Allt om skul­debrev

Person som skriver under papper.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2024-04-12 ● 3 minuter
Dela artikeln
Allt du måste veta om skul­debrev, vilken typ av skul­debrev det finns och när och hur skul­den be­ta­las. Allt för­kla­rat på ett enkelt sätt!

Om du vill låna ut pengar, men vill vara säker på att lån­ta­ga­ren be­ta­lar till­ba­ka kan du skriva ett skul­debrev.

I skul­debrev anger du lå­ne­sum­man, vem som ska betala och när skul­den ska be­ta­las till­ba­ka. Skul­debre­vet blir ett intyg på att lån­ta­ga­ren gått med på att betala igen skul­den och vilka vill­kor som gäller. Det finns då ingen risk för att lån­ta­ga­ren senare säger att det inte var fråga om ett lån, utan en gåva.

Skul­debrev, eller revers, lå­nebrev eller kre­ditav­tal som det även kallas, är ett avtal som skrivs när lån­gi­va­ren vill ha bevis på att den som lånat peng­ar­na är be­tal­nings­skyl­dig. Det är ett bin­dan­de avtal och till skill­nad från en munt­lig över­ens­kom­mel­se har du bevis.

Den person som lånar ut pengar kallas för bor­ge­när eller lån­gi­va­re och den som fått pengar och ska betala till­ba­ka kallas gäl­de­när eller lån­ta­ga­re.

Varför skul­debrev?

Ett skul­debrev är en trygg­het för dig som lånar ut pengar. Det ger ett skrift­li­gt intyg på att den som lånat peng­ar­na lovat att betala till­ba­ka. Det gör också tyd­li­gt vad som gäller för skuld vid even­tu­ellt döds­fall.

Det ger också trygg­het för dig som lånar pengar. Det blir tyd­li­gt vad ni har kommit över­ens om och vilka vill­kor som gäller.

Ett skul­debrev är även nöd­vän­di­gt för sambor och makar om de köper en bostad med olika kon­tan­tin­sa­ts, och de vill ha till­ba­ka sin andel vid för­sälj­ning. Läs mer längre ner.

Om du lånar pengar till en vän eller till ditt barn är det också bra att skriva skul­debrev. Det gör det klart och tyd­li­gt att det är fråga om ett lån och du be­hö­ver inte höra dig för om de tänkt betala till­ba­ka ef­ter­som ni från början skri­vit ner reg­ler­na.

💡 Det är sär­skilt vik­ti­gt att skriva skul­debrev inom fa­mil­jen. Pengar är en vanlig orsak till att bli osams med nära och kära.

Skriv enkelt skul­debrev online! Klicka ‘Börja’ och kom igång.

Två typer av skul­debrev

Det finns två olika typer av skul­debrev: enkla skul­debrev och lö­pan­de skul­debrev.

Lö­pan­de skul­debrev kan sedan delas in i yt­ter­li­ga­re två typer. Skul­debrev kan därför se ut och fung­e­ra på olika sätt be­ro­en­de på vilken typ av skul­debrev det är fråga om.

1. Enkelt skul­debrev

Enkelt skul­debrev an­vän­ds van­ligt­vis om lån­gi­va­ren och lån­ta­ga­ren känner varand­ra. Ur skul­debre­vet fram­går det vem som är lån­ta­ga­re och vem som är lån­gi­va­re och skul­den ska i regel be­ta­las direkt till lån­gi­va­ren.

Ex­em­pel på enkelt skul­debrev

Anna Lo ska betala 500 000 kronor till Kristi­an Lo, Karls­ga­tan 5, 16139 Bromma, senast 2024-02-12, samt en årlig ränta på 2% från idag tills att be­tal­ning­en skett.

Malmö 2021-02-12

Anna Lo

Över­lå­tel­se av enkelt skul­debrev

Enkelt skul­debrev kan över­lå­tas, vilket be­ty­der att skul­debre­vet ges från en bor­ge­när till en annan bor­ge­när. Det är även möj­li­gt att skriva ett enkelt skul­debrev med över­lå­tel­se­för­bud.

Vid över­lå­tel­se av enkelt skul­debrev måste bor­ge­nä­ren med­de­la gäl­de­nä­ren vem gäl­de­nä­ren ska betala till. Med­de­lan­det från bor­ge­nä­ren till gäl­de­nä­ren kallas denun­ti­a­tion.

