DVV hylkää jopa 20 % edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sis­ta

Paperimytty
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
13.2.2023 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Ylei­sim­piä hyl­käyk­sen syitä ovat mm. väärin tehty asia­kir­ja sekä liian lä­heis­ten su­ku­lais­ten käyt­tä­mi­nen to­dis­ta­ji­na.

Harva tietää, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (DVV) vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ennen käyt­töön­ot­toa. DVV hylkää peräti vii­des­osan vah­vis­te­tuk­si lä­he­te­tyis­tä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sis­ta.

Väärin tehtyä edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa ei ole mah­dol­lis­ta hy­väk­syä. Mikäli DVV hylkää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, on asia­kir­ja täysin mi­tä­tön. Tämä kuor­mit­taa myös koh­tuut­to­mas­ti lä­hei­siä ja teet­tää heillä paljon työtä, jotta he saavat asiasi hoi­det­tua vi­ran­omais­ten kanssa oikein.

Koko­sim­me ohjeet, joiden avulla laadit laa­duk­kaan ja pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ker­ral­la kun­toon.

⚠️ Edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta ei ole mah­dol­lis­ta ottaa käyt­töön ilman DVV:n vah­vis­tus­ta.

DVV vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (DVV) toimii Suo­mes­sa hol­hous­vi­ran­omai­se­na, jonka teh­tä­vä­nä on vah­vis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tus ennen käyt­töön­ot­toa. Li­säk­si DVV:n teh­tä­viin kuuluu myös valvoa val­tuut­ta­jan oi­keuk­sia.

Kun on aika ottaa edun­val­von­ta­val­tuu­tus käyt­töön, tulee val­tuu­te­tun hank­kia lää­kä­rin­to­dis­tus siitä, että hen­ki­lön toi­min­ta­kyky on hei­ken­ty­nyt. Lää­kä­rin­to­dis­tus to­dis­taa, että hen­ki­lö ei voi enää hoitaa itse omia asioi­taan.

Val­tuu­te­tun täytyy lä­het­tää hol­hous­vi­ran­omai­se­na toi­mi­val­le Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le (DVV):

  • lää­kä­rin­to­dis­tus
  • ha­ke­mus edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sek­si
  • al­ku­pe­räi­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Asia­kir­jat voi toi­mit­taa DVV:lle pos­tit­se tai toi­mit­ta­mal­la ne hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti toi­mi­pis­tee­seen.

DVV arvioi, että edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­seen kuluu noin 2–3 kuu­kaut­ta. DVV lä­het­tää al­ku­pe­räi­sen edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ta­kai­sin pos­tit­se.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja il­mai­nen malli: vaa­ral­li­nen yhtälö

Yksi ylei­sim­mis­tä vir­heis­tä on käyt­tää il­mais­ta mallia sel­lai­se­naan tai muo­ka­ta si­säl­töä it­sek­seen. Tämä johtuu siitä, että ot­sik­ko ei tee edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta, vaan sen si­säl­tö.

"Suurin virhe on muo­ka­ta il­mais­ta mallia ha­lua­mak­seen. Mikäli ta­val­li­nen ih­mi­nen muok­kaa si­säl­töä tie­tä­mät­tä ju­ri­dii­kas­ta mitään, on asia­kir­ja usein pä­te­mä­tön."

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen si­säl­tö tulee käy­tän­nös­sä edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta kos­ke­vas­ta laista. Il­mai­nen malli ei vält­tä­mät­tä nou­da­ta tar­vit­ta­via muo­to­vaa­ti­muk­sia. Ta­val­li­nen ih­mi­nen ei myös­kään osaa ar­vioi­da, onko edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­mai­nen malli pätevä vai ei.

In­ter­ne­tis­tä voi löytää monia il­mai­sia mal­le­ja. Il­mais­ten mal­lien on­gel­ma­na myös on, että ne ovat usein hyvin ylei­siä ei­vät­kä ota kantaa hen­ki­lön hen­ki­lö­koh­tai­siin toi­vei­siin.

Suurin virhe on muo­ka­ta il­mais­ta mallia ha­lua­mak­seen. Mikäli ta­val­li­nen ih­mi­nen muok­kaa si­säl­töä tie­tä­mät­tä ju­ri­dii­kas­ta mitään, on asia­kir­ja usein pä­te­mä­tön. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen il­mai­sen mallin muok­kaa­mi­nen ha­lua­mak­seen ei on­nis­tu pel­käs­tään lausei­ta li­sää­mäl­lä ja muut­ta­mal­la.

Täl­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen voi päätyä jopa val­tuu­tuk­sia, jotka ovat lain­vas­tai­sia.

