Hur din ma­kes skul­der på­ver­kar dig

Makas skuld och aktenskapsforord
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Dela artikeln
Alla delar inte med sig av in­for­ma­tion om sin egen skuld eller för­mö­gen­het med sin mak. Om ni skri­ver ett äk­ten­skaps­för­ord, ni kan skydda deras egna och fa­mil­jens eko­nomi.

Ett äk­ten­skaps­för­ord är extra vik­ti­gt om den ena maken är skuld­sa­tt. Om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord ska värdet av all er egen­dom delas lika mellan er vid en skils­mäs­sa och vid döds­fall.

Om den ena makens är skuld­sa­tt kan det betyda att ni endast delar lika på den icke-skuld­satte makens egen­dom.

Här kan ni läsa om 5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en.

Vad är ut­mät­ning?

Om du är skyl­dig någon pengar och du inte kan betala kan Kro­no­fog­den göra en ut­mät­ning. Det be­ty­der att Kro­no­fog­den tar din egen­dom, säljer den och be­ta­lar skul­den.

Vid en ut­mät­ning ut­mä­ter kro­no­fog­den egen­dom som har minst in­ver­kan på ditt liv, men om du inte har annan egen­dom eller till­räck­li­gt med egen­dom kan även din bostad ut­mä­tas.

Även lön kan ut­mä­tas, då be­ta­lar ar­bets­gi­va­ren direkt en del av din lön till kro­no­fog­den. Pengar som behövs för mat, hyra och andra nöd­vän­di­ga ut­gif­ter kan inte ut­mä­tas.

Ut­mät­ning hos gifta makar

Ett äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar inte mot ut­mät­ning av kro­no­fog­den. Ett äk­ten­skaps­för­ord anger endast hur ma­kar­nas egen­dom ska delas vid en skils­mäs­sa och anger inte vem som äger vilken egen­dom.

Vid en ut­mät­ning anses den skuld­satte maken anses vara ägare till de saker som finns i den ge­men­sam­ma bo­sta­den. Det in­ne­bär att även den andra makens egen­dom kan ut­mä­tas.

Den make som inte är skuld­sa­tt kan endast sä­ker­stäl­la att dennes egen­dom inte utmäts genom att bevisa att egen­do­men till­hör denne, ex­em­pel­vis genom att visa in­köpskvitto och kon­tout­drag. Om det inte är möj­li­gt att bevisa vem som äger egen­do­men kommer den att ut­mä­tas. Pengar som finns på ett bank­kon­to utmäts inte.

Ex­em­pel 1: Om den ena maken är skuld­sa­tt vid en skils­mäs­sa

Tänk dig att Make A och Make B an­sö­ker om skils­mäs­sa. Make A har egen­dom som är värd ca 50 000 kronor och har en skuld på 100 000 kronor. Make B har egen­dom för 100 000 kronor. De har inte ett äk­ten­skaps­för­ord.

Deras egen­dom räknas först ihop och delas sedan på hälf­ten. Ef­ter­som Make A har mera skul­der än till­gång­ar är hens till­gång­ar 0 kronor. Make Bs till­gång­ar på 100 000 delas därför på hälf­ten mellan dem och Make B är tvung­en att betala 50 000 kronor till Make A.

Om ma­kar­na haft ett äk­ten­skaps­för­ord där all egen­dom är en­skild egen­dom hade Make B inte behövt dela egen­dom med Make A.

Om endast den ena maken står på ett lån

Det finns även si­tu­a­tio­ner där endast den ena maken står på lån för ge­men­sam bostad. Under äk­ten­ska­pet är detta inte ett pro­blem, det kan dock bli be­svär­li­gt vid en skils­mäs­sa om den make som står på lånet vill att den andre maken be­ta­lar sin andel.

Ma­kar­na kan genast från början skriva ett skul­debrev. I skul­debre­vet skri­ver ma­kar­na att de ska dela hälf­ten på lånet. Ett skul­debre­vet är ett bevis på att båda an­sva­rar för lånet både under och efter äk­ten­ska­pet.

Läs mer: Sta­tistik om hur väl svens­kar över 35 år har skri­vit äk­ten­skaps­för­ord

Testamente hos Aatos med dator

Äk­ten­skaps­för­ord hos Aatos

Hos Aatos kan ni enkelt upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord online till ett fast pris.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar ett äk­ten­skaps­för­ord. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Äk­ten­skaps­för­or­det upp­rät­tas genom att ni svara på enkla frågor och ba­se­rat på det kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och kan upp­rät­ta ett förord som passar just er. Det är snabbt, enkelt och för­mån­li­gt.

Insikt: Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­disk?

Prov gratis:

Du kan prova äk­ten­skaps­för­ord gratis. Du kan ladda ner av­ta­let direkt efter be­tal­ning­en.

Smidigare juridik, online och enkelt!