Allt om skul­debrev 2022

Person som skriver under papper.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 10 minuter
Allt du måste veta om skuldebrev, vilken typ av skuldebrev det finns och när och hur skulden betalas på enkel svenska.

Om du vill låna ut pengar, men vill vara säker på att låntagaren betalar tillbaka kan du skriva ett skuldebrev.

I skuldebrevet anger du lånesumman, vem som ska betala och när skulden ska betalas och sedan har du ett intyg på att låntagaren gått med på att betala tillbaka. Det finns ingen risk för att låntagaren senare säger att det inte var fråga om ett lån, utan en gåva.

Skuldebrev, eller revers, lånebrev eller kreditavtal som det även kallas, är ett avtal som skrivs när långivaren vill ha bevis på att den som lånat pengarna är betalningsskyldig. Det är ett bindande avtal och till skillnad från en muntlig överenskommelse har du bevis.

Den person som är lånat ut pengar kallas för borgenär eller långivare och den som fått pengar och ska betala tillbaka kallas gäldenär eller låntagare.

Varför skuldebrev?

Det är en trygghet för dig som lånat ut pengar eftersom det finns ett skriftligt intyg på att den som lånat pengarna lovat att betala tillbaka.

Ett skuldebrev är även nödvändigt för sambor och makar om de köper en bostad med olika kontantinsats.

Tänk dig att sambo A betalar 600 000 kronor och sambo B 400 000 kronor för deras gemensamma bostad. Genom att skriva ett skuldebrev kan sambo A vara säker på att Sambo B betalar 100 000 kronor så att de betalat lika mycket för bostaden.

Om makar eller sambor har skuldebrev måste de även skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord. Utan samboavtal eller äktenskapsförord kommer skuldebrevet förlora sin effekt.

Om du lånar pengar till en vän eller till ditt barn är det bra att skriva skuldebrev. Det gör det klart och tydligt att det är fråga om ett lån och du behöver inte höra dig för om de tänkt betala tillbaka eftersom ni från början skrivit ner reglerna.

Se gratis mall på skuldebrev

Två typer av skuldebrev

Det finns två olika typer av skuldebrev: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Löpande skuldebrev kan sedan delas in i ytterligare två typer. Skuldebrev kan därför se ut och fungera på olika sätt beroende på vilken typ av skuldebrev det är fråga om.  

1. Enkla skuldebrev

Enkla skuldebrev används vanligtvis om långivaren och låntagaren känner varandra. Ur skuldebrevet framgår det vem som är låntagare och vem som är långivare och skulden ska i regel betalas direkt till långivaren.

Exempel på enkelt skuldebrev

Anna Lo ska betala 500 000 kronor till Kristian Lo, Karlsgatan 5, 16139 Bromma, senast den 1.2.2024, samt en årlig ränta på 2% från idag tills att betalningen skett.

Malmö 24.12.2021

Anna Lo

Överlåtelse av enkla skuldebrev

Enkla skuldebrev kan överlåtas, vilket betyder att skuldebrevet ges från en borgenär till en annan borgenär. Det är även möjligt att skriva ett enkelt skuldebrev med överlåtelseförbud.

Vid överlåtelse av enkla skuldebrev måste borgenären meddela gäldenären vem gäldenären ska betala till. Meddelandet från borgenären till gäldenären kallas denuntiation. Den nya borgenären kan inte kräva betalning före gäldenären meddelats om bytet.

Om ett enkelt skuldebrev överlåts får det inte vara till nackdel för låntagaren och denuntiation måste göras. Denuntiation krävs endast vid enkla skuldebrev.

Om den nya borgenären försöker försämra villkoren behöver låntagaren inte betala eftersom villkoren inte får bli sämre.

Om gäldenären inte informerats om att skuldebrevet överlåtits och gäldenären betalar till fel person, måste gäldenären inte betala två gånger. Det krävs dock att gäldenären varken visste eller borde ha misstänkt att den tidigare borgenären inte längre hade rätt till betalning.  

2. Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev används när långivaren vill ha ett skuldebrev som enkelt kan överlåtas till någon annan. Löpande skuldebrev ska alltid visas upp i samband med betalningen. Om borgenären inte kan visa skuldebrevet behöver gäldenären inte batala.

Exempel: Lån och skuldebrev

Exempelvis om Tom lånar 50 000 kronor till Siv, kan Tom enkelt ge skuldebrevet till Gittan om Gittan betalar 50 000 kronor till Tom.

Tom måste inte meddela Siv att skulden ska betalas till Gittan, utan Siv ska betala till den som visar upp skuldebrevet.

Löpande skuldebrev kan vara innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev.  

Innehavarskuldebrev

Om låntagaren och långivaren skriver ett innehavarskuldebrev betyder det att låntagaren ska betala tillbaka till den som har och kan visa upp skuldebrevet.

