Pe­rin­tö­ve­ro vai luo­vu­tus­voit­to­ve­ro?

Eduskuntatalo
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
28.11.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­ve­ro ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ro eroa­vat toi­sis­taan monin tavoin. Onko pe­rin­tö­ve­ro kui­ten­kaan niin huono rat­kai­su, kun sen vas­tus­ta­jat väit­tä­vät?

Viime ai­koi­na kes­kus­te­lu on jäl­leen he­rän­nyt pe­rin­tö­ve­ron kor­vaa­mi­ses­ta luo­vu­tus­voit­to­ve­rol­la. Moni ha­luai­si kuo­pa­ta pe­rin­tö­ve­ron ja ottaa ti­lal­le luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tuk­sen. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro on käy­tös­sä Ruot­sis­sa. Suo­mes­sa mak­sam­me pe­rin­nös­tä pe­rin­tö­ve­roa.

Miten pe­rin­tö­ve­ro ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ro eroa­vat toi­sis­taan? Kumpi olisi ta­val­li­sel­le ku­lut­ta­jal­le pa­rem­pi vaih­toeh­to? Ja mitä kes­kus­te­lus­ta yli­pään­sä tulisi aja­tel­la.

Pe­rin­tö­ve­ro toimii seu­raa­vas­ti

Pe­rin­tö­ve­ron mää­rään vai­kut­ta­vat pe­ril­li­sen su­ku­lais­suh­de vai­na­jaan sekä pe­rin­nön suu­ruus. Pe­rin­tö­ve­ro on por­ras­tet­tu niin, että lä­hi­su­ku­lais­ten pe­rin­tö­ve­ro on pie­nem­pi kuin suvun ul­ko­puo­li­sil­la hen­ki­löil­lä.

Alle 20 000 euron pe­rin­nös­tä ei tar­vit­se lain­kaan maksaa pe­rin­tö­ve­roa. Ve­ro­va­paus koskee lä­hi­su­ku­lai­sia sekä suvun ul­ko­puo­li­sia hen­ki­löi­tä.

Pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan siitä päi­väs­tä, kun olet saanut pe­rin­töä. Ve­rot­ta­ja lä­het­tää pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen noin 6–12 kuu­kau­den ku­lut­tua pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­ses­ta. Pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen mukana tu­le­vat myös mak­suoh­jeet. Voit maksaa pe­rin­tö­ve­ron yh­des­sä erässä tai useam­mas­sa, riip­puen veron mää­räs­tä.

Mikä on luo­vu­tus­voit­to­ve­ro?

Luo­vu­tus­voit­to eli myyn­ti­voit­to syntyy sil­loin, kun myyt esi­mer­kik­si asun­non tai ar­vo­pa­pe­rei­ta kor­keam­mal­la hin­nal­la kuin olit niistä ai­em­min mak­sa­nut.

Luo­vu­tus­voit­to on ve­ro­na­lais­ta pää­oma­tu­loa. Suo­mes­sa luo­vu­tus­voi­tos­ta tulee maksaa veroa 30 % ja yli 34 000 eu­ros­ta 34 %. Saat luo­vu­tus­voi­ton sel­vil­le, kun vä­hen­nät myyn­ti­hin­nas­ta han­kin­ta­me­non ja muut kulut.

Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro tar­koit­taa puo­les­taan pe­rin­töön liit­ty­väs­sä kes­kus­te­lus­sa sitä, että veroa mak­se­taan pe­rin­nök­si saa­dus­ta omai­suu­des­ta vasta sil­loin, kun se myy­dään. 

Myyn­nis­tä saa­ta­va summaLuo­vu­tus­voit­to­ve­ron suurus
Alle 30 000 €30 %
Yli 34 000 €34 %

Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro käy­tös­sä Ruot­sis­sa

Ruotsi otti käyt­töön luo­vu­tus­voit­to­ve­ron vuonna 2004, jol­loin se luopui pe­rin­tö- ja lah­ja­ve­ro­tuk­ses­ta.

Ruot­sis­sa luo­vu­tus­voit­to­ve­ro las­ke­taan myyn­ti­hin­nan ja han­kin­ta­hin­nan ero­tuk­ses­ta. Ylei­nen luo­vu­tus­voit­to­ve­ro on suu­ruu­del­taan 30 %.

Miksi kes­kus­te­lu pe­rin­tö­ve­ron kor­vaa­mi­ses­ta on al­ka­nut?

Yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin ar­gu­ment­ti luo­vu­tus­voit­to­ve­ron tu­kiois­sa on se, että pe­rin­tö­ve­ro on käy­tän­nös­sä kak­sin­ker­tais­ta ve­ro­tus­ta.

