Miten tehdä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus?

Taskulaskin ja muistiinpanovälineet
Timjami Nyyssönen
Timjami
2.11.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Vai­na­jalta jää­neen omai­suu­den eli vai­na­jan kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­seen liit­ty­vät asiat voivat he­rät­tää ky­sy­myk­siä.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi oh­jeita kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen sekä siihen, mil­loin ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­nen on tar­peel­lista. Löydät myös vink­kejä siihen, miten kuo­lin­pe­sälle mak­set­ta­vien ve­ron­pa­lau­tus­ten kanssa toi­mi­taan.

Mitä kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sella tar­koi­te­taan?

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sella tar­koi­te­taan ve­ro­hal­lin­nolle teh­tä­vää il­moi­tusta kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioista.

Vai­na­jan kuo­lin­pe­sää ve­ro­te­taan läh­tö­koh­tai­sesti it­se­näi­senä ve­ro­vel­vol­li­sena, eli kuo­lin­pesä maksaa itse omat ve­ronsa kuo­lin­pe­sän va­roista. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tulot ja menot eivät siis vai­kuta kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­seen.

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus ei liity var­si­nai­seen pe­rin­nön­ja­koon, vaan pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­vät ve­ro­seu­raa­muk­set mää­räy­ty­vät pe­ru­kir­jan sekä pe­rin­nön­jaosta laa­dit­ta­van ja­ko­kir­jan pe­rus­teella.

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus täytyy laatia vä­hin­tään kerran

Ve­ro­hal­linto lä­het­tää kuo­lin­pe­sälle esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen ai­na­kin vai­na­jan kuo­lin­vuo­den osalta. Tämän li­säksi kuo­lin­pesä saa esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen vielä siltä vuo­delta, jol­loin pe­rintö on jaettu.

Vaikka kuo­lin­pesä jaet­tai­siin siis no­peasti vai­na­jan me­neh­ty­mi­sen jäl­keen, täytyy kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus laatia ai­na­kin kerran.

Ve­ro­hal­linto lä­het­tää kuo­lin­pe­sälle esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen joka kevät niin kauan, kunnes kuo­lin­pe­sään kuu­luva omai­suus jae­taan ko­ko­naan. Ve­ro­hal­linto lä­het­tää ve­roil­moi­tuk­sen pe­ru­kir­jan tie­to­jen pe­rus­teella yh­delle kuo­lin­pe­sän osak­kaista.

Lue lisää: Luo­vu­tus­voitto kuo­lin­pe­sässä

Voi­daanko kuo­lin­pe­sän ve­roa­siat hoitaa säh­köi­sesti?

Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mään esi­täy­tet­tyyn ve­roil­moi­tuk­seen voi­daan tehdä muu­tok­sia, jos esi­täy­te­tyn il­moi­tuk­sen tie­doissa on täy­den­net­tä­vää tai kor­jat­ta­vaa. Ohjeet esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen tar­kis­ta­mi­sesta ja mah­dol­lis­ten muu­tos­ten te­ke­mi­sestä löydät Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta.

Huo­mioi kui­ten­kin, että kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tusta voit kor­jata Oma­Ve­rossa vain, jos si­nulle on an­nettu siihen oi­keut­ta­vat Suomi.fi-val­tuu­det. Val­tuuk­sien an­ta­mi­nen edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän Y-tun­nusta, joten ve­roil­moi­tuk­sen kor­jaa­mi­nen Oma­Ve­rossa ei ole aina mah­dol­lista.

Kuo­lin­pesä voi hakea Y-tun­nuk­sen esi­mer­kiksi sil­loin, kun se har­joit­taa yri­tys­toi­min­taa. Y-tun­nuk­sen ha­ke­mi­nen kuo­lin­pe­sälle pel­käs­tään Suomi.fi-val­tuu­tusta varten ei ole mah­dol­lista.

Käy­tän­nössä kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­nen säh­köi­sesti edel­lyt­tää siis sitä, että kuo­lin­pe­sällä on Y-tunnus.

Kuka vastaa ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­sestä?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat vas­taa­vat läh­tö­koh­tai­sesti kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­sesta, joten myös kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­nen kuuluu heidän vas­tuul­leen.

