Miten tehdä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus?

Taskulaskin ja muistiinpanovälineet
Timjami Nyyssönen
Timjami
2.11.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Vai­na­jal­ta jää­neen omai­suu­den eli vain­ajan kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­seen liit­ty­vät asiat voivat he­rät­tää ky­sy­myk­siä.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi oh­jei­ta kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen sekä siihen, mil­loin ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­nen on tar­peel­lis­ta. Löydät myös vink­ke­jä siihen, miten kuo­lin­pe­säl­le mak­set­ta­vien ve­ron­pa­lau­tus­ten kanssa toi­mi­taan.

Mitä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sel­la tar­koi­te­taan?

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sel­la tar­koi­te­taan ve­ro­hal­lin­nol­le teh­tä­vää il­moi­tus­ta kuo­lin­pe­sän ve­ro­asiois­ta.

Vain­ajan kuo­lin­pe­sää ve­ro­te­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti it­se­näi­se­nä ve­ro­vel­vol­li­se­na, eli kuo­lin­pe­sä maksaa itse omat ve­ron­sa kuo­lin­pe­sän va­rois­ta. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tulot ja menot eivät siis vai­ku­ta kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­seen.

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus ei liity var­si­nai­seen pe­rin­nön­ja­koon, vaan pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­vät ve­ro­seu­raa­muk­set mää­räy­ty­vät pe­ru­kir­jan sekä pe­rin­nön­jaos­ta laa­dit­ta­van ja­ko­kir­jan pe­rus­teel­la.

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus täytyy laatia vä­hin­tään kerran

Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää kuo­lin­pe­säl­le esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen ai­na­kin vain­ajan kuo­lin­vuo­den osalta. Tämän li­säk­si kuo­lin­pe­sä saa esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen vielä siltä vuo­del­ta, jol­loin pe­rin­tö on jaettu.

Vaikka kuo­lin­pe­sä jaet­tai­siin siis no­peas­ti vain­ajan me­neh­ty­mi­sen jäl­keen, täytyy kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus laatia ai­na­kin kerran.

Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää kuo­lin­pe­säl­le esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen joka kevät niin kauan, kunnes kuo­lin­pe­sään kuu­lu­va omai­suus jae­taan koko­naan. Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää ve­roil­moi­tuk­sen pe­ru­kir­jan tie­to­jen pe­rus­teel­la yh­del­le kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta.

Lue lisää: Luo­vu­tus­voit­to kuo­lin­pe­säs­sä

Voi­daan­ko kuo­lin­pe­sän ve­ro­asiat hoitaa säh­köi­ses­ti?

Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mään esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen voi­daan tehdä muu­tok­sia, jos esi­täy­te­tyn il­moi­tuk­sen tie­dois­sa on täy­den­net­tä­vää tai kor­jat­ta­vaa. Ohjeet esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen tar­kis­ta­mi­ses­ta ja mah­dol­lis­ten muu­tos­ten te­ke­mi­ses­tä löydät Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta.

Huo­mioi kui­ten­kin, että kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus­ta voit kor­ja­ta Oma­Ve­ros­sa vain, jos si­nul­le on an­net­tu siihen oi­keut­ta­vat Suomi.fi-val­tuu­det. Val­tuuk­sien an­ta­mi­nen edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän Y-tun­nus­ta, joten ve­roil­moi­tuk­sen kor­jaa­mi­nen Oma­Ve­ros­sa ei ole aina mah­dol­lis­ta.

Kuo­lin­pe­sä voi hakea Y-tun­nuk­sen esi­mer­kik­si sil­loin, kun se har­joit­taa yri­tys­toi­min­taa. Y-tun­nuk­sen ha­ke­mi­nen kuo­lin­pe­säl­le pel­käs­tään Suomi.fi-val­tuu­tus­ta varten ei ole mah­dol­lis­ta.

Käy­tän­nös­sä kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­nen säh­köi­ses­ti edel­lyt­tää siis sitä, että kuo­lin­pe­säl­lä on Y-tunnus.

Kuka vastaa ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat vas­taa­vat läh­tö­koh­tai­ses­ti kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta, joten myös kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­nen kuuluu heidän vas­tuul­leen.

