten tar­vi­taan ni­men­omai­nen mai­nin­ta val­tuu­tuk­ses­sa.

Kat­ta­va ja yk­si­löl­li­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää mää­räyk­siä myös esi­mer­kik­si seu­raa­vis­ta asiois­ta:

 1. Kiin­teis­tö­jen myynti
 2. Pank­ki­asioi­den hoito
 3. Si­joi­tus­ten hoi­ta­mi­nen
 4. Usean val­tuu­te­tun mää­rää­mi­nen
 5. Si­jai­suus­jär­jes­te­lyt, jos val­tuu­tet­tu on es­ty­nyt
 6. Hoi­to­tah­don huo­mioon ot­ta­mi­nen
 7. Val­tuu­tet­tu­jen yh­teis­työ
 8. Di­gi­taa­li­nen jää­mis­tö
 9. Syn­ty­mä­päi­vä­lah­jat lä­hei­sil­le
 10. Pe­rin­tö­ve­ron en­na­koin­ti en­nak­ko­pe­rin­tö­jä an­ta­mal­la
 11. Oikeus saada tietoa sa­las­sa pi­det­tä­vis­tä tie­dois­ta
 12. Val­tuu­te­tun palk­kio
 13. Pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­nen

Voit tehdä kat­ta­van ja yk­si­löl­li­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa hin­taan 89 euroa.

Aa­tok­ses­sa tehty edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja vastaa laa­dul­taan ju­ris­tin tai asia­na­jajan te­ke­mää edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta.

Kus­tan­nuk­sil­taan val­ta­kir­jan on kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi Aa­tok­sel­la kuin pe­rin­tei­sen asia­na­jajan tai ju­ris­tin te­ke­mä­nä. Val­tuu­tuk­sen voi tehdä myös rau­hal­li­ses­sa pai­kas­sa kotona eikä pää­tök­siä tar­vit­se tehdä no­peas­ti.

💡 Ku­lu­tut­ta­ja­lii­ton hin­ta­tut­ki­muk­sen mukaan edun­val­von­ta­val­tuu­tus maksaa kes­ki­mää­rin noin 350-600 euroa la­ki­toi­mis­tos­sa teh­ty­nä.

Lue lisää: edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ten määrä kas­vus­sa

Kuka hoitaa hen­ki­löä kos­ke­vat ta­lou­del­li­set asiat?

Val­tuu­tet­tu voi­daan oi­keut­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­sa edus­ta­maan val­tuut­ta­jaa tämän ta­lou­del­li­sis­sa asiois­sa. Ta­lou­del­li­sil­la asioil­la tar­koi­te­taan eri­lai­siin so­pi­muk­siin ja vel­voit­tei­siin si­tou­tu­mis­ta sekä pu­he­val­lan käyt­tä­mis­tä vi­ran­omai­sis­sa tai tuo­miois­tui­mis­sa.

Ta­lou­del­li­sis­sa asiois­sa edus­ta­mi­nen koskee myös esi­mer­kik­si pank­ki­ti­lin käyt­tä­mis­tä ja ta­lo­yh­tiön yh­tiö­kokouk­ses­sa toi­mimis­ta.

Hen­ki­lön kyky huo­leh­tia omista asiois­ta voi pa­lau­tua vä­liai­kai­ses­ti esi­mer­kik­si sai­rau­den lie­vem­pi­nä jak­soi­na. Näinä jak­soi­na edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu ei voi edus­taa tai päät­tää val­tuut­ta­jan asiois­ta.

Olen­nais­ta on se, että ky­ke­nee­kö val­tuu­tet­tu ym­mär­tä­mään häntä kos­ke­vaa asiaa sillä het­kel­lä, kun asias­ta tulee tehdä päätös.

Aina ei ole selvää onko ky­sees­sä ta­lou­del­li­nen vai hen­ki­löön liit­ty­vä asia. Tämän vuoksi on suo­si­tel­ta­vaa antaa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­sa val­tuu­det kos­kien mo­lem­pia.

Itse tehty edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja ei vält­tä­mät­tä ole ju­ri­di­ses­ti pätevä

Monet yrit­tä­vät tehdä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan itse. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on kui­ten­kin ju­ri­di­nen asia­kir­ja ja se pitää kir­joit­taa ju­ri­dii­kan kie­lel­lä.

Ot­sik­ko ei tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta, vaan si­säl­tö ja miten se on muo­toil­tu. Si­säl­lön osalta ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­ta kos­ke­vat mää­räyk­set, tu­le­vat suo­raan laista (648/2007). Siksi niitä on tär­ke­ää nou­dat­taa.