Kuo­lin­pe­sän osak­kailla tar­koi­te­taan vai­na­jan pe­ril­li­siä, mah­dol­lista vai­na­jan leskeä, sekä yleis­tes­ta­men­tin­saa­jia, eli hen­ki­löitä, jotka ovat saa­neet tes­ta­men­tilla vai­na­jan omai­suu­desta jonkin suh­teel­li­sen osan (esim. 20 %).

Jos hen­kilö on siis saanut tes­ta­men­tilla esi­mer­kiksi vain tietyn omai­suuse­rän, kuten vai­na­jan veneen, ei tämä eri­tyis­tes­ta­men­tin­saaja vastaa kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­sesta.

Asian­hoi­ta­jan val­tuut­ta­mi­nen ve­ro­asioi­den hoi­toon

Mikäli kuo­lin­pe­sän osak­kaat eivät halua huo­leh­tia kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­sesta, he voivat val­tuut­taa ha­lua­mansa hen­ki­lön kuo­lin­pe­sän asian­hoi­ta­jaksi. Täl­löin asian­hoi­ta­jalle lä­he­te­tään kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioi­hin liit­ty­vät vies­tit, ja hän saa val­tuu­det hoitaa kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioita.

Asian­hoi­ta­jan val­tuut­ta­mi­nen on­nis­tuu hyvin Ve­ro­hal­lin­non val­miilla val­ta­kir­ja­poh­jalla, joka löytyy täyt­tö­oh­jei­neen Ve­ro­hal­lin­non si­vulta. Val­ta­kir­jalla voi­daan määrät esi­mer­kiksi val­tuu­tuk­sen kes­tosta, sekä niistä asioista, joita val­tuu­tus tar­kem­min koskee. Val­ta­kirja vaatii kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den al­le­kir­joi­tuk­sen.

Asian­hoi­ta­jan­kin koh­dalla on hyvä huo­mioida, että säh­köi­nen asiointi Ve­ro­hal­lin­non Oma­Vero-pal­ve­lussa edel­lyt­tää eril­listä val­tuu­tusta Suomi.fi-pal­ve­lun kautta. Toisin sanoen asian­hoi­ta­jan­kin koh­dalla Oma­Ve­rossa asiointi edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän Y-tun­nusta.

💡Saat il­mai­set val­ta­kir­ja­poh­jat la­dat­tua kä­te­västi osana Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua.

Huo­mioi nämä kuo­lin­pe­sän ve­ron­pa­lau­tuk­sessa

Jos kuo­lin­pe­sälle kertyy ve­ro­tet­ta­vaa tuloa, kuten yri­tys­tu­loa, voi kuo­lin­pesä saada myös ve­ron­pa­lau­tusta. Ve­ron­pa­lau­tusta voi syntyä esi­mer­kiksi sil­loin, jos kuo­lin­pe­sän ve­ro­vuo­den tulot ar­vioi­daan ve­roil­moi­tuk­sessa to­del­li­suutta suu­rem­miksi.

Mah­dol­li­sen ve­ron­pa­lau­tuk­sen osalta kan­nat­taa huo­mioida eri­tyi­sesti se, ettei kuo­lin­pe­sälle mak­set­ta­via ve­ron­pa­lau­tuk­sia voida jakaa suo­raan kuo­lin­pe­sän osak­kaille. Ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan siis kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­lille, ja ve­ron­pa­lau­tus lisää siten kuo­lin­pe­sän jaet­ta­via varoja. Jos osak­kaat ha­lua­vat kuo­lin­pe­sät varat, edel­lyt­tää tämä kuo­lin­pe­sän ja­ka­mista.

⚠️ Koska ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan kuo­lin­pe­sälle, ei kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­liä kan­nata lak­kaut­taa ennen kuo­lin­pe­sän ja­ka­mista. Täl­löin Ve­ro­hal­linto voi maksaa ve­ron­pa­lau­tuk­sen kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­lille.

Kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­lin täytyy olla Ve­ro­hal­lin­non tie­dossa, jotta ve­ron­pa­lau­tus voi­daan maksaa. Kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­me­ron il­moit­ta­mi­nen Ve­ro­hal­lin­nolle edel­lyt­tää pan­kilta saatua var­mis­tusta; pankki voi var­mis­taa ti­li­nu­me­ron esi­mer­kiksi an­ta­malla jäl­jen­nök­sen kuo­lin­pe­sän ti­liot­teesta, tai täyt­tä­mällä eril­li­sen ti­li­nu­me­ron il­moi­tus­lo­mak­keen.

