Äk­ten­skaps­bal­ken

Staty av kvinna som håller i våg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-04-27 ● 5 minuter
Dela artikeln
I Sve­ri­ge gifter sig dom flesta under som­mar­må­na­der­na. Och kanske ligger det i sakens natur att inte fun­de­ra allt­för mycket på den ju­ri­dis­ka sidan av äk­ten­ska­pet under en så ljus årstid. Här kommer i alla fall en ge­nom­gång för dig som vill veta vad lagen och äk­ten­skaps­bal­ken säger.

Rätts­in­sti­tut är ett gam­malt be­grepp som man än idag an­vän­der för att be­skriva sär­skilt vik­ti­ga ju­ri­dis­ka fö­re­te­el­ser som har ett eget och ofta om­fat­tan­de re­gel­verk. Äk­ten­ska­pet är ett av Sve­ri­ges äldsta och star­kas­te rätts­in­sti­tut.

Det har in­ver­kan på allt ifrån för­äld­ra­s­kap till arv, bo­del­ning och för­sörj­nings­plikt. Som in­ter­na­tio­nellt erkänt ci­vil­rätts­li­gt till­stånd har det en rätts­lig tyngd som inte alls går att jäm­fö­ra med ett avtal, vanlig över­ens­kom­mel­se eller sam­bo­en­de.

Vad som gäller för äk­ten­ska­pet finns i äk­ten­skaps­bal­ken.

Äk­ten­skaps­bal­ken sätter regler för äk­ten­skap och skils­mäs­sa

Äk­ten­skaps­bal­ken är en om­fat­tan­de lag som re­gle­rar det mesta som har med äk­ten­skap att göra. Även om många andra lagar och för­ord­ning­ar kom­plet­te­rar så står den i cent­rum för allt äk­ten­skaps­rätts­li­gt.

Mycket i äk­ten­skaps­bal­ken hand­lar om lagstad­ga­de krav gäl­lan­de hur ett äk­ten­skap ingås och kan upp­hö­ra. Men i många fall avgör den vad som gäller om dom äkta ma­kar­na inte själva be­stämt sig för annat. Denna in­del­ning kallas i många fall för dis­po­si­tiv (valbar) och in­dis­po­si­tiv (tving­an­de) rätt.

Hin­der­s­pröv­ning är ett måste enligt äk­ten­skaps­bal­ken

Hin­der­s­pröv­ning är ett ex­em­pel på den tving­an­de delen av äk­ten­skaps­bal­ken. En sådan måste alltid ske innan man gifter sig. Med äk­ten­skaps­för­ord kan man där­e­mot välja bort dom delar som säger att man som makar har rätt till hälf­ten av egen­do­men vid bo­del­ning i sam­band med döds­fall och skils­mäs­sa.

På­ver­kar mycket inom fa­mil­je­rätt

Ef­ter­som äk­ten­ska­pet på­ver­kar det mesta inom fa­mil­je­rät­ten och även avgör vad som händer med äkta makar och dess egen­dom, har det länge varit ansett vik­ti­gt att i så stor ut­sträck­ning som möj­li­gt ha en samlad lag.

När äk­ten­skaps­bal­ken trädde i kraft 1987 så er­satte den gif­ter­måls­bal­ken och in­ne­bar både en mo­der­ni­se­ring och en ut­ök­ning av hela äk­ten­skaps­om­rå­det. Att man slut­li­gen be­stäm­de sig för att göra en om­fat­tan­de reform var inte så över­ras­kan­de då den äldre re­gle­ring­en sträck­te sig ända till­ba­ka till 1734.

Kicka ’börja’ och skriv ett eget äk­ten­skaps­för­ord

En sam­man­fatt­ning av äk­ten­skaps­bal­ken

Här kommer en sam­man­fatt­ning av äk­ten­skaps­bal­ken och dess mest vä­sent­li­ga om­rå­den. Vi har även valt att sär­skilt lyfta fram några mindre kända, men vik­ti­ga fakta som gör dig redo för bröl­lop.

  • Ett äk­ten­skap är mycket mer än ett avtal. Det har långt­gå­en­de rätts­verk­ning­ar som är er­kän­da såväl i Sve­ri­ge som in­ter­na­tio­nellt. Äk­ten­ska­pet på­ver­kar allt ifrån för­äld­ra­s­kap till egen­doms­rät­ten.
  • Äk­ten­skaps­bal­ken in­ne­hål­ler sär­skil­da krav gäl­lan­de hur en vigsel ska ske för att äk­ten­ska­pet ska vara gil­ti­gt. En vigsel som inte lever upp till dessa krav leder inte till något äk­ten­skap.
  • Om man inte har äk­ten­skaps­för­ord så gäller äk­ten­skaps­bal­kens regler om gif­to­rätts­gods, bo­del­ning och arv för sär­kulls­barn. Du kan upp­rät­ta ett förord inför äk­ten­skap eller skriva äk­ten­skaps­för­ord efter bröl­lop.
  • Utan äk­ten­skaps­för­ord är det svårt att på­ver­ka vad som händer i sam­band med en skils­mäs­sa. Även om det är möj­li­gt att begära jämk­ning vid bo­del­ning så kräver det väl­di­gt spe­ci­el­la om­stän­dig­he­ter.

Nedan följer yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om äk­ten­skaps­bal­ken och dess in­ver­kan på såväl för­äld­ra­s­kap som pri­va­te­ko­nomi. Vi börjar med hur lagen fun­ge­rar.

