Pe­rin­tö­vero vai luo­vu­tus­voit­to­vero?

Eduskuntatalo
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.11.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­vero ja luo­vu­tus­voit­to­vero eroa­vat toi­sis­taan monin tavoin. Onko pe­rin­tö­vero kui­ten­kaan niin huono rat­kaisu, kun sen vas­tus­ta­jat väit­tä­vät?

Viime ai­koina kes­kus­telu on jäl­leen he­rän­nyt pe­rin­tö­ve­ron kor­vaa­mi­sesta luo­vu­tus­voit­to­ve­rolla. Moni ha­luaisi kuo­pata pe­rin­tö­ve­ron ja ottaa ti­lalle luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tuk­sen. Luo­vu­tus­voit­to­vero on käy­tössä Ruot­sissa. Suo­messa mak­samme pe­rin­nöstä pe­rin­tö­ve­roa.

Miten pe­rin­tö­vero ja luo­vu­tus­voit­to­vero eroa­vat toi­sis­taan? Kumpi olisi ta­val­li­selle ku­lut­ta­jalle pa­rempi vaih­toehto? Ja mitä kes­kus­te­lusta yli­päänsä tulisi aja­tella.

Pe­rin­tö­vero toimii seu­raa­vasti

Pe­rin­tö­ve­ron mää­rään vai­kut­ta­vat pe­ril­li­sen su­ku­lais­suhde vai­na­jaan sekä pe­rin­nön suu­ruus. Pe­rin­tö­vero on por­ras­tettu niin, että lä­hi­su­ku­lais­ten pe­rin­tö­vero on pie­nempi kuin suvun ul­ko­puo­li­silla hen­ki­löillä.

Alle 20 000 euron pe­rin­nöstä ei tar­vitse lain­kaan maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Ve­ro­va­paus koskee lä­hi­su­ku­lai­sia sekä suvun ul­ko­puo­li­sia hen­ki­löitä.

Pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan siitä päi­västä, kun olet saanut pe­rin­töä. Ve­rot­taja lä­het­tää pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen noin 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sesta. Pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen mukana tu­le­vat myös mak­suoh­jeet. Voit maksaa pe­rin­tö­ve­ron yh­dessä erässä tai useam­massa, riip­puen veron mää­rästä.

Mikä on luo­vu­tus­voit­to­vero?

Luo­vu­tus­voitto eli myyn­ti­voitto syntyy sil­loin, kun myyt esi­mer­kiksi asun­non tai ar­vo­pa­pe­reita kor­keam­malla hin­nalla kuin olit niistä ai­em­min mak­sa­nut.

Luo­vu­tus­voitto on ve­ro­na­laista pää­oma­tu­loa. Suo­messa luo­vu­tus­voi­tosta tulee maksaa veroa 30 % ja yli 30 000 eu­rosta 34 %. Saat luo­vu­tus­voi­ton sel­ville, kun vä­hen­nät myyn­ti­hin­nasta han­kin­ta­me­non ja muut kulut.

Luo­vu­tus­voit­to­vero tar­koit­taa puo­les­taan pe­rin­töön liit­ty­vässä kes­kus­te­lussa sitä, että veroa mak­se­taan pe­rin­nöksi saa­dusta omai­suu­desta vasta sil­loin, kun se myy­dään.

Myyn­nistä saa­tava summaLuo­vu­tus­voit­to­ve­ron suurus
Alle 30 000 €30 %
Yli 30 000 €34 %

Luo­vu­tus­voit­to­vero käy­tössä Ruot­sissa

Ruotsi otti käyt­töön luo­vu­tus­voit­to­ve­ron vuonna 2004, jol­loin se luopui pe­rintö- ja lah­ja­ve­ro­tuk­sesta.

Ruot­sissa luo­vu­tus­voit­to­vero las­ke­taan myyn­ti­hin­nan ja han­kin­ta­hin­nan ero­tuk­sesta. Ylei­nen luo­vu­tus­voit­to­vero on suu­ruu­del­taan 30 %.

Miksi kes­kus­telu pe­rin­tö­ve­ron kor­vaa­mi­sesta on al­ka­nut?

Yli­voi­mai­sesti suo­si­tuin ar­gu­mentti luo­vu­tus­voit­to­ve­ron puo­lesta on se, että pe­rin­tö­vero on käy­tän­nössä kak­sin­ker­taista ve­ro­tusta.

