Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­nen

Nainen kirjoittaa kannettavalla tietokoneella
Timjami Nyyssönen
Timjami
21.7.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Jos sinut on ni­met­ty lä­hei­se­si tai muun hen­ki­lön edun­val­vo­jak­si tai toi­mi­maan edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla, liit­tyy tähän teh­tä­vään monia vel­vol­li­suuk­sia. Yksi niistä on omai­suus­luet­te­lon laa­din­ta.

Omai­suus­luet­te­lon laa­din­ta on olen­nai­nen osa edun­val­vo­jan teh­tä­viä, ja se tulee tehdä mää­rä­ajas­sa edun­val­von­nan al­ka­mi­sen jäl­keen. Myös edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla asioi­ta hoi­ta­van täytyy laatia omai­suus­luet­te­lo.

Hol­hous­vi­ran­omai­se­na toi­mi­va Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to käyt­tää omai­suus­luet­te­loa edun­val­vo­jien toi­min­nan val­vo­mi­seen ja sen var­mis­ta­mi­seen, että edun­val­vo­ja huo­leh­tii vas­tuul­laan ole­vas­ta omai­suu­des­ta asian­mu­kai­ses­ti.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me, mikä omai­suus­luet­te­lo on ja miten se käy­tän­nös­sä teh­dään.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu vai edun­val­vo­ja?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu ja edun­val­vo­ja tar­koit­ta­vat eri asioi­ta, vaikka termit kuu­los­ta­vat sy­no­nyy­meil­tä. 

 • Edun­val­von­ta­val­tuu­tet­tu voi olla lä­hei­nen tai muu luo­tet­ta­va hen­ki­lö, jolla on edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan mer­ki­tyt val­tuu­det toimia pää­mie­hen puo­les­ta, kun tämä ei enää omia asioi­taan pysty hoi­ta­maan. Edun­val­von­ta­val­tuu­te­tul­la on oikeus hoitaa asioi­ta, jotka on kir­jat­tu edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan.
 • Edun­val­vo­jak­si täytyy puo­les­taan hakea, mikäli hen­ki­lö ei itse pysty enää hoi­ta­maan omia asioi­taan. Edun­val­vo­ja joutuu pyy­tä­mään lupaa asioi­den hoi­ta­mi­seen hol­hous­vi­ran­omai­sel­ta eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Li­säk­si hänen täytyy pitää tark­kaa kir­jan­pi­toa pää­mie­hen ta­lou­des­ta. Myös omai­suus­luet­te­lon te­ke­mi­nen kuuluu edun­val­vo­jan teh­tä­viin.

💡 Lä­hei­nen voi hakea edun­val­vo­jak­si. Toinen vaih­toeh­to edun­val­vo­jak­si on vi­ran­omai­sen mää­rää­mä ylei­nen edun­val­von­ta.

Mikä on omai­suus­luet­te­lo?

Omai­suus­luet­te­lol­la il­moi­tat hoi­det­ta­vak­se­si tul­leet pää­mie­he­si varat ja velat sel­lai­si­na kuin ne ovat edun­val­von­nan al­ka­mis­päi­vä­nä.

Pää­mies on se hen­ki­lö, jonka puo­les­ta asioit.

Mil­loin omai­suus­luet­te­lo tulee laatia?

Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­nen on ajan­koh­tais­ta sil­loin, kun alat hoitaa pää­mie­he­si asioi­ta.

Omai­suus­luet­te­lo tulee laatia ja toi­mit­taa hol­hous­vi­ran­omai­se­na toi­mi­val­le Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa teh­tä­vän al­ka­mi­ses­ta.

Pää­mie­hen myö­hem­min saama omai­suus

Vel­vol­li­suus omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­seen ei kui­ten­kaan lakkaa en­sim­mäi­sen omai­suus­luet­te­lon lä­het­tä­mi­sen jäl­keen: myös pää­mie­hen myö­hem­min saa­mas­ta omai­suu­des­ta tulee laatia omai­suus­luet­te­lo.

Jos pää­mies siis saa myö­hem­min omai­suut­ta, tulee myös tämä omai­suus kir­ja­ta omai­suus­luet­te­loon.

Luet­te­lo pää­mie­hen saa­mas­ta omai­suu­des­ta on an­net­ta­va kuu­kau­den ku­lues­sa siitä, kun omai­suus on saatu. Jos pää­mie­he­si saa uutta omai­suut­ta esi­mer­kik­si lah­ja­na, muista siis laatia siitä omai­suus­luet­te­lo Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le mää­rä­ajas­sa.

Tähän uuteen omai­suus­luet­te­loon so­vel­le­taan samoja sään­nök­siä kuin teh­tä­vän al­kaes­sa laa­dit­ta­vaan en­sim­mäi­seen omai­suus­luet­te­loon.

Jos pää­mies tulee kuo­lin­pe­sän osak­kaak­si, on edun­val­vo­jan tai edun­val­von­ta­val­tuu­te­tun toi­mi­tet­ta­va Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ran­omai­sel­le jäl­jen­nös pe­ru­kir­jas­ta kuu­kau­den ku­lues­sa siitä, kun pe­run­kir­joi­tus on toi­mi­tet­tu.

Omai­suus­luet­te­loa ei tar­vit­se tehdä seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa

Vel­vol­li­suus tehdä uusi omai­suus­luet­te­lo ei kui­ten­kaan koske sel­lais­ta tois­tu­vaa suo­ri­tus­ta, jonka pää­mies saa luet­te­loon mer­ki­tyn oi­keu­den no­jal­la.

Näin ollen esi­mer­kik­si kuu­kausit­tain tois­tu­vaa elä­ket­tä ei tar­vit­se aina kir­ja­ta uuteen omai­suus­luet­te­loon, vaan riit­tää, että pää­mie­hen oikeus eläk­kee­seen ja sen suu­ruus on kir­jat­tu en­sim­mäi­seen omai­suus­luet­te­loon.

Muista il­moit­taa pää­mie­hel­le jäävä va­ral­li­suus omai­suus­luet­te­los­sa

Omai­suus­luet­te­los­sa tulee myös il­moit­taa se osa pää­mie­hen omai­suu­des­ta, joka jää pää­mie­hel­le tämän hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä varten.

Vaikka pää­mie­hel­le jäävä osa omai­suu­des­ta ei ole­kaan edun­val­vo­jan vas­tuul­la, sen il­moit­ta­mi­nen on tar­peen edun­val­vo­jan val­von­nan vuoksi: il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to saa mah­dol­li­suu­den ar­vioi­da, onko omai­suu­den jät­tä­mi­nen pää­mie­hen val­lin­taan ollut tämän edun mu­kai­nen toi­men­pi­de.

Jos pää­mie­hel­le on an­net­tu esi­mer­kik­si it­se­näi­nen nosto-oikeus pank­ki­ti­liin, tulee tämä yk­si­löi­dä omai­suus­luet­te­los­sa.

Pää­mie­hel­le jäävän omai­suu­den erit­te­le­mi­nen on tar­peen myös edun­val­vo­jan edun vuoksi: näin pystyt edun­val­vo­ja­na sel­keäs­ti osoit­ta­maan sen omai­suu­den, josta sinä vas­taat. Muuten on ris­ki­nä, että joudut ti­li­vel­vol­li­sek­si sel­lai­ses­ta pää­mie­hen omai­suu­des­ta, joka on ollut tämän va­paas­ti käy­tet­tä­vis­sä.

Omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­sen vai­heet

Olemme tii­vis­tä­neet alle omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mi­sen vai­heet muis­ti­lis­tak­si.

 1. Sel­vi­tä pää­mie­he­si omai­suus edun­val­von­nan al­ka­mis­päi­vä­nä.
 2. Laadi omai­suus­luet­te­lo.
 3. Pa­lau­ta omai­suus­luet­te­lo liit­tei­neen kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to tar­kas­taa omai­suus­luet­te­lon. Jos tar­kas­tuk­ses­sa il­me­nee li­sä­tie­don tai täy­den­nyk­sen tar­vet­ta, sinuun ote­taan yh­teyt­tä.

Mitä omai­suus­luet­te­lon tulee si­säl­tää?

Omai­suus­luet­te­lon laa­din­nas­sa käy­te­tään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton laa­ti­maa omai­suus­luet­te­lolo­ma­ket­ta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to on myös laa­ti­nut omai­suus­luet­te­lon laa­ti­mis­ta hel­pot­ta­van täyt­tö­oh­jeen.

Omai­suus­luet­te­loa varten tulee sel­vit­tää ai­na­kin seu­raa­vat pää­mie­hen asiat:

 • Pää­mie­hen saamat eläk­keet ja muut etuu­det
 • Pää­mie­hen ter­vey­den­ti­la ja toi­min­ta­kyky
 • Pää­mie­hen asu­mi­nen ja siihen liit­ty­vät jär­jes­te­lyt
 • Pää­mie­hen käyt­tö­va­ro­jen määrä
 • Pää­mie­hen so­pi­muk­set

Luet­te­loi tämän li­säk­si pää­mie­hen koko va­ral­li­suus sekä pää­mie­hen omaan käyt­töön jä­tet­tä­vät varat.

Pää­mie­hen va­ral­li­suut­ta voivat olla esi­mer­kik­si:

 • pank­ki­tal­le­tuk­set
 • oi­keu­det eläk­kei­siin
 • vel­ka­saa­ta­vat
 • osak­keet
 • asunto tai kiin­teis­tö
 • har­joi­tet­ta­va yri­tys­toi­min­ta ja siihen liit­ty­vät omis­tuk­set

Omai­suus­luet­te­los­sa edun­val­vo­jan on li­säk­si il­moi­tet­ta­va, että hänen an­ta­man­sa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ta­hal­li­ses­ti ole jät­tä­nyt mitään mai­nit­se­mat­ta.

Tuo­miois­tuin voi myös hol­hous­vi­ran­omai­sen vaa­ti­muk­ses­ta vel­voit­taa edun­val­vo­jan vah­vis­ta­maan il­moi­tuk­sen­sa tuo­miois­tui­mes­sa valan tai va­kuu­tuk­sen no­jal­la.

Huo­mioi tämä ennen kuin lä­he­tät omai­suus­luet­te­lon

Älä liitä omai­suus­luet­te­loon al­ku­pe­räi­siä asia­kir­jo­ja, kuten kiin­teis­tön kaup­pa­kir­jaa, vaan liitä tar­vit­ta­vat asia­kir­jat ja to­sit­teet jäl­jen­nök­si­nä.

Muista myös ottaa it­sel­le­si tal­teen omai­suus­luet­te­los­sa an­ta­ma­si tiedot. Tar­vit­set omai­suus­luet­te­lon tie­to­ja myö­hem­min­kin, eikä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to anna lä­het­tä­mää­si omai­suus­luet­te­loa si­nul­le ta­kai­sin.

Voiko omai­suus­luet­te­lon tehdä säh­köi­ses­ti?

Omai­suus­luet­te­lon voi laatia joko säh­köi­ses­ti tai pa­pe­ril­le. Säh­köi­seen omai­suus­luet­te­loon liit­ty­vät asia­kir­jat voit lä­het­tää sa­la­tul­la säh­kö­pos­til­la Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le.

Älä siis käytä ta­val­lis­ta säh­kö­pos­tia omai­suus­luet­te­lon lä­het­tä­mi­seen, jotta hen­ki­lö­tie­dot ja muut luot­ta­muk­sel­li­set tiedot py­sy­vät tur­vas­sa.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to edel­lyt­tää, että säh­kö­pos­til­la lä­he­tet­tä­vät asia­kir­jat ovat pdf-muo­dos­sa, joten esi­mer­kik­si pu­he­li­mel­la otetut kuvat asia­kir­jois­ta eivät kelpaa.

Jos omai­suus­luet­te­lo teh­dään pa­pe­ri­ses­ti, voit lä­het­tää omai­suus­luet­te­lon liit­tei­neen pos­tit­se. Voit myös vaih­toeh­toi­ses­ti tuoda asia­kir­jat pää­mie­he­si ko­ti­paik­kaa lä­him­pä­nä ole­vaan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pos­ti­laa­tik­koon sul­je­tus­sa kir­je­kuo­res­sa. Si­nul­le so­pi­van pal­ve­lu­pai­kan löydät Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuil­ta.

Joko si­nul­la it­sel­lä­si on edun­val­von­ta­val­tuu­tus?

Ilman edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta voit joutua ylei­sen edun­val­von­nan pii­riin, jos et voi hoitaa sai­rau­den tai ta­pa­tur­man takia omia asioi­ta­si. Yh­del­lä vi­ran­omai­sen mää­rää­mäl­lä val­vo­jal­la voi olla jopa satoja pää­mie­hiä, jol­loin pa­neu­tu­mi­nen yk­si­lön toi­vei­siin tai tar­pei­siin voi hei­ken­tyä.

Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hy­vis­sä ajoin, var­mis­tat, että si­nul­le lä­hei­nen ja luo­tet­ta­va hen­ki­lö hoitaa sinun asioi­ta­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la.

💡Tie­sit­kö, että edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on ny­ky­ään suo­sit­tua?

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­ses­sa noin 15 mi­nuu­tis­sa. Et tar­vit­se käyn­tiä la­ki­toi­mis­toon, vaan voit hoitaa val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­sen alusta lop­puun Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Kun teet edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­ses­sa, saat rää­tä­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän asia­kir­jan. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta on 89 euroa.

Mie­len­rau­haa elä­mään – tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus nyt.