Luo­vu­tus­voit­to­vero kuo­lin­pe­sässä

Tietokone, muistiinpanovälineet ja silmälasit pöydällä.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
15.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuo­lin­pe­sästä myydyn omai­suu­den luo­vu­tus­voi­tosta mak­se­taan läh­tö­koh­tai­sesti luo­vu­tus­voit­to­ve­roa.

Kuo­lin­pe­sässä on usein omai­suutta, jonka pesän osak­kaat ha­lua­vat myydä ennen pe­rin­nön­ja­koa.

Täl­laista omai­suutta voi olla esi­mer­kiksi vai­na­jan asuin­talo, jota kukaan pe­ril­li­sistä ei halua omak­seen. Kun omai­suus myy­dään, on siitä saa­dusta voi­tosta mak­set­tava luo­vu­tus­voit­to­ve­roa.

Tässä ar­tik­ke­lissa tar­kas­te­lemme kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voit­toa ja sen ve­ro­tusta. Alkuun ker­romme ly­hyesti kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­sesta ylei­sesti.

Miten kuo­lin­pe­sää ve­ro­te­taan?

Kuo­lin­pesä on tu­lo­ve­ro­lain (1535/1992) mukaan eril­li­nen ve­ro­vel­vol­li­nen. Tämä tar­koit­taa sitä, että kuo­lin­pe­sän veroja eivät maksa kuo­lin­pe­sän osak­kaat hen­ki­lö­koh­tai­sesti, vaan vero mak­se­taan suo­raan kuo­lin­pe­sän va­roista, esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sän pank­ki­ti­liltä.

Myös esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus on täysin eril­li­nen kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­sista ve­roil­moi­tuk­sista. Kuo­lin­pe­sän saama ve­ro­tet­tava tulo il­moi­te­taan siten kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sessa, eikä sitä mer­kitä osak­kai­den ve­roil­moi­tuk­siin.

Kuo­lin­pe­sän ve­ro­tus eril­li­senä ve­ro­vel­vol­li­sena lakkaa, kun kuo­lin­pesä on jaettu. Kuo­lin­pesä on jaettu sil­loin, kun kaikki sen varat on jaettu osak­kaille ja jaosta on tehty eril­li­nen ve­rot­ta­jalle toi­mi­tet­tava ja­ko­kirja.

Vasta ja­ka­mi­sen jäl­keen kuo­lin­pe­sässä olleet varat ja niihin liit­tyvä ve­ro­tus siir­ty­vät kuo­lin­pe­sän osak­kaille.

Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­tus

Kun kuo­lin­pe­sästä myy­dään omai­suutta ennen pesän ja­ka­mista, kat­so­taan myyn­nistä saatu luo­vu­tus­voitto eli myyn­ti­voitto kuo­lin­pe­sän tu­loksi. Tästä tu­los­ta kuo­lin­pe­sän on mak­set­tava luo­vu­tus­voit­to­ve­roa.

Luo­vu­tus­voit­to­ve­roa ei tar­vitse kui­ten­kaan maksaa ta­van­omai­sen koti-ir­tai­men myyn­nistä saa­dusta voi­tosta, jos omai­suu­den luo­vu­tuk­sista saa­ta­vat voitot ovat olleet yhden ve­ro­vuo­den aikana yh­teensä enin­tään 5 000 euroa.

Kuo­lin­pe­sän saama omai­suu­den luo­vu­tus­voitto ei ole ve­ro­na­laista tuloa myös­kään sil­loin, jos ve­ro­vuonna luo­vu­te­tun omai­suu­den yh­teen­las­ke­tut luo­vu­tus­hin­nat ovat enin­tään 1 000 euroa.

Miten luo­vu­tus­voi­ton määrä las­ke­taan?