Ajatus juon­taa siitä, että an­sio­työstä on jo ai­em­min mak­settu veroa. Kan­nat­ta­jien mie­lestä sääs­tetty ja pe­rin­nöksi jäävä omai­suus pi­täisi olla tur­vassa ve­rot­ta­jalta. Li­säksi kan­nat­ta­jat ar­gu­men­toi­vat, että pe­rin­nön ve­rot­ta­mi­nen kuo­le­man­ta­pauk­sessa on so­vel­tu­ma­ton ajan­kohta.

Luo­vu­tus­voit­to­ve­ron aja­tel­laan myös pa­ran­ta­van pe­ril­lis­ten asemaa, kun heidän ei tar­vitse maksaa veroa pe­rin­nöstä heti. Luo­vu­tus­voit­to­vero mak­se­taan vasta esi­mer­kiksi asun­non myyn­nin yh­tey­dessä saa­dusta voi­tosta.

Lue lisää: Miten pe­rintö kan­nat­taa si­joit­taa?

Pe­rin­tö­ve­ron ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­rim­mat erot

Pe­rin­tö­vero ja luo­vu­tus­voit­to­vero eroa­vat toi­sis­taan lä­hinnä ve­ro­jen mää­räy­ty­mi­sen ja mak­sa­mi­sen sekä vä­hen­nys­ten suh­teen.

Ve­ro­jen mää­räy­ty­mi­nen ja mak­sa­mi­nen

Suurin ero pe­rin­tö­ve­rossa ja luo­vu­tus­voit­to­ve­rossa koskee omai­suu­den myy­mistä ja ve­ro­jen mak­sa­mista. Ny­ky­ään omai­suus tulee läh­tö­koh­tai­sesti heti myydä, jotta pe­rin­tö­ve­rot voi maksaa. Luo­vu­tus­voit­to­vero mak­se­taan vasta sil­loin, kun omai­suus on myyty.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa voi muo­dos­tua epä­rei­luja ti­lan­teita eri­tyi­sesti sil­loin, jos vai­na­jan leski jää asu­maan pe­rit­tä­vään asun­toon. Sil­loin pe­ril­lis­ten täytyy maksaa asun­nosta pe­rin­tö­ve­roa, vaikka eivät voi myydä asun­toa ja muut­taa sitä ra­haksi. Pe­ril­lis­ten täytyy kui­ten­kin löytää keino maksaa pe­rin­tö­ve­rot.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sesta huo­li­matta on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että pe­ril­li­set ovat saa­neet pe­rin­nöksi asun­non. Asun­non voi myö­hem­min myydä. On kui­ten­kin mah­dol­lista, että pe­ril­li­sille ei jää lain­kaan pe­rin­töä, mikäli asunto on vel­kai­nen.

Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tuk­sen ta­pauk­sessa pe­ril­li­sen ei tar­vitse maksaa veroa, mikäli asun­non myyn­ti­hinta on al­hai­sempi kuin os­to­hinta. Pe­ril­lis­ten täytyy kui­ten­kin maksaa kai­kesta muusta pe­rin­nöstä 30 % veroa.

Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisu

Pe­rin­tö­ve­ro­tus mah­dol­lis­taa vä­hen­nyk­siä

Pe­rin­tö­ve­ro­tus ottaa huo­mioon eri­lai­sia vä­hen­nyk­siä, jotka voivat olla ta­lou­del­li­sesti huo­mat­ta­via. Täl­lai­sia vä­hen­nyk­siä ovat puo­liso- ja alai­käi­syys­vä­hen­nyk­set. Li­säksi vä­hen­nys­ten jäl­keen pe­rintö on ve­ro­va­paata 20 000 euroon asti.

Täl­lai­sia vä­hen­nyk­siä ei ole luo­vu­tus­voit­to­ve­rossa, sillä vero koh­dis­tuu luo­vu­tus­voit­toon. Täl­löin myös pie­nistä pe­rin­nöistä tulisi maksaa veroa, mikä voisi olla epäe­dul­lista mo­nelle suo­ma­lai­selle. Luo­vu­tus­voit­to­vero olisi kui­ten­kin an­ka­rampi ve­ro­tus­tapa kuin pe­rin­tö­vero, ja koh­dis­tuisi ni­me­no­maan pie­ni­tu­loi­siin ih­mi­siin.

