5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig

Akteskapsforord skyddas ditt fritidshus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Vid vigseln blir all er egendom giftorättsgods, vilket betyder att all er egendom ska delas 50/50 vid en skilsmässa.

Många kan nog tycka att det är okej att dela lika på möbler och köks­ut­rust­ning. Men vill ni dela lika på allt i alla si­tu­a­tio­ner? San­ning­en är att en skils­mäs­sa kan få stora eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser.

Här är fem si­tu­a­tio­ner som rejält kan för­säm­ra din eko­no­mis­ka si­tu­a­tion om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord.

1. Om din make är skuld­satt delar ni lika på din egen­dom

Du be­hö­ver egent­li­gen inte betala din makes skul­der och din egen­dom kan endast ut­mä­tas om det är oklart vems egen­do­men är. Men om en av er är skuld­satt har det stor be­ty­del­se vid en skils­mäs­sa.

Ex­em­pel

Tänk dig att Make A är skuld­satt och Make B sparat sina pengar nog­grant. Vid en skils­mäs­sa ska de dela lika på all deras egen­dom. Om Make A har mera skul­der än till­gång­ar är hens andel av ma­kar­nas egen­dom 0 kronor. Ma­kar­na delar endast på Make Bs egen­dom och Make B måste ge hälf­ten till Make A.

Om ma­kar­na hade skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord hade Make A hade be­hål­lit hela sin egen­dom.

2. Din make får rätt till egen­dom du äger med syskon eller släkt och ditt sys­kons ex får rätt till din egen­dom…

Om du äger ett fri­tids­hus eller annan egen­dom till­sam­mans med syskon eller släkt får din make även rätt till den egen­dom vid en skils­mäs­sa. Din make har rätt till hälf­ten av värdet din andel av fri­tids­hu­set. Ett annat al­ter­na­tiv är att ditt ex blir de­lä­ga­re och får en andel av huset. Det kan bli väl­digt dyrt och kom­pli­ce­rat.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni skriva att egen­do­men du äger med andra inte ska li­ka­de­las. Det kan vara bra för alla de­lä­ga­re att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord. Du vill nog inte spen­de­ra en sommar på landet med din bror, din brors nya man, din brors exman och exets nya flick­vän…

3. Ni delar lika på arv och gåvor

Att dela på egen­dom som köpts fört ert ge­men­sam­ma hem är en sak, men att dela på egen­dom du fått i arv? Verk­ligt orätt­vist är det om endast en av er fått arv och den andre kommer att få arv först i fram­ti­den. Det be­ty­der ju att en av er får hälf­ten av sitt arv och den andra be­hål­ler hela sitt arv och får hälf­ten av den anses arv...

Om arvet är ett hus och du inte har annan egen­dom av lik­nan­de värde kan det hända att du måste sälja huset för att du ska kunna ge egen­dom till din make.

Läs mer: Vad in­ne­bär gif­to­rätt?

Testamente hos Aatos med dator

4. Ni delar lika på ris­ker­na som in­ve­ste­ring­ar medför

In­ve­ste­ring­ar kan ha oför­ut­säg­ba­ra följ­der. Både po­si­ti­va och ne­ga­ti­va. Om en av er in­ve­ste­rar all sin egen­dom och lön och det inte går som pla­ne­rat finns det ingen egen­dom att dela på. Vid en skils­mäs­sa delar ni endast på den egen­dom som den andre maken har.

Genom att inte skriva ett äk­ten­skaps­för­ord spelar ni båda ett högt spel även om endast en av er in­ve­ste­rar.

5. Värdet av eget fö­re­tag hälf­ten­de­las vid skils­mäs­sa

Om en av er har ett eget fö­re­tag ska också fö­re­ta­get ingå i bo­del­ning­en.

Om fö­re­ta­get är värt 2 mil­jo­ner har båda rätt till 1 miljon. Om den av er som äger fö­re­ta­get inte har annan egen­dom eller till­räck­ligt med kon­tan­ter kan det betyda att fö­re­ta­get måste säljas för att båda ska få lika mycket.

I ett äk­ten­skaps­för­ord väljer ni vad som är bäst för er

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni bortse från lagens regler (äk­ten­skaps­balk 1987:230) om att all egen­dom ska hälf­ten­de­las.

Vill ni att ingen egen­dom hälf­ten­de­las eller att endast viss egen­dom delas lika? Kanske vill ni att arv, aktier och eget fö­re­tag inte hälf­ten­de­las men resten av egen­do­men ska delas lika. Ni väljer vad som är bäst för er.

Läs mer om Vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord?

Äk­ten­skaps­för­or­det kan skri­vas efter vig­seln

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan skri­vas före och efter bröl­lo­pet. Ett förord ni skri­ver i ef­ter­hand är precis lika bra som ett förord som ni skri­vit före vig­seln.

Det kan gälla exakt samma sak och har exakt samma be­ty­del­se obe­ro­en­de när ni skri­ver det så länge ni skri­ver det och re­gi­stre­rar äk­sten­skaps­för­or­det hos Skat­te­ver­ket före ni an­sö­ker om en skils­mäs­sa.

Vi re­kom­men­de­rar dock inte att ni an­vän­der gratis mall för äk­ten­skaps­för­ord. Gratis mall tar inte hänsyn till din per­son­li­ga si­tu­a­tion och öns­ke­mål.

Skriv ett äk­ten­skaps­för­ord på 10 mi­nu­ter hos Aatos

Hos Aatos kan ni göra ett äk­ten­skaps­för­ord full­stän­digt online.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och era öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas ett avtal som är an­pas­sat för just er.

När det är klart kan det direkt laddas ner. På en kväll har ni und­vi­kit många fram­ti­da kon­flik­ter. Grat­tis!

Tjäns­ten är skapad av ju­ris­ter och ni kan vara säkra på att för­or­det blir ju­ri­diskt kor­rekt.