Lue lisää: Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta se­li­tet­ty­nä

Laadi pätevä ja toi­vei­de­si mu­kai­nen edun­val­von­ta­val­tuu­tus Aa­tok­ses­sa. Hinta vain 89 euroa – 80 % edul­li­sem­pi kuin pe­rin­tei­ses­sä la­ki­toi­mis­tos­sa.

Ko­kei­le heti:

Es­teel­li­nen to­dis­ta­ja tekee asia­kir­jas­ta pä­te­mät­tö­män

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen to­dis­ta­jia kos­ke­vat kri­tee­rit ovat hyvin tarkat. Kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee al­le­kir­joit­taa asia­kir­ja sa­man­ai­kai­ses­ti. Heidän ei kui­ten­kaan tar­vit­se nähdä asia­kir­jan si­säl­töä.

Mikäli oh­jei­ta ei nou­da­ta ja edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan al­le­kir­joit­taa es­teel­li­nen to­dis­ta­ja, ei edun­val­von­ta­val­tuu­tus ole lain­voi­mai­nen.

Es­teel­li­nen to­dis­ta­ja tar­koit­taa liian lä­heis­tä su­ku­lais­ta, kuten omaa puo­li­soa, siskoa, lapsia tai heidän puo­li­soi­ta. Aa­tok­sen kautta tehdyn edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen mukana tu­le­vat ohjeet siitä, ketkä eivät voi toimia to­dis­ta­ji­na. Näin vir­hei­tä ei pääse va­hin­gos­sa syn­ty­mään.

Es­tee­tön to­dis­ta­ja voi olla mm.:

  • Naa­pu­ri 
  • Työ­ka­ve­ri
  • Ystävä

Lue lisää: Kuka on es­tee­tön to­dis­ta­ja?

Mitä ta­pah­tuu, jos DVV hylkää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen?

Jos DVV hylkää pää­mie­hen te­ke­män edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen, voi asia­kir­jan heit­tää suo­raan ros­kiin. Hyl­käys­pää­tök­sen jäl­keen edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaa ei voi enää käyt­tää. Tämän jäl­keen on kaksi vaih­toeh­toa: hakea yleis­tä edun­val­vo­jaa, tai että omai­nen ha­keu­tuu edun­val­vo­jak­si.

Edun­val­vo­jaa tai yleis­tä edun­val­von­taa hae­taan myös DVV:n ja kä­rä­jä­oi­keu­den kautta. Pal­ve­lut ovat tällä het­kel­lä ruuh­kau­tu­neet ja edun­val­vo­jan saa­mi­seen voi mennä jopa yli 6 kuu­kaut­ta.

Li­säk­si edun­val­vo­ja maksaa. Hinta on val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen (696/2012) mukaan edun­val­vo­jan pe­rus­mak­su on 440 euroa/vuosi. Lue lisää edun­val­vo­jan palk­kios­ta.

Val­tuu­te­tul­la on kaksi vaih­toeh­toa:

  1. Hakea yleis­tä edun­val­von­taa
  2. Hakea itse edun­val­vo­jak­si

Ylei­nen edun­val­von­ta

Ylei­nen edun­val­von­ta tar­koit­taa sitä, että hen­ki­löl­le hae­taan vi­ran­omais­val­vo­jaa. Vi­ran­omai­nen hoitaa ja tekee pää­tök­set hen­ki­lön hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta ja ta­lou­del­li­sis­ta asiois­ta.

Vi­ran­omais­val­von­ta on ras­kas­ta lä­hei­sil­le. Yh­del­lä vi­ran­omais­val­vo­jal­la voi olla jopa satoja pää­mie­hiä, mikä tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lön toi­vei­ta ei voida ottaa huo­mioon. Li­säk­si vaa­ra­na on, että tämä joutuu by­ro­kra­tian rat­tai­siin.

Lä­heis­ten voi olla vai­ke­aa saada tietoa vi­ran­omai­sil­ta hen­ki­löön liit­tyen.

Lä­hei­nen edun­val­vo­jak­si

Myös omai­nen voi hakea itse edun­val­vo­jak­si, jol­loin hän hoitaa itse hen­ki­lön ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia asioi­ta. Lä­heis­ten vä­lil­lä voi kui­ten­kin tulla riitää siitä, että kenen tulisi olla edun­val­vo­ja. Oikein teh­dyl­lä edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la asian pystyy vält­tä­mään, sillä hen­ki­lö itse nimeää, kenet hän haluaa asioi­den­sa hoi­ta­jak­si.

Edun­val­vo­jal­la on kui­ten­kin vä­hem­män oi­keuk­sia ja enem­män vel­vol­li­suuk­sia kuin edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan avulla toi­mi­val­la val­tuu­te­tul­la. Edun­val­vo­jan täytyy kysyä DVV:ltä lupa kaik­kiin pää­tök­siin, mikä tar­koit­taa sitä, että asioi­den hoi­ta­mi­nen pit­kit­tyy.