Näin pe­rin­tö­vero ja luo­vu­tus­voit­to­vero eroa­vat

 Pe­rin­tö­veroLuo­vu­tus­voit­to­vero
Ve­ro­jen mak­sa­mi­nenKun Ve­ro­hal­linto lä­het­tää ohjeet mak­sa­mi­sesta pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sen jäl­keenPe­rit­tyä omai­suutta myy­täessä
Omai­suu­den myy­mi­nenUsein heti, jotta pe­rin­tö­ve­rot voi maksaa, mutta ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen mukaanVa­paasti ha­lut­tuna ajan­koh­tana
Leski jää asu­maan asun­toonVero mak­se­taan, kun Ve­ro­hal­linto lä­het­tää ohjeet mak­sa­mi­sesta pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sen jäl­keenVero mak­se­taan, kun omai­suus myy­dään
Koskee vai­na­jan koko va­ral­li­suutta
Puo­liso- ja alai­käi­syys­vä­hen­nys
Ve­ro­va­paata 20 000 € asti

Pe­rin­tö­ve­ro­tusta voi ke­ven­tää en­nak­koon

Ve­ro­hal­lin­non vuoden 2013 ti­las­to­jen mukaan noin 58 % suo­ma­lai­sista sai pe­rin­nöksi alle 20 000 euroa. Täl­löin pe­ril­li­sen ei tar­vit­sisi ny­kyi­sen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen mukaan maksaa lain­kaan veroa. Näin myös­kään on­gel­maa kak­sin­ker­tai­sesta ve­ro­tuk­sesta ei ta­val­li­selle suo­ma­lai­selle koidu.

Pe­rin­tö­ve­ro­tusta on kui­ten­kin mah­dol­lista ke­ven­tää en­nalta kah­della eri ta­valla: lah­joit­ta­malla ve­rot­to­masti va­ral­li­suutta tai te­ke­mällä tes­ta­mentti.

Va­ral­li­suu­den lah­joit­ta­mi­nen pe­ril­li­sille

Pe­rin­töä jät­tävä hen­kilö voi käy­tän­nössä ke­ven­tää pe­ril­lis­ten tu­le­vaa pe­rin­tö­ve­roa lah­joit­ta­malla 4 999 euroa kolmen vuoden välein.

Alle 5 000 euron ar­voi­sista lah­joi­tuk­sista ei tar­vitse maksaa lah­ja­ve­roa. Sääntö ei koske vain yhtä hen­ki­löä: eli pe­rin­nön jät­täjä voi lah­joit­taa esi­mer­kiksi kai­kille lap­sil­leen en­nalta alle 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Lue lisää: en­nak­ko­pe­rin­nöstä

Tes­ta­men­tin avulla voi luopua pe­rin­nöstä

Pe­rin­nön jät­tä­jän voi laatia tes­ta­men­tin, jonka avulla on mah­dol­lista ottaa pe­rintö vas­taan vain osit­tain tai luopua siitä ko­ko­naan.

Pe­rin­nöstä ko­ko­naan tai osit­tai­nen luo­pu­mi­nen mah­dol­lis­taa sen, että pe­rin­tö­ve­roja ei tar­vitse maksaa kah­desti. Tämä johtuu siitä, että pe­rintö siir­tyy ko­ko­naan tai osit­tain vai­na­jan lapsen sijaan lap­sen­lap­sille.

Lue lisää: Pää­tös­valta tes­ta­men­tin­saa­jalle – mah­dol­li­suus luopua pe­rin­nöstä

Ko­keile tes­ta­men­tin te­ke­mistä il­mai­seksi

Voit ko­keilla oman tes­ta­men­tin tekoa hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa alta. Pal­ve­lun käyttö on il­maista.

Pe­rin­tö­vero tuo val­tiolle mer­kit­tä­vää tuloa

Pe­rin­tö­vero kattaa suuren osan val­tion tu­loista. Vuonna 2021 pe­rintö- ja lah­ja­ve­ron yh­teis­määrä oli 826 mil­joo­naa euroa. Suurin osa veron mää­rästä on pe­rin­tö­ve­roa.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus on hyvä paikka ve­rot­taa, sillä pe­rin­nön­saaja saa yl­lät­tä­vää ja yli­mää­räistä tuloa. Lah­ja­ve­ro­tus on ole­massa siksi, jotta pe­rin­tö­ve­ro­tusta ei olisi mah­dol­lista kier­tää lah­joit­ta­malla omai­suutta en­nen­ai­kai­sesti.

Mikäli pe­rin­tö­ve­rosta luo­vut­tai­siin, olisi val­tion et­sit­tävä pe­rin­tö­ve­rosta saa­ta­vaa tuloa muu­alta.

La­kia­siat kun­toon Aa­tok­sessa

Hyö­dynnä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua ja laita omat la­kia­siat kun­toon sa­malla kertaa.

Va­li­koi­mis­samme ovat mm. tes­ta­mentti, edun­val­von­ta­val­tuu­tus sekä avio­ehto. Saat myös pe­run­kir­joi­tuk­sen tehtyä pal­ve­lus­samme vai­vat­to­masti.

Heti valmis asia­kirja jo 15 mi­nuu­tissa!