DVV hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista

Paperimytty
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
16.1.2023 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Ylei­sim­piä hyl­käyk­sen syitä ovat mm. väärin tehty asia­kirja sekä liian lä­heis­ten su­ku­lais­ten käyt­tä­mi­nen to­dis­ta­jina.

Harva tietää, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (DVV) vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ennen käyt­töön­ot­toa. DVV hylkää peräti vii­des­osan vah­vis­te­tuksi lä­he­te­tyistä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sista.

Väärin tehtyä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa ei ole mah­dol­lista hy­väk­syä. Mikäli DVV hylkää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, on asia­kirja täysin mi­tä­tön. Tämä kuor­mit­taa myös koh­tuut­to­masti lä­hei­siä ja teet­tää heillä paljon työtä, jotta he saavat asiasi hoi­det­tua vi­ran­omais­ten kanssa oikein.

Ko­ko­simme ohjeet, joiden avulla laadit laa­duk­kaan ja pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ker­ralla kun­toon.

⚠️ Edun­val­von­ta­val­tuu­tusta ei ole mah­dol­lista ottaa käyt­töön ilman DVV:n vah­vis­tusta.

DVV vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (DVV) toimii Suo­messa hol­hous­vi­ran­omai­sena, jonka teh­tä­vänä on vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tus ennen käyt­töön­ot­toa. Li­säksi DVV:n teh­tä­viin kuuluu myös valvoa val­tuut­ta­jan oi­keuk­sia.

Kun on aika ottaa edun­val­von­ta­val­tuu­tus käyt­töön, tulee val­tuu­te­tun hank­kia lää­kä­rin­to­dis­tus siitä, että hen­ki­lön toi­min­ta­kyky on hei­ken­ty­nyt. Lää­kä­rin­to­dis­tus to­dis­taa, että hen­kilö ei voi enää hoitaa itse omia asioi­taan.

💡 Poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­set yli 35-vuo­ti­aat ovat ak­tii­vi­sim­pia edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen laa­ti­joita.

Val­tuu­te­tun täytyy lä­het­tää hol­hous­vi­ran­omai­sena toi­mi­valle Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle (DVV):

  • lää­kä­rin­to­dis­tus
  • ha­ke­mus edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­seksi
  • al­ku­pe­räi­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Asia­kir­jat voi toi­mit­taa DVV:lle pos­titse tai toi­mit­ta­malla ne hen­ki­lö­koh­tai­sesti toi­mi­pis­tee­seen.

DVV arvioi, että edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­seen kuluu noin 2–3 kuu­kautta. DVV lä­het­tää al­ku­pe­räi­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ta­kai­sin pos­titse.

Lue lisää: Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja val­vonta

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja il­mai­nen malli: vaa­ral­li­nen yhtälö

Yksi ylei­sim­mistä vir­heistä on käyt­tää il­maista mallia sel­lai­se­naan tai muo­kata si­säl­töä it­sek­seen. Tämä johtuu siitä, että ot­sikko ei tee edun­val­von­ta­val­tuu­tusta, vaan sen si­sältö.

"Suurin virhe on muo­kata il­maista mallia ha­lua­mak­seen. Mikäli ta­val­li­nen ih­mi­nen muok­kaa si­säl­töä tie­tä­mättä ju­ri­dii­kasta mitään, on asia­kirja usein pä­te­mä­tön."

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen si­sältö tulee käy­tän­nössä edun­val­von­ta­val­tuu­tusta kos­ke­vasta laista. Il­mai­nen malli ei vält­tä­mättä nou­data tar­vit­ta­via muo­to­vaa­ti­muk­sia. Ta­val­li­nen ih­mi­nen ei myös­kään osaa ar­vioida, onko edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­mai­nen malli pätevä vai ei.

In­ter­ne­tistä voi löytää monia il­mai­sia mal­leja. Il­mais­ten mal­lien on­gel­mana myös on, että ne ovat usein hyvin ylei­siä ei­vätkä ota kantaa hen­ki­lön hen­ki­lö­koh­tai­siin toi­vei­siin.

Suurin virhe on muo­kata il­maista mallia ha­lua­mak­seen. Mikäli ta­val­li­nen ih­mi­nen muok­kaa si­säl­töä tie­tä­mättä ju­ri­dii­kasta mitään, on asia­kirja usein pä­te­mä­tön. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­mai­sen mallin muok­kaa­mi­nen ha­lua­mak­seen ei on­nistu pel­käs­tään lauseita li­sää­mällä ja muut­ta­malla.