Itse kir­joi­te­tun val­tuu­tuk­sen vaa­ra­na on, että edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja ei to­sia­sial­li­ses­ti saa aikaan niitä vai­ku­tuk­sia, joita sen tekijä ta­voit­te­li.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta kos­ke­van lain (648/2007) avulla py­ri­tään vah­vis­ta­maan jo­kai­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta myös ti­lan­teis­sa, joissa ih­mi­sen toi­min­ta­kyky on hei­ken­ty­nyt tai se puut­tuu koko­naan. Kun asiois­ta on mää­rät­ty etu­kä­teen, myös mah­dol­li­set ta­lou­del­li­set ja muut vää­rin­käy­tök­set vä­hen­ty­vät.

Aa­tok­sen asia­kas­pa­lau­te 09/2022

Hei! Kerron ta­ri­na­ni: Olen tehnyt vuonna 2019
edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan, jossa mie­les­tä­ni oli huo­mioi­tu kaikki tär­keät asiat, mutta maa­lik­ko­na en tie­ten­kään osan­nut käyt­tää oi­kei­ta sanoja ja lausei­ta. Kuulin jos­ta­kin, että val­ta­kir­ja täytyy laatia siten, että se voi­daan hy­väk­syä mai­straa­tis­sa, Se­la­sin nettiä ja Aatos app tu­li­kin pian vas­taan. To­te­sin sen käyt­tä­jäl­le hel­pok­si ja sel­keäk­si. Olen 90-vuo­tias ja hyvin on­nis­tuin. Kiitos! - Lilja

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (ent. mai­straat­ti) vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ennen käyt­töön­ot­toa. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton on hel­pom­pi tul­ki­ta val­tuu­tuk­sen laa­ti­jan tahtoa, kun se on sel­keäs­ti il­mais­tu lain kie­lel­lä.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to hylkää myös vuo­sit­tain peräti 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sis­ta, sillä ne ovat väärin teh­ty­jä. Ylei­sim­piä syitä ovat mm. lain­vas­tai­nen si­säl­tö sekä es­teel­li­set to­dis­ta­jat.

Val­tuu­tuk­sen to­dis­ta­jat ovat myös tär­keäs­sä ase­mas­sa. To­dis­ta­jat eivät ni­mit­täin voi olla es­teel­li­siä eli hen­ki­lön lä­hio­mai­sia, kuten puo­li­so, lapsi, si­sa­rus tai si­sa­rus­ten puo­li­so. Tämä on myös edel­ly­tys val­tuu­tuk­sen ju­ri­di­sel­le pä­te­vyy­del­le.

Miksi en voi tehdä vain ta­val­lis­ta val­ta­kir­jaa?

Ta­val­li­nen val­ta­kir­ja mah­dol­lis­taa asioi­mi­sen toisen puo­les­ta, kuten pos­ti­pa­ke­tin ha­ke­mi­sen tai ap­tee­kis­sa käy­mi­sen. Val­ta­kir­ja on usein si­säl­löl­tään liian suppea tai laaja. Täl­löin val­ta­kir­ja kanssa voi tulla tul­kin­taon­gel­mia eikä vi­ran­omai­set tai pankki hy­väk­sy sitä lain­kaan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on ni­me­no­maan “tu­le­vai­suu­den asia­kir­ja”, sillä se tulee käyt­töön vasta sil­loin, kun hen­ki­lö ei itse voi hoitaa omia asioi­taan. Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jas­sa hen­ki­lö päät­tää itse kuka hänen asioi­taan hoitaa ja mitä asioi­ta hänen puo­les­taan voi hoitaa.

Li­säk­si val­tuu­tuk­sen voi lisätä va­ra­val­tuu­tet­tu­ja, jotka voivat hoitaa asioi­ta, mikäli var­si­nai­nen val­tuu­tet­tu on es­ty­nyt.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja aina hol­hous­vi­ran­omai­sen eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton (DVV) vah­vis­ta­ma. Tieto edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta mer­ki­tään hol­hous­asioi­den re­kis­te­riin, kun val­tuu­tus lai­te­taan voi­maan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus vain 89 euroa

Aa­tok­ses­sa voit tehdä hyvin laajan ja yk­si­löl­li­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen – voit rää­tä­löi­dä toi­vee­si tar­kas­ti. Verk­ko­pal­ve­lum­me mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen edul­li­seen hin­taan – vain 89 euroa.

