Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja kiin­teis­tön myynti

Omakotitalo vehreällä pihalla
Timjami Nyyssönen
Timjami
28.9.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Jos pää­mie­hen kiin­teis­tön myy­mi­nen on siis ajan­koh­taista, kan­nat­taa siihen liit­ty­vät eri­tyi­set toi­men­pi­teet sel­vit­tää hy­vissä ajoin. Tämä ede­saut­taa kaupan on­nis­tu­mista ja pitää huolen siitä, että edun­val­vonta on asian­mu­kaista.

Edun­val­von­nan tar­koi­tuk­sena on huo­leh­tia hen­ki­löstä, jonka toi­min­ta­kyky on hei­ken­ty­nyt. Jos toimit edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tuna, voi tähän teh­tä­vään liit­tyä eri­tyi­siä vel­voit­teita. Täl­lai­set vel­voit­teet voivat esi­mer­kiksi koskea lä­hei­sesi kiin­teis­tön myy­mistä.

Tästä ar­tik­ke­lista löydät hyvät vinkit siihen, miten kiin­teis­tö­kauppa kan­nat­taa to­teut­taa, jos pää­mie­hel­läsi on edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Kiin­teis­tön myynti kir­jattu edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen

Toi­si­naan tulee ti­lanne, että pää­mie­hen asunto tai kiin­teistö tulee myydä. Täl­lai­sia ti­lan­teita ovat muun muassa pal­ve­lu­ta­lon, hoidon tai muiden kus­tan­nus­ten kat­ta­mi­seksi.

Edun­val­von­ta­val­ta­kirja on mah­dol­lista laatia si­säl­löl­tään sel­lai­seksi, että edun­val­von­ta­val­tuu­tettu voi tar­peen niin vaa­tiessa myydä pää­mie­hensä asun­non ilman eril­listä lupaa.

Esi­merkki 1: Omis­tusa­sun­non myynti pal­ve­lu­ta­lon ku­lu­jen kat­ta­mi­seksi

Matti, 72 vuotta,  ei voinut enää asua yksin ko­to­naan muis­ti­sai­rau­den takia. Matin lapsi, Riitta, löysi isäl­leen asun­non pal­ve­lu­ta­los­ta. Pal­ve­lu­ta­lon kuu­kausi­ku­lut olivat kui­ten­kin niin suuret, että Matin omis­tusa­sun­to oli myy­tä­vä, jotta kulut olisi mah­dol­lis­ta kattaa.

Lain mukaan asun­non myyn­tiä varten tar­vi­taan mai­nin­ta val­tuu­tuk­ses­sa. Koska val­tuu­tus­ oli teh­tynä ja Matti oli si­säl­lyt­tä­nyt asun­non myyn­tiä kos­ke­van val­tuu­tuk­sen, pystyi Riitta myydä isänsä asun­non ilman lupaa hol­hous­vi­ran­omai­sen (Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto) eril­listä lupaa.

Mil­loin on kyse kiin­teis­tön myyn­nistä?

Kiin­teis­tön myyn­tiä kos­ke­via eri­tyi­siä vel­voit­teita tulee nou­dat­taa aina, kun myyn­nin koh­teena on maa- tai ve­sia­luetta, joka on mer­kitty kiin­teis­tö­re­kis­te­riin. Kiin­teis­tö­re­kis­te­riä yl­lä­pi­tää Maan­mit­taus­lai­tos ja sen tiedot ovat jul­ki­sia.

Kiin­teis­töön kuu­lu­vat läh­tö­koh­tai­sesti myös kaikki kiin­teis­tön alu­eella si­jait­se­vat talot ja muut py­sy­vät ra­ken­nel­mat.

💡 Jos pää­mie­hesi omis­ta­malla maa-alu­eella on esi­mer­kiksi pää­mie­hen omis­tama oma­ko­ti­talo, kuuluu oma­ko­ti­talo kiin­teis­tön kaup­paan.

