Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen

Henkilö kirjoittaa kuulakärkikynällä paperille.
Timjami Nyyssönen
Timjami
24.7.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­jan si­säl­tö­vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen on tär­keää. Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sella kuo­lin­pe­sän osak­kaat tai muut kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sestä vas­taa­vat tahot voivat var­mis­taa, että pe­ru­kir­jaan on mer­kitty kaikki lain edel­lyt­tä­mät hen­ki­löt.

Tie­sitkö, että pe­ru­kir­jan koko si­säl­lölle ei voi hakea vah­vis­tusta? Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen koskee vain sitä, että pe­ru­kir­jaan on mer­kitty oikeat tiedot kuo­lin­pe­sän osak­kaista ja mah­dol­li­sesta vai­na­jan avio­puo­li­sosta.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den sel­vit­tä­mi­nen var­malla ta­valla on tär­keää, koska läh­tö­koh­tai­sesti kuo­lin­pe­sän osak­kaat hal­lin­noi­vat kuo­lin­pe­sää yh­dessä.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on va­paa­eh­toista

Pe­ru­kir­jan si­säl­tö­vaa­ti­muk­sista sekä pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sen edel­ly­tyk­sistä sää­de­tään laissa. Lain mukaan pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on va­paa­eh­toi­nen toi­men­pide.

Pe­ru­kir­jaa ei siis ole pakko vah­vis­taa: vah­vis­ta­mi­nen on tar­koi­tettu va­paa­eh­toi­seksi kei­noksi var­mis­tua siitä, että kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat on mer­kitty pe­ru­kir­jaan asian­mu­kai­sesti.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mista hae­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta (DVV) tai Ah­ve­nan­maan maa­kun­nassa Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­ras­tolta.

💡 Vinkki: tie­sitkö, että jäl­jen­nös pe­ru­kir­jasta täytyy toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, jos kuo­lin­pe­sän osakas on alai­käi­nen tai osak­kaalla on edun­val­voja?

Vi­ran­omai­nen vah­vis­taa osa­kas­tie­to­jen oi­keel­li­suu­den

Laissa on sää­detty edel­ly­tyk­sistä, joiden täyt­tyessä pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mah­dol­lista.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­tus on an­net­tava, jos on pe­rus­tel­tua olet­taa, että pe­ru­kir­jassa olevat tiedot kuo­lin­pe­sän osak­kaista ja avio­puo­li­sosta ovat oikeat ja täy­del­li­set.

Käy­tän­nössä pe­ru­kir­jan tie­to­jen tar­kis­ta­mi­nen ta­pah­tuu yleensä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mässä ole­vien tie­to­jen avulla. Tar­vit­taessa vi­ran­omai­nen voi kui­ten­kin käyt­tää pe­ru­kir­jan tie­to­jen var­mis­ta­mi­sessa myös muuta saa­ta­vissa olevaa sel­vi­tystä.

Jos pe­ru­kirja voi­daan vah­vis­taa, vi­ran­omai­nen tekee mer­kin­nän vah­vis­tuk­sen an­ta­mi­sesta pe­ru­kir­jan oi­keaksi to­dis­tet­tuun jäl­jen­nök­seen.

Vah­vis­ta­mis­ha­ke­mus voi­daan myös hylätä

Jos pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ha­ke­musta kä­sit­te­levä vi­ran­omai­nen ei voi vah­vis­taa pe­ru­kir­jaa, vi­ran­omai­sen tulee il­moit­taa ha­vai­tuista puut­teista ja vir­heistä sille ta­holle, joka on ha­ke­nut pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mista.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen voi estyä esi­mer­kiksi puut­teel­lis­ten väes­tö­tie­to­re­kis­te­ri­mer­kin­tö­jen vuoksi.

Vi­ran­omai­nen il­moit­taa pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sen hyl­kää­mi­sestä myös hen­ki­lölle, joka pe­ru­kir­jan mukaan ottaa vas­taan pesää kos­ke­via il­moi­tuk­sia.

Vah­vis­ta­mis­ha­ke­muk­seen si­säl­ty­vät asia­kir­jat pa­lau­te­taan ha­ki­jalle.

Miten pe­ru­kir­jan tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyys tut­ki­taan?

Pe­ru­kir­jassa ole­vien hen­ki­lö­tie­to­jen oi­keel­li­suu­den tut­ki­mi­nen ta­pah­tuu lä­hinnä var­mis­tau­tu­malla siitä, että pe­rit­tä­västä ja pe­ril­li­sistä olevat väes­tö­kir­jan­pi­don tiedot ovat au­kot­to­mia ja vas­taa­vat pe­ru­kir­jassa olevia tie­toja.

Tämän li­säksi vi­ran­omai­nen var­mis­taa, että hen­ki­löt, jotka tes­ta­men­tin mukaan ovat pesän osak­kaita, on mer­kitty oikein pe­ru­kir­jaan.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen voi kui­ten­kin olla mah­dol­lista myös sil­loin, kun kuo­lin­pe­sän osak­kaita ei väes­tö­kir­jan­pi­don avulla pys­tytä au­kot­to­masti sel­vit­tä­mään. Täl­löin pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen edel­lyt­tää muuta riit­tä­vän varmaa sel­vi­tystä kuo­lin­pe­sän osak­kaista.

