Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen

Henkilö kirjoittaa kuulakärkikynällä paperille.
Timjami Nyyssönen
Timjami
24.7.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­jan si­säl­tö­vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sel­la kuo­lin­pe­sän osak­kaat tai muut kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat tahot voivat var­mis­taa, että pe­ru­kir­jaan on mer­kit­ty kaikki lain edel­lyt­tä­mät hen­ki­löt.

Tie­sit­kö, että pe­ru­kir­jan koko si­säl­löl­le ei voi hakea vah­vis­tus­ta? Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen koskee vain sitä, että pe­ru­kir­jaan on mer­kit­ty oikeat tiedot kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta ja mah­dol­li­ses­ta vain­ajan avio­puo­li­sos­ta.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den sel­vit­tä­mi­nen var­mal­la ta­val­la on tär­ke­ää, koska läh­tö­koh­tai­ses­ti kuo­lin­pe­sän osak­kaat hal­lin­noi­vat kuo­lin­pe­sää yh­des­sä.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta

Pe­ru­kir­jan si­säl­tö­vaa­ti­muk­sis­ta sekä pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä sää­de­tään laissa. Lain mukaan pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on va­paa­eh­toi­nen toi­men­pi­de.

Pe­ru­kir­jaa ei siis ole pakko vah­vis­taa: vah­vis­ta­mi­nen on tar­koi­tet­tu va­paa­eh­toi­sek­si kei­nok­si var­mis­tua siitä, että kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat on mer­kit­ty pe­ru­kir­jaan asian­mu­kai­ses­ti.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ta hae­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta (DVV) tai Ah­ve­nan­maan maa­kun­nas­sa Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­ras­tol­ta.

💡 Vinkki: tie­sit­kö, että jäl­jen­nös pe­ru­kir­jas­ta täytyy toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, jos kuo­lin­pe­sän osakas on alai­käi­nen tai osak­kaal­la on edun­val­vo­ja?

Vi­ran­omai­nen vah­vis­taa osa­kas­tie­to­jen oi­keel­li­suu­den

Laissa on sää­det­ty edel­ly­tyk­sis­tä, joiden täyt­tyes­sä pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­tus on an­net­ta­va, jos on pe­rus­tel­tua olet­taa, että pe­ru­kir­jas­sa olevat tiedot kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta ja avio­puo­li­sos­ta ovat oikeat ja täy­del­li­set.

Käy­tän­nös­sä pe­ru­kir­jan tie­to­jen tar­kis­ta­mi­nen ta­pah­tuu yleen­sä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä ole­vien tie­to­jen avulla. Tar­vit­taes­sa vi­ran­omai­nen voi kui­ten­kin käyt­tää pe­ru­kir­jan tie­to­jen var­mis­ta­mi­ses­sa myös muuta saa­ta­vis­sa olevaa sel­vi­tys­tä.

Jos pe­ru­kir­ja voi­daan vah­vis­taa, vi­ran­omai­nen tekee mer­kin­nän vah­vis­tuk­sen an­ta­mi­ses­ta pe­ru­kir­jan oi­keak­si to­dis­tet­tuun jäl­jen­nök­seen.

Vah­vis­ta­mis­ha­ke­mus voi­daan myös hylätä

Jos pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ha­ke­mus­ta kä­sit­te­le­vä vi­ran­omai­nen ei voi vah­vis­taa pe­ru­kir­jaa, vi­ran­omai­sen tulee il­moit­taa ha­vai­tuis­ta puut­teis­ta ja vir­heis­tä sille ta­hol­le, joka on ha­ke­nut pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen voi estyä esi­mer­kik­si puut­teel­lis­ten väes­tö­tie­to­re­kis­te­ri­mer­kin­tö­jen vuoksi.

Vi­ran­omai­nen il­moit­taa pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sen hyl­kää­mi­ses­tä myös hen­ki­löl­le, joka pe­ru­kir­jan mukaan ottaa vas­taan pesää kos­ke­via il­moi­tuk­sia.

Vah­vis­ta­mis­ha­ke­muk­seen si­säl­ty­vät asia­kir­jat pa­lau­te­taan ha­ki­jal­le.

Miten pe­ru­kir­jan tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyys tut­ki­taan?

Pe­ru­kir­jas­sa ole­vien hen­ki­lö­tie­to­jen oi­keel­li­suu­den tut­ki­mi­nen ta­pah­tuu lä­hin­nä var­mis­tau­tu­mal­la siitä, että pe­rit­tä­väs­tä ja pe­ril­li­sis­tä olevat väes­tö­kir­jan­pi­don tiedot ovat au­kot­to­mia ja vas­taa­vat pe­ru­kir­jas­sa olevia tie­to­ja.

Tämän li­säk­si vi­ran­omai­nen var­mis­taa, että hen­ki­löt, jotka tes­ta­men­tin mukaan ovat pesän osak­kai­ta, on mer­kit­ty oikein pe­ru­kir­jaan.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen voi kui­ten­kin olla mah­dol­lis­ta myös sil­loin, kun kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ei väes­tö­kir­jan­pi­don avulla pys­ty­tä au­kot­to­mas­ti sel­vit­tä­mään. Täl­löin pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen edel­lyt­tää muuta riit­tä­vän varmaa sel­vi­tys­tä kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta.

