Att be­stäl­la en kopia av en boupp­teck­ning

Vinden tar bort fröna
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-09-09 ● 4 minuter
Dela artikeln
Be­hö­ver du be­stäl­la en kopia av en boupp­teck­ning? Här kan du läsa om hur du gör och om Skat­te­ver­kets ansvar.

An­sva­rig myn­dig­het för boupp­teck­ning är Skat­te­ver­ket som han­te­rar allt från att re­gi­stre­ra ny boupp­teck­ning till när du vill be­stäl­la en kopia av en redan re­gi­stre­rad boupp­teck­ning.

Då be­hö­ver du be­stäl­la en boupp­teck­ning

Det kan ibland finnas an­led­ning till att vilja få tag på en gammal boupp­teck­ning.

Skat­te­ver­ket ser ex­em­pel­vis gärna att boupp­teck­ning efter ti­di­ga­re av­li­den make, och som är re­gi­stre­rad före den 1 juli 2001 bi­fo­gas till nästa makes boupp­teck­ning. Det kan också vara bra att bifoga även om boupp­teck­ning är gjord senare, men det är inget måste.

I den gamla boupp­teck­ning­en finns bland annat in­for­ma­tion om even­tu­ellt tes­ta­men­te, om bo­del­ning blev gjord och om det fanns en­skild egen­dom.

Det kan också vara så att du vill se en boupp­teck­ning för att kon­trol­le­ra att det har gått rätt till. En äldre boupp­teck­ning kan också vara in­tres­sant att ta del av vid släkt­forsk­ning.

Be­stäl­la boupp­teck­ning hos Skat­te­ver­ket

En kopia av re­gi­stre­rad boupp­teck­ning be­stäl­ler du av Skat­te­ver­ket. Du be­hö­ver veta den av­lid­nes per­son­num­mer samt uppge en e-post­a­dress som boupp­teck­ning­en ska skic­kas till.

Boupp­teck­ning­en skic­kas ut au­to­ma­tiskt och kommer oftast inom några mi­nu­ter. Vill du ha boupp­teck­ning­en via vanlig post kon­tak­tar du Skat­te­ver­ket via te­le­fon.

Är boupp­teck­ning­en fort­fa­ran­de under hand­lägg­ning hos Skat­te­ver­ket måste du vänta till att den är klar. Det är först när boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad som den räknas som en of­fent­lig hand­ling och du kan därför inte begära ut boupp­teck­ning som fort­fa­ran­de han­te­ras.

Skat­te­ver­ket har boupp­teck­ning­ar som har kommit till från och med 1 juli 2001. För att be­stäl­la en boupp­teck­ning som är äldre än så vänder du dig istäl­let till Riksar­ki­vet.

💡 Det kan också vara bra att veta att du kan be­stäl­la döds­fall­sin­tyg med släktut­drag hos Skat­te­ver­ket. Det kan du också behöva för att göra boupp­teck­ning­en.

Äldre boupp­teck­ning finns hos Riksar­ki­vet

Boupp­teck­ning som är re­gi­stre­rad mellan 1 ja­nu­ari 1980 och 30 juni 2001 finns di­gi­talt hos Riksar­ki­vet och skic­kas kost­nads­fri­tt via e-post. För ut­skick av pap­persko­pia via post till­kom­mer en avgift per sida i boupp­teck­ning­en samt por­to­kost­nad.

För att be­stäl­la en boupp­teck­ning från Riksar­ki­vet be­hö­ver du föl­jan­de upp­gif­ter om den av­lid­ne:

 • För och ef­ter­namn
 • Per­son­num­mer
 • Döds­da­tum
 • Döds­län
 • Döds­för­sam­ling

Boupp­teck­ning som re­gi­stre­ra­ts fram till och med den 31 de­cem­ber 1979 finns inte di­gi­talt. Du be­stäl­ler fort­fa­ran­de boupp­teck­ning hos Riksar­ki­vet, men en kost­nad till­kom­mer även för di­gi­tal ver­sion. En yt­ter­li­ga­re avgift kan uppstå om full­stän­di­ga upp­gif­ter saknas eller om boupp­teck­ning­en av annan an­led­ning kräver mer tid att hitta.