💡 Insikt: Tips och råd för vad ska ingå i ett äk­ten­skaps­för­ord

Så fun­ge­rar äk­ten­skaps­bal­ken

Det mesta i äk­ten­skaps­bal­ken som rör ägan­de­rät­ten och gif­to­rätt går att välja bort. Men det kräver att man innan eller under äk­ten­ska­pets gång skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord.

Fast vad händer vid skils­mäs­sa utan äk­ten­skaps­för­ord? Då träder äk­ten­skaps­bal­kens regler in. Det in­ne­bär att varje makes egen­dom räkans som gif­to­rätts­gods, vilken i sin tur ska ingå i bo­del­ning­en. Vid skils­mäs­sa in­ne­bär det att ma­kar­na ska dela egen­do­men lika. Hand­lar det om döds­fall och det finns sär­kulls­barn så kan äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­ka arvs­för­del­ning­en.

Utan äk­ten­skaps­för­ord är det väl­di­gt svårt att på­ver­ka hur egen­do­men i slutän­dan för­de­las. I vissa fall går det att begära jämk­ning vid bo­del­ning. Men detta kräver att en för­del­ning skulle bli orätt­vis. Vik­ti­gt att komma ihåg är att denna sorts jämk­ning hör till ovan­lig­he­ter­na och kräver väl­di­gt spe­ci­el­la om­stän­dig­he­ter där bo­del­ning­en leder till väl­di­gt stor eko­no­misk orätt­vi­sa.

Ex­em­pel: Elin och Filip skil­jer sig utan äk­ten­skaps­för­ord.

Elin och Filip har varit gifta i fem år utan äk­ten­skaps­för­ord. Det in­ne­bär att all deras egen­dom vid skils­mäs­sa kommer att vara gif­to­rätts­gods. När dom skil­jer sig ska all egen­dom ingå i bo­del­ning­en. Oav­sett om någon av dom äger mer så ska dom dela all­ting lika mellan sig.

Ex­em­pel: Elin och Filip skil­jer sig med äk­ten­skaps­för­ord

Innan Elin och Filip gifte sig upp­rät­ta­de dom ett äk­ten­skaps­för­ord. Där står det att Elins som­mar­stuga ska vara en­skild egen­dom. När dom skil­jer sig så har Filip ingen rätt till som­mar­stu­gan. Den för­blir Elins egna.

Mer eller mindre kända sidor av äk­ten­ska­pet

Här är fyra in­tres­san­ta fakta knutet till att vara gift.

För­äld­ra­s­kap följer inte alltid med ut­om­lan­ds

Har man ge­men­sam­ma barn och flyt­tar ut­om­lan­ds är det fak­tiskt inte alltid säkert att för­äld­ra­ska­pet au­to­ma­tiskt följer med. Är man ogift kan man behöva göra en ut­red­ning. Enligt in­ter­na­tio­nell rätt så väger där­e­mot äk­ten­ska­pet tungt i dessa frågor och leder nästan alltid till att för­äld­ra­ska­pet blir erkänt au­to­ma­tiskt.

Läs mer: Bröl­lop ut­om­lan­ds – det gäller rent ju­ri­diskt

Du får inte un­dan­hål­la pengar vid skils­mäs­sa

Om en make innan skils­mäs­san har gett bort saker eller på annat sätt för­sökt minska dom eko­no­mis­ka följ­der­na av en skils­mäs­sa, finns det fak­tiskt en möj­lig­het att jämna ut re­sul­ta­tet i sam­band med en bo­del­ning. Tids­grän­sen som gäller är tre år innan man an­sök­te om skils­mäs­sa. Detta gäller även om gif­to­rätts­gods an­vän­ts för att betala makens per­son­li­ga skul­der.

Kan behöva ställa upp som vittne

I brott­mål kan man ibland vara skyl­dig att med­ver­ka som vittne. Detta gäller där­e­mot inte om man är eller har varit gift med en person som är part i målet.

För­sörj­nings­plikt kan uppstå

Även om man har ansvar för sin egen för­sörj­ning efter skils­mäs­san så finns det sär­skil­da si­tu­a­tio­ner då en för­sörj­nings­plikt kan uppstå. Det gäller främst när en av ma­kar­na har svårt att för­sörja sig efter ett lång­va­ri­gt äk­ten­skap eller vid syn­ner­li­ga skäl. Ofta hand­lar det om när en av ma­kar­na haft en väl­di­gt be­ty­dan­de in­komst, medan den andre helt varit ut­an­för ar­bets­mark­na­den.

Vik­ti­gt att förstå in­ne­bör­den av att gifta sig

Äk­ten­skaps­bal­ken är den mest om­fat­tan­de lagen när det kommer till äk­ten­skap. Då ett äk­ten­skap har om­fat­tan­de rätts­verk­ning­ar är det vik­ti­gt att vara med­ve­ten om såväl för­de­lar som even­tu­el­la risker.

Även om en stor del av äk­ten­skaps­bal­ken inte går att välja bort så kan man med hjälp av äk­ten­skaps­för­ord ta kon­troll över den eko­no­mis­ka aspek­ten. Väljer man där­e­mot bort äk­ten­skaps­för­or­det så är det äk­ten­skaps­bal­ken som be­stäm­mer över ägan­de­rät­ten vid skils­mäs­san.

Sätt dina egna regler för vad som ska hända vid skils­mäs­sa. Skriv ett eget äk­ten­skaps­för­ord.

Smidigare juridik, online och enkelt!