Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­nen

Nainen kirjoittaa kannettavalla tietokoneella
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.7.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Jos sinut on ni­metty lä­hei­sesi tai muun hen­ki­lön edun­val­vo­jaksi tai toi­mi­maan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla, liit­tyy tähän teh­tä­vään monia vel­vol­li­suuk­sia. Yksi niistä on omai­suus­luet­te­lon laa­dinta.

Omai­suus­luet­te­lon laa­dinta on olen­nai­nen osa edun­val­vo­jan teh­tä­viä, ja se tulee tehdä mää­rä­ajassa edun­val­von­nan al­ka­mi­sen jäl­keen. Myös edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla asioita hoi­ta­van täytyy laatia omai­suus­luet­telo.

Hol­hous­vi­ran­omai­sena toi­miva Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto käyt­tää omai­suus­luet­te­loa edun­val­vo­jien toi­min­nan val­vo­mi­seen ja sen var­mis­ta­mi­seen, että edun­val­voja huo­leh­tii vas­tuul­laan ole­vasta omai­suu­desta asian­mu­kai­sesti.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme, mikä omai­suus­luet­telo on ja miten se käy­tän­nössä teh­dään.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tettu vai edun­val­voja?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tettu ja edun­val­voja tar­koit­ta­vat eri asioita, vaikka termit kuu­los­ta­vat sy­no­nyy­meiltä.

 • Edun­val­von­ta­val­tuu­tettu voi olla lä­hei­nen tai muu luo­tet­tava hen­kilö, jolla on edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan mer­ki­tyt val­tuu­det toimia pää­mie­hen puo­lesta, kun tämä ei enää omia asioi­taan pysty hoi­ta­maan. Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tulla on oikeus hoitaa asioita, jotka on kir­jattu edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan.
 • Edun­val­vo­jaksi täytyy puo­les­taan hakea, mikäli hen­kilö ei itse pysty enää hoi­ta­maan omia asioi­taan. Edun­val­voja joutuu pyy­tä­mään lupaa asioi­den hoi­ta­mi­seen hol­hous­vi­ran­omai­selta eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta. Li­säksi hänen täytyy pitää tark­kaa kir­jan­pi­toa pää­mie­hen ta­lou­desta. Myös omai­suus­luet­te­lon te­ke­mi­nen kuuluu edun­val­vo­jan teh­tä­viin.

💡 Lä­hei­nen voi hakea edun­val­vo­jaksi. Toinen vaih­toehto edun­val­vo­jaksi on vi­ran­omai­sen mää­räämä ylei­nen edun­val­vonta.

Mikä on omai­suus­luet­telo?

Omai­suus­luet­te­lolla il­moi­tat hoi­det­ta­vak­sesi tul­leet pää­mie­hesi varat ja velat sel­lai­sina kuin ne ovat edun­val­von­nan al­ka­mis­päi­vänä.

Pää­mies on se hen­kilö, jonka puo­lesta asioit.

Mil­loin omai­suus­luet­telo tulee laatia?

Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­nen on ajan­koh­taista sil­loin, kun alat hoitaa pää­mie­hesi asioita.

Omai­suus­luet­telo tulee laatia ja toi­mit­taa hol­hous­vi­ran­omai­sena toi­mi­valle Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle kolmen kuu­kau­den ku­luessa teh­tä­vän al­ka­mi­sesta.

💡 Tie­sitkö, että edun­val­von­ta­val­tuu­tettu voi saada palk­kiota? Lue lisää edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun palk­kion eh­doista.

Pää­mie­hen myö­hem­min saama omai­suus

Vel­vol­li­suus omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­seen ei kui­ten­kaan lakkaa en­sim­mäi­sen omai­suus­luet­te­lon lä­het­tä­mi­sen jäl­keen: myös pää­mie­hen myö­hem­min saa­masta omai­suu­desta tulee laatia omai­suus­luet­telo.

Jos pää­mies siis saa myö­hem­min omai­suutta, tulee myös tämä omai­suus kir­jata omai­suus­luet­te­loon.

Luet­telo pää­mie­hen saa­masta omai­suu­desta on an­net­tava kuu­kau­den ku­luessa siitä, kun omai­suus on saatu. Jos pää­mie­hesi saa uutta omai­suutta esi­mer­kiksi lah­jana, muista siis laatia siitä omai­suus­luet­telo Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle mää­rä­ajassa.

Tähän uuteen omai­suus­luet­te­loon so­vel­le­taan samoja sään­nök­siä kuin teh­tä­vän al­kaessa laa­dit­ta­vaan en­sim­mäi­seen omai­suus­luet­te­loon.

Jos pää­mies tulee kuo­lin­pe­sän osak­kaaksi, on edun­val­vo­jan tai edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­mi­tet­tava Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ran­omai­selle jäl­jen­nös pe­ru­kir­jasta kuu­kau­den ku­luessa siitä, kun pe­run­kir­joi­tus on toi­mi­tettu.

Omai­suus­luet­te­loa ei tar­vitse tehdä seu­raa­vissa ta­pauk­sissa

Vel­vol­li­suus tehdä uusi omai­suus­luet­telo ei kui­ten­kaan koske sel­laista tois­tu­vaa suo­ri­tusta, jonka pää­mies saa luet­te­loon mer­ki­tyn oi­keu­den no­jalla.

Näin ollen esi­mer­kiksi kuu­kausit­tain tois­tu­vaa elä­kettä ei tar­vitse aina kir­jata uuteen omai­suus­luet­te­loon, vaan riit­tää, että pää­mie­hen oikeus eläk­kee­seen ja sen suu­ruus on kir­jattu en­sim­mäi­seen omai­suus­luet­te­loon.

Muista il­moit­taa pää­mie­helle jäävä va­ral­li­suus omai­suus­luet­te­lossa

Omai­suus­luet­te­lossa tulee myös il­moit­taa se osa pää­mie­hen omai­suu­desta, joka jää pää­mie­helle tämän hen­ki­lö­koh­taista käyt­töä varten.

Vaikka pää­mie­helle jäävä osa omai­suu­desta ei ole­kaan edun­val­vo­jan vas­tuulla, sen il­moit­ta­mi­nen on tar­peen edun­val­vo­jan val­von­nan vuoksi: il­moi­tuk­sen pe­rus­teella Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto saa mah­dol­li­suu­den ar­vioida, onko omai­suu­den jät­tä­mi­nen pää­mie­hen val­lin­taan ollut tämän edun mu­kai­nen toi­men­pide.

Jos pää­mie­helle on an­nettu esi­mer­kiksi it­se­näi­nen nosto-oikeus pank­ki­ti­liin, tulee tämä yk­si­löidä omai­suus­luet­te­lossa.

Pää­mie­helle jäävän omai­suu­den erit­te­le­mi­nen on tar­peen myös edun­val­vo­jan edun vuoksi: näin pystyt edun­val­vo­jana sel­keästi osoit­ta­maan sen omai­suu­den, josta sinä vas­taat. Muuten on ris­kinä, että joudut ti­li­vel­vol­li­seksi sel­lai­sesta pää­mie­hen omai­suu­desta, joka on ollut tämän va­paasti käy­tet­tä­vissä.

Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­sen vai­heet

Olemme tii­vis­tä­neet alle omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­sen vai­heet muis­ti­lis­taksi.

 1. Sel­vitä pää­mie­hesi omai­suus edun­val­von­nan al­ka­mis­päi­vänä.
 2. Laadi omai­suus­luet­telo.
 3. Pa­lauta omai­suus­luet­telo liit­tei­neen kolmen kuu­kau­den ku­luessa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto tar­kas­taa omai­suus­luet­te­lon. Jos tar­kas­tuk­sessa il­me­nee li­sä­tie­don tai täy­den­nyk­sen tar­vetta, sinuun ote­taan yh­teyttä.

Mitä omai­suus­luet­te­lon tulee si­säl­tää?

Omai­suus­luet­te­lon laa­din­nassa käy­te­tään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton laa­ti­maa omai­suus­luet­te­lo­lo­ma­ketta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto on myös laa­ti­nut omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mista hel­pot­ta­van täyt­tö­oh­jeen.

Omai­suus­luet­te­loa varten tulee sel­vit­tää ai­na­kin seu­raa­vat pää­mie­hen asiat:

 • Pää­mie­hen saamat eläk­keet ja muut etuu­det
 • Pää­mie­hen ter­vey­den­tila ja toi­min­ta­kyky
 • Pää­mie­hen asu­mi­nen ja siihen liit­ty­vät jär­jes­te­lyt
 • Pää­mie­hen käyt­tö­va­ro­jen määrä
 • Pää­mie­hen so­pi­muk­set

Luet­te­loi tämän li­säksi pää­mie­hen koko va­ral­li­suus sekä pää­mie­hen omaan käyt­töön jä­tet­tä­vät varat.

Pää­mie­hen va­ral­li­suutta voivat olla esi­mer­kiksi:

 • pank­ki­tal­le­tuk­set
 • oi­keu­det eläk­kei­siin
 • vel­ka­saa­ta­vat
 • osak­keet
 • asunto tai kiin­teistö
 • har­joi­tet­tava yri­tys­toi­minta ja siihen liit­ty­vät omis­tuk­set

Omai­suus­luet­te­lossa edun­val­vo­jan on li­säksi il­moi­tet­tava, että hänen an­ta­mansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ta­hal­li­sesti ole jät­tä­nyt mitään mai­nit­se­matta.

Tuo­miois­tuin voi myös hol­hous­vi­ran­omai­sen vaa­ti­muk­sesta vel­voit­taa edun­val­vo­jan vah­vis­ta­maan il­moi­tuk­sensa tuo­miois­tui­messa valan tai va­kuu­tuk­sen no­jalla.

Huo­mioi tämä ennen kuin lä­he­tät omai­suus­luet­te­lon

Älä liitä omai­suus­luet­te­loon al­ku­pe­räi­siä asia­kir­joja, kuten kiin­teis­tön kaup­pa­kir­jaa, vaan liitä tar­vit­ta­vat asia­kir­jat ja to­sit­teet jäl­jen­nök­sinä.

Muista myös ottaa it­sel­lesi tal­teen omai­suus­luet­te­lossa an­ta­masi tiedot. Tar­vit­set omai­suus­luet­te­lon tie­toja myö­hem­min­kin, eikä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto anna lä­het­tä­määsi omai­suus­luet­te­loa si­nulle ta­kai­sin.

Voiko omai­suus­luet­te­lon tehdä säh­köi­sesti?

Omai­suus­luet­te­lon voi laatia joko säh­köi­sesti tai pa­pe­rille. Säh­köi­seen omai­suus­luet­te­loon liit­ty­vät asia­kir­jat voit lä­het­tää sa­la­tulla säh­kö­pos­tilla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle.

Älä siis käytä ta­val­lista säh­kö­pos­tia omai­suus­luet­te­lon lä­het­tä­mi­seen, jotta hen­ki­lö­tie­dot ja muut luot­ta­muk­sel­li­set tiedot py­sy­vät tur­vassa.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto edel­lyt­tää, että säh­kö­pos­tilla lä­he­tet­tä­vät asia­kir­jat ovat pdf-muo­dossa, joten esi­mer­kiksi pu­he­li­mella otetut kuvat asia­kir­joista eivät kelpaa.

Jos omai­suus­luet­telo teh­dään pa­pe­ri­sesti, voit lä­het­tää omai­suus­luet­te­lon liit­tei­neen pos­titse. Voit myös vaih­toeh­toi­sesti tuoda asia­kir­jat pää­mie­hesi ko­ti­paik­kaa lä­him­pänä ole­vaan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pos­ti­laa­tik­koon sul­je­tussa kir­je­kuo­ressa. Si­nulle so­pi­van pal­ve­lu­pai­kan löydät Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilta.

Joko si­nulla it­sel­läsi on edun­val­von­ta­val­tuu­tus?

Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tusta voit joutua ylei­sen edun­val­von­nan pii­riin, jos et voi hoitaa sai­rau­den tai ta­pa­tur­man takia omia asioi­tasi. Yh­dellä vi­ran­omai­sen mää­rää­mällä val­vo­jalla voi olla jopa satoja pää­mie­hiä, jol­loin pa­neu­tu­mi­nen yk­si­lön toi­vei­siin tai tar­pei­siin voi hei­ken­tyä.

Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hy­vissä ajoin, var­mis­tat, että si­nulle lä­hei­nen ja luo­tet­tava hen­kilö hoitaa sinun asioi­tasi par­haalla mah­dol­li­sella ta­valla.

💡Tie­sitkö, että edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on ny­ky­ään suo­sit­tua?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­sessa noin 15 mi­nuu­tissa. Et tar­vitse käyn­tiä la­ki­toi­mis­toon, vaan voit hoitaa val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­sen alusta lop­puun Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sessa, saat rää­tä­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän asia­kir­jan.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta, joka maksaa 69 euroa/vuosi. Pal­ve­lumme var­mis­taa, että kaikki la­kia­siasi ovat kun­nossa ja ajan ta­salla. Saat pääsyn kaik­kiin la­kia­sia­kir­joi­hin sekä ra­jat­to­masti la­kia­pua aina sil­loin, kun sitä tar­vit­set. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin vain.

Mie­len­rau­haa elä­mään – tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus nyt.