Epä­sel­vyy­det kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tie­dois­sa voivat johtua esi­mer­kik­si siitä, että tar­vit­ta­vat väes­tö­kir­jat ovat tu­hou­tu­neet. Puut­teel­li­suu­det voivat johtua myös siitä, että vai­na­ja on asunut elä­män­sä aikana ul­ko­mail­la val­tios­sa, jossa ei ole väes­tö­re­kis­te­riä.

Vah­vis­tet­tu pe­ru­kir­ja hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän hoi­ta­mis­ta

Vi­ran­omai­nen tekee mer­kin­nän pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­ses­ta pe­ru­kir­jan oi­keak­si to­dis­tet­tuun jäl­jen­nök­seen. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat tämän jäl­keen käyt­tää pe­ru­kir­jan jäl­jen­nös­tä to­dis­tee­na siitä, että heillä on kel­poi­suus edus­taa kuo­lin­pe­sää asioi­des­saan sen puo­les­ta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen hel­pot­taa siis kuo­lin­pe­sän puo­les­ta asioin­tia niin yk­si­tyis­ten ta­ho­jen kuin vi­ran­omais­ten­kin kanssa.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän puo­les­ta asioin­tia myös kol­man­sien os­a­puol­ten kanssa: mah­dol­li­set so­pi­mus­kump­pa­nit voivat ni­mit­täin läh­tö­koh­tai­ses­ti luot­taa vah­vis­te­tun pe­ru­kir­jan tie­toi­hin.

Jos vah­vis­tet­tuun pe­ru­kir­jaan mer­ki­tyt kuo­lin­pe­sän osak­kaat te­ke­vät so­pi­muk­sia kuo­lin­pe­sän puo­les­ta, so­pi­muk­set si­to­vat kuo­lin­pe­sää.

Tehdyt so­pi­muk­set ovat siis läh­tö­koh­tai­ses­ti si­to­via, vaikka myö­hem­min kä­vi­si­kin ilmi, ettei kaik­kia kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ol­lut­kaan mer­kit­ty vah­vis­tet­tuun pe­ru­kir­jaan.

Vah­vis­te­tun pe­ru­kir­jan mer­ki­tys ko­ros­tuu myös vi­ran­omais­ten kanssa asioi­des­sa. Kuo­lin­pe­sän osak­kuus­suh­tei­ta kos­ke­va tieto on ni­mit­täin tar­peel­li­nen mo­nis­sa vi­ran­omai­s­asiois­sa.

💡 Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen hel­pot­taa esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­asioi­den hoi­ta­mis­ta kuo­lin­pe­sän puo­les­ta.

Voit hakea pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ta DVV:ltä

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le ha­ke­muk­sen pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­ses­ta voi tehdä sekä säh­köi­ses­ti että pa­pe­ri­se­na. Säh­köi­nen asioin­ti edel­lyt­tää kui­ten­kin verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia tai mo­bii­li­var­men­net­ta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain pe­ru­kir­jan ai­dok­si to­dis­tet­tuun jäl­jen­nök­seen. Käy­tän­nös­sä yhden hen­ki­lön tulee siis to­dis­taa pe­ru­kir­jan jäl­jen­nös oi­keak­si.

Pe­ru­kir­jan jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että to­dis­ta­ja il­moit­taa jäl­jen­nyk­ses­sä to­dis­ta­van­sa sen oi­keak­si. Tämän li­säk­si to­dis­ta­jan tulee al­le­kir­joit­taa jäl­jen­nös ja lisätä siihen myös ni­men­sel­ven­nyk­sen­sä.

Jos pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to lä­het­tää vah­vis­tuk­sen asiak­kaan toi­vei­den mu­kai­ses­ti joko:

  • säh­kö­pos­tit­se
  • Suomi.fi-vies­ti­nä
  • pos­tit­se

Ketkä voivat hakea pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ta?

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ta voivat hakea vain seu­raa­vat tahot:

  • kuo­lin­pe­sän osakas
  • vain­ajan eloon­jää­nyt puo­li­so
  • pe­sän­hoi­ta­ja, pe­sän­sel­vit­tä­jä tai pe­sän­ja­ka­ja
  • tes­ta­men­tin toi­meen­pa­ni­ja

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­seen ei tar­vi­ta kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus­ta. Voit siis tehdä ha­ke­muk­sen tar­vit­taes­sa yk­sin­kin.

Käy­tän­nös­sä pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ta voisi siis hakea vaikka vain yksi vain­ajan lap­sis­ta, jos hän ha­luai­si var­mis­tua siitä, että kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat on var­mas­ti mer­kit­ty pe­ru­kir­jaan.

Hän ei siis tar­vit­sisi muiden tie­dos­sa ole­vien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus­ta pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sel­le.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mak­sul­lis­ta

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­ses­ta pe­ri­tään maksu. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ve­loit­taa pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­ses­ta kuo­lin­pe­sän osak­kai­den mää­räs­tä riip­puen joko 95 tai 170 euroa.

Myös vah­vis­ta­mat­ta jä­te­tys­tä pe­ru­kir­jas­ta pe­ri­tään 48 euron suu­rui­nen maksu.

Hoida pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen in­ter­ne­tis­sä Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa. 

Pal­ve­lun avulla sel­vi­tät hel­pos­ti kuo­lin­pe­sän osak­kaat ja vain­ajan pe­ril­lis­pii­rin. Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua koko pro­ses­sin ajan.

Yh­del­lä klik­kauk­sel­la voit tilata kaikki tar­vit­ta­vat vi­ran­omais­asia­kir­jat, kuten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­sen ja avio­eh­don. 

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­ses­sa on 299 euroa.