Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro kuo­lin­pe­säs­sä

Tietokone, muistiinpanovälineet ja silmälasit pöydällä.
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
15.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuo­lin­pe­säs­tä myydyn omai­suu­den luo­vu­tus­voi­tos­ta mak­se­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti luo­vu­tus­voit­to­ve­roa.

Kuo­lin­pe­säs­sä on usein omai­suut­ta, jonka pesän osak­kaat ha­lua­vat myydä ennen pe­rin­nön­ja­koa.

Täl­lais­ta omai­suut­ta voi olla esi­mer­kik­si vain­ajan asuin­ta­lo, jota kukaan pe­ril­li­sis­tä ei halua omak­seen. Kun omai­suus myy­dään, on siitä saa­dus­ta voi­tos­ta mak­set­ta­va luo­vu­tus­voit­to­ve­roa. 

Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voit­toa ja sen ve­ro­tus­ta. Alkuun ker­rom­me ly­hyes­ti kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­ses­ta ylei­ses­ti.

Miten kuo­lin­pe­sää ve­ro­te­taan?

Kuo­lin­pe­sä on tu­lo­ve­ro­lain (1535/1992) mukaan eril­li­nen ve­ro­vel­vol­li­nen. Tämä tar­koit­taa sitä, että kuo­lin­pe­sän veroja eivät maksa kuo­lin­pe­sän osak­kaat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, vaan vero mak­se­taan suo­raan kuo­lin­pe­sän va­rois­ta, esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­lil­tä. 

Myös esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus on täysin eril­li­nen kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta ve­roil­moi­tuk­sis­ta. Kuo­lin­pe­sän saama ve­ro­tet­ta­va tulo il­moi­te­taan siten kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­ses­sa, eikä sitä mer­ki­tä osak­kai­den ve­roil­moi­tuk­siin.

Kuo­lin­pe­sän ve­ro­tus eril­li­se­nä ve­ro­vel­vol­li­se­na lakkaa, kun kuo­lin­pe­sä on jaettu. Kuo­lin­pe­sä on jaettu sil­loin, kun kaikki sen varat on jaettu osak­kail­le ja jaosta on tehty eril­li­nen ve­rot­ta­jal­le toi­mi­tet­ta­va ja­ko­kir­ja.

Vasta ja­ka­mi­sen jäl­keen kuo­lin­pe­säs­sä olleet varat ja niihin liit­ty­vä ve­ro­tus siir­ty­vät kuo­lin­pe­sän osak­kail­le.

Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­tus

Kun kuo­lin­pe­säs­tä myy­dään omai­suut­ta ennen pesän ja­ka­mis­ta, kat­so­taan myyn­nis­tä saatu luo­vu­tus­voit­to eli myyn­ti­voit­to kuo­lin­pe­sän tu­lok­si. Tästä tu­los­ta kuo­lin­pe­sän on mak­set­ta­va luo­vu­tus­voit­to­ve­roa.

Luo­vu­tus­voit­to­ve­roa ei tar­vit­se kui­ten­kaan maksaa ta­van­omai­sen koti-ir­tai­men myyn­nis­tä saa­dus­ta voi­tos­ta, jos omai­suu­den luo­vu­tuk­sis­ta saa­ta­vat voitot ovat olleet yhden ve­ro­vuo­den aikana yh­teen­sä enin­tään 5 000 euroa. 

Kuo­lin­pe­sän saama omai­suu­den luo­vu­tus­voit­to ei ole ve­ro­na­lais­ta tuloa myös­kään sil­loin, jos ve­ro­vuon­na luo­vu­te­tun omai­suu­den yh­teen­las­ke­tut luo­vu­tus­hin­nat ovat enin­tään 1 000 euroa.

Miten luo­vu­tus­voi­ton määrä las­ke­taan?

Omai­suu­den luo­vu­tus­voit­to las­ke­taan läh­tö­koh­tai­ses­ti vä­hen­tä­mäl­lä myyn­ti­hin­nas­ta sen han­kin­ta­me­no eli: 1) useim­mi­ten os­to­hin­ta sekä 2) myyn­nis­tä mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set. 

