Il­mai­nen pe­ru­kir­ja malli

Perhe kokoontunut muistelemaan vainajaa
Logo_blue.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Ilmainen perukirja malli voi auttaa perunkirjoituksen luomisessa. Jokaisen tilanne on kuitenkin yksilöllinen, joten perukirja kannattaa laatia asiantuntevan palvelun avulla.

Kuolinpesän osakkuus vahvistetaan tekemällä perunkirjoitus. Perunkirjoituksen lopputuloksena laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi.

Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Verottajalta voi hakea lisäaikaa perukirjan toimittamista varten.

Yleistä perukirjasta

Perunkirjoituksessa omaisuuksia ei vielä jaeta perillisille. Omaisuus siirtyy perillisille vasta perinnönjakoa tehtäessä.

Edellytys perukirjan tekemiseen on, että vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Perunkirjoitus täytyy tehdä, vaikka vainaja olisi ollut varaton tai velkainen.

Kenen vastuulla perunkirjoituksen järjestäminen on?

Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä kuuluu sille henkilölle, joka parhaiten tuntee vainajan varallisuuden.

Käytännössä vainajan lähipiiri sopii keskenään, kuka ottaa vastuun perunkirjoituksen järjestämistä. Usein vastuu on leskellä tai lapsilla.

Perunkirjoituksen laiminlyönti voi johtaa veronkorotukseen tai ääritapauksessa perillisten vastuuseen vainajan veloista.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan erilaisia viranomaisilta tilattavia asiakirjoja. Virkatodistuksilla ja sukuselvityksillä osoitetaan perillisasema eli osakkuus kuolinpesässä. Myös esimerkiksi kopio avioehdosta täytyy tilatat avioehtoasioiden rekisteristä.

Mitä perukirjalla tehdään?

Ensinnäkin perukirja lähetetään verottajalle. Verottajalle lähetettävään perukirjaan ei tarvitse liittää mukaan virkatodistuksia tai sukuselvitystä.

Vainajalta jääneestä testamentista tai avioehdosta liitetään mukaan kopio. Jos perinnönjako on jo tehty tai jos vainajan puoliso oli kuollut aiemmin, liitetään mukaan hänen jälkeensä tehty perinnönjakokirja ja ositussopimus.

Toiseksi perukirja arkistoidaan kuolinpesän tai perikunnan arkistoon, sillä sitä voidaan tarvita tulevaisuudessa. Tähän perukirjaan liitetään alkuperäinen kappale tai vähintään oikeaksi todistettu jäljennös testamentista, avioehdosta, sukuselvityksestä, perinnönjakokirjasta ja osituskirjasta.

Voiko perukirjan tehdä mallista?

Perukirjan mallille ei ole tarkkoja vaatimuksia. Muotovaatimukset täyttävän perukirjan voi laatia kuka vain.

Perintöverojen vähentäminen ja lain vaatimusten noudattaminen perunkirjoitusmenettelyssä on perukirjan muotoa tärkeämpää.

Jos perukirja laaditaan väärin tai menettely perunkirjoituksessa ei ole täyttänyt lain vaatimuksia, on vaarana, että sen pätevyys myöhemmin riitautetaan.

Viranomaiset eivät tarjoa valmiita malleja tai tyhjiä lomakkeita perukirjaa varten tästä syystä.

Perukirjoituksen tehtävä

Perunkirjoituksen tärkeä tehtävä on, että kaikkien kuolinpesän osakkaiden oikeudet tulevat täytetyksi, ja että omaisuus jaetaan asiallisesti osakkaiden kesken.

Leskellä on oikeus pitää hallinnassaan kaikkea pesän omaisuutta tai vähintään kuolinpesässä olevaa asuntoa.

Rintaperillisten eli lasten oikeus perintöön ei ole automaattista vaan lakiosaa pitää perunkirjoituksessa ja perukirjassa erikseen vaatia. Sama koskee testamentilla perintöä saavia henkilöitä.

Voiko perunkirjoituksen tehdä itse?

Perunkirjoitus ei ole vain yhdellä kertaa tehtävä asiakirja vaan usein kuukausia kestävä prosessi. Perukirjalla taas tarkoitetaan asiakirjaa, joka on tämän perunkirjoituksen tulos.

Perunkirjoitus sisältää pesän selvityksen eli perillisten ja vainajan omaisuuden selvittämisen. Näiden tietojen pohjalta laaditaan perukirja.

Mikään perunkirjoitus malli ei näin ollen välttämättä ole riittävä pätevän perukirjan tekemiseen, sillä prosessi on aikaa vievä ja monimutkainen.

Uskotut miehet arvioivat omaisuuden

Perukirja allekirjoitetaan perunkirjoitustilaisuudessa, johon pesän osakkaat on kutsuttua paikalla.