Om ett enkelt skul­debrev över­låts får det inte vara till nack­del för lån­ta­ga­ren och denun­ti­a­tion måste göras. Denun­ti­a­tion krävs endast vid enkelt skul­debrev.

Om den nya bor­ge­nä­ren för­sö­ker för­säm­ra vill­ko­ren be­hö­ver lån­ta­ga­ren inte betala ef­ter­som vill­ko­ren inte får bli sämre.

Om gäl­de­nä­ren inte in­for­me­ra­ts om att skul­debre­vet över­lå­ti­ts och gäl­de­nä­ren be­ta­lar till fel person, måste gäl­de­nä­ren inte betala två gånger. Det krävs dock att gäl­de­nä­ren varken visste eller borde ha miss­tänkt att den ti­di­ga­re bor­ge­nä­ren inte längre hade rätt till be­tal­ning.

2. Lö­pan­de skul­debrev

Lö­pan­de skul­debrev an­vän­ds när lån­gi­va­ren vill ha ett skul­debrev som enkelt kan över­lå­tas till någon annan. Lö­pan­de skul­debrev ska alltid visas upp i sam­band med be­tal­ning­en. Om bor­ge­nä­ren inte kan visa skul­debre­vet be­hö­ver gäl­de­nä­ren inte batala.

Ex­em­pel: Lån och skul­debrev

Ex­em­pel­vis om Tom lånar 50 000 kronor till Siv, kan Tom enkelt ge skul­debre­vet till Gittan om Gittan be­ta­lar 50 000 kronor till Tom.

Tom måste inte med­de­la Siv att skul­den ska be­ta­las till Gittan, utan Siv ska betala till den som visar upp skul­debre­vet.

Lö­pan­de skul­debrev kan vara in­ne­ha­varskul­debrev eller or­derskul­debrev.

In­ne­ha­varskul­debrev

Om lån­ta­ga­ren och lån­gi­va­ren skri­ver ett in­ne­ha­varskul­debrev be­ty­der det att lån­ta­ga­ren ska betala till­ba­ka till den som har och kan visa upp skul­debre­vet.

På skul­debre­vet fram­går det inte vem som ska få be­tal­ning­en utan det står endast att den som kan visa upp skul­debre­vet ska få be­tal­ning­en.

Or­derskul­debrev

Or­derskul­debrev är skul­debrev där det står att be­tal­ning­en ska ske till en viss namn­gi­ven bor­ge­när eller till order.  “Till order” be­ty­der att skul­debre­vet kan över­lå­tas och sedan ska den nya lån­gi­va­rens namn framgå för att över­lå­tel­sen ska vara gil­ti­gt.

Ex­em­pel­vis om Svens­son kräver be­tal­ning och det på skul­debre­vet endast står “be­tal­ning till Olsson eller order”, be­hö­ver gäl­de­nä­ren inte betala ef­ter­som det inte står att Olsson över­lå­tit skul­debre­vet till Svens­son.

Ex­em­pel på or­derskul­debrev

Anna Lo ska betala 500 000 kronor till Kristi­an Lo eller order, senast den 2021-02-12, samt en årlig ränta på 2% från idag tills att be­tal­ning­en skett.

Malmö 2021-02-12
Anna Lo

Om Kristi­an Lo sedan säljer skul­debre­vet till Jonas Knuts, måste Kristi­an skriva sitt eget namn och Jonas namn på skul­debre­vet så att det går att bevisa att Jonas är den nya bor­ge­nä­ren och Anna ska betala till Jonas.

Säljer Jonas brevet till Ulla Borg måste Ulla bevisa att skul­debre­vet gått från Kristi­an, till Jonas och sedan till Ulla.

Över­lå­tel­se av lö­pan­de skul­debrev

Lö­pan­de skul­debrev har ne­go­ti­a­bi­li­tet, vilket be­ty­der att den nya bor­ge­nä­ren ibland har bättre rätt till be­tal­ning än den ur­sprung­li­ga bor­ge­nä­ren hade. Om den nya bor­ge­nä­ren inte visste att skul­den var betald eller om lån­ta­ga­ren blivit lurad till att un­der­teck­na skul­debre­vet har det ingen be­ty­del­se, lån­ta­ga­ren måste fort­fa­ran­de betala.