Epä­sel­vyy­det kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tie­doissa voivat johtua esi­mer­kiksi siitä, että tar­vit­ta­vat väes­tö­kir­jat ovat tu­hou­tu­neet. Puut­teel­li­suu­det voivat johtua myös siitä, että vai­naja on asunut elä­mänsä aikana ul­ko­mailla val­tiossa, jossa ei ole väes­tö­re­kis­te­riä.

Vah­vis­tettu pe­ru­kirja hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän hoi­ta­mista

Vi­ran­omai­nen tekee mer­kin­nän pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sesta pe­ru­kir­jan oi­keaksi to­dis­tet­tuun jäl­jen­nök­seen. Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat tämän jäl­keen käyt­tää pe­ru­kir­jan jäl­jen­nöstä to­dis­teena siitä, että heillä on kel­poi­suus edus­taa kuo­lin­pe­sää asioi­des­saan sen puo­lesta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen hel­pot­taa siis kuo­lin­pe­sän puo­lesta asioin­tia niin yk­si­tyis­ten ta­ho­jen kuin vi­ran­omais­ten­kin kanssa.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen hel­pot­taa kuo­lin­pe­sän puo­lesta asioin­tia myös kol­man­sien os­a­puol­ten kanssa: mah­dol­li­set so­pi­mus­kump­pa­nit voivat ni­mit­täin läh­tö­koh­tai­sesti luot­taa vah­vis­te­tun pe­ru­kir­jan tie­toi­hin.

Jos vah­vis­tet­tuun pe­ru­kir­jaan mer­ki­tyt kuo­lin­pe­sän osak­kaat te­ke­vät so­pi­muk­sia kuo­lin­pe­sän puo­lesta, so­pi­muk­set si­to­vat kuo­lin­pe­sää.

Tehdyt so­pi­muk­set ovat siis läh­tö­koh­tai­sesti si­to­via, vaikka myö­hem­min kä­vi­si­kin ilmi, ettei kaik­kia kuo­lin­pe­sän osak­kaita ol­lut­kaan mer­kitty vah­vis­tet­tuun pe­ru­kir­jaan.

Vah­vis­te­tun pe­ru­kir­jan mer­ki­tys ko­ros­tuu myös vi­ran­omais­ten kanssa asioi­dessa. Kuo­lin­pe­sän osak­kuus­suh­teita kos­keva tieto on ni­mit­täin tar­peel­li­nen mo­nissa vi­ran­omai­s­asioissa.

💡 Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen hel­pot­taa esi­mer­kiksi kiin­teis­tö­asioi­den hoi­ta­mista kuo­lin­pe­sän puo­lesta.

Voit hakea pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mista DVV:ltä

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle ha­ke­muk­sen pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sesta voi tehdä sekä säh­köi­sesti että pa­pe­ri­sena. Säh­köi­nen asiointi edel­lyt­tää kui­ten­kin verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia tai mo­bii­li­var­men­netta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mah­dol­lista vain pe­ru­kir­jan ai­doksi to­dis­tet­tuun jäl­jen­nök­seen. Käy­tän­nössä yhden hen­ki­lön tulee siis to­dis­taa pe­ru­kir­jan jäl­jen­nös oi­keaksi.

Pe­ru­kir­jan jäl­jen­nök­sen oi­keaksi to­dis­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että to­dis­taja il­moit­taa jäl­jen­nyk­sessä to­dis­ta­vansa sen oi­keaksi. Tämän li­säksi to­dis­ta­jan tulee al­le­kir­joit­taa jäl­jen­nös ja lisätä siihen myös ni­men­sel­ven­nyk­sensä.

Jos pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mah­dol­lista, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto lä­het­tää vah­vis­tuk­sen asiak­kaan toi­vei­den mu­kai­sesti joko:

  • säh­kö­pos­titse
  • Suomi.fi-vies­tinä
  • pos­titse

Ketkä voivat hakea pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mista?

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mista voivat hakea vain seu­raa­vat tahot:

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mis­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­seen ei tar­vita kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­musta. Voit siis tehdä ha­ke­muk­sen tar­vit­taessa yk­sin­kin.

Käy­tän­nössä pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mista voisi siis hakea vaikka vain yksi vai­na­jan lap­sista, jos hän ha­luaisi var­mis­tua siitä, että kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat on var­masti mer­kitty pe­ru­kir­jaan.

Hän ei siis tar­vit­sisi muiden tie­dossa ole­vien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­musta pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­selle.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on mak­sul­lista

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sesta pe­ri­tään maksu. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto ve­loit­taa pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­sesta kuo­lin­pe­sän osak­kai­den mää­rästä riip­puen joko 95 tai 170 euroa.

Myös vah­vis­ta­matta jä­te­tystä pe­ru­kir­jasta pe­ri­tään 48 euron suu­rui­nen maksu.

Hoida pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen in­ter­ne­tissä Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa.

Pal­ve­lun avulla sel­vi­tät hel­posti kuo­lin­pe­sän osak­kaat ja vai­na­jan pe­ril­lis­pii­rin. Pal­velu oh­jeis­taa sinua koko pro­ses­sin ajan.

Yh­dellä klik­kauk­sella voit tilata kaikki tar­vit­ta­vat vi­ran­omais­asia­kir­jat, kuten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­sen ja avio­eh­don.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­sessa on 399 euroa.