Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja sen val­vonta

Suurennuslasi vaaleansinisellä taustalla.
Marjut Päkki
Marjut
13.7.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Mitä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella saa ja ei saa tehdä? Miten edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen käyt­töä käy­tän­nössä val­vo­taan?

Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­taa val­vo­taan vää­rin­käy­tös­ten va­ralta. Li­säksi myös val­ta­kir­jassa voi­daan mää­ri­tellä val­tuu­te­tun toi­min­nan val­von­taan liit­ty­vistä asioista. Val­tuu­te­tun toimia on tär­keää valvoa, jotta mah­dol­li­sia vää­rin­käy­tök­siä ei pää­sisi syn­ty­mään.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on oi­keu­del­li­nen asia­kirja, joka mah­dol­lis­taa hen­ki­lön asioista huo­leh­ti­mi­sen sil­loin, kun hän itse ei enää kykene siihen. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla voit val­tuut­taa luo­tet­ta­van hen­ki­lön, kuten per­heen­jä­se­nen tai ys­tä­vän, hoi­ta­maan asioi­tasi sil­loin, kun et itse esi­mer­kiksi sai­rau­den tai ta­pa­tur­man takia enää pysty niitä hoi­ta­maan.

Pe­reh­dymme siihen, kuka val­von­taa tekee ja mitä se käy­tän­nössä tar­koit­taa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­nan val­vonta

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus on pää­sään­töi­sesti luot­ta­muk­sel­li­nen toimi, jossa val­tuu­tettu tekee kaik­kensa val­tuut­ta­jan hy­väksi. Useim­missa ta­pauk­sissa val­tuu­te­tut hoi­ta­vat teh­tä­vänsä huo­lel­li­sesti ja val­tuut­ta­jan etua kun­nioit­taen.

Val­vonta on ole­massa ni­me­no­maan niitä har­voja ti­lan­teita varten, joissa vää­rin­käy­tök­siä voi esiin­tyä.

Suo­messa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (en­ti­nen mai­straatti) toimii hol­hous­vi­ran­omai­sena eli valvoo edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun asian­mu­kaista toi­min­taa. Val­vo­vana yk­sik­könä on yleensä val­tuut­ta­jan ko­ti­kun­nan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­piste muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuun ot­ta­matta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto myös vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ennen sen käyt­töön­ot­toa. Val­tuu­tusta ei ole mah­dol­lista ottaa käyt­töön ennen tätä vah­vis­tusta.

Huo­li­mat­to­masti tehty val­ta­kirja on myös mah­dol­lista hylätä muun muassa väärin tehdyn asia­kir­jan tai liian lä­heis­ten su­ku­lais­ten käyt­tä­mi­sestä to­dis­ta­jina. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vah­vis­tus on siten en­sim­mäi­nen vaihe edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tuun koh­dis­tu­vasta val­von­nasta.

Li­säksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto pitää yllä re­kis­te­riä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista. Val­tuu­te­tut ovat Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle ti­li­vel­vol­li­sia. Vi­rasto seuraa val­tuu­tet­tu­jen toi­min­taa ja var­mis­taa, että kaikki ta­pah­tuu val­tuut­ta­jan toi­vei­den ja lain mu­kai­sesti, jotta val­tuu­tusta ei vää­rin­käy­tetä oman edun ta­voit­te­luun val­tuut­ta­jan kus­tan­nuk­sella.

Katso, miltä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesi näyt­täisi

Ko­keile alta il­mai­seksi oman edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan te­ke­mistä.

Näin edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun val­vonta ta­pah­tuu

Käy­tän­nön ta­solla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto valvoo edun­val­vo­jia vi­ras­tolle toi­mi­tet­ta­vien eri­lais­ten asia­kir­jo­jen avulla.

Pa­kol­li­sia asioita:

  • Omai­suus­luet­telo
  • Kir­jan­pi­to­vel­vol­li­suus

Va­paa­eh­toi­sia:

Omai­suus­luet­telo

Esi­mer­kiksi, jos val­tuu­tus koskee val­tuut­ta­jan edus­ta­mista ta­lou­del­li­sissa asioissa, val­tuut­ta­jan on tar­peel­lista toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle omai­suus­luet­telo. Omai­suus­luet­telo koos­tuu val­tuu­te­tun hal­lin­nassa ole­vista val­tuut­ta­jan va­roista ja ve­loista sekä pää­mie­hen va­lit­ta­vaksi jä­te­tyistä käyt­tö­va­roista.