Ajatus juon­taa siitä, että an­sio­työs­tä on jo ai­em­min mak­set­tu veroa. Kan­nat­ta­jien mie­les­tä sääs­tet­ty ja pe­rin­nök­si jäävä omai­suus pi­täi­si olla tur­vas­sa ve­rot­ta­jal­ta. Li­säk­si kan­nat­ta­jat ar­gu­men­toi­vat, että pe­rin­nön ve­rot­ta­mi­nen kuo­le­man­ta­pauk­ses­sa on so­vel­tu­ma­ton ajan­koh­ta.

Luo­vu­tus­voit­to­ve­ron aja­tel­laan myös pa­ran­ta­van pe­ril­lis­ten asemaa, kun heidän ei tar­vit­se maksaa veroa pe­rin­nös­tä heti. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro mak­se­taan vasta esi­mer­kik­si asun­non myyn­nin yh­tey­des­sä saa­dus­ta voi­tos­ta.

Pe­rin­tö­ve­ron ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ron suu­rim­mat erot

Pe­rin­tö­ve­ro ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ro eroa­vat toi­sis­taan lä­hin­nä ve­ro­jen mää­räy­ty­mi­sen ja mak­sa­mi­sen sekä vä­hen­nys­ten suh­teen.

Ve­ro­jen mää­räy­ty­mi­nen ja mak­sa­mi­nen

Suurin ero pe­rin­tö­ve­ros­sa ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ros­sa koskee omai­suu­den myy­mis­tä ja ve­ro­jen mak­sa­mis­ta. Ny­ky­ään omai­suus tulee läh­tö­koh­tai­ses­ti heti myydä, jotta pe­rin­tö­ve­rot voi maksaa. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro mak­se­taan vasta sil­loin, kun omai­suus on myyty.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa voi muo­dos­tua epä­rei­lu­ja ti­lan­tei­ta eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos vain­ajan leski jää asu­maan pe­rit­tä­vään asun­toon. Sil­loin pe­ril­lis­ten täytyy maksaa asun­nos­ta pe­rin­tö­ve­roa, vaikka eivät voi myydä asun­toa ja muut­taa sitä ra­hak­si. Pe­ril­lis­ten täytyy kui­ten­kin löytää keino maksaa pe­rin­tö­ve­rot.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että pe­ril­li­set ovat saa­neet pe­rin­nök­si asun­non. Asun­non voi myö­hem­min myydä. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, että pe­ril­li­sil­le ei jää lain­kaan pe­rin­töä, mikäli asunto on vel­kai­nen.

Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tuk­sen ta­pauk­ses­sa pe­ril­li­sen ei tar­vit­se maksaa veroa, mikäli asun­non myyn­ti­hin­ta on al­hai­sem­pi kuin os­to­hin­ta. Pe­ril­lis­ten täytyy kui­ten­kin maksaa kai­kes­ta muusta pe­rin­nös­tä 30 % veroa.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus mah­dol­lis­taa vä­hen­nyk­siä

Pe­rin­tö­ve­ro­tus ottaa huo­mioon eri­lai­sia vä­hen­nyk­siä, jotka voivat olla ta­lou­del­li­ses­ti huo­mat­ta­via. Täl­lai­sia vä­hen­nyk­siä ovat puo­li­so- ja alai­käi­syys­vä­hen­nyk­set. Li­säk­si vä­hen­nys­ten jäl­keen pe­rin­tö on ve­ro­va­paa­ta 20 000 euroon asti.

Täl­lai­sia vä­hen­nyk­siä ei ole luo­vu­tus­voit­to­ve­ros­sa, sillä vero koh­dis­tuu luo­vu­tus­voit­toon. Täl­löin myös pie­nis­tä pe­rin­nöis­tä tulisi maksaa veroa, mikä voisi olla epäe­dul­lis­ta mo­nel­le suo­ma­lai­sel­le. Luo­vu­tus­voit­to­ve­ro olisi kui­ten­kin an­ka­ram­pi ve­ro­tus­ta­pa kuin pe­rin­tö­ve­ro, ja koh­dis­tui­si ni­me­no­maan pie­ni­tu­loi­siin ih­mi­siin.

