Väl­tä nämä 3 vir­het­tä – Laa­di edun­val­von­ta­val­tuu­tus ajois­sa

Pelastusrengas
aatos-author-icon.png
Aatos
24.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sit­kö, että tar­vit­set val­tuu­tuk­sen omai­se­si pank­ki­asioi­den hoi­ta­mi­seen, vaikka olisit lä­hi­su­ku­lai­nen? Edun­val­von­ta­val­tuu­tus auttaa tur­vaa­maan yk­si­lön etuja ja oi­keuk­sia sai­ras­tues­sa tai ta­pa­tur­man va­ral­ta.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla voit val­tuut­taa luo­tet­ta­van hen­ki­lön hoi­ta­maan asioi­ta­si sil­loin, kun en itse sai­rau­den tai ta­pa­tur­man takia siihen kykene. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus auttaa suo­jaa­maan it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta sekä oi­keuk­sia.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ei koske kui­ten­kaan pel­käs­tään ikään­ty­vää väes­töä, sillä val­tuu­tus auttaa myös nuorta hen­ki­löä tai esi­mer­kik­si yrit­tä­jää ta­pa­tur­man, on­net­to­muu­den tai sai­rau­den va­ral­ta.

Alla on kolme esi­merk­ki­ta­paus­ta, joissa edun­val­von­ta­val­tuu­tus olisi hel­pot­ta­nut asioi­den hoi­ta­mis­ta, ja tur­van­nut hen­ki­lön ta­lout­ta sekä elämää.

Ambulanssi kiiruhtaa sairaalaan

Tapaus 1: Vakava lii­ken­neon­net­to­muus johti mak­su­häi­riö­mer­kin­tään

San­te­ri, 23 vuotta, joutui sai­raa­laan auto-on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na. San­te­ri louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, mutta ei ollut hen­gen­vaa­ras­sa. Hän ei kui­ten­kaan ollut toi­min­ta­kykyi­nen, ja joutui jää­mään sai­raa­laan kun­tou­tu­maan useak­si kuu­kau­dek­si.

San­te­rin äiti Elina yritti hoitaa poi­kan­sa asioi­ta, kuten vuo­kran ja las­ku­jen mak­sa­mi­sen. Lähes kaikki San­te­rin laskut tu­li­vat tämän verk­ko­pank­kiin e-las­kui­na. San­te­rin äi­dil­lä ei ollut pääsyä San­te­rin verk­ko­pank­kiin eikä hän näin ollen voinut las­ku­ja hoitaa, tai edes ollut tie­toi­nen mak­set­ta­vis­ta las­kuis­ta.

Pan­kis­ta vas­tat­tiin, että Elina ei ollut val­tuu­tet­tu hoi­ta­maan täysi-ikäi­sen poi­kan­sa asioi­ta eikä näin ollen saanut pank­ki­asioi­ta hoi­det­tua.

San­te­rin vuokra ja laskut erään­tyi­vät, jol­loin ne pää­tyi­vät ulos­ot­toon. San­te­ri sai ta­pauk­sen joh­dos­ta mak­su­häi­riö­mer­kin­nän.

Mak­su­häi­riö­mer­kin­tä hait­taa San­te­rin elämää kun­tou­tu­mi­sen jäl­keen vielä useita vuosia, sillä hän me­net­ti on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na työ­ky­vyn ja tuloja. Tästä joh­tuen mak­sa­mat­to­mia las­ku­ja on edel­leen räs­tis­sä. 

Mak­su­häi­riö­mer­kin­nän takia San­te­rin on vaikea saada vuokra-asun­toa ja va­kuu­tuk­sia.

Puolisot istuvat penkillä

Tapaus 2: Muis­ti­sai­raan asun­non myynti ei on­nis­tu

Raija, 74 vuotta, oli jo pit­kään unoh­del­lut asioi­ta, kuten las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa nimiä. Pian hä­nel­lä diag­no­soi­tiin de­men­tia.

Muis­ti­sai­rau­den takia Raija ei voinut enää asua yksin ko­to­naan. Raijan lapsi, Pertti, löysi äi­dil­leen asun­non pal­ve­lu­ta­los­ta. Pal­ve­lu­ta­lon kuu­kausi­ku­lut olivat kui­ten­kin niin suuret, että Raijan omis­tusa­sun­to oli myy­tä­vä, jotta kulut olisi mah­dol­lis­ta kattaa.