Det finns dock vissa in­vänd­ning­ar som lån­ta­ga­ren kan göra som alltid leder till att hen inte måste betala, obe­ro­en­de av om lån­gi­va­ren kände till si­tu­a­tio­nen eller inte. Dessa in­vänd­ning­ar är bland annat att skul­debre­vet är för­fals­kat, lån­ta­ga­ren tving­a­des skriva under under grovt tvång och att lån­ta­ga­ren var un­derå­rig när hen un­der­teck­na­de av­ta­let.

Endast lö­pan­de skul­debrev har ne­go­ti­a­bi­li­tet, inte enkla skul­debrev. Vid enkla skul­debrev kan lån­ta­ga­rens si­tu­a­tion aldrig för­säm­ras för att skul­debre­vet över­låts till en ny person.

Vem har rätt att kräva be­tal­ning för ett lö­pan­de skul­debrev?

Vem som har rätt att kräva be­tal­ning om ett lö­pan­de skul­debrev skri­vi­ts beror på om det är ett in­ne­ha­varskul­debrev eller ett or­derskul­debrev.

Om det är ett in­ne­ha­varskul­debrev räcker det att en person kan visa skul­debre­vet för att kunna kräva be­tal­ning. Om det är ett or­derskul­debrev kan den ur­sprung­li­ga bor­ge­nä­ren eller den nya bor­ge­nä­ren vars namn står på skul­debre­vet kräva be­tal­ning. För or­derskul­debrev krävs det att det på skul­debre­vet tyd­li­gt står hur skul­debre­vet över­lå­ti­ts från person till person.

Ett or­derskul­debrev kan därmed anses vara tryg­ga­re för lån­gi­va­ren ef­ter­som ingen kan ta skul­debre­vet och kräva be­tal­ning utan att den ur­sprung­li­ga lån­gi­va­ren känner till det.

Du kan skriva skul­debrev online

Det går bra att skriva skul­debrev på egen hand och en jurist måste inte skriva do­ku­men­tet. Om du an­vän­der dig av gratis mallar för skul­debrev på nätet är det vik­ti­gt att du är extra noga med att kon­trol­le­ra att det blir rätt. Tänk också på att mal­lar­na inte är an­pas­sa­de ut­i­från ditt lån och att du kan behöva göra änd­ring­ar.

💡 Genom att an­vän­da en on­li­ne­tjänst för skul­debrev som Aatos, kan du känna dig trygg med att det blir rätt och rik­ti­gt.

Brunt kuvert med vitt papper
Hur ser man skill­nad på enkla och lö­pan­de skul­debrev?

Från enkla skul­debrev fram­går det vem som är lån­gi­va­re och vem som är lån­ta­ga­re.

lö­pan­de skul­debrev finns det endera ingen lån­gi­va­re alls nämnd (in­ne­ha­varskul­debrev) eller så står det till en viss spe­ci­fik lån­gi­va­re eller till order (or­derskul­debrev).

Be­tal­ning av skul­den

Den som skri­ver skul­debre­vet be­stäm­mer när och hur skul­den ska be­ta­las. Lån­gi­va­ren be­stäm­mer vill­ko­ren till­sam­mans med lån­ta­ga­ren.

Om lån­ta­ga­ren inte vill gå med på vill­ko­ren be­hö­ver hen inte skriva under skul­debre­vet, men då får hen inte heller peng­ar­na.

Be­ro­en­de på vill­ko­ren kan skul­den be­ta­las:

  • i delar (ex­em­pel­vis varje månad under två års tid) 
  • på ett visst datum eller 
  • när lån­gi­va­ren kräver be­tal­ning

Skul­den ska be­ta­las till rätt person. Om gäl­de­nä­ren be­ta­lar till fel person kan det hända att hen måste betala skul­den på nytt till rätt person. Lån­ta­ga­ren ska van­ligt­vis betala till den som först lånade ut pengar, men skul­debre­vet kan även ha över­lå­ti­ts till någon annan.

Om det är ett enkelt skul­debrev har bor­ge­nä­ren med­de­lat gäl­de­nä­ren om att skul­debre­vet över­lå­ti­ts. Om det är lö­pan­de skul­debrev ska det be­ta­las till den som kan visa upp skul­debre­vet.

