Pe­ru­kirja: il­mai­nen malli

Perhe kokoontunut muistelemaan vainajaa
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Il­mai­nen pe­ru­kirja malli voi auttaa pe­run­kir­joi­tuk­sen luo­mi­sessa. Jo­kai­sen ti­lanne on kui­ten­kin yk­si­löl­li­nen, joten pe­ru­kirja kan­nat­taa laatia asian­tun­te­van pal­ve­lun avulla.

Ylei­set pe­ru­kir­jan mallit toi­mi­vat huo­nosti yk­si­löi­tyä pe­ru­kir­jaa laa­dit­taessa, sillä jo­kai­nen tapaus on eri­lai­nen. Löydät kui­ten­kin vä­him­mäis­tie­dot pe­ru­kir­jaa varten tästä ar­tik­ke­lista.

💡 Oletko te­ke­mässä pe­run­kir­joi­tusta? Ko­keile il­mai­seksi Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua. Verk­ko­pal­ve­lus­samme va­lit­set ti­lan­net­tanne kos­ke­vat tiedot ja täytät oh­ja­tusti vai­na­jan omai­suus­la­jit. Pal­velu luo si­nulle au­to­maat­ti­sesti pe­ru­kir­jan.

Onko ole­massa val­miita pe­ru­kir­jan lo­mak­keita?

Pe­ru­kir­jan mal­lille ei ole tark­koja vaa­ti­muk­sia. Muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän pe­ru­kir­jan voi laatia kuka vain.

Pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen ja lain vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen pe­run­kir­joi­tus­me­net­te­lyssä on pe­ru­kir­jan muotoa tär­keäm­pää.

Jos pe­ru­kirja laa­di­taan väärin tai me­net­tely pe­run­kir­joi­tuk­sessa ei ole täyt­tä­nyt lain vaa­ti­muk­sia, on vaa­rana, että sen pä­te­vyys myö­hem­min rii­tau­te­taan. Vi­ran­omai­set eivät tarjoa val­miita mal­leja tai tyhjiä lo­mak­keita pe­ru­kir­jaa varten tästä syystä.

Pe­ru­kirja lä­he­te­tään ve­rot­ta­jalle

En­sin­nä­kin pe­ru­kirja lä­he­te­tään ve­rot­ta­jalle. Ve­rot­ta­jalle lä­he­tet­tä­vään pe­ru­kir­jaan ei tar­vitse liit­tää mukaan vir­ka­to­dis­tuk­sia tai su­kusel­vi­tystä.

Vai­na­jalta jää­neestä tes­ta­men­tista tai avio­eh­dosta lii­te­tään mukaan kopio. Jos pe­rin­nön­jako on jo tehty tai jos vai­na­jan puo­liso oli kuol­lut ai­em­min, lii­te­tään mukaan hänen jäl­keensä tehty pe­rin­nön­ja­ko­kirja ja osi­tus­so­pi­mus.

Toi­seksi pe­ru­kirja ar­kis­toi­daan kuo­lin­pe­sän tai pe­ri­kun­nan ar­kis­toon, sillä sitä voi­daan tar­vita tu­le­vai­suu­dessa. Tähän pe­ru­kir­jaan lii­te­tään al­ku­pe­räi­nen kap­pale tai vä­hin­tään oi­keaksi to­dis­tettu jäl­jen­nös tes­ta­men­tista, avio­eh­dosta, su­kusel­vi­tyk­sestä, pe­rin­nön­ja­ko­kir­jasta ja osi­tus­kir­jasta.

Pe­ru­kir­jan malli ja liit­teet

Pe­ru­kir­jan mallit an­ta­vat yleensä vain hyvin ylei­set ohjeet siitä, mitä pe­ru­kir­jaan tulee si­säl­lyt­tää. Mallit ot­ta­vat har­voin kantaa pe­ru­kir­jan liit­tei­siin. Täl­lai­sia liit­teitä ovat mm. vai­na­jan su­kusel­vi­tys, osak­kai­den vir­ka­to­dis­tuk­set ja kopio mah­dol­li­sesta avio­eh­to­so­pi­muk­sesta.

Muista myös säi­lyt­tää kuitit ja omai­suu­den ar­vioi­mi­sesta tehdyt las­kel­mat. Nämä eivät ole pa­kol­li­sia pe­ru­kir­jan liit­teitä, mutta niitä voi tar­vita pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen jär­jes­tet­tä­vässä osi­tuk­sessa ja pe­rin­nön­jaossa.

Lue lisää: Mil­loin täy­den­nys­pe­ru­kirja tar­vi­taan?

Mistä löydän pe­ru­kir­jan il­mai­sen mallin?

Il­mai­sia mal­leja pe­ru­kir­jaan voi löytää ne­tistä. Maal­li­kon voi kui­ten­kin olla vai­keaa ar­vioida, mitkä il­mai­sista mal­leista nou­dat­ta­vat tark­koja muoto-oh­jeita.

Siksi kan­nat­taa laatia pe­ru­kirja ker­ralla kun­toon. Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­velu on Suomen edul­li­sim­pia pal­ve­luita laatia pe­run­kir­joi­tus edul­li­sesti hin­taan 399 euroa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen la­ki­toi­mis­tossa on tun­ti­ve­loit­teista ja voi maksaa jopa tu­han­sia euroja. Voit lukea lisää ajan­koh­tai­sista pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­noista.

Aa­tok­sen pal­velu ohjaa sinua pe­run­kir­joi­tuk­sen jo­kai­sessa vai­heessa, jol­loin laadit ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja ti­lan­tee­seenne yk­si­löi­dyn pe­ru­kir­jan.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen ja tu­tustu pal­ve­luumme il­mai­seksi.

Onko pe­run­kir­joi­tuk­sen mallia ole­massa?

Pe­run­kir­joi­tus ei ole vain yh­dellä kertaa teh­tävä asia­kirja vaan usein kuu­kausia kes­tävä pro­sessi. Pe­ru­kir­jalla taas tar­koi­te­taan asia­kir­jaa, joka on tämän pe­run­kir­joi­tuk­sen tulos.

Pe­run­kir­joi­tus si­säl­tää pesän sel­vi­tyk­sen eli pe­ril­lis­ten ja vai­na­jan omai­suu­den sel­vit­tä­mi­sen. Näiden tie­to­jen poh­jalta laa­di­taan pe­ru­kirja. Pe­ru­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse, käyt­tää la­ki­toi­mis­toa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua.

Mikään pe­run­kir­joi­tus malli ei näin ollen vält­tä­mättä ole riit­tävä pä­te­vän pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen, sillä pro­sessi on aikaa vievä ja mo­ni­mut­kai­nen.

💡 Tie­sitkö, että pe­ru­kirja on mah­dol­lista vah­vis­taa vi­ral­li­sesti? Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on kui­ten­kin va­paa­eh­toista, mutta jois­sa­kin ta­pauk­sissa kan­nat­ta­vaa.

Pe­ru­kir­ja­malli: vä­him­mäis­tie­dot

Pe­ru­kir­jaa varten tar­vi­taan ai­na­kin alla olevat tiedot.

 1. vai­na­jan pe­ril­lis­ten, lesken, tois­si­jais­ten pe­ril­lis­ten ja tes­ta­men­tin­saa­jien nimet sekä kunkin osoite ja hen­ki­lö­tun­nus
 2. kuo­lin­pe­sän il­moit­ta­jan ja ve­rot­ta­jan yh­teys­hen­ki­lön nimi- ja hen­ki­lö­tie­dot
 3. kaksi us­kot­tua miestä, joiden täytyy al­le­kir­joit­taa pe­ru­kirja
 4. vai­na­jan ja lesken varat ja velat kuo­lin­päi­vänä
 5. vai­na­jan ja lesken avio-oikeus
 6. lesken ta­sin­kopri­vi­legi
 7. lesken hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dä­tys
 8. tes­ta­ment­tiin ja la­kio­saan koh­dis­tu­vat vaa­ti­muk­set
 9. vai­na­jan ja lesken an­ta­mat en­nak­ko­pe­rin­nöt
 10. vai­na­jan kolme vuotta ennen kuo­le­maa an­ta­mat lahjat
 11. va­kuu­tus­kor­vauk­set
 12. opin­to­laina
 13. hau­taus­ku­lut
 14. pe­run­kir­joi­tus­ku­lut
 15. vai­na­jan velat (asun­to­ve­lat, luot­to­kort­ti­ve­lat, ve­ro­velka, laskut, sai­raus­ku­lut)
 16. tes­ta­mentti
 17. avio­ehto
 18. pe­rin­nön­jako- ja osi­tus­kirja, jos nämä toi­mi­tettu ennen pe­run­kir­joi­tus­ko­kousta

Lue lisää: Mitä pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­siä voin tehdä?

Laadi pe­run­kir­joi­tus ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­velu var­mis­taa, että pe­run­kir­joi­tus­me­net­tely hoituu asian­mu­kai­sesti. Pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on hel­pom­paa ja no­peam­paa kuin ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan hank­ki­mi­nen.

Ul­ko­puo­li­selle asian­tun­ti­jalle kuten pan­kille tai asia­na­ja­jalle täytyy toi­mit­taa tie­toja vai­na­jasta sekä esi­mer­kiksi vai­na­jan las­kuja ja muista si­tou­muk­sia.

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luun kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat lisätä nämä tiedot verkon kautta. Pal­velu toimii tie­to­ko­neella, table­tilla ja äly­pu­he­li­mella. Saat tar­vit­taessa il­maista la­ki­neu­von­taa Aa­tok­sen la­ki­mie­heltä.

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­velu opas­taa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen läpi ja lo­puksi pal­velu luo pe­ru­kir­jan. Pe­ru­kir­jan voi tu­los­taa ja lä­het­tää ve­rot­ta­jalle tai sen voi lä­het­tää suo­raan säh­köi­sesti ve­rot­ta­jalle Oma­Vero-pal­ve­lun kautta.

💡 Aatos on myös mukana ve­rot­ta­jan ja muiden vi­ran­omais­ta­ho­jen hank­keessa, jonka tar­koi­tus on hel­pot­taa kan­sa­lais­ten työtä lä­hei­sen kuo­le­massa.