Kuo­lin­pe­säs­sä omai­suu­del­le ei voida kui­ten­kaan suo­raan mää­rit­tää esi­mer­kik­si os­to­hin­taa, sillä omai­suu­den siir­ty­mi­sen pe­rus­tee­na on hen­ki­lön kuo­le­ma.

Kuo­lin­pe­säs­sä omai­suu­den han­kin­ta­me­no­na pi­de­tään­kin pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa käy­tet­tyä omai­suu­den arvoa. Tosin sanoen sitä arvoa, mihin omai­suus on ar­vo­tet­tu pe­ru­kir­jas­sa.

Han­kin­ta­me­no-olet­ta­ma

Luo­vu­tus­voi­ton määrä voi­daan laskea myös käyt­täen niin sa­not­tua han­kin­ta­me­no-olet­ta­maa, mikäli se on kuo­lin­pe­sän kan­nal­ta edul­li­sem­paa.

Han­kin­ta­me­no-olet­ta­mas­sa omai­suu­den luo­vu­tus­voit­to las­ke­taan vä­hen­tä­mäl­lä sen myyn­ti­hin­nas­ta joko 20 % tai 40 % riip­puen siitä, kuinka kauan omai­suus on ollut sen hal­ti­jal­la. 

Omai­suus kuo­lin­pe­sän hal­lin­nas­saHan­kin­ta­me­no-olet­ta­ma
Alle 10 vuotta20 %
Vä­hin­tään 10 vuotta40 %

⚠️ Han­kin­ta­me­no-olet­ta­maa käy­tet­täes­sä omai­suu­den myyn­nis­tä ai­heu­tu­nei­ta kus­tan­nuk­sia ei saa enää erik­seen vä­hen­tää.

Esi­merk­ki: Han­kin­ta­me­no-olet­ta­ma ja oma­ko­ti­ta­lo

Oma­ko­ti­ta­lo on ollut ja­ka­mat­to­man kuo­lin­pe­sän hal­lin­nas­sa 5 vuotta. Sen ar­vok­si on pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa kat­sot­tu 150 000 euroa.

Kuo­lin­pe­sä myy kiin­teis­tön 160 000 eu­rol­la. Myyn­ti­kus­tan­nuk­sia kau­pas­ta on ai­heu­tu­nut 2 000 euroa. Luo­vu­tus­voi­ton suu­ruus voi­daan laskea kah­del­la ta­val­la.

1) Käyt­täen han­kin­ta­me­no­na kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voa

Myyn­ti­hin­nas­ta vä­hen­ne­tään kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusar­vo sekä myyn­nis­tä ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Kuo­lin­pe­sä saa luo­vu­tus­voit­toa 160 000 - 150 000 - 2 000 euroa = 8 000 euroa

2) Käyt­täen han­kin­ta­me­no-olet­ta­maa

Koska kiin­teis­tö on ollut kuo­lin­pe­sän hal­lin­nas­sa alle 10 vuotta, on han­kin­ta­me­no-olet­ta­ma 20 %. Kun kiin­teis­tön myyn­ti­hin­ta ker­ro­taan tällä pro­sen­til­la, saa­daan sen han­kin­ta­me­no. 

Han­kin­ta­me­non suu­ruus on 160 000 euroa x 20 % = 32 000 euroa. Han­kin­ta­me­no-olet­ta­maa käyt­täen kuo­lin­pe­sä saisi luo­vu­tus­voit­toa 160 000 - 32 000 euroa = 128 000 euroa

Esi­mer­kin ta­pauk­ses­sa han­kin­ta­me­no­na kan­nat­taa käyt­tää kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voa. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­ruus on sitä suu­rem­pi, mitä suu­rem­mak­si omai­suu­den luo­vu­tus­voit­to kat­so­taan.

Luo­vu­tus­voi­tos­ta mak­set­ta­va vero

Luo­vu­tus­voi­tos­ta mak­se­taan 30 % luo­vu­tus­voit­to­ve­roa 30 000 euroon asti. 30 000 euron ylit­tä­väl­tä osalta veron suu­ruus on 34 %.