Täl­lai­sessa ta­pauk­sessa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi päätyä jopa val­tuu­tuk­sia, jotka ovat lain­vas­tai­sia.

Lue lisää: Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta se­li­tet­tynä

Laadi pätevä ja toi­vei­desi mu­kai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­sessa.

Ko­keile heti:

Es­teel­li­nen to­dis­taja tekee asia­kir­jasta pä­te­mät­tö­män

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen to­dis­ta­jia kos­ke­vat kri­tee­rit ovat hyvin tarkat. Kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee al­le­kir­joit­taa asia­kirja sa­man­ai­kai­sesti. Heidän ei kui­ten­kaan tar­vitse nähdä asia­kir­jan si­säl­töä.

Mikäli oh­jeita ei nou­data ja edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan al­le­kir­joit­taa es­teel­li­nen to­dis­taja, ei edun­val­von­ta­val­tuu­tus ole lain­voi­mai­nen.

Es­teel­li­nen to­dis­taja tar­koit­taa liian lä­heistä su­ku­laista, kuten omaa puo­li­soa, siskoa, lapsia tai heidän puo­li­soita. Aa­tok­sen kautta tehdyn edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mukana tu­le­vat ohjeet siitä, ketkä eivät voi toimia to­dis­ta­jina. Näin vir­heitä ei pääse va­hin­gossa syn­ty­mään.

Es­tee­tön to­dis­taja voi olla mm.:

  • Naa­puri 
  • Työ­ka­veri
  • Ystävä

Lue lisää: Kuka on es­tee­tön to­dis­taja?

Mitä ta­pah­tuu, jos DVV hylkää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen?

Jos DVV hylkää pää­mie­hen te­ke­män edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, voi asia­kir­jan heit­tää suo­raan ros­kiin. Hyl­käys­pää­tök­sen jäl­keen edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa ei voi enää käyt­tää. Tämän jäl­keen on kaksi vaih­toeh­toa: hakea yleistä edun­val­vo­jaa, tai että omai­nen ha­keu­tuu edun­val­vo­jaksi.

Edun­val­vo­jaa tai yleistä edun­val­von­taa hae­taan myös DVV:n ja kä­rä­jä­oi­keu­den kautta. Pal­ve­lut ovat tällä het­kellä ruuh­kau­tu­neet ja edun­val­vo­jan saa­mi­seen voi mennä jopa yli 6 kuu­kautta.

Li­säksi edun­val­voja maksaa. Hinta on val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen (696/2012) mukaan edun­val­vo­jan pe­rus­maksu on 440 euroa/vuosi. Lue lisää edun­val­vo­jan palk­kiosta.

Val­tuu­te­tulla on kaksi vaih­toeh­toa:

  1. Hakea yleistä edun­val­von­taa
  2. Hakea itse edun­val­vo­jaksi

Ylei­nen edun­val­vonta

Ylei­nen edun­val­vonta tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lölle hae­taan vi­ran­omais­val­vo­jaa. Vi­ran­omai­nen hoitaa ja tekee pää­tök­set hen­ki­lön hen­ki­lö­koh­tai­sista ja ta­lou­del­li­sista asioista.

Vi­ran­omais­val­vonta on ras­kasta lä­hei­sille. Yh­dellä vi­ran­omais­val­vo­jalla voi olla jopa satoja pää­mie­hiä, mikä tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lön toi­veita ei voida ottaa huo­mioon. Li­säksi vaa­rana on, että tämä joutuu by­ro­kra­tian rat­tai­siin.

Lä­heis­ten voi olla vai­keaa saada tietoa vi­ran­omai­silta hen­ki­löön liit­tyen.

Lä­hei­nen edun­val­vo­jaksi

Myös omai­nen voi hakea itse edun­val­vo­jaksi, jol­loin hän hoitaa itse hen­ki­lön ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioita. Lä­heis­ten vä­lillä voi kui­ten­kin tulla riitää siitä, että kenen tulisi olla edun­val­voja. Oikein teh­dyllä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sella asian pystyy vält­tä­mään, sillä hen­kilö itse nimeää, kenet hän haluaa asioi­densa hoi­ta­jaksi.