Li­säk­si edun­val­vo­jan täytyy laatia omai­suus­luet­te­lo sekä pitää vuo­si­ti­liä ja ra­por­toi­da ak­tii­vi­ses­ti DVV:lle. Lue lisää edun­val­vo­jan teh­tä­vis­tä.

💡­Pä­te­vän edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla val­tuu­tet­tu voi hoitaa asioi­ta va­paam­min kuin edun­val­vo­ja eikä hänen tar­vit­se pitää vuo­si­ti­liä.

Var­mis­ta, että edun­val­von­ta­val­tuu­tus on laa­dit­tu oikein

Älä säästä vää­räs­sä pai­kas­sa! Laadi edun­val­von­ta­val­tuu­tus ker­ral­la kun­toon Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Laadit toi­vei­ta­si vas­taa­van edun­val­von­ta­val­ta­kir­jan hel­pos­ti vas­taa­mal­la kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin. Voit lisätä ha­lua­ma­si määrän val­tuu­tet­tu­ja sekä va­ra­val­tuu­tet­tu­ja edun­val­von­ta­val­ta­kir­jaan.

Li­säk­si toi­mi­tam­me ohjeet, kuinka valita var­mas­ti es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­le.

Mikäli haluat, että lap­sen­lap­sia­si muis­te­taan syn­ty­mä­päi­vä­nä sekä juh­la­py­hi­nä, voit kir­ja­ta asia­kir­jaan, että val­tuu­tet­tu saa antaa lah­jo­ja va­rois­ta­si. Ilman täl­lais­ta mer­kin­tää edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­seen, ei val­tuu­tet­tu voi antaa lah­jo­ja puo­les­ta­si.

Saat lu­nas­tet­tua val­miin asia­kir­ja­si hin­taan 89 euroa.

💡 Myös puo­li­sot tar­vit­se­vat edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hoi­taak­seen tois­ten­sa asioi­ta. Pelkkä avio­liit­to ei va­li­tet­ta­vas­ti riitä ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Miten Aatos eroaa pe­rin­tei­ses­tä la­ki­toi­mis­tos­ta?

Di­gi­ta­li­saa­tio on kos­ket­ta­nut lähes kaik­kia toi­mia­lo­ja. Silti la­kia­la on py­sy­nyt lähes muut­tu­mat­to­ma­na ja ta­val­lis­ten ih­mis­ten ta­voit­ta­mat­to­mis­sa.

La­ki­toi­mis­to­jen va­lin­ta ja ver­tai­lu on vai­ke­aa. Hintaa har­voin tietää en­nal­ta, sillä ju­ris­tit käyt­tä­vät työs­sään tun­ti­ve­loi­tus­ta. Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hinta vaih­te­lee Ku­lut­ta­ja­lii­ton vuonna 2016 te­ke­män hin­ta­tut­ki­muk­sen mukaan noin 350–600 euroa.

La­kia­sia­kir­jan te­ke­mi­nen la­ki­toi­mis­tos­sa vaatii usein eril­lis­tä käyn­tiä paikan päällä.

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä verk­ko­pal­ve­lu. Tek­no­lo­gian avulla olemme luo­neet help­po­käyt­töi­sen pal­ve­lun, joka mah­dol­lis­taa samat pal­ve­lut kuin la­ki­toi­mis­tos­sa. Pal­ve­lu ei vaadi tietoa la­ki­asiois­ta, vaan kuka ta­han­sa voi käyt­tää pal­ve­luam­me. Monet asiak­kam­me ovat­kin yli 70-vuo­tiai­ta.

Ju­ris­tim­me tar­joa­vat aina il­mais­ta la­kia­pua chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä, mikäli si­nul­la herää ky­syt­tä­vää. Pal­ve­lum­me käyt­tä­jis­tä kui­ten­kin vain noin 3 % tar­vit­see apua la­kia­sia­kir­jan te­ke­mi­ses­sä.

Käyt­tä­mäm­me uuden tek­no­lo­gian avulla meidän on myös mah­dol­lis­ta pitää hinnat ma­ta­li­na. La­ki­pal­ve­lut ovat Aa­tok­ses­sa aina edul­li­sem­pia kuin pe­rin­tei­ses­sä la­ki­toi­mis­tos­sa.

La­ki­pal­ve­lui­ta kai­kil­le, missä vain ja mil­loin vain.

Läh­teet

Yle (2023) “Kuka valvoo etu­ja­si kun et itse siihen kykene? Omin käsin laa­dit­tu val­tuu­tus hel­pot­taa omais­ten urak­kaa ja sääs­tää rahaa”. Jul­kais­tu 8.1.2023. [Online]