På skuldebrevet framgår det inte vem som ska få betalningen utan det står endast att den som kan visa upp skuldebrevet ska få betalningen.  

Orderskuldebrev

Orderskuldebrev är skuldebrev där det står att betalningen ska ske till en viss namngiven borgenär eller till order. “Till order” betyder att skuldebrevet kan överlåtas och sedan ska den nya långivarens namn framgå för att överlåtelsen ska vara giltigt.

Exempelvis om Svensson kräver betalning och det på skuldebrevet endast står “betalning till Olsson eller order”, behöver gäldenären inte betala eftersom det inte står att Olsson överlåtit skuldebrevet till Svensson.

Exempel på orderskuldebrev

Anna Lo ska betala 500 000 kronor till Kristian Lo eller order, senast den 1.2.2024, samt en årlig ränta på 2% från idag tills att betalningen skett.

Malmö 24.12.2021
Anna Lo

Om Kristian Lo sedan säljer skuldebrevet till Jonas Knuts, måste Kristian skriva sitt eget namn och Jonas namn på skuldebrevet så att det går att bevisa att Jonas är den nya borgenären och Anna ska betala till Jonas.

Säljer Jonas brevet till Ulla Borg måste Ulla bevisa att skuldebrevet gått från Kristian, till Jonas och sedan till Ulla.

Överlåtelse av löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev har negotiabilitet, vilket betyder att den nya borgenären ibland har bättre rätt till betalning än den ursprungliga brogenären hade. Om den nya borgenären inte visste att skulden var betald eller om låntagaren blivit lurad till att underteckna skuldebrevet har det ingen betydelse, låntagaren måste fortfarande betala.

Det finns dock vissa invändningar som låntagaren kan göra som alltid leder till att hen inte måste betala, oberoende av om långivaren kände till situationen eller inte. Dessa invändningar är bl.a. att skuldebrevet är förfalskat, låntagaren tvingades skriva under under grovt tvång och att låntagaren var underårig när hen undertecknade avtalet.

Endast löpande skuldebrev har negotiabilitet, inte enkla skuldebrev. Vid enkla skuldebrev kan låntagarens situation aldrig försämras för att skuldebrevet överlåts till en ny person.  

Vem har rätt att kräva betalning för ett löpande skuldebrev?

Vem som har rätt att kräva betalning om ett löpande skuldebrev skrivits beror på om det är ett innehavarskuldebrev eller ett orderskuldebrev.

Om det är ett innehavarskuldebrev räcker det att en person kan visa skuldebrevet för att kunna kräva betalning. Om det är ett orderskuldebrev kan den ursprungliga borgenären eller den nya borgenären vars namn står på skuldebrevet kräva betalning. För orderskuldebrev krävs det att det på skuldebrevet tydligt står hur skuldebrevet överlåtits från person till person.

Ett orderskuldebrev kan därmed anses vara tryggare för långivaren eftersom ingen kan ta skuldebrevet och kräva betalning utan att den ursprungliga långivaren känner till det.  

Hur ser man skillnad på enkla och löpande skuldebrev?

Från enkla skuldebrev framgår det vem som är långivare och vem som är låntagare.

På löpande skuldebrev finns det endera ingen långivare alls nämnd (innehavarskuldebrev) eller så står det till en viss specifik långivare eller till order (orderskuldebrev).

Betalning av skulden

Den som skriver skuldebrevet bestämmer när och hur skulden ska betalas. Långivaren bestämmer villkoren tillsammans med låntagaren.

Om låntagaren inte vill gå med på villkoren behöver hen inte skriva under skuldebrevet men då får hen inte heller pengarna.

Beroende på villkoren ska skulden betalas i delar (exempelvis varje månad under två års tid) på ett visst datum eller när långivaren kräver betalning.

Skulden ska betalas till rätt person. Om gäldenären betalar till fel person kan det hända att hen måste betala skulden på nytt till rätt person. Låntagaren ska vanligtvis betala till den som först lånade ut pengar, men skuldebrevet kan även ha överlåtits till någon annan.

Om det är ett enkelt skuldebrev har borgenären meddelat gäldenären om att skuldebrevet överlåtits. Om det är löpande skuldebrev ska det betalas till den som kan visa upp skuldebrevet.

Det har ingen skillnad vem som betalar. Långivaren kan inte kräva att den specifika låntagaren ska betala. Skulden ska betalas på förfallodagen.  

Måste en låntagare alltid betala ränta enligt lag om skuldebrev?

Ni måste inte avtala om ränta om ni inte vill.

Om ni bestämmer att lånet gäller utan ränta räcker det med att ni i skuldebrevet skriver lånesumman och förfallodag.

Måste man betala skuldebrev?

