Il­mai­nen pe­ru­kir­ja malli

Perhe kokoontunut muistelemaan vainajaa
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Il­mai­nen pe­ru­kir­ja malli voi auttaa pe­run­kir­joi­tuk­sen luo­mi­ses­sa. Jo­kai­sen ti­lan­ne on kui­ten­kin yk­si­löl­li­nen, joten pe­ru­kir­ja kan­nat­taa laatia asian­tun­te­van pal­ve­lun avulla.

Ylei­set pe­ru­kir­jan mallit toi­mi­vat huo­nos­ti yk­si­löi­tyä pe­ru­kir­jaa laa­dit­taes­sa, sillä jo­kai­nen tapaus on eri­lai­nen. Löydät kui­ten­kin vä­him­mäis­tie­dot pe­ru­kir­jaa varten tästä ar­tik­ke­lis­ta.

Mikäli haluat tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen itse, suo­sit­te­lem­me ko­kei­le­maan Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua. Verk­ko­pal­ve­lus­sam­me va­lit­set ti­lan­net­tan­ne kos­ke­vat tiedot ja täytät oh­ja­tus­ti vain­ajan omai­suus­la­jit oh­jel­maan. Voit ko­keil­la pal­ve­lua il­mai­sek­si.

Voiko pe­ru­kir­jan tehdä mal­lis­ta?

Pe­ru­kir­jan mal­lil­le ei ole tark­ko­ja vaa­ti­muk­sia. Muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän pe­ru­kir­jan voi laatia kuka vain.

Pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen ja lain vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen pe­run­kir­joi­tus­me­net­te­lys­sä on pe­ru­kir­jan muotoa tär­keäm­pää.

Jos pe­ru­kir­ja laa­di­taan väärin tai me­net­te­ly pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa ei ole täyt­tä­nyt lain vaa­ti­muk­sia, on vaa­ra­na, että sen pä­te­vyys myö­hem­min rii­tau­te­taan. Vi­ran­omai­set eivät tarjoa val­mii­ta mal­le­ja tai tyhjiä lo­mak­kei­ta pe­ru­kir­jaa varten tästä syystä.

Mitä pe­ru­kir­jal­la teh­dään?

En­sin­nä­kin pe­ru­kir­ja lä­he­te­tään ve­rot­ta­jal­le. Ve­rot­ta­jal­le lä­he­tet­tä­vään pe­ru­kir­jaan ei tar­vit­se liit­tää mukaan vir­ka­to­dis­tuk­sia tai su­kusel­vi­tys­tä.

Vai­na­jal­ta jää­nees­tä tes­ta­men­tis­ta tai avio­eh­dos­ta lii­te­tään mukaan kopio. Jos pe­rin­nön­ja­ko on jo tehty tai jos vain­ajan puo­li­so oli kuol­lut ai­em­min, lii­te­tään mukaan hänen jäl­keen­sä tehty pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja ja osi­tus­so­pi­mus.

Toi­sek­si pe­ru­kir­ja ar­kis­toi­daan kuo­lin­pe­sän tai pe­ri­kun­nan ar­kis­toon, sillä sitä voi­daan tar­vi­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Tähän pe­ru­kir­jaan lii­te­tään al­ku­pe­räi­nen kap­pa­le tai vä­hin­tään oi­keak­si to­dis­tet­tu jäl­jen­nös tes­ta­men­tis­ta, avio­eh­dos­ta, su­kusel­vi­tyk­ses­tä, pe­rin­nön­ja­ko­kir­jas­ta ja osi­tus­kir­jas­ta.

Pe­ru­kir­jan malli ja liit­teet

Pe­ru­kir­jan mallit an­ta­vat yleen­sä vain hyvin ylei­set ohjeet, että mitä itse pe­ru­kir­jaan tulee si­säl­lyt­tää. Mallit ot­ta­vat har­voin kantaa pe­ru­kir­jan liit­tei­siin. Täl­lai­sia liit­tei­tä ovat mm. vain­ajan su­kusel­vi­tys, osak­kai­den vir­ka­to­dis­tuk­set ja kopio mah­dol­li­ses­ta avio­eh­to­so­pi­muk­ses­ta.

Muista myös säi­lyt­tää kuitit ja omai­suu­den ar­vioi­mi­ses­ta tehdyt las­kel­mat. Nämä eivät ole pa­kol­li­sia pe­ru­kir­jan liit­tei­tä, mutta niitä voi tar­vi­ta pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen jär­jes­tet­tä­väs­sä osi­tuk­ses­sa ja pe­rin­nön­jaos­sa.

Lue lisää: Mil­loin täy­den­nys­pe­ru­kir­ja tar­vi­taan?

Mistä löydän pe­ru­kir­jan il­mai­sen mallin?

Il­mai­sia mal­le­ja pe­ru­kir­jaan voi löytää ne­tis­tä. Maal­li­kon voi kui­ten­kin olla vai­ke­aa ar­vioi­da, mitkä il­mai­sis­ta mal­leis­ta nou­dat­ta­vat tark­ko­ja muoto-oh­jei­ta.

Siksi kan­nat­taa laatia pe­ru­kir­ja ker­ral­la kun­toon. Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu on Suomen edul­li­sim­pia pal­ve­lui­ta laatia pe­run­kir­joi­tus edul­li­ses­ti hin­taan 299 euroa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen la­ki­toi­mis­tos­sa on tun­ti­ve­loit­teis­ta ja voi maksaa jopa tu­han­sia euroja. Voit lukea lisää ajan­koh­tai­sis­ta pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­nois­ta.

