Så re­gi­stre­rar ni äk­ten­skaps­för­or­d

Registrera aktenskapsförord efter skrivning
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-05-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Äk­ten­skaps­för­ord måste re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket för att vara bin­dan­de. Det räcker inte med att ni skri­ver under och sedan för­va­ra det i en låda i skriv­bor­det.

Äk­ten­skaps­för­ord re­gi­stre­ras i två steg.

För det första måste äk­ten­skaps­för­or­det skic­kas till Skat­te­ver­ket och för det andra måste ni betala re­gi­stre­rings­av­gif­ten.

Om det inte re­gi­stre­ras har det ingen be­ty­del­se vid en skils­mäs­sa.

1) Skicka äk­ten­skaps­för­or­det till Skat­te­ver­ket

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­ter­som ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Posta äk­ten­skaps­för­ord till:

Skat­te­ver­ket
Äk­ten­skaps­re­gist­ret
871 87 Härnö­sand

2) Betala re­gi­stre­rings­av­gif­ten

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­li­gt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Olika sätter att betala

 • Be­tal­ning via Swish. Om ni be­ta­lar via Swish kan ni göra det när Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert förord. Ni loggar in på "Mina sidor" och där kan ni se en hän­del­se och hur ni be­ta­lar av­gif­ten via Swish. Endast en av er måste betala även om ni båda kan logga in och se hän­del­sen.
 • Be­tal­ning via in­sätt­ning. Skat­te­ver­kets bank­giro är 227-5782. Ange en av era per­son­num­mer som re­fe­rens.
 • Be­tal­ning från ut­ländskt bank­kon­to. Betala till:
  ​​IBAN: SE4912000000012810121915
  BIC/Swift-kod: DA­BA­SESX
  Bank: Danske Bank, Norr­malm­storg 1, S-103 92 Stock­hol­m​​
  Be­tal­nings­mot­ta­ga­re: Skat­te­ver­ket SE-831 87 Ös­tersund
  Refe­fe­rens: namn och per­son­num­mer (om ni saknar svenskt per­son­num­mer ange fö­del­se­tid)

Hur lång tid tar det för Skat­te­ver­ket att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­ord?

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­ord före eller efter vig­seln

Ett äk­ten­skaps­för­ord är lika bra oav­sett om ni re­gi­stre­rar det före eller efter vig­seln.

 • Om ni re­gi­stre­rar det före är det un­dan­stö­kat och ni be­hö­ver inte tänka på det.
 • Om ni re­gi­stre­rar det efter vig­seln, kan det fort­fa­ran­de gälla exakt samma egen­dom som ni hade före ni gifte er.

Re­gi­stre­ra det före ni an­sö­ker om skils­mäs­sa, annars för­de­las er egen­dom inte enligt äk­ten­skaps­för­or­det utan enligt lagen (äk­ten­skaps­bal­ken).

💡 Kom ihåg att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­ord och re­gi­stre­ra äk­ten­ska­pet är två olika saker!

💡 Det är extra vik­ti­gt för dig som äger fö­re­tag att skriva äk­ten­skaps­för­ord. Det har be­ty­del­se för både din och fö­re­ta­gets fram­tid.

Brevlador

Äk­ten­skaps­för­ord för­va­ras hos Skat­te­ver­ket och hemma

En kopia av äk­ten­skaps­för­or­det finns hos Skat­te­ver­ket. Ni kan be om en kopia av för­or­det från Skat­te­ver­ket.

Äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal kan ni för­va­ra där ni har andra vik­ti­ga papper.

Ju­ri­diskt gil­ti­gt och bin­dan­de äk­ten­skaps­för­ord

För att äk­ten­skaps­för­or­det ska vara ju­ri­diskt gil­ti­gt och bin­dan­de ska det vara:

 1. skrift­li­gt
 2. da­te­rat
 3. in­ne­hål­la ma­kar­nas per­son­num­mer (eller fö­del­se­tid om svenskt per­son­num­mer saknas)
 4. un­der­teck­nat av båda ma­kar­na
 5. re­gi­stre­ras hos skat­te­ver­ket

Äk­ten­skaps­för­ord måste inte be­vitt­nas, men ni kan fri­vil­li­gt välja att två vitt­nen skri­ver under.

💡 Om ni väljer att ha vitt­nen kan ni följa samma regler som gäller för be­vitt­ning av tes­ta­men­te.

Måste man förnya äk­ten­skaps­för­ord?