Näin pe­rin­tö­ve­ro ja luo­vu­tus­voit­to­ve­ro eroa­vat

 Pe­rin­tö­ve­roLuo­vu­tus­voit­to­ve­ro
Ve­ro­jen mak­sa­mi­nenKun Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää ohjeet mak­sa­mi­ses­ta pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sen jäl­keenPe­rit­tyä omai­suut­ta myy­täes­sä
Omai­suu­den myy­mi­nenUsein heti, jotta pe­rin­tö­ve­rot voi maksaa, mutta ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen mukaanVa­paas­ti ha­lut­tu­na ajan­koh­ta­na
Leski jää asu­maan asun­toonVero mak­se­taan, kun Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää ohjeet mak­sa­mi­ses­ta pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sen jäl­keenVero mak­se­taan, kun omai­suus myy­dään
Koskee vain­ajan koko va­ral­li­suut­ta
Puo­li­so- ja alai­käi­syys­vä­hen­nys
Ve­ro­va­paa­ta 20 000 € asti

Pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta voi ke­ven­tää en­nak­koon

Ve­ro­hal­lin­non vuoden 2013 ti­las­to­jen mukaan noin 58 % suo­ma­lai­sis­ta sai pe­rin­nök­si alle 20 000 euroa. Täl­löin pe­ril­li­sen ei tar­vit­sisi ny­kyi­sen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen mukaan maksaa lain­kaan veroa. Näin myös­kään on­gel­maa kak­sin­ker­tai­ses­ta ve­ro­tuk­ses­ta ei ta­val­li­sel­le suo­ma­lai­sel­le koidu.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta ke­ven­tää en­nal­ta kah­del­la eri ta­val­la: lah­joit­ta­mal­la ve­rot­to­mas­ti va­ral­li­suut­ta tai te­ke­mäl­lä tes­ta­ment­ti.

Va­ral­li­suu­den lah­joit­ta­mi­nen pe­ril­li­sil­le

Pe­rin­töä jät­tä­vä hen­ki­lö voi käy­tän­nös­sä ke­ven­tää pe­ril­lis­ten tu­le­vaa pe­rin­tö­ve­roa lah­joit­ta­mal­la 4 999 euroa kolmen vuoden välein.

Alle 5 000 euron ar­voi­sis­ta lah­joi­tuk­sis­ta ei tar­vit­se maksaa lah­ja­ve­roa. Sääntö ei koske vain yhtä hen­ki­löä: eli pe­rin­nön jät­tä­jä voi lah­joit­taa esi­mer­kik­si kai­kil­le lap­sil­leen en­nal­ta alle 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Lue lisää: en­nak­ko­pe­rin­nös­tä

Tes­ta­men­tin avulla voi luopua pe­rin­nös­tä

Pe­rin­nön jät­tä­jän voi laatia tes­ta­men­tin, jonka avulla on mah­dol­lis­ta ottaa pe­rin­tö vas­taan vain osit­tain tai luopua siitä koko­naan.

Pe­rin­nös­tä koko­naan tai osit­tai­nen luo­pu­mi­nen mah­dol­lis­taa sen, että pe­rin­tö­ve­ro­ja ei tar­vit­se maksaa kah­des­ti. Tämä johtuu siitä, että pe­rin­tö siir­tyy koko­naan tai osit­tain vain­ajan lapsen sijaan lap­sen­lap­sil­le.

Lue lisää: Pää­tös­val­ta tes­ta­men­tin­saa­jal­le – mah­dol­li­suus luopua pe­rin­nös­tä

Ko­kei­le tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä il­mai­sek­si

Voit ko­keil­la oman tes­ta­men­tin tekoa hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa alta. Pal­ve­lun käyttö on il­mais­ta.

Pe­rin­tö­ve­ro tuo val­tiol­le mer­kit­tä­vää tuloa

Pe­rin­tö­ve­ro kattaa suuren osan val­tion tu­lois­ta. Vuonna 2021 pe­rin­tö- ja lah­ja­ve­ron yh­teis­mää­rä oli 826 mil­joo­naa euroa. Suurin osa veron mää­räs­tä on pe­rin­tö­ve­roa.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus on hyvä paikka ve­rot­taa, sillä pe­rin­nön­saa­ja saa yl­lät­tä­vää ja yli­mää­räis­tä tuloa. Lah­ja­ve­ro­tus on ole­mas­sa siksi, jotta pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta ei olisi mah­dol­lis­ta kier­tää lah­joit­ta­mal­la omai­suut­ta en­nen­ai­kai­ses­ti.

Mikäli pe­rin­tö­ve­ros­ta luo­vut­tai­siin, olisi val­tion et­sit­tä­vä pe­rin­tö­ve­ros­ta saa­ta­vaa tuloa muu­al­ta.

La­ki­asiat kun­toon Aa­tok­ses­sa

Hyö­dyn­nä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua ja laita omat la­ki­asiat kun­toon sa­mal­la kertaa.

Va­li­koi­mis­sam­me ovat mm. tes­ta­ment­ti, edun­val­von­ta­val­tuu­tus sekä avio­eh­to. Saat myös pe­run­kir­joi­tuk­sen tehtyä pal­ve­lus­sam­me vai­vat­to­mas­ti.

Heti valmis asia­kir­ja jo 15 mi­nuu­tis­sa!