Om du saknar per­son­num­mer

Om du inte har hela per­son­num­ret för den boupp­teck­ning som du söker kon­tak­tar du Skat­te­ver­ket. Per­son­num­mer finns i folk­bok­fö­ring­en och räknas som of­fent­lig hand­ling.

I vissa sär­skil­da fall kan per­son­num­mer inte lämnas ut.

Re­gi­stre­ring av ny boupp­teck­ning

Enligt lag ska en boupp­teck­ning alltid upp­rät­tas när någon har gått bort. Boupp­teck­ning­en ska vara hos Skat­te­ver­ket inom fyra må­na­der från döds­fal­let. Där­ef­ter hand­läg­ger Skat­te­ver­ket boupp­teck­ning och ibland kan kom­plet­te­ran­de upp­gif­ter be­hö­vas.

Tiden för re­gi­stre­ring kan va­ri­e­ra och beror dels på om yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion ska skic­kas in och dels be­last­ning­en hos Skat­te­ver­ket. När boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad kan arv­skifte göras.

💡 Har du gjort boupp­teck­ning med Aatos räcker det att skicka in un­der­la­get du får av oss. Du be­hö­ver då inte fylla i Skat­te­ver­kets blan­kett om boupp­teck­ning.

Sum­me­ring för boupp­teck­ning och Skat­te­ver­kets ansvar

 • Skat­te­ver­ket är an­sva­rig myn­dig­het för nya och gamla boupp­teck­ning­ar.
 • Boupp­teck­ning re­gi­stre­rad efter 1 juli 2001 kan be­stäl­las hos Skat­te­ver­ket. 
 • Boupp­teck­ning re­gi­stre­rad 30 juni 2001 och ti­di­ga­re kan be­stäl­las från Riksar­ki­vet.  
 • Vid be­ställ­ning av äldre boupp­teck­ning­ar som inte finns di­gi­talt eller för boupp­teck­ning som skic­kas per post till­kom­mer en kost­nad. 
 • Ny boupp­teck­ning ska vara hos Skat­te­ver­ket fyra må­na­der efter döds­fal­let.
 • Tid för re­gi­stre­ring av ny boupp­teck­ning va­ri­e­rar be­ro­en­de på om kom­plet­te­ring krävs samt be­last­ning hos Skat­te­ver­ket.

👉 Vid en döds­bo­an­mä­lan vänder du dig i första hand till so­ci­al­nämn­den. Det kan vara ak­tu­ellt om det bara finns skul­der efter den av­lid­ne.

Att få en boupp­teck­ning gjord

Du kan göra boupp­teck­ning själv, ta hjälp av be­grav­nings­by­rå eller en jurist. De per­so­ner som ska ärva och är döds­bo­de­lä­ga­re är ge­men­samt an­sva­ri­ga för att boupp­teck­ning blir gjord.

En boupp­teck­ning in­ne­bär att göra en lista över det som den av­lid­ne ägde och som är av värde. Det kan ex­em­pel­vis vara bostad, vär­de­pap­per, kon­tan­ter, bil och andra fö­re­mål, så som möbler och in­red­ning.

I boupp­teck­ning­en ska även skul­der i dödsbo listas, så som bolån, kre­di­ter eller andra pri­va­ta lån. I boupp­teck­ning­en ska det också finnas upp­gif­ter om vem som ska ärva.

👉 Läs vidare: Hur lång tid efter boupp­teck­ning ska arv­skifte ske.

För ett van­li­gt dödsbo är det inte sär­skilt svårt att göra boupp­teck­ning­en själv. Med Aatos boupp­teck­nings­tjänst får du enkel väg­led­ning från början till att boupp­teck­ning­en re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Prova Aatos tjänst och se hur det fun­ge­rar:

Smidigare juridik, online och enkelt!