Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja sen val­von­ta

Suurennuslasi vaaleansinisellä taustalla.
Marjut Päkki
Marjut
13.7.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Mitä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la saa ja ei saa tehdä? Miten edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen käyt­töä käy­tän­nös­sä val­vo­taan?

Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­taa val­vo­taan vää­rin­käy­tös­ten va­ral­ta. Li­säk­si myös val­ta­kir­jas­sa voi­daan mää­ri­tel­lä val­tuu­te­tun toi­min­nan val­von­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta. Val­tuu­te­tun toimia on tär­ke­ää valvoa, jotta mah­dol­li­sia vää­rin­käy­tök­siä ei pää­sisi syn­ty­mään.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on oi­keu­del­li­nen asia­kir­ja, joka mah­dol­lis­taa hen­ki­lön asiois­ta huo­leh­ti­mi­sen sil­loin, kun hän itse ei enää kykene siihen. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla voit val­tuut­taa luo­tet­ta­van hen­ki­lön, kuten per­heen­jä­se­nen tai ys­tä­vän, hoi­ta­maan asioi­ta­si sil­loin, kun et itse esi­mer­kik­si sai­rau­den tai ta­pa­tur­man takia enää pysty niitä hoi­ta­maan.

Pe­reh­dym­me siihen, kuka val­von­taa tekee ja mitä se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­nan val­von­ta

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on pää­sään­töi­ses­ti luot­ta­muk­sel­li­nen toimi, jossa val­tuu­tet­tu tekee kaik­ken­sa val­tuut­ta­jan hy­väk­si. Useim­mis­sa ta­pauk­sis­sa val­tuu­te­tut hoi­ta­vat teh­tä­vän­sä huo­lel­li­ses­ti ja val­tuut­ta­jan etua kun­nioit­taen.

Val­von­ta on ole­mas­sa ni­me­no­maan niitä har­vo­ja ti­lan­tei­ta varten, joissa vää­rin­käy­tök­siä voi esiin­tyä.

Suo­mes­sa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (en­ti­nen mai­straat­ti) toimii hol­hous­vi­ran­omai­se­na eli valvoo edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun asian­mu­kais­ta toi­min­taa. Val­vo­va­na yk­sik­kö­nä on yleen­sä val­tuut­ta­jan ko­ti­kun­nan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pis­te muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuun ot­ta­mat­ta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to myös vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ennen sen käyt­töön­ot­toa. Val­tuu­tus­ta ei ole mah­dol­lis­ta ottaa käyt­töön ennen tätä vah­vis­tus­ta.

Huo­li­mat­to­mas­ti tehty val­ta­kir­ja on myös mah­dol­lis­ta hylätä muun muassa väärin tehdyn asia­kir­jan tai liian lä­heis­ten su­ku­lais­ten käyt­tä­mi­ses­tä to­dis­ta­ji­na. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vah­vis­tus on siten en­sim­mäi­nen vaihe edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tuun koh­dis­tu­vas­ta val­von­nas­ta.

Li­säk­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to pitää yllä re­kis­te­riä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sis­ta. Val­tuu­te­tut ovat Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le ti­li­vel­vol­li­sia. Vi­ras­to seuraa val­tuu­tet­tu­jen toi­min­taa ja var­mis­taa, että kaikki ta­pah­tuu val­tuut­ta­jan toi­vei­den ja lain mu­kai­ses­ti, jotta val­tuu­tus­ta ei vää­rin­käy­te­tä oman edun ta­voit­te­luun val­tuut­ta­jan kus­tan­nuk­sel­la.

Katso, miltä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­se­si näyt­täi­si

Ko­kei­le alta il­mai­sek­si oman edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan te­ke­mis­tä. Saat lu­nas­tet­tua val­miin val­tuu­tuk­sen it­sel­le­si hin­taan 89 €.

Näin edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun val­von­ta ta­pah­tuu

Käy­tän­nön ta­sol­la Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to valvoo edun­val­vo­jia vi­ras­tol­le toi­mi­tet­ta­vien eri­lais­ten asia­kir­jo­jen avulla.

Pa­kol­li­sia asioi­ta:

  • Omai­suus­luet­te­lo
  • Kir­jan­pi­to­vel­vol­li­suus

Va­paa­eh­toi­sia:

Omai­suus­luet­te­lo

Esi­mer­kik­si, jos val­tuu­tus koskee val­tuut­ta­jan edus­ta­mis­ta ta­lou­del­li­sis­sa asiois­sa, val­tuut­ta­jan on tar­peel­lis­ta toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le omai­suus­luet­te­lo. Omai­suus­luet­te­lo koos­tuu val­tuu­te­tun hal­lin­nas­sa ole­vis­ta val­tuut­ta­jan va­rois­ta ja ve­lois­ta sekä pää­mie­hen va­lit­ta­vak­si jä­te­tyis­tä käyt­tö­va­rois­ta.