Aa­tok­sen pal­ve­lu ohjaa sinua pe­run­kir­joi­tuk­sen jo­kai­ses­sa vai­hees­sa, jol­loin laadit ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja ti­lan­tee­seen­ne yk­si­löi­dyn pe­ru­kir­jan.

Aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen ja tutus­tu pal­ve­luum­me il­mai­sek­si.

Onko pe­run­kir­joi­tuk­sen mallia ole­mas­sa?

Pe­run­kir­joi­tus ei ole vain yh­del­lä kertaa teh­tä­vä asia­kir­ja vaan usein kuu­kausia kes­tä­vä pro­ses­si. Pe­ru­kir­jal­la taas tar­koi­te­taan asia­kir­jaa, joka on tämän pe­run­kir­joi­tuk­sen tulos.

Pe­run­kir­joi­tus si­säl­tää pesän sel­vi­tyk­sen eli pe­ril­lis­ten ja vain­ajan omai­suu­den sel­vit­tä­mi­sen. Näiden tie­to­jen poh­jal­ta laa­di­taan pe­ru­kir­ja. Pe­ru­kir­joi­tuk­sen voi tehdä itse, käyt­tää la­ki­toi­mis­toa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua.

Mikään pe­run­kir­joi­tus malli ei näin ollen vält­tä­mät­tä ole riit­tä­vä pä­te­vän pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen, sillä pro­ses­si on aikaa vievä ja mo­ni­mut­kai­nen.

💡 Tie­sit­kö, että pe­ru­kir­ja on mah­dol­lis­ta vah­vis­taa? Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on kui­ten­kin va­paa­eh­tois­ta.

Pe­ru­kir­ja­mal­li: vä­him­mäis­tie­dot

Pe­ru­kir­jaa varten tar­vi­taan ai­na­kin alla olevat tiedot.

 1. vain­ajan pe­ril­lis­ten, lesken, tois­si­jais­ten pe­ril­lis­ten ja tes­ta­men­tin­saa­jien nimet sekä kunkin osoite ja hen­ki­lö­tun­nus
 2. kuo­lin­pe­sän il­moit­ta­jan ja ve­rot­ta­jan yh­teys­hen­ki­lön nimi- ja hen­ki­lö­tie­dot
 3. kaksi us­kot­tua miestä, joiden täytyy al­le­kir­joit­taa pe­ru­kir­ja
 4. vain­ajan ja lesken varat ja velat kuo­lin­päi­vä­nä
 5. vain­ajan ja lesken avio-oikeus
 6. lesken ta­sin­kopri­vi­le­gi
 7. lesken hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dä­tys
 8. tes­ta­ment­tiin ja la­kio­saan koh­dis­tu­vat vaa­ti­muk­set
 9. vain­ajan ja lesken an­ta­mat en­nak­ko­pe­rin­nöt
 10. vain­ajan kolme vuotta ennen kuo­le­maa an­ta­mat lahjat
 11. va­kuu­tus­kor­vauk­set
 12. opin­to­lai­na
 13. hau­taus­ku­lut
 14. pe­run­kir­joi­tus­ku­lut
 15. vain­ajan velat (asun­to­ve­lat, luot­to­kort­ti­ve­lat, ve­ro­vel­ka, laskut, sai­raus­ku­lut)
 16. tes­ta­ment­ti
 17. avio­eh­to
 18. pe­rin­nön­ja­ko- ja osi­tus­kir­ja, jos nämä toi­mi­tet­tu ennen pe­run­kir­joi­tus­kokous­ta

Lue lisää: Mitä pe­ru­kir­jan vä­hen­nyk­siä voin tehdä?

Laadi pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu var­mis­taa, että pe­run­kir­joi­tus­me­net­te­ly hoituu asian­mu­kai­ses­ti. Pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on hel­pom­paa ja no­peam­paa kuin ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan hank­ki­mi­nen.

Ul­ko­puo­li­sel­le asian­tun­ti­jal­le kuten pan­kil­le tai asia­na­jajal­le täytyy toi­mit­taa tie­to­ja vai­na­jas­ta sekä esi­mer­kik­si vain­ajan las­ku­ja ja muista si­tou­muk­sia.

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luun kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat lisätä nämä tiedot verkon kautta. Pal­ve­lu toimii tie­to­ko­neel­la, table­til­la ja äly­pu­he­li­mel­la. Saat tar­vit­taes­sa il­mais­ta la­ki­neu­von­taa Aa­tok­sen la­ki­mie­hel­tä.

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu opas­taa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen läpi ja lo­puk­si pal­ve­lu luo pe­ru­kir­jan. Pe­ru­kir­jan voi tu­los­taa ja lä­het­tää itse ve­rot­ta­jal­le tai sen voi lä­het­tää suo­raan säh­köi­ses­ti ve­rot­ta­jal­le Oma­Ve­ro-pal­ve­lun kautta.

💡 Aatos on myös mukana ve­rot­ta­jan ja muiden vi­ran­omais­ta­ho­jen “kuo­le­man eko­sys­tee­mi” -hank­kees­sa, jonka tar­koi­tus on hel­pot­taa kan­sa­lais­ten työtä lä­hei­sen kuo­le­man­ta­pauk­sen sat­tues­sa.