Huomaa, että luo­vu­tus­voit­to­ve­roa ei mak­se­ta koko siitä hin­nas­ta, jolla omai­suut­ta myy­tiin, vaan vain siitä osasta, joka kat­so­taan luo­vu­tus­voi­tok­si.

Esi­merk­ki: Ke­sä­mö­kin myynti ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ro

Kuo­lin­pe­säs­sä ollut ke­sä­mök­ki myy­dään 15 000 eu­rol­la. Pe­ru­kir­jas­sa ke­sä­mö­kin ar­vok­si on kat­sot­tu 10 000 euroa.

Kuo­lin­pe­sä saa ke­sä­mö­kin myyn­nis­tä voit­toa 15 000 - 10 000 euroa = 5 000 euroa.

Ve­ro­na­lais­ta luo­vu­tus­voit­toa on siis 5 000 euroa.

Koska luo­vu­tus­voit­toa on alle 30 000 euroa, on luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­ruus 30 % myyn­ti­voi­tos­ta. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­ruus on siten 5 000 euroa x 30 % = 1 500 euroa.

Entä, jos omai­suu­den myyn­nis­tä ai­heu­tuu tap­pio­ta?

Aina omai­suu­den myynti ei tuota voit­toa vaan tap­pio­ta. Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­tap­pio las­ke­taan sa­mal­la ta­val­la kuin luo­vu­tus­voit­to­kin käyt­täen omai­suu­den han­kin­ta­me­no­na joko han­kin­ta­me­no-olet­ta­maa tai omai­suu­den pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voa.

Luo­vu­tus­tap­pion saa vä­hen­tää kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­ses­sa. Vä­hen­nys­tä ei ole mah­dol­lis­ta siir­tää kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­seen ve­ro­tuk­seen, vaikka kuo­lin­pe­sä ei pys­tyi­si vä­hen­tä­mään tap­pio­ta ve­ro­tuk­ses­saan.

Jos kyse on esi­mer­kik­si kiin­teis­tön myyn­nis­tä ai­heu­tu­nees­ta tap­pios­ta, eikä tap­pio­ta voida vä­hen­tää kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­ses­sa, voi­daan kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voon hakea muu­tos­ta.

Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voi­ton tai luo­vu­tus­tap­pion il­moit­ta­mi­nen ve­rot­ta­jal­le

Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voit­to il­moi­te­taan ve­rot­ta­jal­le kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sel­la. Vastuu ve­roil­moi­tuk­sen täy­tös­tä on kuo­lin­pe­sän osak­kail­la.

Kuo­lin­pe­sä voi val­tuut­taa myös asiain­hoi­ta­jan huo­leh­ti­maan kuo­lin­pe­sän ve­ro­asiois­ta.

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus pos­ti­te­taan yh­del­le pe­ru­kir­jaan mer­ki­tyis­tä osak­kais­ta tai kuo­lin­pe­sän asiain­hoi­ta­jal­le, mikäli kuo­lin­pe­säl­lä täl­lai­nen on. Läh­tö­koh­tai­ses­ti ve­roil­moi­tus an­ne­taan pa­pe­ril­la, mutta myös säh­köi­nen asioin­ti voi olla mah­dol­lis­ta, mikäli kuo­lin­pe­säl­lä on y-tunnus.

Hel­po­ta elämää ja hoida pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu auttaa sinua te­ke­mään pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun vaihe-vai­heel­ta. Pal­ve­lu opas­taa jo­kai­ses­sa vai­hees­sa ja kertoo, mitä sinun tar­vit­see tehdä.

Pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu ottaa huo­mioon ajan­ta­sai­sen lain­sää­dän­nön. Saat li­säk­si luotua il­mai­sek­si val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän hoi­toon ja jär­jes­tet­tyä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den pal­ve­lun kautta. Li­säk­si pal­ve­lu laskee si­nul­le au­to­maat­ti­ses­ti pe­rin­nön ja pe­rin­tö­ve­ron osuu­det.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta on kiin­teä 299 euroa. Voit kui­ten­kin ko­keil­la pal­ve­lua il­mai­sek­si.