Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja kiin­teis­tön myynti

Omakotitalo vehreällä pihalla
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
28.9.2022 ● 5 minuuttia
Jos päämiehen kiinteistön myyminen on siis ajankohtaista, kannattaa siihen liittyvät erityiset toimenpiteet selvittää hyvissä ajoin. Tämä edesauttaa kaupan onnistumista ja pitää huolen siitä, että edunvalvonta on asianmukaista.

Edun­val­von­nan tar­koi­tuk­se­na on huo­leh­tia hen­ki­lös­tä, jonka toi­min­ta­kyky on hei­ken­ty­nyt. Jos toimit edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu­na, voi tähän teh­tä­vään liit­tyä eri­tyi­siä vel­voit­tei­ta. Täl­lai­set vel­voit­teet voivat esi­mer­kik­si koskea lä­hei­se­si kiin­teis­tön myy­mis­tä.

Tästä ar­tik­ke­lis­ta löydät hyvät vinkit siihen, miten kiin­teis­tön kauppa kan­nat­taa to­teut­taa, jos pää­mie­hel­lä­si on edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Kiin­teis­tön myynti kir­jat­tu edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen

Toi­si­naan tulee ti­lan­ne, että pää­mie­hen asunto tai kiin­teis­tö tulee myydä. Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta ovat muun muassa pal­ve­lu­ta­lon, hoidon tai muiden kus­tan­nus­ten kat­ta­mi­sek­si.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja on mah­dol­lis­ta laatia si­säl­löl­tään sel­lai­sek­si, että edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu voi tar­peen niin vaa­ties­sa myydä pää­mie­hen­sä asun­non ilman eril­lis­tä lupaa.

Esi­merk­ki 1: Omis­tusa­sun­non myynti pal­ve­lu­ta­lon ku­lu­jen kat­ta­mi­sek­si

Matti, 72 vuotta,  ei voinut enää asua yksin ko­to­naan muis­ti­sai­rau­den takia. Matin lapsi, Riitta, löysi isäl­leen asun­non pal­ve­lu­ta­los­ta. Pal­ve­lu­ta­lon kuu­kausi­ku­lut olivat kui­ten­kin niin suuret, että Matin omis­tusa­sun­to oli myy­tä­vä, jotta kulut olisi mah­dol­lis­ta kattaa.

Lain mukaan asun­non myyn­tiä varten tar­vi­taan mai­nin­ta val­tuu­tuk­ses­sa. Koska val­tuu­tus­ta oli tehty ja Matti oli si­säl­lyt­tä­nyt asun­non myyn­tiä kos­ke­van val­tuu­tuk­sen, pystyi Riitta myydä isänsä asun­non ilman lupaa.

Mil­loin on kyse kiin­teis­tön myyn­nis­tä?

Kiin­teis­tön myyn­tiä kos­ke­via eri­tyi­siä vel­voit­tei­ta tulee nou­dat­taa aina, kun myyn­nin koh­tee­na on maa- tai ve­sia­luet­ta, joka on mer­kit­ty kiin­teis­tö­re­kis­te­riin. Kiin­teis­tö­re­kis­te­riä yl­lä­pi­tää Maan­mit­taus­lai­tos ja sen tiedot ovat jul­ki­sia.

Kiin­teis­töön kuu­lu­vat läh­tö­koh­tai­ses­ti myös kaikki kiin­teis­tön alu­eel­la si­jait­se­vat talot ja muut py­sy­vät ra­ken­nel­mat. Jos pää­mie­he­si omis­ta­mal­la maa-alu­eel­la on esi­mer­kik­si pää­mie­hen omis­ta­ma oma­ko­ti­ta­lo, kuuluu oma­ko­ti­ta­lo kiin­teis­tön kaup­paan.

Mitä, jos edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta ei ole tehty?

Jos hen­ki­lön toi­min­ta­kyky on esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rau­den vuoksi hei­ken­ty­nyt siinä määrin, että hän ei pysty itse huo­leh­ti­maan eduis­taan, on hä­nel­le jär­ke­vää hank­kia edun­val­vo­ja.

Jos hen­ki­lö ei ole tehnyt edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta ajois­sa, täytyy hä­nel­le hakea edun­val­vo­jaa erik­seen tuo­miois­tui­mel­ta. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa edun­val­vo­jaa kan­nat­taa­kin hakea vii­vy­tyk­set­tä il­moit­ta­mal­la edun­val­von­nan tar­pees­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le. Sil­loin hen­ki­lö mää­rä­tään ylei­seen edun­val­von­taan.

Voiko pää­mies päät­tää itse kiin­teis­tön myy­mi­ses­tä?

Ennen myyn­tiin ryh­ty­mis­tä edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun kan­nat­taa sel­vit­tää saa­man­sa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen si­säl­tö: val­tuu­tus voi olla monin tavoin ra­jat­tu, joten voi olla, että val­tuu­tus ei ulotu kiin­teis­tön kaup­paan.

Edun­val­vo­ja täytyy hakea myös siinä ta­pauk­ses­sa, että edun­val­von­ta­val­tuu­tus ei si­säl­lä lupaa kiin­teis­tön myyn­tiin. Ennen muihin toi­miin ryh­ty­mis­tä kan­nat­taa­kin siis pe­reh­tyä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tar­kem­paan si­säl­töön ja edetä sen mukaan.

Var­mis­ta es­teet­tö­myys kiin­teis­tön myyn­nis­sä

Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun tulee kiin­teis­tön myyn­nis­sä var­mis­tua siitä, että hän ei ole es­teel­li­nen toi­mi­maan myyn­titi­lan­tees­sa.

Hän on es­teel­li­nen esi­mer­kik­si sil­loin, jos kiin­teis­töä myy­dään omalle puo­li­sol­le tai muulle lä­hi­su­ku­lai­sel­le.

Lue lisää: Kiin­teis­tön hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­mus ja sen laa­ti­mi­nen

Si­säl­ly­tä kiin­teis­tön myynti edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen Aa­tok­ses­sa

Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­ses­sa, voit itse mää­ri­tel­lä, mitä asia­kir­ja si­säl­tää. Voit val­tuut­taa lä­hei­sen ih­mi­se­si myy­mään asun­to­si tai muun kiin­teis­tön, mikäli katsoo sen ti­lan­tees­sa­si tar­peel­li­sek­si. Kiin­teis­tön myynti ta­pah­tuu vasta sil­loin, kun se on hy­vin­voin­ti­si kan­nal­ta tar­peel­lis­ta.

Tee rää­tä­löi­ty edun­val­von­ta­val­tuu­tus jo tänään.

Heti valmis edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja Aa­tok­ses­ta hin­taan 89 euroa. Saat meiltä ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja ti­lan­tee­see­si rää­tä­löi­dyn edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen.