Allt om skul­debrev 2022

Person som skriver under papper.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Allt du måste veta om skuldebrev, vilken typ av skuldebrev det finns och när och hur skulden betalas. Allt förklarat på ett enkelt sätt!

Om du vill låna ut pengar, men vill vara säker på att lån­ta­ga­ren be­ta­lar till­ba­ka kan du skriva ett skul­debrev.

I skul­debre­vet anger du lå­ne­sum­man, vem som ska betala och när skul­den ska be­ta­las till­ba­ka. Skul­debre­vet blir ett intyg på att lån­ta­ga­ren gått med på att betala igen skul­den och vilka vill­kor som gäller. Det finns då ingen risk för att lån­ta­ga­ren senare säger att det inte var fråga om ett lån, utan en gåva.

Skul­debrev, eller revers, lå­nebrev eller kre­ditav­tal som det även kallas, är ett avtal som skrivs när lån­gi­va­ren vill ha bevis på att den som lånat peng­ar­na är be­tal­nings­skyl­dig. Det är ett bin­dan­de avtal och till skill­nad från en munt­lig över­ens­kom­mel­se har du bevis.

Den person som lånar ut pengar kallas för bor­ge­när eller lån­gi­va­re och den som fått pengar och ska betala till­ba­ka kallas gäl­de­när eller lån­ta­ga­re.

Varför skul­debrev?

Ett skul­debrev är en trygg­het för dig som lånar ut pengar. Det ger ett skrift­ligt intyg på att den som lånat peng­ar­na lovat att betala till­ba­ka.

Ett skul­debrev är även nöd­vän­digt för sambor och makar om de köper en bostad med olika kon­tan­tin­sats.

Tänk dig att sambo A be­ta­lar 600 000 kronor och sambo B 400 000 kronor för deras ge­men­sam­ma bostad. Genom att skriva ett skul­debrev kan sambo A vara säker på att få till­ba­ka den del hen har be­ta­lat mer den dag bo­sta­den säljs. I skul­debre­vet ska det stå att sambo B ska betala 100 000 kronor till sambo A.  

Om makar eller sambor har skul­debrev till varand­ra måste de även skriva ett sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord. Utan sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord kommer skul­debre­vet för­lo­ra sin effekt. Detta kan ex­em­pel­vis vara ak­tu­ellt om ni be­ta­lar olika kon­tan­tin­sats vid köp av bostad. 

Om du lånar pengar till en vän eller till ditt barn är det också bra att skriva skul­debrev. Det gör det klart och tyd­ligt att det är fråga om ett lån och du be­hö­ver inte höra dig för om de tänkt betala till­ba­ka ef­tersom ni från början skri­vit ner reg­ler­na.

Du kan skriva skul­debrev online

Det går bra att skriva skul­debrev på egen hand och en jurist måste inte skriva do­ku­men­tet. Om du an­vän­der dig av gratis mallar för skul­debrev på nätet är det vik­tigt att du är extra noga med att kon­trol­le­ra att det blir rätt. Tänk också på att mal­lar­na inte är an­pas­sa­de ut­i­från ditt lån och att du kan behöva göra änd­ring­ar. 

💡 Genom att an­vän­da en on­li­ne­tjänst för skul­debrev som Aatos, kan du känna dig trygg med att det blir rätt och rik­tigt.

Två typer av skul­debrev

Det finns två olika typer av skul­debrev: enkla skul­debrev och lö­pan­de skul­debrev.

Lö­pan­de skul­debrev kan sedan delas in i yt­ter­li­ga­re två typer. Skul­debrev kan därför se ut och fun­ge­ra på olika sätt be­ro­en­de på vilken typ av skul­debrev det är fråga om.  

1. Enkelt skul­debrev

Enkelt skul­debrev an­vänds van­ligt­vis om lån­gi­va­ren och lån­ta­ga­ren känner varand­ra. Ur skul­debre­vet fram­går det vem som är lån­ta­ga­re och vem som är lån­gi­va­re och skul­den ska i regel be­ta­las direkt till lån­gi­va­ren.