Kuo­lin­pe­sän osak­kail­la tar­koi­te­taan vain­ajan pe­ril­li­siä, mah­dol­lis­ta vain­ajan leskeä, sekä yleis­tes­ta­men­tin­saa­jia, eli hen­ki­löi­tä, jotka ovat saa­neet tes­ta­men­til­la vain­ajan omai­suu­des­ta jonkin suh­teel­li­sen osan (esim. 20 %). 

Jos hen­ki­lö on siis saanut tes­ta­men­til­la esi­mer­kik­si vain tietyn omai­suuse­rän, kuten vain­ajan veneen, ei tämä eri­tyis­tes­ta­men­tin­saa­ja vastaa kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­ses­ta.

Asian­hoi­ta­jan val­tuut­ta­mi­nen ve­ro­asioi­den hoi­toon

Mikäli kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät halua huo­leh­tia kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta, he voivat val­tuut­taa ha­lua­man­sa hen­ki­lön kuo­lin­pe­sän asian­hoi­ta­jak­si. Täl­löin asian­hoi­ta­jal­le lä­he­te­tään kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­hin liit­ty­vät vies­tit, ja hän saa val­tuu­det hoitaa kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­ta.

Asian­hoi­ta­jan val­tuut­ta­mi­nen on­nis­tuu hyvin Ve­ro­hal­lin­non val­miil­la val­ta­kir­ja­poh­jal­la, joka löytyy täyt­tö­oh­jei­neen Ve­ro­hal­lin­non si­vul­ta. Val­ta­kir­jal­la voi­daan määrät esi­mer­kik­si val­tuu­tuk­sen kes­tos­ta, sekä niistä asiois­ta, joita val­tuu­tus tar­kem­min koskee. Val­ta­kir­ja vaatii kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den al­le­kir­joi­tuk­sen.

Asian­hoi­ta­jan­kin koh­dal­la on hyvä huo­mioi­da, että säh­köi­nen asioin­ti Ve­ro­hal­lin­non Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa edel­lyt­tää eril­lis­tä val­tuu­tus­ta Suomi.fi-pal­ve­lun kautta. Toisin sanoen asian­hoi­ta­jan­kin koh­dal­la Oma­Ve­ros­sa asioin­ti edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän Y-tun­nus­ta.

💡Saat il­mai­set val­ta­kir­ja­poh­jat la­dat­tua kä­te­väs­ti osana Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua.

Huo­mioi nämä kuo­lin­pe­sän ve­ron­pa­lau­tuk­ses­sa

Jos kuo­lin­pe­säl­le kertyy ve­ro­tet­ta­vaa tuloa, kuten yri­tys­tu­loa, voi kuo­lin­pe­sä saada myös ve­ron­pa­lau­tus­ta. Ve­ron­pa­lau­tus­ta voi syntyä esi­mer­kik­si sil­loin, jos kuo­lin­pe­sän ve­ro­vuo­den tulot ar­vioi­daan ve­roil­moi­tuk­ses­sa to­del­li­suut­ta suu­rem­mik­si.

Mah­dol­li­sen ve­ron­pa­lau­tuk­sen osalta kan­nat­taa huo­mioi­da eri­tyi­ses­ti se, ettei kuo­lin­pe­säl­le mak­set­ta­via ve­ron­pa­lau­tuk­sia voida jakaa suo­raan kuo­lin­pe­sän osak­kail­le. Ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan siis kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­lil­le, ja ve­ron­pa­lau­tus lisää siten kuo­lin­pe­sän jaet­ta­via varoja. Jos osak­kaat ha­lua­vat kuo­lin­pe­sät varat, edel­lyt­tää tämä kuo­lin­pe­sän ja­ka­mis­ta.

⚠️ Koska ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan kuo­lin­pe­säl­le, ei kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­liä kan­na­ta lak­kaut­taa ennen kuo­lin­pe­sän ja­ka­mis­ta. Täl­löin Ve­ro­hal­lin­to voi maksaa ve­ron­pa­lau­tuk­sen kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­lil­le.

Kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­lin täytyy olla Ve­ro­hal­lin­non tie­dos­sa, jotta ve­ron­pa­lau­tus voi­daan maksaa. Kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­me­ron il­moit­ta­mi­nen Ve­ro­hal­lin­nol­le edel­lyt­tää pan­kil­ta saatua var­mis­tus­ta; pankki voi var­mis­taa ti­li­nu­me­ron esi­mer­kik­si an­ta­mal­la jäl­jen­nök­sen kuo­lin­pe­sän ti­liot­tees­ta, tai täyt­tä­mäl­lä eril­li­sen ti­li­nu­me­ron il­moi­tus­lo­mak­keen.