Omai­suus­luet­telo tulee toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle kolmen kuu­kau­den ku­luessa siitä, kun val­tuu­te­tun teh­tä­vät ovat al­ka­neet.

Kir­jan­pi­to­vel­vol­li­suus

Val­tuu­te­tun on myös olla tar­peel­lista toi­mit­taa kir­jan­pi­toa. Tämä tar­koit­taa, että val­tuu­te­tun on pi­det­tävä kirjaa val­tuut­ta­jan ta­lou­del­li­sista asioista, ti­li­kau­den ta­pah­tu­mista sekä niistä asioista, joita val­tuu­tettu on val­tuut­ta­jan puo­lesta tehnyt.

Omai­suus­luet­te­lon toi­mi­tuk­sesta ja kir­jan­pi­to­vel­vol­li­suu­desta ei voida poi­keta val­ta­kir­jan mää­räyk­sellä. Näiden avulla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto var­mis­taa, että val­tuu­tettu ei ole vää­rin­käyt­tä­nyt ase­maansa ja val­tuut­ta­jan etu on to­teu­tu­nut. Omai­suus­luet­te­lon toi­mit­ta­mi­nen on siten yksi kes­kei­sim­mistä kei­noista valvoa val­tuu­te­tun toi­min­taa.

💡 Myös edun­val­von­ta­val­tuu­tettu voi saada palk­kiota.

Ti­li­vel­vol­li­suus

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa voi­daan kui­ten­kin mää­rätä val­von­nan tueksi li­sä­vel­vol­li­suuk­sia val­tuu­te­tulle. Näitä voivat olla muun muassa ti­li­vel­vol­li­suus Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle tai yk­si­tyi­selle ta­holle.

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa voi­daan mää­rätä, että val­tuu­tettu mää­rä­ajoin toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle tai kol­man­nelle os­a­puo­lelle tilin teh­tä­vänsä hoi­ta­mi­sesta. Val­ta­kir­jassa voi­daan mää­rätä myös siitä, että val­tuu­tettu tar­vit­see Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton luvan val­tuut­ta­jan puo­lesta teh­tyi­hin toi­miin. Ti­li­vel­vol­li­suus sekä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton luvan pyy­tä­mi­nen on kui­ten­kin erik­seen kir­joi­tet­tava val­ta­kir­jaan, jotta vel­vol­li­suus tulee voi­maan.

Pää­tös­tili

Edun­val­von­ta­val­ta­kir­jassa voi­daan mää­rätä li­säksi myös pää­tös­ti­listä. Läh­tö­kohta on, että val­tuu­te­tun pitää antaa vii­py­mättä tili teh­tä­vänsä hoi­ta­mi­sesta sille ta­holle, joka jat­kossa hoitaa val­tuut­ta­jan omai­suutta.

Tämä voi esi­mer­kiksi olla val­tuut­taja itse tai tämän kuo­lin­pesä. Val­ta­kir­jassa on myös mah­dol­lista mää­rätä, että pää­tös­ti­li­vel­vol­li­suutta ei ole. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto ei kui­ten­kaan osal­listu pää­tös­ti­lin tul­kin­taan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vää­rin­käy­tök­sistä tulee aina il­moit­taa

Val­von­nasta huo­li­matta vää­rin­käy­tök­siä ja sen yri­tyk­siä ta­pah­tuu. Mikäli si­nulla on syytä epäillä mah­dol­li­sia epä­koh­tia tai vää­rin­käy­tök­siä val­tuu­te­tun käy­tök­sessä, tulee tästä il­moit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle.

Mah­dol­lista vää­rin­käy­töstä epäil­täessä vi­rasto tutkii ta­pauk­sen tehdyn kan­te­lun pe­rus­teella ja tar­vit­taessa ryhtyy oi­keus­toi­miin val­tuu­te­tun oi­keuk­sien tur­vaa­mi­seksi. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton val­vonta on siten tär­keää, jotta edun­val­vonta tulee hoi­det­tua tar­koi­te­tun mu­kai­sella ta­valla.

Kan­te­lun edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­nasta voi tehdä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton verk­ko­si­vus­tolta löy­ty­vän lo­mak­keen avulla. Kan­telu on mah­dol­lista tehdä myös va­paa­muo­toi­sesti.

Ha­vai­tes­sasi siten mah­dol­li­sen vää­rin­käy­tök­sen esi­mer­kiksi lä­hei­sesi edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­min­nassa, ota yhteys Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon asian sel­vit­tä­mi­seksi.