Omai­suus­luet­te­lo tulee toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa siitä, kun val­tuu­te­tun teh­tä­vät ovat al­ka­neet.

Kir­jan­pi­to­vel­vol­li­suus

Val­tuu­te­tun on myös olla tar­peel­lis­ta toi­mit­taa kir­jan­pi­toa. Tämä tar­koit­taa, että val­tuu­te­tun on pi­det­tä­vä kirjaa val­tuut­ta­jan ta­lou­del­li­sis­ta asiois­ta, ti­li­kau­den ta­pah­tu­mis­ta sekä niistä asiois­ta, joita val­tuu­tet­tu on val­tuut­ta­jan puo­les­ta tehnyt.

Omai­suus­luet­te­lon toi­mi­tuk­ses­ta ja kir­jan­pi­to­vel­vol­li­suu­des­ta ei voida poi­ke­ta val­ta­kir­jan mää­räyk­sel­lä. Näiden avulla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to var­mis­taa, että val­tuu­tet­tu ei ole vää­rin­käyt­tä­nyt ase­maan­sa ja val­tuut­ta­jan etu on to­teu­tu­nut. Omai­suus­luet­te­lon toi­mit­ta­mi­nen on siten yksi kes­kei­sim­mis­tä kei­nois­ta valvoa val­tuu­te­tun toi­min­taa.

Ti­li­vel­vol­li­suus

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jas­sa voi­daan kui­ten­kin mää­rä­tä val­von­nan tueksi li­sä­vel­vol­li­suuk­sia val­tuu­te­tul­le. Näitä voivat olla muun muassa ti­li­vel­vol­li­suus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le tai yk­si­tyi­sel­le ta­hol­le. 

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jas­sa voi­daan mää­rä­tä, että val­tuu­tet­tu mää­rä­ajoin toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le tai kol­man­nel­le os­a­puo­lel­le tilin teh­tä­vän­sä hoi­ta­mi­ses­ta. Val­ta­kir­jas­sa voi­daan mää­rä­tä myös siitä, että val­tuu­tet­tu tar­vit­see Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton luvan val­tuut­ta­jan puo­les­ta teh­tyi­hin toi­miin. Ti­li­vel­vol­li­suus sekä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton luvan pyy­tä­mi­nen on kui­ten­kin erik­seen kir­joi­tet­ta­va val­ta­kir­jaan, jotta vel­vol­li­suus tulee voi­maan.

Pää­tös­ti­li

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jas­sa voi­daan mää­rä­tä li­säk­si myös pää­tös­ti­lis­tä. Läh­tö­koh­ta on, että val­tuu­te­tun pitää antaa vii­py­mät­tä tili teh­tä­vän­sä hoi­ta­mi­ses­ta sille ta­hol­le, joka jat­kos­sa hoitaa val­tuut­ta­jan omai­suut­ta.

Tämä voi esi­mer­kik­si olla val­tuut­ta­ja itse tai tämän kuo­lin­pe­sä. Val­ta­kir­jas­sa on myös mah­dol­lis­ta mää­rä­tä, että pää­tös­ti­li­vel­vol­li­suut­ta ei ole. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ei kui­ten­kaan osal­lis­tu pää­tös­ti­lin tul­kin­taan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vää­rin­käy­tök­sis­tä tulee aina il­moit­taa

Val­von­nas­ta huo­li­mat­ta vää­rin­käy­tök­siä ja sen yri­tyk­siä ta­pah­tuu. Mikäli si­nul­la on syytä epäil­lä mah­dol­li­sia epä­koh­tia tai vää­rin­käy­tök­siä val­tuu­te­tun käy­tök­ses­sä, tulee tästä il­moit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le.

Mah­dol­lis­ta vää­rin­käy­tös­tä epäil­täes­sä vi­ras­to tutkii ta­pauk­sen tehdyn kan­te­lun pe­rus­teel­la ja tar­vit­taes­sa ryhtyy oi­keus­toi­miin val­tuu­te­tun oi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton val­von­ta on siten tär­ke­ää, jotta edun­val­von­ta tulee hoi­det­tua tar­koi­te­tun mu­kai­sel­la ta­val­la.

Kan­te­lun edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­nas­ta voi tehdä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton verk­ko­si­vus­tol­ta löy­ty­vän lo­mak­keen avulla. Kan­te­lu on mah­dol­lis­ta tehdä myös va­paa­muo­toi­ses­ti.

Ha­vai­tes­sa­si siten mah­dol­li­sen vää­rin­käy­tök­sen esi­mer­kik­si lä­hei­se­si edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­nas­sa, ota yhteys Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon asian sel­vit­tä­mi­sek­si.