Huvudregeln är att en skulden enligt ett skuldebrev måste betalas. Det finns dock vissa situationer där skulden trots allt inte måste betalas.

Om det gått lång tid sedan skuldebrevet skrevs, eller sedan långivaren påminde om skulden eller sedan låntagaren betalade en del av skulden kan betalningsskyldigheten upphöra. Detta kallas preskription. Den vanliga preskriptionstiden är 10 år.

Även om förfallodagen för skulden är mer än 10 år kommer betalningsskyldigheten förfalla om långivaren inte påminner om skulden eller om låntagaren inte betalar en del av skulden under den tiden. Efter att preskriptionstiden avbrutits inleds en ny 10 års tid.

För att undvika preskription och att skulden förfaller måste långivaren påminna låntagaren om skulden var tionde år.

Det är inte möjligt att på skuldebrevet skriva att skulden inte kan preskriberas.  

Betalning av skuld om flera låntagare

Om det ur ett skuldebrev framgår att flera personer är låntagare kan långivare kräva betalning av hela summan av en person. Den som varit tvungen att betala hela summan kan vanligen kräva att de övriga låntagarna betalar sin andel. Detta kallas regressrätt.

Vad händer när skulden betalats?

När skulden betalats rekommenderar vi att ni skriver ett nytt skuldebrev där det står att skulden betalats och att låntagaren tar tillbaka skuldebrevet. Om ni inte skriver ett nytt skuldebrev finns det en risk för att låntagaren måste betala igen.

Pengar i en glasburk som ligger på sida och pengar på bordet

Hur upphör skuldebrev?

Skuldebrev upphör när skulden betalats och gäldenären gjort en anmärkning på skuldebrevet att skulden betalats, eller om skulden är preskriberad.

Hur skrivs ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal, även om en muntlig överenskommelse är bindande är det svårt att bevisa om ni inte skrivit ner vad ni avtalat om.

Hur skuldebrev skrivs beror på om det är fråga om ett enkelt skuldebrev, innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev.

Ur skuldebrevet ska det dock alltid framgå

  1. Vem som är låntagare
  2. Lånesumman
  3. När och hur skulden ska betalas tillbaka
  4. Finns det dröjsmålsränta
  5. Vart skulden ska betalas, till exempel kontonummer
  6. Låntagaren ska signera skuldebrevet (även långivaren kan signera)

Ett skuldebrev måste inte bevittnas, men det kan vara bra så att det finns bevis för att skuldebrevet inte är förfalskat. Om det är ett enkelt skuldebrev ska det också stå vem som är långivare och är det orderskuldebrev ska det stå “långivarens namn eller order”.

Skuldebrevet kan endast gälla pengar, det kan inte vara ett löfte om att utföra en tjänst. Betalningen kan inte heller vara beroende av en motprestation, exempelvis att om sak X händer krävs låntagaren på betalning.

Kan man skriva ett skuldebrev i efterhand?

Det är möjligt att skriva ett skuldebrev i efterhand. Skriv tydligt lånesumman, vem som är låntagare (och långivare om det är enkelt skuldebrev) och om det finns andra villkor för avbetalning eller ränta skriv det.

När är ett skuldebrev ogiltigt?

Ett skuldebrev är ogiltigt bland annat om den som skrev under skuldebrevet är underårig, om den som skrev under gjorde det på grund av grovt tvång.

Måste skuldebrev vara skriftligt?

Ja, ett skuldebrev måste vara skriftligt. Ni kan även muntligen komma överens om att pengarna som du lånat ut är en skuld som ska betalas tillbaka men utan ett skriftligt intyg är det svårt att bevisa.

Ett muntligt avtal är också bindande men betydligt svårare att bevisa vad ni kommit överens om.

Är skuldebrev ett avtal?

Skuldebrev är avtal som två personer skriver för att visa vad ni kommit överens om i samband med att en person lånade pengar till en annan person.  

Är revers och skuldebrev samma sak?

Ja, revers och skuldebrev är samma sak. Revers är ett äldre ord för skuldebrev som egentligen inte används mera. Idag används skuldebrev och det är även ordet skuldebrev som lagen använder.

Är skuldebrev och pantbrev samma sak?

Skuldebrev och pantbrev är inte samma sak. Ett pantbrev används när man tar ett lån och det behövs en säkerhet för lånet. Pantbrev används speciellt vid bostadsköp och bostaden är en säkerheten för lånet.

Ett skuldebrev är bevis på att den som fått pengar har gått med på att betala tillbaka. Ur skuldebrevet framgår det när och hur lånet ska betalas tillbaka. Skuldebrev används istället för pantbrev vid vissa lån eftersom skuldebrevet visar att du gått med på att betala tillbaka.

Skuldebrev används när ett lån inte behöver säkerhet och pantbrev används när ett lån behöver en säkerhet.