Äk­ten­skaps­för­ord kan, men måste inte för­ny­as. Det kan vara bra att se över äk­ten­skaps­för­ord med några års mel­lan­rum så att ni fort­fa­ran­de är nöjda med det.

I början av äk­ten­ska­pet kan be­ho­vet av ett äk­ten­skaps­för­ord vara annat än efter några år när ni kanske fått barn, ärvt egen­dom eller fått egen­dom i gåva.

Änd­ring äk­ten­skaps­för­ord

Det är möj­li­gt att ändra äk­ten­skaps­för­ord. Om ni vill ändra för­or­det när det redan re­gi­stre­ra­ts måste ni upp­rät­ta ett nytt äk­ten­skaps­för­ord. Det nya äk­ten­skaps­för­or­det ska skapas på samma sätt som det första äk­ten­skaps­för­or­det och ska re­gi­stre­ras.

När ni gör ett nytt äk­ten­skaps­för­ord, skriv om det ska gäla istäl­let för det gamla äk­ten­skaps­för­or­det eller om båda två ska gälla sam­ti­di­gt.

⚠️ Det räcker inte med att ni endast gör en änd­ring på det äk­ten­skaps­för­ord ni har hemma, utan ett nytt förord måste re­gi­stre­ras.

Hur upp­hä­ver man ett äk­ten­skaps­för­ord?

Ett äk­ten­skaps­för­ord upp­hävs genom att skriva ett nytt äk­ten­skaps­för­ord där ni skri­ver att ni vill upp­häva det ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­or­det och att all egen­dom ska vara gif­to­rätts­gods.

Ni kan inte bara för­stö­ra det äk­ten­skaps­för­ord ni har hemma och komma över­ens om att det inte mera är gäl­lan­de. Ni måste skriva ett nytt och re­gi­stre­ra det hos Skat­te­ver­ket.

Ni måste båda skriva under det nya äk­ten­skaps­för­or­det.

Gratis mall och ex­em­pel på äk­ten­skaps­för­ord som upp­hä­ver ett ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­ord.

När slutar äk­ten­skaps­för­ord gälla?

Äk­ten­skaps­för­ord slutar gälla om ni upp­hä­ver äk­ten­skaps­för­or­det. Äk­ten­skaps­för­or­det slutar inte gälla vid döds­fall och vid skils­mäs­sa ef­ter­som det är då som er egen­dom för­de­las i en­lig­het med för­or­det.

När er egen­dom delats upp och ni kanske gift er med någon annan och skiver ett äk­ten­skaps­för­ord till­sam­mans med den nya maken har det ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­or­det inte längre någon be­ty­del­se.

Kan man skriva flera äk­ten­skaps­för­ord?

Det är möj­li­gt att skriva och ha flera äk­ten­skaps­för­ord re­gi­stre­ra­de sam­ti­di­gt. Det är dock vik­ti­gt att in­ne­hål­let i äk­ten­skaps­för­or­den inte är i strid med varand­ra.

Om ni be­stäm­mer att skapa ett nytt äk­ten­skaps­för­ord kan ni enkelt skriva att alla ti­di­ga­re äk­ten­skaps­för­ord ska upp­hö­ra att gälla och att endast det nya för­or­det ska vara i kraft.

Skat­te­ver­ket och Äk­ten­skaps­re­gist­ret

Skat­te­ver­ket an­sva­rar för Äk­ten­skaps­re­gist­ret och där finns in­for­ma­tion om ex­em­pel­vis skils­mäs­sor, äk­ten­skaps­för­ord, gåvor mellan makar och bo­del­nings­av­tal.

Om en fa­mil­je­rätts­lig hand­ling måste re­gi­stre­ras, re­gi­stre­ras hand­ling­en av Skat­te­ver­ket i Äk­ten­skaps­re­gist­ret.

Om du vill ha in­for­ma­tion från äk­ten­skaps­re­gist­ret, kan du be om det från Skat­te­ver­ket.

Makar utan äk­ten­skaps­för­ord

Om ni inte skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord delas all er egen­dom 50/50 mellan er vid en skils­mäs­sa och vid döds­fall oav­sett vem som köpt egen­do­men eller om ni hade egen­do­men före ni gifte er. Även arv, pengar, aktier och eget fö­re­tag delas lika mellan er.

Det finns goda skäl även med lägre in­komst eller mindre till­gång­ar att ha ett äk­ten­skaps­för­ord.

I ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni enkelt skriva att ingen eller endast en del av er egen­dom ska för­de­las lika mellan er.

Smidigare juridik, online och enkelt!