Mitä jos kuo­lin­pe­sällä ei ole pank­ki­ti­liä?

Mikäli kuo­lin­pe­sällä ei ole pank­ki­ti­liä ve­ron­pa­lau­tuk­sen mak­sa­mista varten, voi­daan kuo­lin­pe­sälle pe­rus­taa oma pank­ki­tili. Tämän jäl­keen pank­ki­ti­lin ti­li­nu­mero voi­daan il­moit­taa Ve­ro­hal­lin­nolle kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­me­ron il­moi­tus­lo­mak­keella.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den val­tuut­tama asian­hoi­taja voi il­moit­taa ti­li­nu­me­ron. Jos kuo­lin­pe­sällä ei ole val­tuu­tet­tua asian­hoi­ta­jaa, tar­vi­taan il­moit­ta­mi­seen kaik­kien pesän osak­kai­den suos­tu­mus.

Mikäli kuo­lin­pesä on kui­ten­kin re­kis­te­röity ar­von­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­seksi, tai mikäli kuo­lin­pesä on ra­joi­te­tusti ve­ro­vel­vol­li­nen, tulee ti­li­nu­mero il­moit­taa säh­köi­sesti Suomi.fi-pal­ve­lussa.

Kuo­lin­pesä voi olla ra­joi­te­tusti ve­ro­vel­vol­li­nen esi­mer­kiksi sil­loin, kun vai­naja on asunut ul­ko­mailla, mutta hä­nelle kertyy tuloja Suo­mesta.

Jos kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­mero ei ole Ve­ro­hal­lin­non tie­dossa, ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan mak­suo­soi­tuk­sena Nor­dean vä­li­tyk­sellä. Nordea lä­het­tää il­moi­tuk­sen mak­suo­soi­tuk­sesta osoit­tee­seen, joka on Ve­ro­hal­lin­non tie­dossa.

Saa­tuasi tiedon mak­suo­soi­tuk­sesta, voit toimia kah­della ta­valla:

  1. voit il­moit­taa kuo­lin­pe­sän ti­li­nu­me­ron Ve­ro­hal­lin­nolle, jol­loin ve­ron­pa­lau­tus mak­se­taan il­moit­ta­mal­lesi ti­lille mää­rä­ajan jäl­keen, tai
  2. voit lu­nas­taa mak­suo­soi­tuk­sen

Ohjeet mak­suo­soi­tuk­sen lu­nas­ta­mi­seen löy­ty­vät esi­mer­kiksi Nor­dean si­vulta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus ne­tissä hin­taan 399 €

Säästä ju­ris­tien palk­kiossa ja hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­sesti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 399 euroa.

Pal­ve­lumme opas­taa sinua jo­kai­sessa vai­heessa ja auttaa luo­maan pe­ru­kir­jan. Voit myös kutsua kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat etänä seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mistä.

Asiak­kai­den ko­ke­muk­sia Aa­tok­sen pe­ru­kir­joi­tuk­sesta

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Pal­velu oli hyvin opas­tava ja selkeä.” (Kari H.)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lois­tava idea te­ki­jöiltä

"Rie­mas­tuin, kun löysin google-haulla "pe­run­kir­joi­tus ne­tissä" Aa­tok­sen. Puo­li­son kuol­tua ei tehnyt mieli lähteä kotoa mi­hin­kään. Il­mai­nen ko­kei­lu­jakso on to­della hyö­dyl­li­nen ja apua sai no­peasti cha­tissa ja säh­kö­pos­tilla. Ei tar­vin­nut itse yrit­tää kah­lata su­kusel­vi­tyk­siä, ja ko­ko­nais­hinta oli huo­mat­ta­vasti edul­li­sempi kuin esim. pankin pal­ve­luna, jota tut­ta­vani suo­sit­teli." (Maija)

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Helppo käyt­tää

“HYVIN HELPPO KÄYT­TÄÄ. NOPEA TEHDÄ, HINTA KOH­TUUL­LI­NEN, VOIN SUO­SI­TELLA PIE­NEN­PIEN KUO­LIN­PE­SIEN PE­RUN­KIR­JOI­TUK­SEN TEKOON.” (asia­kas­I­MATRA)

Ko­keile pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua il­mai­seksi!