Hur din ma­kes skul­der på­ver­kar dig?

Makas skuld och aktenskapsforord
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Alla delar inte med sig av information om sin egen skuld eller förmögenhet med sin mak. Om ni skriver ett äktenskapsförord, ni kan skydda deras egna och familjens ekonomi.

Ett äk­ten­skaps­för­ord är extra vik­tigt om den ena maken är skuld­satt. Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord ska värdet av all er egen­dom delas lika mellan er vid en skils­mäs­sa och vid döds­fall.

Om den ena makens är skuld­satt kan det betyda att ni endast delar lika på den icke-skuld­sat­te makens egen­dom.

Här kan ni läsa om 5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en.

Vad är ut­mät­ning?

Om du är skyl­dig någon pengar och du inte kan betala kan Kro­no­fog­den göra en ut­mät­ning. Det be­ty­der att Kro­no­fog­den tar din egen­dom, säljer den och be­ta­lar skul­den.

Vid en ut­mät­ning ut­mä­ter kro­no­fog­den egen­dom som har minst in­ver­kan på ditt liv, men om du inte har annan egen­dom eller till­räck­ligt med egen­dom kan även din bostad ut­mä­tas.

Även lön kan ut­mä­tas, då be­ta­lar ar­bets­gi­va­ren direkt en del av din lön till kro­no­fog­den. Pengar som behövs för mat, hyra och andra nöd­vän­di­ga ut­gif­ter kan inte ut­mä­tas.

Ut­mät­ning hos gifta makar

Ett äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar inte mot ut­mät­ning av kro­no­fog­den. Ett äk­ten­skaps­för­ord anger endast hur ma­kar­nas egen­dom ska delas vid en skils­mäs­sa och anger inte vem som äger vilken egen­dom.

Vid en ut­mät­ning anses den skuld­sat­te maken anses vara ägare till de saker som finns i den ge­men­sam­ma bo­sta­den. Det in­ne­bär att även den andra makens egen­dom kan ut­mä­tas.

Den make som inte är skuld­satt kan endast sä­ker­stäl­la att dennes egen­dom inte utmäts genom att bevisa att egen­do­men till­hör denne, ex­em­pel­vis genom att visa in­köpskvit­to och kon­tout­drag. Om det inte är möj­ligt att bevisa vem som äger egen­do­men kommer den att ut­mä­tas. Pengar som finns på ett bank­kon­to utmäts inte.

Ex­em­pel 1: Om den ena maken är skuld­satt vid en skils­mäs­sa

Tänk dig att Make A och Make B an­sö­ker om skils­mäs­sa. Make A har egen­dom som är värd ca 50 000 kronor och har en skuld på 100 000 kronor. Make B har egen­dom för 100 000 kronor. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord.

Deras egen­dom räknas först ihop och delas sedan på hälf­ten. Ef­tersom Make A har mera skul­der än till­gång­ar är hens till­gång­ar 0 kronor. Make Bs till­gång­ar på 100 000 delas därför på hälf­ten mellan dem och Make B är tvung­en att betala 50 000 kronor till Make A.

Om ma­kar­na haft ett äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom hade Make B inte behövt dela egen­dom med Make A.

Om endast den ena maken står på ett lån

Det finns även si­tu­a­tio­ner där endast den ena maken står på lån för ge­men­sam bostad. Under äk­ten­ska­pet är detta inte ett pro­blem, det kan dock bli be­svär­ligt vid en skils­mäs­sa om den make som står på lånet vill att den andre maken be­ta­lar sin andel.

Ma­kar­na kan genast från början skriva ett skul­debrev. I skul­debre­vet skri­ver ma­kar­na att de ska dela hälf­ten på lånet. Ett skul­debre­vet är ett bevis på att båda an­sva­rar för lånet både under och efter äk­ten­ska­pet.

Testamente hos Aatos med dator

Äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos

Hos Aatos kan ni enkelt upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord online till ett fast pris.

Äk­ten­skaps­för­or­det upp­rät­tas genom att ni svara på enkla frågor och ba­se­rat på det kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och kan upp­rät­ta ett förord som passar just er. Det är snabbt, enkelt och för­mån­ligt. Aatos har redan över 50 000 an­vän­da­re!

Kom ihåg att också om ni skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni fort­fa­ran­de tes­ta­men­te­ra egen­dom till den ef­ter­le­van­de maken. Läs om hur ni kan trygga den ef­ter­le­van­de makens eko­no­mis­ka si­tu­a­tion om den ena av er går bort.

Läs mer om Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­disk?