Kokoukseen kutsutaan myös kaksi uskottua miestä, jotka vahvistavat perukirjaan merkityt omaisuuksien arvot. Perunkirjoituksessa uskotut miehet arvioivat perukirjaan ilmoitetun omaisuuden. Omaisuudet merkitään käyvästä arvostaan.

Arvojen merkitsemisessä on mahdollista säästää perintöveroissa esimerkiksi tilanteessa, jossa tiedetään, että vainajan asunto halutaan myydä pian.

Perunkirjoituskokouksen voi järjestää myös etänä ja tarvittavat allekirjoitukset voi kerätä sähköisesti.

Perintöverot ja perukirja

Perukirja lähetetään verottajalle, jonka perusteella verottaja määrä perintöveron. Verohallinto määrää perukirjan perusteella perintöveron perinnönsaajille. Perintövero määrätään kullekin perilliselle erikseen.

Perunkirjoitukseen ja pesänselvittämiseen kuluneet varat vähennetään kuolinpesän varoista niin, että perillisten maksaman perintöveron määrä laskee.

Perukirja tehtävä 3 kk kuolemasta

Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta.

Perukirjan tekemiseen on mahdollista hakea lisäaikaa verottajalta. Lisäaikaa voi hakea kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti OmaVero -palvelusta.

Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen ja virkatodistusten tilaus

Perunkirjoituksen aikana selvitetään vainajan kuolinpesään kuuluvat henkilöt ja vainajan omaisuus. Kuolinpesään kuuluvat henkilöt, eli osakkaat, selvitetään niin sanottujen virkatodistusten perusteella.

Oikeiden virkatodistusten tilaamiseksi tarvitaan tieto vainajan lakimääräisistä perillisistä sekä vainajan mahdollisesta testamentista.

Kuolinpesän osakkaista tarvitaan niin kutsutut elää-todistukset, jos kuolinpesän osakkaat eivät ilmene vainajan sukuselvityksestä.

Varoista ja veloista laaditaan luettelo perukirjaan. Varojen selvittämiseksi tarvitaan vainajan sukuselvitys, josta selviää kuolinpesän osakkaat.

Vain kuolinpesän osakkaat saavat tietoja vainajan varallisuudesta. Pankissa asioimista varten useiden osakkaiden kuolinpesissä voidaan yksi osakas valtuuttaa hoitamaan varojen selvitystä.

Vähimmäistiedot perunkirjoitusta varten

Perunkirjoitusta sekä perukirjaa varten tarvitaan ainakin seuraavat tiedot.

 1. vainajan perillisten, lesken, toissijaisten perillisten ja testamentinsaajien nimet sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 2. kuolinpesän ilmoittajan ja verottajan yhteyshenkilön nimi- ja henkilötiedot
 3. kaksi uskottua miestä, joiden täytyy allekirjoittaa perukirja
 4. vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivänä
 5. vainajan ja lesken avio-oikeus
 6. lesken tasinkoprivilegi
 7. lesken hallintaoikeuden pidätys
 8. testamenttiin ja lakiosaan kohdistuvat vaatimukset
 9. vainajan ja lesken antamat ennakkoperinnöt
 10. vainajan kolme vuotta ennen kuolemaa antamat lahjat
 11. vakuutuskorvaukset
 12. opintolaina
 13. hautauskulut
 14. perunkirjoituskulut
 15. vainajan velat (asuntovelat, luottokorttivelat, verovelka, laskut, sairauskulut)
 16. testamentti
 17. avioehto
 18. perinnönjako- ja osituskirja, jos nämä toimitettu ennen perunkirjoituskokousta

Laadi perunkirjoitus netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Aatoksen perunkirjoituspalvelu varmistaa, että perunkirjoitusmenettely hoituu asianmukaisesti. Palvelun käyttäminen on helpompaa ja nopeampaa kuin ulkopuolisen asiantuntijan hankkiminen.

Ulkopuoliselle asiantuntijalle kuten pankille tai asianajajalle täytyy toimittaa tietoja vainajasta sekä esimerkiksi vainajan laskuja ja muista sitoumuksia.

Aatos-perunkirjoituspalveluun pesän osakkaat voivat lisätä nämä tiedot verkon kautta. Palvelu toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella. Saat tarvittaessa apua Aatoksen lakimieheltä.

Aatos-perunkirjoituspalvelu opastaa koko perunkirjoituksen läpi ja lopuksi palvelu luo perukirjan. Perukirjan voi tulostaa ja lähettää itse verottajalle tai sen voi lähettää suoraan sähköisesti verottajalle OmaVero-palvelun kautta.

Aatos on myös mukana verottajan ja muiden viranomaistahojen “kuoleman ekosysteemi” -hankkeessa, jonka tarkoitus on helpottaa kansalaisten työtä läheisen kuolemantapauksen sattuessa.