Ex­em­pel på enkelt skul­debrev

Anna Lo ska betala 500 000 kronor till Kristi­an Lo, Karls­ga­tan 5, 16139 Bromma, senast den 1.2.2024, samt en årlig ränta på 2% från idag tills att be­tal­ning­en skett.

Malmö 24.12.2021

Anna Lo

Över­lå­tel­se av enklt skul­debrev

Enklt skul­debrev kan över­lå­tas, vilket be­ty­der att skul­debre­vet ges från en bor­ge­när till en annan bor­ge­när. Det är även möj­ligt att skriva ett enkelt skul­debrev med över­lå­tel­se­för­bud.

Vid över­lå­tel­se av enklt skul­debrev måste bor­ge­nä­ren med­de­la gäl­de­nä­ren vem gäl­de­nä­ren ska betala till. Med­de­lan­det från bor­ge­nä­ren till gäl­de­nä­ren kallas denun­ti­a­tion. Den nya bor­ge­nä­ren kan inte kräva be­tal­ning före gäl­de­nä­ren med­de­lats om bytet.

Om ett enkelt skul­debrev över­låts får det inte vara till nack­del för lån­ta­ga­ren och denun­ti­a­tion måste göras. Denun­ti­a­tion krävs endast vid enklt skul­debrev.

Om den nya bor­ge­nä­ren för­sö­ker för­säm­ra vill­ko­ren be­hö­ver lån­ta­ga­ren inte betala ef­tersom vill­ko­ren inte får bli sämre.

Om gäl­de­nä­ren inte in­for­me­rats om att skul­debre­vet över­lå­tits och gäl­de­nä­ren be­ta­lar till fel person, måste gäl­de­nä­ren inte betala två gånger. Det krävs dock att gäl­de­nä­ren varken visste eller borde ha miss­tänkt att den ti­di­ga­re bor­ge­nä­ren inte längre hade rätt till be­tal­ning.

2. Lö­pan­de skul­debrev

Lö­pan­de skul­debrev an­vänds när lån­gi­va­ren vill ha ett skul­debrev som enkelt kan över­lå­tas till någon annan. Lö­pan­de skul­debrev ska alltid visas upp i sam­band med be­tal­ning­en. Om bor­ge­nä­ren inte kan visa skul­debre­vet be­hö­ver gäl­de­nä­ren inte batala.

Ex­em­pel: Lån och skul­debrev

Ex­em­pel­vis om Tom lånar 50 000 kronor till Siv, kan Tom enkelt ge skul­debre­vet till Gittan om Gittan be­ta­lar 50 000 kronor till Tom.

Tom måste inte med­de­la Siv att skul­den ska be­ta­las till Gittan, utan Siv ska betala till den som visar upp skul­debre­vet.

Lö­pan­de skul­debrev kan vara in­ne­ha­varskul­debrev eller or­derskul­debrev.  

In­ne­ha­varskul­debrev

Om lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren skri­ver ett in­ne­ha­varskul­debrev be­ty­der det att lån­ta­ga­ren ska betala till­ba­ka till den som har och kan visa upp skul­debre­vet.

På skul­debre­vet fram­går det inte vem som ska få be­tal­ning­en utan det står endast att den som kan visa upp skul­debre­vet ska få be­tal­ning­en.  

Or­derskul­debrev

Or­derskul­debrev är skul­debrev där det står att be­tal­ning­en ska ske till en viss namn­gi­ven bor­ge­när eller till order. “Till order” be­ty­der att skul­debre­vet kan över­lå­tas och sedan ska den nya lån­gi­va­rens namn framgå för att över­lå­tel­sen ska vara gil­tigt.

Ex­em­pel­vis om Svens­son kräver be­tal­ning och det på skul­debre­vet endast står “be­tal­ning till Olsson eller order”, be­hö­ver gäl­de­nä­ren inte betala ef­tersom det inte står att Olsson över­lå­tit skul­debre­vet till Svens­son.

Ex­em­pel på or­derskul­debrev

Anna Lo ska betala 500 000 kronor till Kristi­an Lo eller order, senast den 1.2.2024, samt en årlig ränta på 2% från idag tills att be­tal­ning­en skett.

Malmö 24.12.2021
Anna Lo

Om Kristi­an Lo sedan säljer skul­debre­vet till Jonas Knuts, måste Kristi­an skriva sitt eget namn och Jonas namn på skul­debre­vet så att det går att bevisa att Jonas är den nya bor­ge­nä­ren och Anna ska betala till Jonas.

Säljer Jonas brevet till Ulla Borg måste Ulla bevisa att skul­debre­vet gått från Kristi­an, till Jonas och sedan till Ulla.

Över­lå­tel­se av lö­pan­de skul­debrev

Lö­pan­de skul­debrev har ne­go­ti­a­bi­li­tet, vilket be­ty­der att den nya bor­ge­nä­ren ibland har bättre rätt till be­tal­ning än den ur­sprung­li­ga bro­ge­nä­ren hade. Om den nya bor­ge­nä­ren inte visste att skul­den var betald eller om lån­ta­ga­ren blivit lurad till att un­der­teck­na skul­debre­vet har det ingen be­ty­del­se, lån­ta­ga­ren måste fort­fa­ran­de betala.

Det finns dock vissa in­vänd­ning­ar som lån­ta­ga­ren kan göra som alltid leder till att hen inte måste betala, obe­ro­en­de av om lån­gi­va­ren kände till si­tu­a­tio­nen eller inte. Dessa in­vänd­ning­ar är bl.a. att skul­debre­vet är för­fals­kat, lån­ta­ga­ren tving­a­des skriva under under grovt tvång och att lån­ta­ga­ren var un­derå­rig när hen un­der­teck­na­de av­ta­let.

Endast lö­pan­de skul­debrev har ne­go­ti­a­bi­li­tet, inte enkla skul­debrev. Vid enkla skul­debrev kan lån­ta­ga­rens si­tu­a­tion aldrig för­säm­ras för att skul­debre­vet över­låts till en ny person.  

Vem har rätt att kräva be­tal­ning för ett lö­pan­de skul­debrev?

Vem som har rätt att kräva be­tal­ning om ett lö­pan­de skul­debrev skri­vits beror på om det är ett in­ne­ha­varskul­debrev eller ett or­derskul­debrev.

Om det är ett in­ne­ha­varskul­debrev räcker det att en person kan visa skul­debre­vet för att kunna kräva be­tal­ning. Om det är ett or­derskul­debrev kan den ur­sprung­li­ga bor­ge­nä­ren eller den nya bor­ge­nä­ren vars namn står på skul­debre­vet kräva be­tal­ning. För or­derskul­debrev krävs det att det på skul­debre­vet tyd­ligt står hur skul­debre­vet över­lå­tits från person till person.

Ett or­derskul­debrev kan därmed anses vara tryg­ga­re för lån­gi­va­ren ef­tersom ingen kan ta skul­debre­vet och kräva be­tal­ning utan att den ur­sprung­li­ga lån­gi­va­ren känner till det.

Hur ser man skill­nad på enkla och lö­pan­de skul­debrev?

Från enkla skul­debrev fram­går det vem som är lån­gi­va­re och vem som är lån­ta­ga­re.

På lö­pan­de skul­debrev finns det endera ingen lån­gi­va­re alls nämnd (in­ne­ha­varskul­debrev) eller så står det till en viss spe­ci­fik lån­gi­va­re eller till order (or­derskul­debrev).

Be­tal­ning av skul­den

Den som skri­ver skul­debre­vet be­stäm­mer när och hur skul­den ska be­ta­las. Lån­gi­va­ren be­stäm­mer vill­ko­ren till­sam­mans med lån­ta­ga­ren.

Om lån­ta­ga­ren inte vill gå med på vill­ko­ren be­hö­ver hen inte skriva under skul­debre­vet men då får hen inte heller peng­ar­na.

Be­ro­en­de på vill­ko­ren kan skul­den be­ta­las

  • i delar (ex­em­pel­vis varje månad under två års tid) 
  • på ett visst datum eller 
  • när lån­gi­va­ren kräver be­tal­ning.

Skul­den ska be­ta­las till rätt person. Om gäl­de­nä­ren be­ta­lar till fel person kan det hända att hen måste betala skul­den på nytt till rätt person. Lån­ta­ga­ren ska van­ligt­vis betala till den som först lånade ut pengar, men skul­debre­vet kan även ha över­lå­tits till någon annan.

Om det är ett enkelt skul­debrev har bor­ge­nä­ren med­de­lat gäl­de­nä­ren om att skul­debre­vet över­lå­tits. Om det är lö­pan­de skul­debrev ska det be­ta­las till den som kan visa upp skul­debre­vet.

Det har ingen skill­nad vem som be­ta­lar. Lån­gi­va­ren kan inte kräva att den spe­ci­fi­ka lån­ta­ga­ren ska betala. Skul­den ska be­ta­las på för­fal­lo­da­gen.  

Måste en lån­ta­ga­re alltid betala ränta enligt lag om skul­debrev?

Ni måste inte avtala om ränta om ni inte vill.

Om ni be­stäm­mer att lånet gäller utan ränta räcker det med att ni i skul­debre­vet skri­ver lå­ne­sum­man och för­fal­lo­dag.

Måste man betala skul­debrev?

Hu­vud­re­geln är att en skul­den enligt ett skul­debrev måste be­ta­las. Det finns dock vissa si­tu­a­tio­ner där skul­den trots allt inte måste be­ta­las.

Om det gått lång tid sedan skul­debre­vet skrevs, eller sedan lån­gi­va­ren påmin­de om skul­den eller sedan lån­ta­ga­ren be­ta­la­de en del av skul­den kan be­tal­nings­skyl­dig­he­ten upp­hö­ra. Detta kallas pre­skrip­tion. Den van­li­ga pre­skrip­tions­ti­den är 10 år.

Även om för­fal­lo­da­gen för skul­den är mer än 10 år kommer be­tal­nings­skyl­dig­he­ten för­fal­la om lån­gi­va­ren inte på­min­ner om skul­den eller om lån­ta­ga­ren inte be­ta­lar en del av skul­den under den tiden. Efter att pre­skrip­tions­ti­den av­bru­tits inleds en ny 10 års tid.

För att und­vi­ka pre­skrip­tion och att skul­den för­fal­ler måste lån­gi­va­ren på­min­na lån­ta­ga­ren om skul­den var tionde år.

Det är inte möj­ligt att på skul­debre­vet skriva att skul­den inte kan pre­skri­be­ras.  

Be­tal­ning av skuld om flera lån­ta­ga­re

Om det ur ett skul­debrev fram­går att flera per­so­ner är lån­ta­ga­re kan lån­gi­va­re kräva be­tal­ning av hela summan av en person. Den som varit tvung­en att betala hela summan kan van­li­gen kräva att de övriga lån­ta­gar­na be­ta­lar sin andel. Detta kallas regress­rätt.

Vad händer när skul­den be­ta­lats?

När skul­den be­ta­lats re­kom­men­de­rar vi att ni skri­ver ett nytt skul­debrev där det står att skul­den be­ta­lats och att lån­ta­ga­ren tar till­ba­ka skul­debre­vet. Om ni inte skri­ver ett nytt skul­debrev finns det en risk för att lån­ta­ga­ren måste betala igen.

Pengar i en glasburk som ligger på sida och pengar på bordet

Hur upphör skul­debrev?

Skul­debrev upphör när skul­den be­ta­lats och gäl­de­nä­ren gjort en an­märk­ning på skul­debre­vet att skul­den be­ta­lats, eller om skul­den är pre­skri­be­rad.

Hur skri­ver man ett skul­debrev?

Ett skul­debrev är ett skrift­ligt avtal. Även om en munt­lig över­ens­kom­mel­se är bin­dan­de är det svårt att bevisa om ni inte skri­vit ner vad ni av­ta­lat om.