Aa­tok­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tus on la­ki­mie­hen suun­nit­te­le­ma ja se nou­dat­taa lain teks­tiä ja mää­rit­tei­tä. Näin vältät edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen su­den­kuo­pat ja voit var­mis­tua siitä, että val­tuu­tuk­se­si on var­mas­ti pätevä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus hel­pos­ti jo tänään

 1. Mieti, min­kä­lai­sia asioi­ta haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen ja ketkä haluat nimetä asioi­de­si hoi­ta­jak­si.
 2. Mene Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun ja vastaa edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta kos­ke­viin ky­sy­myk­siin.
 3. Hy­väk­sy val­ta­kir­ja ja maksa 89 euroa. Voit myös ostaa muita do­ku­ment­te­ja tar­jous­hin­taan, esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin tai hoi­to­tah­don.
 4. Al­le­kir­joi­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tus kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta vaih­te­lee paljon

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta riip­puu paljon siitä, että teetkö val­tuu­tuk­sen la­ki­toi­mis­tos­sa vai verk­ko­pal­ve­lus­sa.

 La­ki­toi­mis­toIl­mai­nen malliAa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu
Hintanoin 350 €–600 €0 €89 €
Il­mai­nen la­kia­pu
Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja heti mukaan❌/✅

Ku­lut­ta­ja­lii­ton ver­tai­lun pe­rus­teel­la edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on ylei­ses­ti alkaen 350–600 euroa. Hin­taan si­säl­tyy asia­na­jajan palk­kiot sekä asia­kir­jan hinta.

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on vain 89 euroa. Verk­ko­pal­ve­lu opas­taa sinut ky­sy­mäl­lä tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä, jonka poh­jal­ta rää­tä­löim­me asia­kir­jan si­nul­le. Hinta on kiin­teä eikä si­säl­lä muita pii­lo­ku­lu­ja. Li­säk­si pal­ve­lum­me si­säl­tä­vät aina il­mai­sen la­ki­neu­von­nan asiak­kail­lem­me.

Täysi-ikäi­nen voi tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi tehdä täysi-ikäi­nen ja täy­si­val­tai­nen hen­ki­lö. Täy­si­val­tai­suu­del­la tar­koi­te­taan sitä, että edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tekijä ym­mär­tää val­tuu­tuk­sen si­säl­lön ja mer­ki­tyk­sen.

Usein val­tuu­tus teh­dään myö­hem­mäl­lä iällä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta voi kui­ten­kin olla hyötyä myös on­net­to­muu­den tai äkil­li­sen sai­rau­den koh­dal­la. Näissä ta­pauk­sis­sa val­tuu­tet­tu hen­ki­lö voi hoitaa esi­mer­kik­si vuo­kran maksun, laskut tai yk­si­tyi­sen elin­kei­non­har­joit­ta­jan yri­tys­toi­min­taa sil­loin, kun hen­ki­lö itse on het­kel­li­ses­ti ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan niitä.

Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta it­se­mää­rä­mi­soi­keu­te­si voi hei­ken­tyä

Mikäli jätät edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mät­tä, on hyvin mah­dol­lis­ta, että toi­vei­ta­si ei vält­tä­mät­tä kuulla. Ti­lan­tees­sa on kaksi mah­dol­li­suut­ta: omai­se­si ryhtyy edun­val­vo­jak­se­si tai vi­ran­omai­nen määrää si­nul­le ylei­sen edun­val­vo­jan.

Edun­val­vo­ja tai ylei­nen edun­val­vo­ja

 1. Omai­se­si joutuu ha­ke­maan edun­val­vo­jak­se­si. Edun­val­vo­ja joutuu ha­ke­maan lupaa asioi­de­si hoi­ta­mi­seen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta ja pi­tä­mään vuo­si­ti­liä va­ral­li­suu­des­ta, mikä voi olla omai­sil­le kuor­mit­ta­vaa.
 2. Toinen mah­dol­li­suus on hakea yleis­tä edun­val­vo­jaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Ylei­sel­lä edun­val­vo­jal­la voi kui­ten­kin olla satoja pää­mie­hiä, joiden asioi­ta tämä hoitaa sa­man­ai­kai­ses­ti.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mäl­lä hel­po­tat lä­heis­te­si elämää ja var­mis­tat, että it­se­mää­rää­mi­soi­keu­te­si to­teu­tuu myös sil­loin, kun et voi hoitaa enää omia asioi­ta­si.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla päätät:

 1. kuka asioi­ta­si hoitaa
 2. mitä asioi­ta va­lit­se­ma­si hen­ki­lö hoitaa

Li­säk­si hel­po­tat lä­heis­te­si elämää, sillä heidän ei tar­vit­se pyytää lupaa asioi­de­si hoi­ta­mi­seen DVV:ltä eikä toi­mit­taa heille vuo­si­ti­liä.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi­maan­tu­lo

Kun edun­val­tuu­tus­val­ta­kir­ja on tehty ja al­le­kir­joi­tet­tu, ei asia­kir­ja ole vielä voi­mas­sa. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tulee voi­maan vasta, kun sen tehnyt hen­ki­lö on tullut ky­ke­ne­mät­tö­mäk­si huo­leh­ti­maan omista asiois­taan.

Tyy­pil­li­nen ti­lan­ne on esi­mer­kik­si val­tuut­ta­jan pit­käl­le eden­nyt de­men­tia, minkä vuoksi val­tuut­ta­ja ei pysty enää huo­leh­ti­maan omista asiois­taan.

Val­tuu­tus­ta ei ole mah­dol­lis­ta saada voi­maan esi­mer­kik­si ul­ko­mail­le muut­ta­mi­sen tai muun vas­taa­van syyn vuoksi.

Val­tuu­te­tun tulee hakea Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mis­ta. Hol­hous­vi­ran­omai­sel­le tulee esit­tää al­ku­pe­räi­nen val­tuu­tus­asia­kir­ja sekä lää­kä­rin­to­dis­tus sai­rau­den tai ta­pa­tur­man ai­heut­ta­mas­ta toi­min­ta­ky­vyn me­ne­tyk­ses­tä. Vah­vis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä val­tuu­tus re­kis­te­röi­dään.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to myös valvoo val­tuu­te­tun toi­min­taa. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton suo­rit­ta­maan val­von­taan voi vai­kut­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen otet­ta­vil­la eh­doil­la.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja tes­ta­ment­ti Aa­tok­ses­sa

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen muo­to­mää­räyk­set muis­tut­ta­vat tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­siä, joten on jär­ke­vää laatia mo­lem­mat asia­kir­jat samaan aikaan.

Li­säk­si hen­ki­lö usein miet­tii tar­kem­min, sitä millä ta­val­la hän haluaa jär­jes­tää tu­le­vai­suut­taan. Val­ta­kir­jal­la voit val­tuut­taa esi­mer­kik­si lä­hei­se­si tai jonkun, jolle jätät omai­suut­ta tes­ta­men­til­la.

Lain mukaan val­tuu­tet­tu ei saa lah­joit­taa val­tuut­ta­jan omai­suut­ta, ellei lahjan an­ta­mi­sen pe­rus­tei­ta ole yk­si­löi­ty val­ta­kir­jas­sa. Huo­lel­li­ses­ti teh­dyl­lä val­ta­kir­jal­la voi­daan ottaa val­tuut­ta­jan tes­ta­men­tis­saan te­ke­mät toi­veet pe­rin­tön­sä suh­teen, jol­loin omai­suu­den an­ta­mis­ta lah­jak­si ilman ve­ro­seu­raa­muk­sia voi­daan jatkaa, vaikka pe­rit­tä­vän toi­min­ta­kyky olisi me­ne­tet­ty.

Omai­suu­den an­ta­mis­ta voi­daan myös jak­sot­taa pi­dem­mäl­le ai­ka­vä­lil­le, jol­loin väl­ty­tään ve­ro­seu­raa­muk­sil­ta. Val­tuu­tuk­sel­la voi­daan antaa myös lupa esi­mer­kik­si ali­hin­tais­ten kaup­po­jen te­ke­mi­seen.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on­nis­tuu sa­mal­la kertaa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa, kun teet edun­val­von­ta­val­tar­kir­jan. Sääs­tät myös rahaa va­lit­se­mal­la pa­ket­ti­hin­nan yk­sit­täi­sen la­kia­sia­kir­jan sijaan.

Voit lukea asiak­kai­dem­me ko­ke­muk­sia pal­ve­lus­tam­me. Verk­ko­pal­ve­luam­me on jo käyt­tä­nyt yli 80 000 asia­kas­ta.

Älä jätä mitään sat­tu­man varaan. Hoida nyt kaikki it­seä­si kos­ke­vat asia­kir­jat kun­toon.

Läh­teet

Yle, A-studio. 3.2.2020

Elä­ke­tur­va­kes­kus, Ti­las­to­tie­to­kan­ta (2022)