Mitä jos kuo­lin­pe­säl­lä ei ole pank­ki­ti­liä?

Mikäli kuo­lin­pe­säl­lä ei ole pank­ki­ti­liä ve­ron­pa­lau­tuk­sen mak­sa­mis­ta varten, voi­daan kuo­lin­pe­säl­le pe­rus­taa oma pank­ki­ti­li. Tämän jäl­keen pank­ki­ti­lin ti­li­nu­me­ro voi­daan il­moit­taa Ve­ro­hal­lin­nol­le kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­me­ron il­moi­tus­lo­mak­keel­la.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den val­tuut­ta­ma asian­hoi­ta­ja voi il­moit­taa ti­li­nu­me­ron. Jos kuo­lin­pe­säl­lä ei ole val­tuu­tet­tua asian­hoi­ta­jaa, tar­vi­taan il­moit­ta­mi­seen kaik­kien pesän osak­kai­den suos­tu­mus.

Mikäli kuo­lin­pe­sä on kui­ten­kin re­kis­te­röi­ty ar­von­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­sek­si, tai mikäli kuo­lin­pe­sä on ra­joi­te­tus­ti ve­ro­vel­vol­li­nen, tulee ti­li­nu­me­ro il­moit­taa säh­köi­ses­ti Suomi.fi-pal­ve­lus­sa.

Kuo­lin­pe­sä voi olla ra­joi­te­tus­ti ve­ro­vel­vol­li­nen esi­mer­kik­si sil­loin, kun vai­na­ja on asunut ul­ko­mail­la, mutta hä­nel­le kertyy tuloja Suo­mes­ta.

Jos kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­me­ro ei ole Ve­ro­hal­lin­non tie­dos­sa, ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan mak­suo­soi­tuk­se­na Nor­dean vä­li­tyk­sel­lä. Nordea lä­het­tää il­moi­tuk­sen mak­suo­soi­tuk­ses­ta osoit­tee­seen, joka on Ve­ro­hal­lin­non tie­dos­sa.

Saa­tua­si tiedon mak­suo­soi­tuk­ses­ta, voit toimia kah­del­la ta­val­la:

  1. voit il­moit­taa kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­me­ron Ve­ro­hal­lin­nol­le, jol­loin ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan il­moit­ta­mal­le­si ti­lil­le mää­rä­ajan jäl­keen, tai
  2. voit lu­nas­taa mak­suo­soi­tuk­sen

Ohjeet mak­suo­soi­tuk­sen lu­nas­ta­mi­seen löy­ty­vät esi­mer­kik­si Nor­dean si­vul­ta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä hin­taan 299 €

Säästä ju­ris­tien palk­kios­sa ja hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­ses­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa hin­taan 299 euroa.

Pal­ve­lum­me opas­taa sinua jo­kai­ses­sa vai­hees­sa ja auttaa luo­maan pe­ru­kir­jan. Voit myös kutsua kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat etänä seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mis­tä.

Asiak­kai­den ko­ke­muk­sia Aa­tok­sen pe­ru­kir­joi­tuk­ses­ta

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Pal­ve­lu oli hyvin opas­ta­va ja selkeä.” (Kari H.)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lois­ta­va idea te­ki­jöil­tä

"Rie­mas­tuin, kun löysin google-haulla "pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä" Aa­tok­sen. Puo­li­son kuol­tua ei tehnyt mieli lähteä kotoa mi­hin­kään. Il­mai­nen ko­kei­lu­jak­so on to­del­la hyö­dyl­li­nen ja apua sai no­peas­ti cha­tis­sa ja säh­kö­pos­til­la. Ei tar­vin­nut itse yrit­tää kah­la­ta su­kusel­vi­tyk­siä, ja koko­nais­hin­ta oli huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi kuin esim. pankin pal­ve­lu­na, jota tut­ta­va­ni suo­sit­te­li." (Maija)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Helppo käyt­tää

“HYVIN HELPPO KÄYT­TÄÄ. NOPEA TEHDÄ, HINTA KOH­TUUL­LI­NEN, VOIN SUO­SI­TEL­LA PIE­NEN­PIEN KUO­LIN­PE­SIEN PE­RUN­KIR­JOI­TUK­SEN TEKOON.” (asia­kas­I­MAT­RA)

Ko­kei­le pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua il­mai­sek­si!