Hur skul­debrev skrivs beror på om det är fråga om ett enkelt skul­debrev, in­ne­ha­varskul­debrev eller or­derskul­debrev.

Ett snabbt och lätt sätt att skriva enkelt skul­debrev är med en on­li­ne­tjänst. Aatos tjänst för skul­debrev ber dig fylla i all viktig in­for­ma­tion och skapar sedan au­to­ma­tiskt ett skul­debrev an­pas­sat ut­i­från dina för­ut­sätt­ning­ar.

Gör ett skul­debrev hos Aatos:

I ett skul­debre­vet ska det alltid framgå

  1. Vem som är lån­ta­ga­re
  2. Lå­ne­sum­man
  3. När och hur skul­den ska be­ta­las till­ba­ka
  4. Finns det dröjsmåls­rän­ta
  5. Vart skul­den ska be­ta­las, till ex­em­pel kon­to­num­mer
  6. Lån­ta­ga­ren ska sig­ne­ra skul­debre­vet (även lån­gi­va­ren kan sig­ne­ra)

Ett skul­debrev måste inte be­vitt­nas, men det kan vara bra så att det finns bevis för att skul­debre­vet inte är för­fals­kat. Om det är ett enkelt skul­debrev ska det också stå vem som är lån­gi­va­re och är det or­derskul­debrev ska det stå “lån­gi­va­rens namn eller order”.

Skul­debre­vet kan endast gälla pengar, det kan inte vara ett löfte om att utföra en tjänst. Be­tal­ning­en kan inte heller vara be­ro­en­de av en mot­pre­sta­tion, ex­em­pel­vis att om sak X händer krävs lån­ta­ga­ren på be­tal­ning.

Kan man skriva ett skul­debrev i ef­ter­hand?

Det är möj­ligt att skriva ett skul­debrev i ef­ter­hand. Skriv tyd­ligt lå­ne­sum­man, vem som är lån­ta­ga­re (och lån­gi­va­re om det är enkelt skul­debrev) och om det finns andra vill­kor för av­be­tal­ning eller ränta skriv det.

När är ett skul­debrev ogil­tigt?

Ett skul­debrev är ogil­tigt bland annat om den som skrev under skul­debre­vet är un­derå­rig, om den som skrev under gjorde det på grund av grovt tvång.

Måste skul­debrev vara skrift­ligt?

Ja, ett skul­debrev måste vara skrift­ligt. Ni kan även munt­li­gen komma över­ens om att peng­ar­na som du lånat ut är en skuld som ska be­ta­las till­ba­ka men utan ett skrift­ligt intyg är det svårt att bevisa.

Ett munt­ligt avtal är också bin­dan­de men be­tyd­ligt svå­ra­re att bevisa vad ni kommit över­ens om.

Är skul­debrev ett avtal?

Skul­debrev är avtal som två per­so­ner skri­ver för att visa vad ni kommit över­ens om i sam­band med att en person lånade pengar till en annan person.  

Är revers och skul­debrev samma sak?

Ja, revers och skul­debrev är samma sak. Revers är ett äldre ord för skul­debrev som egent­li­gen inte an­vänds längre. Idag an­vänds skul­debrev och det är även ordet skul­debrev som lagen re­fe­re­rar till.

Är skul­debrev och pant­brev samma sak?

Skul­debrev och pant­brev är inte samma sak. Ett pant­brev an­vänds när man tar ett lån och det behövs en sä­ker­het för lånet. Pant­brev an­vänds spe­ci­ellt vid bo­stads­köp och bo­sta­den är en sä­ker­he­ten för lånet.

Ett skul­debrev är bevis på att den som fått pengar har gått med på att betala till­ba­ka. Ur skul­debre­vet fram­går det när och hur lånet ska be­ta­las till­ba­ka. Skul­debrev an­vänds istäl­let för pant­brev vid vissa lån ef­tersom skul­debre­vet visar att du gått med på att betala till­ba­ka.

Skul­debrev an­vänds när ett lån inte be­hö­ver sä­ker­het och pant­brev an­vänds när ett lån be­hö­ver en sä­ker­het.