Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa

Kirjekuoria edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseen
Timjami Nyyssönen
Timjami
22.12.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, kun asia­kirja tar­vi­taan käyt­töön. Tästä syystä on tär­keää, että edun­val­von­ta­val­ta­kirja on tehty oikein.

Jos sinut on val­tuu­tettu edun­val­von­ta­val­ta­kir­jalla toi­mi­maan hen­ki­lön edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tuna, voi asia­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen he­rät­tää ky­sy­myk­siä. Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ei ni­mit­täin tule vi­ral­li­sesti voi­maan ennen, kuin val­tuu­tus on asian­mu­kai­sesti vah­vis­tettu.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi yleis­tie­toa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja an­namme hyviä vink­kejä siihen, miten vah­vis­ta­mi­nen teh­dään mah­dol­li­sim­man hel­posti ja no­peasti.

💡 Edun­val­von­ta­val­ta­kirja, edun­val­von­ta­so­pi­mus, edun­val­von­ta­tes­ta­mentti ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­koit­ta­vat kaikki samaa asiaa. Vi­ral­li­nen termi on kui­ten­kin edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Mitä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen tar­koit­taa?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen on tar­peel­lista sil­loin, kun val­tuut­taja ei pysty enää itse hoi­ta­maan niitä asioita, joita val­tuu­tus koskee.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sella tehty edun­val­von­ta­val­ta­kirja astuu siis voi­maan, jol­loin lä­hei­nen voi alkaa hoitaa asioita, joita on kir­jattu edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan.

💡 Tie­sitkö, että DVV hylkää peräti 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista?

Kuka voi hakea edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mista?

Vah­vis­tusta voi hakea edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella ni­metty edun­val­von­ta­val­tuu­tettu. Tois­si­jai­nen val­tuu­tettu voi hakea val­tuu­tuk­sensa vah­vis­ta­mista vasta sitten, kun en­si­si­jai­nen val­tuu­tettu on vi­ral­li­sesti kiel­täy­ty­nyt teh­tä­vän vas­taa­not­ta­mi­sesta tai luo­pu­nut siitä.

Va­ra­val­tuu­tettu voi hakea val­tuu­tuk­sensa vah­vis­ta­mista vasta sitten, kun var­si­nai­nen val­tuu­tettu on es­ty­nyt hoi­ta­maan teh­tä­viä. Va­ra­val­tuu­tettu voi hakea vah­vis­ta­mista esi­mer­kiksi sil­loin, jos edun­val­von­ta­val­tuu­tettu ja tämän val­tuut­ta­nut hen­kilö ovat osak­kaina sa­massa kuo­lin­pe­sässä.

Lue lisää: Useampi val­tuu­tettu – tois­si­jai­sen ja va­ra­val­tuu­te­tun erot

Kuka vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­taa hol­hous­vi­ran­omai­sena toi­miva Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto.

Mitä tie­toja vah­vis­ta­mi­nen edel­lyt­tää?

Vah­vis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää, että toi­mi­tat Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle seu­raa­vat asia­kir­jat:

  • ha­ke­mus edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­seksi
  • lää­kä­rin­lausunto
  • al­ku­pe­räi­nen, pa­pe­ri­nen, edun­val­von­ta­val­ta­kirja

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen edel­lyt­tää siis lää­kä­rin­lausun­toa, josta il­me­nee, ettei val­tuut­taja kykene enää hoi­ta­maan val­tuu­tusta kos­ke­via asioi­taan.

Lausun­non saa­mi­nen lää­kä­riltä edel­lyt­tää, että esität edun­val­von­ta­va­val­ta­kir­jan lää­kä­rille. Näin pystyt to­dis­ta­maan, että si­nulla on oikeus saada lää­kä­ri­lausunto val­tuut­ta­jasta.

Lää­kä­rin­lausun­non li­säksi ha­ke­muk­seen tulee liit­tää al­ku­pe­räi­nen edun­val­von­ta­val­ta­kirja. Kopio tai kuva edun­val­von­ta­val­ta­kir­jasta ei siis riitä vah­vis­ta­mi­seen. Al­ku­pe­räi­nen val­ta­kirja saa­daan ta­kai­sin, kun päätös vah­vis­ta­mi­sesta on tehty.

Näillä tie­doilla no­peu­tat edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mista

Pa­kol­lis­ten tie­to­jen li­säksi voit toi­mit­taa myös seu­raa­vat tiedot:

  • val­tuut­ta­jan lausunto
  • val­tuut­ta­jan mah­dol­li­sen avio­puo­li­son lausunto

Val­tuut­ta­jan tai hänen avio­puo­li­sonsa lausun­non liit­tä­mi­nen ha­ke­muk­seen ei siis ole pa­kol­lista, mutta niiden toi­mit­ta­mi­nen muiden asia­kir­jo­jen kanssa no­peut­taa asiasi kä­sit­te­lyä.

Vah­vis­ta­mi­nen edel­lyt­tää ni­mit­täin lausun­to­jen hank­ki­mista, ja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto pyytää val­tuut­ta­jalta ja tämän puo­li­solta puut­tu­vat lausu­mat tar­vit­taessa itse.

👍 Vah­vis­ta­mi­seen vaa­dit­ta­vat asia­kir­jat täyt­tö­oh­jei­neen löydät Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilta.

Voiko edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­tuk­sen tehdä säh­köi­sesti?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen säh­köi­sesti ei siis ole mah­dol­lista.

Vah­vis­tuk­seen tar­vit­ta­vat tiedot voi toi­mit­taa pos­titse. Vaih­toeh­toi­sesti voit tuoda asia­kir­jat myös itse Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pis­tee­seen.

Kuinka kauan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­seen menee aikaa?

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton mukaan kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­aika edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­selle on 2–3 kuu­kautta. Yk­sit­täis­ta­pauk­sissa vah­vis­ta­mi­sessa voi kui­ten­kin kestää pi­dem­pään, joten tähän kan­nat­taa myös va­rau­tua.

Voit myös itse vai­kut­taa vah­vis­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaan aikaan: vah­vis­ta­mi­nen sujuu mah­dol­li­sim­man no­peasti, kun toi­mi­tat kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat ker­ralla.

Kii­reel­li­sissä ta­pauk­sissa voit myös lä­het­tää Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle kir­jal­li­sen pyyn­nön ha­ke­muk­sen kii­reel­li­sestä kä­sit­te­lystä tur­va­pos­tilla.

Mitä vah­vis­tus­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen ta­pah­tuu?

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto kä­sit­te­lee ha­ke­muk­set läh­tö­koh­tai­sesti saa­pu­mis­jär­jes­tyk­sessä, ja mah­dol­li­sia li­sä­sel­vi­tyk­siä pyy­de­tään tar­vit­taessa. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto arvioi, onko val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­selle mah­dol­li­sia es­teitä ja tekee pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta.

Tehty päätös toi­mi­te­taan läh­tö­koh­tai­sesti pos­titse. Päätös voi­daan toi­mit­taa myös säh­köi­sesti, jos olet erik­seen ha­ke­muk­sessa suos­tu­nut tähän.

Pää­tök­sen jäl­keen saat lä­het­tä­mäsi al­ku­pe­räi­sen edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan ta­kai­sin. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton lä­het­tää pää­tök­sen myös val­tuut­ta­jalle, jos tämä ky­ke­nee ym­mär­tä­mään asian mer­ki­tyk­sen.

Mak­saako edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen jotain?

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto ve­loit­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sesta 130 euroa.

Säi­lytä edun­val­von­ta­val­ta­kirja huo­lel­li­sesti

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­hok­kuu­den var­mis­ta­mi­seksi kan­nat­taa var­mis­tua siitä, että val­tuu­te­tulla hen­ki­löllä on mah­dol­li­suus saada al­ku­pe­räi­nen edun­val­von­ta­val­ta­kirja hal­tuunsa. Tämä on tär­keää siksi, että al­ku­pe­räi­nen edun­val­von­ta­val­ta­kirja tar­vi­taan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­seen. Kopio tai kuva edun­val­von­ta­val­ta­kir­jasta ei siis riitä vah­vis­ta­mi­seen.

Edun­val­von­ta­val­ta­kirja on mah­dol­lista esi­mer­kiksi tal­let­taa pankin tal­le­lo­ke­roon, jonne val­tuu­te­tulla on pääsy. Voit myös antaa edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan suo­raan val­tuu­te­tun hal­lin­taan.

⚠️ Älä kui­ten­kaan toi­mita edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle säi­ly­tet­tä­väksi. Toi­mita edun­val­von­ta­val­ta­kirja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle vasten sil­loin, kun edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on ajan­koh­taista.

Muista omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mista kos­ke­vat mää­rä­ajat

Jos edun­val­von­ta­val­tuu­tus koskee val­tuut­ta­jan edus­ta­mista tämän ta­lou­del­li­sissa asioissa, tulee omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mis­vel­vol­li­suus huo­mioida: val­tuu­te­tun täytyy antaa kolmen kuu­kau­den ku­luessa val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sesta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle luet­telo niistä val­tuut­ta­jan va­roista ja ve­loista, joiden osalta val­tuu­tettu edus­taa val­tuut­ta­jaa.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto voi kui­ten­kin val­tuu­te­tun ha­ke­muk­sesta pi­den­tää tätä kolmen kuu­kau­den mää­rä­ai­kaa, jos se on tar­peen omai­suu­den määrän tai muun syyn vuoksi.

💡 Omai­suus­luet­te­lon te­ke­mi­nen riip­puu siitä, onko asiasta mai­nin­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sessa. Aa­tok­sessa teh­dyissä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sissa suo­sit­te­lemme aina ehtoa, jonka avulla edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun ei tar­vitse ra­por­toida kir­jan­pi­toa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle. Tämä hel­pot­taa huo­mat­ta­vasti edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun teh­tä­viä.

Oletko jo tehnyt it­sel­lesi edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen?

Luot val­miin edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan it­sel­lesi jopa 10 mi­nuu­tissa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus maksaa 69 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Voit ko­keilla edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mistä alta il­mai­seksi.