Det har ingen skill­nad vem som be­ta­lar. Lån­gi­va­ren kan inte kräva att den spe­ci­fi­ka lån­ta­ga­ren ska betala. Skul­den ska be­ta­las på för­fal­lo­da­gen.

Måste en lån­ta­ga­re alltid betala ränta enligt lag om skul­debrev?

Ni måste inte avtala om ränta om ni inte vill.

Om ni be­stäm­mer att lånet gäller utan ränta räcker det med att ni i skul­debre­vet skri­ver lå­ne­sum­man och för­fal­lo­dag.

Måste man betala skul­debrev?

Hu­vud­re­geln är att en skuld enligt ett skul­debrev måste be­ta­las. Det finns dock vissa si­tu­a­tio­ner där skul­den trots allt inte måste be­ta­las.

Om det gått lång tid sedan skul­debre­vet skrevs, eller sedan lån­gi­va­ren påmin­de om skul­den eller sedan lån­ta­ga­ren be­ta­la­de en del av skul­den kan be­tal­nings­skyl­dig­he­ten upp­hö­ra. Detta kallas pre­skrip­tion. Den van­li­ga pre­skrip­tions­ti­den är 10 år.

Även om för­fal­lo­da­gen för skul­den är mer än 10 år kommer be­tal­nings­skyl­dig­he­ten för­fal­la om lån­gi­va­ren inte på­min­ner om skul­den eller om lån­ta­ga­ren inte be­ta­lar en del av skul­den under den tiden. Efter att pre­skrip­tions­ti­den av­bru­ti­ts inleds en ny 10 års tid.

För att und­vi­ka pre­skrip­tion och att skul­den för­fal­ler måste lån­gi­va­ren på­min­na lån­ta­ga­ren om skul­den var tionde år.

Det är inte möj­li­gt att på skul­debre­vet skriva att skul­den inte kan pre­skri­be­ras.

Be­tal­ning av skuld om flera lån­ta­ga­re

Om det ur ett skul­debrev fram­går att flera per­so­ner är lån­ta­ga­re kan lån­gi­va­re kräva be­tal­ning av hela summan av en person. Den som varit tvung­en att betala hela summan kan van­li­gen kräva att de övriga lån­ta­gar­na be­ta­lar sin andel. Detta kallas regress­rätt.

När skul­den har be­ta­la­ts?

När skul­den be­ta­la­ts re­kom­men­de­rar vi att ni skri­ver ett nytt skul­debrev där det står att skul­den be­ta­la­ts och att lån­ta­ga­ren tar till­ba­ka skul­debre­vet. Om ni inte skri­ver ett nytt skul­debrev finns det en risk för att lån­ta­ga­ren måste betala igen.

Med Aatos får du ett ju­ri­diskt gil­ti­gt skul­debrev. Skriv skul­debrev nu!

Pengar i en glasburk som ligger på sida och pengar på bordet

Skul­debrev upphör när skul­den är betald eller skrivs av

Skul­debrev upphör när skul­den be­ta­la­ts och gäl­de­nä­ren gjort en an­märk­ning på skul­debre­vet att skul­den be­ta­la­ts, eller om skul­den är pre­skri­be­rad.

Skul­debrev vid olika kon­tan­tin­sa­ts

Det är van­li­gt att betala olika kon­tan­tin­sa­ts vid köp av bostad.

Tänk dig att sambo A be­ta­lar 600 000 kronor och sambo B 400 000 kronor för deras ge­men­sam­ma bostad. Genom att skriva ett skul­debrev kan sambo A vara säker på att få till­ba­ka den del hen har be­ta­lat mer den dag bo­sta­den säljs. I skul­debre­vet ska det stå att sambo B ska betala 100 000 kronor till sambo A.

Om makar eller sambor har skul­debrev till varand­ra måste de även skriva ett sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord. Utan sam­bo­av­tal eller äk­ten­skaps­för­ord kommer skul­debre­vet för­lo­ra sin effekt. Detta kan ex­em­pel­vis vara ak­tu­ellt om ni be­ta­lar olika kon­tan­tin­sa­ts vid köp av bostad.

Hur du skri­ver ett skul­debrev?

Ett skul­debrev är ett skrift­li­gt avtal. Även om en munt­lig över­ens­kom­mel­se är bin­dan­de är det svårt att bevisa om ni inte skri­vit ner vad ni av­ta­lat om.