Lain mukaan asun­non myyn­tiä varten tar­vi­taan mai­nin­ta val­tuu­tuk­ses­sa. Koska val­tuu­tus­ta ei oltu tehty, ei Pertti voinut myydä Raijan asun­toa.

Nainen katsoo merelle

Tapaus 3: Va­paa­muo­toi­nen val­tuu­tus ei ollut ju­ri­di­ses­ti pätevä

Yksin asuva Petra, 44, sai­ras­tui syö­pään ja val­tuut­ti ys­tä­vän­sä Piian hoi­ta­maan asioi­taan tu­le­vai­suu­den va­ral­ta. Petra oli löy­tä­nyt ne­tis­tä il­mai­sen mallin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta ja täy­den­si val­tuu­tus­ta va­paa­muo­toi­ses­ti kir­joit­ta­mal­la it­sel­leen tär­kei­tä asioi­ta asia­kir­jaan.

Asia­kir­ja oli asian­mu­kai­ses­ti al­le­kir­joi­tet­tu ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joit­ta­ma. Kun Petra ei enää pys­ty­nyt hoi­ta­maan omia asioi­taan, yritti Piia re­kis­te­röi­dä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV), jotta siitä tulisi lain­voi­mai­nen.

DVV ei kui­ten­kaan hy­väk­sy­nyt va­paa­muo­toi­ses­ti laa­dit­tua val­tuu­tus­ta, sillä se ei täyt­tä­nyt edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­le an­net­tu­ja muo­dol­li­sia vaa­ti­muk­sia. Näin ollen edun­val­von­ta­val­tuu­tus ei ollut ju­ri­di­ses­ti pätevä eikä Piia voinut toimia ys­tä­vän­sä edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu­na.

Lue lisää: edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on suo­sit­tua

Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta it­se­mää­rä­mi­soi­keus ei vält­tä­mät­tä to­teu­du

Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta val­tion vi­ran­omai­nen määrää sinut, tai lä­hei­se­si ta­pauk­ses­sa lä­hei­se­si ylei­sen edun­val­von­nan pii­riin. Yh­del­lä edun­val­vo­jal­la voi olla jopa satoja pää­mie­hiä. Näin toi­veet ja it­se­mää­rää­mi­soi­keus eivät vält­tä­mät­tä to­teu­du jo­kai­ses­sa ta­pauk­ses­sa.

Eri­tyi­ses­ti väes­tön ikään­tyes­sä haas­teet ikäih­mis­ten asioi­den hoi­dos­ta nouse­vat yhä tär­keäm­mäk­si ky­sy­myk­se­si. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on paitsi hen­ki­lön oman oi­keus­tur­van kan­nal­ta tärkeä asia­kir­ja, myös hel­pot­taa vi­ran­omai­sen ja lä­heis­ten työtä.

Moni onkin jo eh­ti­nyt tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, ja val­tuu­tus­ten määrä kasvaa jat­ku­vas­ti Suo­mes­sa. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to en­nus­taa, että vuo­teen 2030 men­nes­sä peräti 40 % kai­kis­ta edun­val­von­nois­ta on edun­val­von­ta­val­tuuk­sia.

Henkilö allekirjoittaa papereita

Mitä asioi­ta edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja si­säl­tää?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on tapa jär­jes­tää ja tur­va­ta omien asioi­den hoi­ta­mis­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta käy­te­tään myös nimeä edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja si­säl­tää ylei­sen mää­räyk­sen te­ki­jän ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den hoi­dos­ta. Kat­ta­va ja yk­si­löl­li­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus si­säl­tää mää­räyk­siä myös esi­mer­kik­si alla ole­vis­ta asiois­ta.

Myös nämä asiat voit lisätä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan

 1. Kiin­teis­tö­jen myynti
 2. Pank­ki­asioi­den hoito
 3. Si­joi­tus­ten hoi­ta­mi­nen
 4. Usean val­tuu­te­tun mää­rää­mi­nen
 5. Si­jai­suus­jär­jes­te­lyt, jos val­tuu­tet­tu on es­ty­nyt
 6. Hoi­to­tah­don huo­mioon ot­ta­mi­nen
 7. Val­tuu­tet­tu­jen yh­teis­työ
 8. Di­gi­taa­li­nen jää­mis­tö
 9. Syn­ty­mä­päi­vä­lah­jat lä­hei­sil­le
 10. Pe­rin­tö­ve­ron en­na­koin­ti en­nak­ko­pe­rin­tö­jä an­ta­mal­la
 11. Oikeus saada tietoa sa­las­sa pi­det­tä­vis­tä tie­dois­ta
 12. Val­tuu­te­tun palk­kio
 13. Pää­tös­ti­lin laa­ti­mi­nen

Ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää, että:

 • val­ta­kir­ja on laa­dit­tu tiet­tyyn lain vaa­ti­maan muo­toon
 • hen­ki­lö ym­mär­tää asia­kir­jan si­säl­lön ja sen vai­ku­tuk­set
 • es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat ovat al­le­kir­joit­ta­neet val­tuu­tuk­sen

Kuka vain täysi-ikäi­nen hen­ki­lö (yli 18-vuo­tias) voi ha­lu­tes­saan tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen. Voit myös aina muut­taa ai­em­min te­ke­mää val­tuu­tus­ta tai ni­meä­miä­si hen­ki­löi­tä, mikäli elä­män­ti­lan­tee­si muut­tuu.

Lue lisää: edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ja ta­val­li­sen val­ta­kir­jan kes­kei­set erot

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kä­te­väs­ti ne­tis­sä

Voit käydä la­ki­toi­mis­tos­sa tai laatia edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen kä­te­väs­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

La­ki­toi­mis­tot ve­loit­ta­vat pal­ve­luis­taan tun­ti­pe­rus­tei­ses­ti useita satoja euroja. Li­säk­si itse asia­kir­ja maksaa. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta voi maksaa noin 350–600 euroa la­ki­toi­mis­tos­sa teh­ty­nä.

Voit kui­ten­kin laatia yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan hin­taan 89 euroa Aa­tok­sel­la. Hin­taan si­säl­tyy pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen, valmis la­dat­ta­va asia­kir­ja sekä asian­tu­van la­ki­tii­mim­me apu tar­vit­taes­sa.

Suo­sit­tu tapa on tehdä edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lus­sa. Ko­kei­le tästä:

Näin teet edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Voit aloit­taa heti edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan luo­mi­sen it­sel­le­si tai tehdä sen yh­des­sä lä­hei­se­si kanssa.

Verk­ko­pal­ve­lum­me kar­toit­taa ensin yleis­tä ti­lan­net­ta, jonka jäl­keen voit rää­tä­löi­dä toi­vee­si ja lisätä hen­ki­löi­tä edun­val­vo­jik­si. Pal­ve­lu laatii si­nul­le ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän asia­kir­jan va­lin­to­je­si mukaan, minkä jäl­keen voit esi­kat­sel­la val­mis­ta val­tuu­tus­ta ja ladata asia­kir­jan al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si.

Näin edun­val­von­ta­val­tuu­tus­pro­ses­si etenee

 1. Mieti, min­kä­lai­sia asioi­ta haluat si­säl­lyt­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen ja ketkä haluat nimetä hoi­ta­maan asioi­ta­si.
 2. Siirry te­ke­mään edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun.
 3. Vastaa si­nul­le esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin.
 4. Pal­ve­lu auttaa sinua jo­kai­ses­sa vai­hees­sa, kuten toi­vei­de­si lis­taa­mi­ses­sa.
 5. Esi­kat­se­le ja hy­väk­sy val­ta­kir­ja.
 6. Saat val­miin edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mak­sa­mal­la 89 euroa. Voit myös ostaa muita do­ku­ment­te­ja tar­jous­hin­taan, esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin tai hoi­to­tah­don.
 7. Al­le­kir­joi­ta edun­val­von­ta­val­tuu­tus kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan läs­nä­ol­les­sa.
 8. Pyydä kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­ja.
 9. Anna edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja val­tuut­ta­mal­le­si hen­ki­löl­le säi­ly­tyk­seen.
 10. Kun et voi enää huo­leh­tia asioi­ta­si, re­kis­te­röi val­tuut­ta­ma­si hen­ki­lö edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, jol­loin val­tuu­tuk­ses­ta tulee lain­voi­mai­nen.

Älä kui­ten­kaan odota liian pit­kään, sillä eden­nyt muis­ti­sai­raus tai äkil­li­nen on­net­to­muus voivat estää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­sen.

Hoida edun­val­von­ta­val­tuu­tus kun­toon jo tänään.