Edun­val­vo­jalla on kui­ten­kin vä­hem­män oi­keuk­sia ja enem­män vel­vol­li­suuk­sia kuin edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan avulla toi­mi­valla val­tuu­te­tulla. Edun­val­vo­jan täytyy kysyä DVV:ltä lupa kaik­kiin pää­tök­siin, mikä tar­koit­taa sitä, että asioi­den hoi­ta­mi­nen pit­kit­tyy.

Li­säksi edun­val­vo­jan täytyy laatia omai­suus­luet­telo sekä pitää vuo­si­ti­liä ja ra­por­toida ak­tii­vi­sesti DVV:lle. Lue lisää edun­val­vo­jan teh­tä­vistä.

💡Pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla val­tuu­tettu voi hoitaa asioita va­paam­min kuin edun­val­voja eikä hänen tar­vitse pitää vuo­si­ti­liä.

Var­mista, että edun­val­von­ta­val­tuu­tus on laa­dittu oikein

Älä säästä vää­rässä pai­kassa! Laadi edun­val­von­ta­val­tuu­tus ker­ralla kun­toon Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Laadit toi­vei­tasi vas­taa­van edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan hel­posti vas­taa­malla kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin. Voit lisätä ha­lua­masi määrän val­tuu­tet­tuja sekä va­ra­val­tuu­tet­tuja edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan.

Li­säksi toi­mi­tamme ohjeet, kuinka valita var­masti es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­selle.

Mikäli haluat, että lap­sen­lap­siasi muis­te­taan syn­ty­mä­päi­vänä sekä juh­la­py­hinä, voit kir­jata asia­kir­jaan, että val­tuu­tettu saa antaa lah­joja va­rois­tasi. Ilman täl­laista mer­kin­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen, ei val­tuu­tettu voi antaa lah­joja puo­les­tasi.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus maksaa Aa­tok­sessa 69 euroa.

💡 Myös puo­li­sot tar­vit­se­vat edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hoi­taak­seen tois­tensa asioita. Pelkkä avio­liitto ei va­li­tet­ta­vasti riitä ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Miten Aatos eroaa pe­rin­tei­sestä la­ki­toi­mis­tosta?

Di­gi­ta­li­saa­tio on kos­ket­ta­nut lähes kaik­kia toi­mia­loja. Silti la­kiala on py­sy­nyt lähes muut­tu­mat­to­mana ja ta­val­lis­ten ih­mis­ten ta­voit­ta­mat­to­missa.

La­ki­toi­mis­to­jen va­linta ja ver­tailu on vai­keaa. Hintaa har­voin tietää en­nalta, sillä ju­ris­tit käyt­tä­vät työs­sään tun­ti­ve­loi­tusta. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta vaih­te­lee Ku­lut­ta­ja­lii­ton vuonna 2016 te­ke­män hin­ta­tut­ki­muk­sen mukaan noin 350–600 euroa.

La­kia­sia­kir­jan te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tossa vaatii usein eril­listä käyn­tiä paikan päällä.

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä verk­ko­pal­velu. Tek­no­lo­gian avulla olemme luo­neet help­po­käyt­töi­sen pal­ve­lun, joka mah­dol­lis­taa samat pal­ve­lut kuin la­ki­toi­mis­tossa. Pal­velu ei vaadi tietoa la­ki­asioista, vaan kuka ta­hansa voi käyt­tää pal­ve­luamme. Monet asiak­kamme ovat­kin yli 70-vuo­tiaita.

Ju­ris­timme tar­joa­vat aina il­maista la­kia­pua chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä, mikäli si­nulla herää ky­syt­tä­vää. Pal­ve­lumme käyt­tä­jistä kui­ten­kin vain noin 3 % tar­vit­see apua la­kia­sia­kir­jan te­ke­mi­sessä.

Käyt­tä­mämme uuden tek­no­lo­gian avulla meidän on myös mah­dol­lista pitää hinnat ma­ta­lina. La­ki­pal­ve­lut ovat Aa­tok­sessa aina edul­li­sem­pia kuin pe­rin­tei­sessä la­ki­toi­mis­tossa.

La­ki­pal­ve­luita kai­kille, missä vain ja mil­loin vain.

Läh­teet

Yle (2023) “Kuka valvoo etu­jasi kun et itse siihen kykene? Omin käsin laa­dittu val­tuu­tus hel­pot­taa omais­ten urak­kaa ja sääs­tää rahaa”. Jul­kaistu 8.1.2023. [Online]