Omai­suu­den luo­vu­tus­voitto las­ke­taan läh­tö­koh­tai­sesti vä­hen­tä­mällä myyn­ti­hin­nasta sen han­kin­ta­meno eli: 1) useim­mi­ten os­to­hinta sekä 2) myyn­nistä mah­dol­li­sesti ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Kuo­lin­pe­sässä omai­suu­delle ei voida kui­ten­kaan suo­raan mää­rit­tää esi­mer­kiksi os­to­hin­taa, sillä omai­suu­den siir­ty­mi­sen pe­rus­teena on hen­ki­lön kuo­lema.

Kuo­lin­pe­sässä omai­suu­den han­kin­ta­me­nona pi­de­tään­kin pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa käy­tet­tyä omai­suu­den arvoa. Tosin sanoen sitä arvoa, mihin omai­suus on ar­vo­tettu pe­ru­kir­jassa.

Han­kin­ta­meno-olet­tama

Luo­vu­tus­voi­ton määrä voi­daan laskea myös käyt­täen niin sa­not­tua han­kin­ta­meno-olet­ta­maa, mikäli se on kuo­lin­pe­sän kan­nalta edul­li­sem­paa.

Han­kin­ta­meno-olet­ta­massa omai­suu­den luo­vu­tus­voitto las­ke­taan vä­hen­tä­mällä sen myyn­ti­hin­nasta joko 20 % tai 40 % riip­puen siitä, kuinka kauan omai­suus on ollut sen hal­ti­jalla.

Omai­suus kuo­lin­pe­sän hal­lin­nassaHan­kin­ta­meno-olet­tama
Alle 10 vuotta20 %
Vä­hin­tään 10 vuotta40 %

⚠️ Han­kin­ta­meno-olet­ta­maa käy­tet­täessä omai­suu­den myyn­nistä ai­heu­tu­neita kus­tan­nuk­sia ei saa enää erik­seen vä­hen­tää.

Esi­merkki: Han­kin­ta­meno-olet­tama ja oma­ko­ti­talo

Oma­ko­ti­talo on ollut ja­ka­mat­to­man kuo­lin­pe­sän hal­lin­nassa 5 vuotta. Sen ar­voksi on pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa kat­sottu 150 000 euroa.

Kuo­lin­pesä myy kiin­teis­tön 160 000 eu­rolla. Myyn­ti­kus­tan­nuk­sia kau­pasta on ai­heu­tu­nut 2 000 euroa. Luo­vu­tus­voi­ton suu­ruus voi­daan laskea kah­della ta­valla.

1) Käyt­täen han­kin­ta­me­nona kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voa

Myyn­ti­hin­nasta vä­hen­ne­tään kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusarvo sekä myyn­nistä ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Kuo­lin­pesä saa luo­vu­tus­voit­toa 160 000 - 150 000 - 2 000 euroa = 8 000 euroa

2) Käyt­täen han­kin­ta­meno-olet­ta­maa

Koska kiin­teistö on ollut kuo­lin­pe­sän hal­lin­nassa alle 10 vuotta, on han­kin­ta­meno-olet­tama 20 %. Kun kiin­teis­tön myyn­ti­hinta ker­ro­taan tällä pro­sen­tilla, saa­daan sen han­kin­ta­meno.

Han­kin­ta­me­non suu­ruus on 160 000 euroa x 20 % = 32 000 euroa. Han­kin­ta­meno-olet­ta­maa käyt­täen kuo­lin­pesä saisi luo­vu­tus­voit­toa 160 000 - 32 000 euroa = 128 000 euroa

Esi­mer­kin ta­pauk­sessa han­kin­ta­me­nona kan­nat­taa käyt­tää kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voa. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­ruus on sitä suu­rempi, mitä suu­rem­maksi omai­suu­den luo­vu­tus­voitto kat­so­taan.

Luo­vu­tus­voi­tosta mak­set­tava vero

Luo­vu­tus­voi­tosta mak­se­taan 30 % luo­vu­tus­voit­to­ve­roa 30 000 euroon asti. 30 000 euron ylit­tä­vältä osalta veron suu­ruus on 34 %.