Hur skul­debrev skrivs beror på om det är fråga om ett enkelt skul­debrev, in­ne­ha­varskul­debrev eller or­derskul­debrev.

Ett snabbt och lätt sätt att skriva enkelt skul­debrev är med en on­li­ne­tjänst. Aatos tjänst för skul­debrev ber dig fylla i all viktig in­for­ma­tion och skapar sedan au­to­ma­tiskt ett skul­debrev an­pas­sat ut­i­från dina för­ut­sätt­ning­ar.

I ett skul­debre­vet ska det alltid framgå

  1. Vem som är lån­ta­ga­re
  2. Lå­ne­sum­man
  3. När och hur skul­den ska be­ta­las till­ba­ka
  4. Finns det ränta och dröjsmåls­rän­ta
  5. Vart skul­den ska be­ta­las, till ex­em­pel kon­to­num­mer
  6. Lån­ta­ga­ren ska sig­ne­ra skul­debre­vet (även lån­gi­va­ren kan sig­ne­ra)

Ett skul­debrev måste inte be­vitt­nas, men det kan vara bra så att det finns bevis för att skul­debre­vet inte är för­fals­kat. Om det är ett enkelt skul­debrev ska det också stå vem som är lån­gi­va­re och är det or­derskul­debrev ska det stå “lån­gi­va­rens namn eller order”.

Skul­debre­vet kan endast gälla pengar, det kan inte vara ett löfte om att utföra en tjänst. Be­tal­ning­en kan inte heller vara be­ro­en­de av en mot­pre­sta­tion, ex­em­pel­vis att om sak X händer krävs lån­ta­ga­ren på be­tal­ning.

Kan man skriva ett skul­debrev i ef­ter­hand?

Det är möj­li­gt att skriva ett skul­debrev i ef­ter­hand. Skriv tyd­li­gt lå­ne­sum­man, vem som är lån­ta­ga­re (och lån­gi­va­re om det är enkelt skul­debrev) och om det finns andra vill­kor för av­be­tal­ning eller ränta skriv det.

Ogil­ti­gt skul­debrev?

Ett skul­debrev är ogil­ti­gt bland annat om den som skrev under skul­debre­vet är un­derå­rig, om den som skrev under gjorde det på grund av grovt tvång.

Måste skul­debrev vara skrift­li­gt?

Ja, ett skul­debrev måste vara skrift­li­gt. Ni kan även munt­li­gen komma över­ens om att peng­ar­na som du lånat ut är en skuld som ska be­ta­las till­ba­ka men utan ett skrift­li­gt intyg är det svårt att bevisa.

Ett munt­li­gt avtal är också bin­dan­de men be­tyd­li­gt svå­ra­re att bevisa vad ni kommit över­ens om.

Läs mer: Lån utan skul­debrev

Skul­debrev är en typ av avtal?

Skul­debrev är avtal som två per­so­ner skri­ver för att visa vad ni kommit över­ens om i sam­band med att en person lånade pengar till en annan person.

Revers och skul­debrev är samma sak

Ja, revers och skul­debrev är samma sak. Revers är ett äldre ord för skul­debrev som egent­li­gen inte an­vän­ds längre. Idag an­vän­ds skul­debrev och det är även ordet skul­debrev som lagen re­fe­re­rar till.

Är skul­debrev och pant­brev samma sak?

Skul­debrev och pant­brev är inte samma sak. Ett pant­brev an­vän­ds när man tar ett lån och det behövs en sä­ker­het för lånet. Pant­brev an­vän­ds spe­ci­ellt vid bo­stads­köp och bo­sta­den är en sä­ker­he­ten för lånet.

Ett skul­debrev är bevis på att den som fått pengar har gått med på att betala till­ba­ka. Ur skul­debre­vet fram­går det när och hur lånet ska be­ta­las till­ba­ka. Skul­debrev an­vän­ds istäl­let för pant­brev vid vissa lån ef­ter­som skul­debre­vet visar att du gått med på att betala till­ba­ka.

Skul­debrev an­vän­ds när ett lån inte be­hö­ver sä­ker­het och pant­brev an­vän­ds när ett lån be­hö­ver en sä­ker­het.

Skriv gil­ti­gt skul­debrev online

När du gör skul­debrev med Aatos vet du att det alltid blir ju­ri­diskt kor­rekt. Skriv ett skul­debrev nu!

Smidigare juridik, online och enkelt!