5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig

Akteskapsforord skyddas ditt fritidshus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Dela artikeln
Vid vig­seln blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det be­ty­der att all er egen­dom ska delas 50/50 vid en skils­mäs­sa.

Många kan nog tycka att det är okej att dela lika på möbler och köks­ut­rust­ning. Men vill ni dela lika på allt i alla si­tu­a­tio­ner? San­ning­en är att en skils­mäs­sa kan få stora eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser.

Här är fem si­tu­a­tio­ner som rejält kan för­säm­ra din eko­no­mis­ka si­tu­a­tion om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord.

1. Om din make är skuld­sa­tt delar ni lika på din egen­dom

Du be­hö­ver egent­li­gen inte betala din makes skul­der och din egen­dom kan bara ut­mä­tas av Kro­no­fog­den om det är oklart vems egen­do­men är. Men om en av er är skuld­sa­tt har det stor be­ty­del­se vid en skils­mäs­sa.

Ex­em­pel när make har skul­der vid skils­mäs­sa

Tänk dig att Make A är skuld­sa­tt och Make B sparat sina pengar nog­grant. Vid en skils­mäs­sa ska de dela lika på all sin egen­dom. Om Make A har mera skul­der än till­gång­ar är hens andel av ma­kar­nas egen­dom 0 kronor. Ma­kar­na delar endast på Make Bs egen­dom och Make B måste ge hälf­ten till Make A.

Om ma­kar­na hade skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord hade Make A be­hål­lit hela sin egen­dom.

Gör ett eget äk­ten­skaps­för­ord - Prova innan du be­ta­lar

Testa och börja göra ditt äk­ten­skaps­för­ord nu. Ladda ner direkt efter be­tal­ning.

2. Din make får rätt till egen­dom du äger med syskon eller släkt och ditt sys­kons ex får rätt till din egen­dom

Om du äger ett fri­tids­hus eller annan egen­dom till­sam­mans med syskon eller släkt får din make även rätt till den egen­dom vid en skils­mäs­sa. Din make har rätt till hälf­ten av värdet av din andel av fri­tids­hu­set.

An­ting­en blir ditt ex de­lä­ga­re och får en andel av huset eller så måste du köpa ut hen. Det kan bli väl­di­gt dyrt och kom­pli­ce­rat.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni skriva att egen­do­men du äger med andra inte ska delas lika. Det kan vara bra för alla de­lä­ga­re att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord. Du vill nog inte spen­de­ra en sommar på landet med din bror, din brors nya man, din brors exman och exets nya flick­vän…

3. Ni delar lika på arv och gåvor

Att dela på egen­dom som köpts för ert ge­men­sam­ma hem är en sak, men att dela på sådant du fått i arv eller gåva?

Det kan kännas rik­ti­gt orätt­vist om du fått arv och måste dela med dig av hälf­ten vid skils­mäs­sa. Kanske ärver inte din make något förrän senare och som skilda får du då inte del i hens arv.

Om arvet ex­em­pel­vis är ditt barn­doms­hem och du inte har annan egen­dom av lik­nan­de värde, kan det hända att du måste sälja huset för att du ska kunna ge egen­dom till din make.

Läs mer: Vad in­ne­bär gif­to­rätt?

Testamente hos Aatos med dator

4. Ni delar lika på ris­ker­na som in­ve­ste­ring­ar medför

In­ve­ste­ring­ar kan ha oför­ut­säg­ba­ra följ­der. Både po­si­tiva och ne­ga­tiva. Om en av er in­ve­ste­rar all sin egen­dom och lön och det inte går som pla­ne­rat finns det ingen egen­dom att dela på. Vid en skils­mäs­sa delar ni endast på den egen­dom som den andre maken har.

Genom att inte skriva ett äk­ten­skaps­för­ord spelar ni båda ett högt spel även om endast en av er in­ve­ste­rar.

5. Värdet av eget fö­re­tag delas på hälf­ten vid skils­mäs­sa

Om en av er har ett eget fö­re­tag ska också fö­re­ta­get ingå i bo­del­ning­en.

Om fö­re­ta­get är värt 2 mil­jo­ner har båda rätt till 1 miljon. Om den av er som äger fö­re­ta­get inte har annan egen­dom eller till­räck­li­gt med kon­tan­ter kan det betyda att fö­re­ta­get måste säljas för att båda ska få lika mycket.

Därför gör många fö­re­ta­ga­re eget fö­re­tag till en­skild egen­dom.

Se till att det blir rätt­vist. Gör ett ju­ri­diskt kor­rekt äk­ten­skaps­för­ord som utgår från er si­tu­a­tion. Börja nu!

I ett äk­ten­skaps­för­ord väljer ni vad som är bäst för er familj

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni bortse från lagens regler (äk­ten­skaps­bal­ken 1987:230) om att all egen­dom ska delas lika.

Vill ni att ingen egen­dom delas mellan er eller att endast viss egen­dom ska delas? Kanske vill ni att arv, aktier och eget fö­re­tag inte delas upp men resten av egen­do­men ska delas 50/50. Ni väljer vad som är bäst för er familj och ger trygg­het för er alla.

Läs mer om Vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord?

Du kan skriva äk­ten­skaps­för­ord efter ni har gift er

Du kan skriva äk­ten­skaps­för­ord före och efter bröl­lo­pet. Ett äk­ten­skaps­för­ord som ni skri­ver i ef­ter­hand är precis lika bra som ett förord som ni skri­vit före vig­seln.

Det kan gälla exakt samma sak och ha precis samma in­ne­håll obe­ro­en­de när ni skri­ver det. Det vik­ti­gas­te är att det blir skri­vet och att ni re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­or­det hos Skat­te­ver­ket före ni an­sö­ker om en skils­mäs­sa.

Mall för äk­ten­skaps­för­ord

På nätet är det lätt att hitta gratis mall för äk­ten­skaps­för­ord. För att do­ku­men­tet verk­li­gen ska gälla när ni väl be­hö­ver det är det vik­ti­gt att det är kor­rekt och ju­ri­diskt gil­ti­gt.

Därför bör du vara för­sik­tig med att an­vän­da mallar från nätet. Risken är att det inte blir som du tänkt dig. En gratis mall tar heller inte hänsyn till er per­son­li­ga si­tu­a­tion och öns­ke­mål.

Skriv ditt äk­ten­skaps­för­ord online på 10 mi­nu­ter

Svara på enkla frågor och du får en kart­lägg­ning av er si­tu­a­tion. Ba­se­rat på svaren och öns­ke­mål skapar ni ett an­pas­sat och per­son­li­gt äk­ten­skaps­för­ord.

Ladda ner direkt! Do­ku­men­tet är ju­ri­diskt kor­rekt och bin­dan­de.

Smidigare juridik, online och enkelt!