Huomaa, että luo­vu­tus­voit­to­ve­roa ei mak­seta koko siitä hin­nasta, jolla omai­suutta myy­tiin, vaan vain siitä osasta, joka kat­so­taan luo­vu­tus­voi­toksi.

Esi­merkki: Ke­sä­mö­kin myynti ja luo­vu­tus­voit­to­vero

Kuo­lin­pe­sässä ollut ke­sä­mökki myy­dään 15 000 eu­rolla. Pe­ru­kir­jassa ke­sä­mö­kin ar­voksi on kat­sottu 10 000 euroa.

Kuo­lin­pesä saa ke­sä­mö­kin myyn­nistä voit­toa 15 000 - 10 000 euroa = 5 000 euroa.

Ve­ro­na­laista luo­vu­tus­voit­toa on siis 5 000 euroa.

Koska luo­vu­tus­voit­toa on alle 30 000 euroa, on luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­ruus 30 % myyn­ti­voi­tosta. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­ruus on siten 5 000 euroa x 30 % = 1 500 euroa.

Entä, jos omai­suu­den myyn­nistä ai­heu­tuu tap­piota?

Aina omai­suu­den myynti ei tuota voit­toa vaan tap­piota. Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­tap­pio las­ke­taan sa­malla ta­valla kuin luo­vu­tus­voit­to­kin käyt­täen omai­suu­den han­kin­ta­me­nona joko han­kin­ta­meno-olet­ta­maa tai omai­suu­den pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voa.

Luo­vu­tus­tap­pion saa vä­hen­tää kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­sessa. Vä­hen­nystä ei ole mah­dol­lista siir­tää kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­seen ve­ro­tuk­seen, vaikka kuo­lin­pesä ei pys­tyisi vä­hen­tä­mään tap­piota ve­ro­tuk­ses­saan.

Jos kyse on esi­mer­kiksi kiin­teis­tön myyn­nistä ai­heu­tu­neesta tap­piosta, eikä tap­piota voida vä­hen­tää kuo­lin­pe­sän ve­ro­tuk­sessa, voi­daan kiin­teis­tön pe­rin­tö­ve­ro­tusar­voon hakea muu­tosta.

Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voi­ton tai luo­vu­tus­tap­pion il­moit­ta­mi­nen ve­rot­ta­jalle

Kuo­lin­pe­sän luo­vu­tus­voitto il­moi­te­taan ve­rot­ta­jalle kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sella. Vastuu ve­roil­moi­tuk­sen täy­töstä on kuo­lin­pe­sän osak­kailla.

Kuo­lin­pesä voi val­tuut­taa myös asiain­hoi­ta­jan huo­leh­ti­maan kuo­lin­pe­sän ve­ro­asioista.

Kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tus pos­ti­te­taan yh­delle pe­ru­kir­jaan mer­ki­tyistä osak­kaista tai kuo­lin­pe­sän asiain­hoi­ta­jalle, mikäli kuo­lin­pe­sällä täl­lai­nen on. Läh­tö­koh­tai­sesti ve­roil­moi­tus an­ne­taan pa­pe­rilla, mutta myös säh­köi­nen asiointi voi olla mah­dol­lista, mikäli kuo­lin­pe­sällä on y-tunnus.

Hel­pota elämää ja hoida pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu auttaa sinua te­ke­mään pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun vaihe-vai­heelta. Pal­velu opas­taa jo­kai­sessa vai­heessa ja kertoo, mitä sinun tar­vit­see tehdä.

Pe­run­kir­joi­tus­pal­velu ottaa huo­mioon ajan­ta­sai­sen lain­sää­dän­nön. Saat li­säksi luotua il­mai­seksi val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän hoi­toon ja jär­jes­tet­tyä pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­den pal­ve­lun kautta. Li­säksi pal­velu laskee si­nulle au­to­maat­ti­sesti pe­rin­nön ja pe­rin­tö­ve­ron osuu­det.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta on kiin­teä 399 euroa. Voit kui­ten­kin ko­keilla pal­ve­lua il­mai­seksi.