Så här re­gi­stre­rar ni äk­ten­skaps­för­or­det

Registrera aktenskapsförord efter skrivning
Logo_blue.png
Aatos
2022-05-31 ● 3 minuter
Äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara bindande. Det räcker inte med att ni skriver under och sedan förvara det i en låda i skrivbordet.

Äktenskapsförord registreras i två steg. För det första måste äktenskapsförordet skickas till Skatteverket och för det andra måste ni betala registreringsavgiften.

Om det inte registreras har det ingen betydelse vid en skilsmässa.

1) Skicka äktenskapsförordet till Skatteverket

Posta äktenskapsförordet i original till Skatteverket. Ni behöver inte posta kopior eftersom ni får tillbaka förordet när Skatteverket registrerat det.

Posta det till:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand.

2) Betala registreringsavgiften

Det kostar 275 kronor att registrera äktenskapsförordet.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via insättning. Det är även möjligt att betala från ett utländskt bankkonto.

Olika sätter att betala

 • Betalning via Swish. Om ni betalar via Swish kan ni göra det när Skatteverket mottagit ert förord. Ni loggar in på Mina sidor och där kan ni se en händelse och hur ni betalar avgiften via Swish. Endast en av er måste betala även om ni båda kan logga in och se händelsen.
 • Betalning via insättning. Skatteverkets bankgiro är 227-5782. Ange en av era personnummer som referens.
 • Betalning från utländskt bankkonto. Betala till:
  ​​IBAN: SE4912000000012810121915
  BIC/Swift-kod: DABASESX
  Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, S-103 92 Stockholm​​
  Betalningsmottagare: Skatteverket SE-831 87 Östersund
  Refeferens: namn och personnummer (om ni saknar svenskt personnummer ange födelsetid)

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskapsförord?

Det tar cirka tre veckor från det att ni betalat avgiften och Skatteverket mottagit ert äktenskapsförord till att det är registrerat. När det är registrerat skickar Skatteverket tillbaka äktenskapsförordet till er.

Registreringen kan dock ta längre tid, speciellt under sommaren då många registrerar äktenskapsförord. Även COVID har påverkat handläggningstiderna.

När måste äktenskapsförord registreras?

Ett äktenskapsförord är lika bra oavsett om ni registrerar det före eller efter vigseln.

 • Om ni registrerar det före, är det undanstökat och ni behöver inte tänka på det.
 • Om ni registrerar det efter vigseln kan det fortfarande gälla exakt samma egendom som ni hade före ni gifte er.

Registrera det före ni ansöker om skilsmässa, annars fördelas er egendom inte enligt äktenskapsförordet utan enligt lagen.

Brevlador

Var förvaras äktenskapsförord?

En kopia av äktenskapsförordet finns hos Skatteverket. Ni kan be om en kopia av förordet från Skatteverket. Äktenskapsförordet i original kan ni förvara där ni har andra viktiga papper.  

Vad krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt?

För att äktenskapsförordet ska vara juridiskt giltigt och bindande ska det vara:

 1. skriftligt
 2. daterat
 3. innehålla makarnas personnummer (eller födelsetid om svenskt personnummer saknas)
 4. undertecknat av båda makarna
 5. registreras hos skatteverket

Äktenskapsförord måste inte bevittnas, men ni kan frivilligt välja att två vittnen skriver under

Om ni väljer att ha vittnen kan ni följa samma regler som gäller för bevittning av testamente.

Måste man förnya äktenskapsförord?

Äktenskapsförord kan, men måste inte förnyas. Det kan vara bra att se över äktenskapsförord med några års mellanrum så att ni fortfarande är nöjda med det.

I början av äktenskapet kan behovet av ett äktenskapsförord vara annat än efter några år när ni kanske fått barn, ärvt egendom eller fått egendom i gåva.

Kan man ändra äktenskapsförord?

Det är möjligt att ändra äktenskapsförord. Om ni vill ändra förordet när det redan registrerats måste ni upprätta ett nytt äktenskapsförord. Det nya äktenskapsförordet ska skapas på samma sätt som det första äktenskapsförordet och ska registreras.

Det räcker inte med att ni endast gör en ändring på det äktenskapsförord ni har hemma, utan ett nytt förord måste registreras.

När ni gör ett nytt äktenskapsförord, skriv om det ska gäla istället för det gamla äktenskapsförordet eller om båda två ska gälla samtidigt.

Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord upphävs genom att skriva ett nytt äktenskapsförord där ni skriver att ni vill upphäva det tidigare äktenskapsförordet och att all egendom ska vara giftorättsgods.

Ni kan inte bara förstöra det äktenskapsförord ni har hemma och komma överens om att det inte mera är gällande. Ni måste skriva ett nytt och registrera det hos Skatteverket.

Ni måste båda skriva under det nya äktenskapsförordet.

Gratis mall och exempel på äktenskapsförord som upphäver ett tidigare äktenskapsförord.

När slutar äktenskapsförord gälla?

Äktenskapsförord slutar gälla om ni upphäver äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet slutar inte gälla vid dödsfall och vid skilsmässa eftersom det är då som er egendom fördelas i enlighet med förordet.

När er egendom delats upp och ni kanske gift er med någon annan och skiver ett äktenskapsförord tillsammans med den nya maken har det tidigare äktenskapsförordet inte längre någon betydelse.

Kan man skriva flera äktenskapsförord?

Det är möjligt att skriva och ha flera äktenskapsförord registrerade samtidigt. Det är dock viktigt att innehållet i äktenskapsförorden inte är i strid med varandra.

Om ni bestämmer att skapa ett nytt äktenskapsförord kan ni enkelt skriva att alla tidigare äktenskapsförord ska upphöra att gälla och att endast det nya förordet ska vara i kraft.

Vad är äktenskapsregistret?

Skatteverket ansvara för Äktenskapsregistret och där finns information om exempelvis skilsmässor, äktenskapsförord, gåvor mellan makar och bodelningsavtal.

Om en familjerättslig handling måste registreras, registreras handlingen av Skatteverket i Äktenskapsregistret.

Om du vill ha information från äktenskapsregistret, kan du be om det från Skatteverket.

Vad händer om man inte skriver äktenskapsförord?

Om ni inte skriver ett äktenskapsförord delas all er egendom 50/50 mellan er vid en skilsmässa och vid dödsfall oavsett vem som köpt egendomen eller om ni hade egendomen före ni gifte er. Även arv, pengar, aktier och eget företag delas lika mellan er.

I ett äktenskapsförord kan ni enkelt skriva att ingen eller endast en del av er egendom ska fördelas lika mellan er.