Laadi pätevä edun­val­von­ta­val­tuu­tus heti

Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sessa, voit var­mis­tua siitä, että edun­val­von­ta­val­ta­kir­jasi si­säl­tää ha­lu­tes­sasi mai­nin­nan kiin­teis­tön myyn­nistä.

Mitä, jos edun­val­von­ta­val­tuu­tusta ei ole tehty?

Jos hen­ki­lön toi­min­ta­kyky on esi­mer­kiksi muis­ti­sai­rau­den vuoksi hei­ken­ty­nyt siinä määrin, että hän ei pysty itse huo­leh­ti­maan eduis­taan, on hä­nelle jär­ke­vää hank­kia edun­val­voja.

Jos hen­kilö ei ole tehnyt edun­val­von­ta­val­tuu­tusta ajoissa, täytyy hä­nelle hakea edun­val­vo­jaa erik­seen tuo­miois­tui­melta.

Täl­lai­sissa ti­lan­teissa edun­val­vo­jaa kan­nat­taa­kin hakea vii­vy­tyk­settä il­moit­ta­malla edun­val­von­nan tar­peesta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle. Sil­loin hen­kilö mää­rä­tään ylei­seen edun­val­von­taan.

Voiko pää­mies päät­tää itse kiin­teis­tön myy­mi­sestä?

Ennen myyn­tiin ryh­ty­mistä edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun kan­nat­taa sel­vit­tää saa­mansa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen si­sältö: val­tuu­tus voi olla monin tavoin ra­jattu, joten voi olla, että val­tuu­tus ei ulotu kiin­teis­tön kaup­paan.

Edun­val­voja täytyy hakea myös siinä ta­pauk­sessa, että edun­val­von­ta­val­tuu­tus ei si­sällä lupaa kiin­teis­tön myyn­tiin. Ennen muihin toi­miin ryh­ty­mistä kan­nat­taa­kin siis pe­reh­tyä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tar­kem­paan si­säl­töön ja edetä sen mukaan.

⚠️ Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan il­mai­nen malli ei ta­val­li­sesti si­sällä mai­nin­taa kiin­teis­tön myyn­nistä, jol­loin va­lit­se­masi edun­val­von­ta­val­tuu­tettu joutuu pyy­tä­mään eril­listä lupaa hol­hous­vi­ran­omai­selta (Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto) ennen kiin­teis­tön myyn­tiä.

Lue lisää: Muis­ti­sai­raan asun­non myynti

Var­mista es­teet­tö­myys kiin­teis­tön myyn­nissä

Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun tulee kiin­teis­tön myyn­nissä var­mis­tua siitä, että hän ei ole es­teel­li­nen toi­mi­maan myyn­ti­ti­lan­teessa.

Hen­kilö on es­teel­li­nen esi­mer­kiksi sil­loin, jos kiin­teis­töä myy­dään omalle puo­li­solle tai muulle lä­hi­su­ku­lai­selle.

Siksi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen kan­nat­taa valita useampi val­tuu­tettu, jotta es­teel­li­syy­deltä on mah­dol­lista vält­tyä. Täl­lai­sessa ta­pauk­sessa pää­mie­hen ni­meämä va­ra­val­tuu­tettu voi edus­taa häntä.

💡 Tie­sitkö, että voit lisätä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa niin monta val­tuu­tet­tua edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seesi kuin haluat.

Lue lisää: Kiin­teis­tön hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­mus ja sen laa­ti­mi­nen

Si­säl­lytä kiin­teis­tön myynti edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen Aa­tok­sessa

Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sessa, voit itse mää­ri­tellä, mitä asia­kirja si­säl­tää.

Voit val­tuut­taa lä­hei­sen ih­mi­sen myy­mään asun­tosi tai muun kiin­teis­tön, mikäli tämä katsoo sen ti­lan­tees­sasi tar­peel­li­seksi.

Kiin­teis­tön myynti ta­pah­tuu vasta sil­loin, kun se on hy­vin­voin­tisi kan­nalta tar­peel­lista.

Tee rää­tä­löity edun­val­von­ta­val­tuu­tus jo tänään.