Döds­bo­an­mä­lan

Flyttlåda
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-04-27 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ibland är det möj­li­gt att göra en döds­bo­an­mä­lan istäl­let för en boupp­teck­ning. Döds­bo­an­mä­lan är re­gi­stre­ra­de hos Skat­te­ver­ket

Ar­ti­keln för­kla­rar vad som gäller för döds­bo­an­mä­lan och vik­ti­gt att tänka på när du gör en.

Döds­bo­an­mä­lan eller boupp­teck­ning?

En döds­bo­an­mä­lan är en för­enklad form av boupp­teck­ning som du kan göra när det inte kommer ske någon ut­del­ning av arv. Detta är fallet när skul­der i dödsbo är större än vad det finns pengar och andra till­gång­ar.

Du kan dock fort­fa­ran­de välja att göra boupp­teck­ning. Nedan kan du läsa mer om för­de­lar­na med att göra en döds­bo­an­mä­lan.

💡 Döds­bo­an­mä­lan såväl som boupp­teck­ning re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

Gör boupp­teck­ning di­gi­talt.

Skul­der och till­gång­ar som du ska räkna in

Om det finns en ef­ter­le­van­de make eller maka ska du först göra en bo­del­ning. Där­ef­ter räknar du samman till­gång­ar och skul­der som till­hör den av­lid­nes del.

Den av­lid­ne har alltid rätt till en värdig be­grav­ning, därför är en döds­bo­an­mä­lan möjlig även om det finns till­gång­ar kvar men dessa inte räcker för att täcka be­grav­nings­kost­na­der­na.

Enbart skul­der - Då kan du göra döds­bo­an­mä­lan

För att kunna göra en döds­bo­an­mä­lan kräver det alltså att döds­bo­ets till­gång­ar är mindre än skul­der­na. An­mä­lan ska i så fall ske inom två må­na­der från döds­fal­let. So­ci­al­för­valt­ning­en i den av­lid­nes hem­kom­mun kan kräva att det ska göras ett hem­be­sök i den av­lid­nes bostad.

Kolla på: Gratis full­makt för dödsbo - fyll i och ladda ner

När du inte kan göra döds­bo­an­mä­lan

En döds­bo­an­mä­lan är där­e­mot inte möjlig om den av­lid­ne ägde hus eller annan fast egen­dom eller tomträtt. An­led­ning­en till detta är att en boupp­teck­ning krävs för att det ska vara möj­li­gt att söka ny lag­fart. Det är enda sättet för till ex­em­pel ett hus att byta ägare.

Vidare kan du inte göra en döds­bo­an­mä­lan om det krävs en om­fat­tan­de ut­red­ning för att be­stäm­ma värdet av den av­lid­nes till­gång­ar.

Du kan heller inte göra en döds­bo­an­mä­lan till Skat­te­ver­ket om andra döds­bo­de­lä­ga­re kräver en boupp­teck­ning.

För­de­lar med en döds­bo­an­mä­lan

Det finns i hu­vud­sak två för­de­lar med en döds­bo­an­mä­lan.

 • För det första så är be­grav­nings­kost­na­der pri­o­ri­te­ra­de vid en döds­bo­an­mä­lan. Det be­ty­der att även en kraf­ti­gt skuld­sa­tt av­li­den person kan få en värdig be­grav­ning. Övriga bor­ge­nä­rer får be­ta­lat av vad som kvar­står efter be­grav­nings­kost­na­der­na. Värt att veta är dock att det inte krävs en döds­bo­an­mä­lan för att få eko­no­misk stöd till en be­grav­ning.
 • Den andra för­de­len är att pro­ces­sen för döds­bo­an­mä­lan kan vara lät­ta­re än den för en boupp­teck­ning. Med det sagt så gör so­ci­al­nämn­den en ganska om­fat­tan­de ut­red­ning. Skulle du där­e­mot göra boupp­teck­ning själv skulle du eller en jurist istäl­let behöva göra ut­red­ning­en.

Läs mer: De­kla­re­ra dödsbo

Döds­bo­an­mä­lan och So­ci­al­nämn­den

En döds­bo­an­mä­lan börjar med att den döds­bo­de­lä­ga­re som har bäst insyn i döds­bo­et, ofta part­ner eller barn, gör en an­mä­lan till so­ci­al­nämn­den i den av­lid­nes hem­kom­mun. Efter detta an­sva­rar so­ci­al­nämn­den för ut­red­ning­en av döds­bo­et. Pro­ces­sen skil­jer sig från kommun till kommun.

Det van­li­gas­te är dock att kom­mu­nen skic­kar ut en tjäns­te­man som ska vär­de­ra om för­ut­sätt­ning­ar­na för en döds­bo­an­mä­lan är upp­fyll­da. Tjäns­te­man­nen kollar igenom tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord och bo­sta­den för lösa till­gång­ar.

Döds­bo­an­mä­lan och Skat­te­ver­ket

Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar och för­va­rar döds­bo­an­mä­lan. Där­e­mot är det för det mesta so­ci­al­nämn­den som skic­kar döds­bo­an­mä­lan till Skat­te­ver­ket, så du som an­hö­rig be­hö­ver nor­malt inte ha någon kon­takt med Skat­te­ver­ket.

👉 Hos Skat­te­ver­ket är det också möj­li­gt att begära ut en gammal döds­bo­an­mä­lan. Du kan också få ut en ti­di­ga­re boupp­teck­ning hos Skat­te­ver­ket.

Efter att döds­bo­an­mä­lan re­gi­stre­ra­ts

När döds­bo­an­mä­lan är klar och re­gi­stre­rad så ska du skicka den till alla bor­ge­nä­rer. Alltså de som döds­bo­et har skul­der hos. Detta ef­ter­som det ofta krävs en döds­bo­an­mä­lan för att skriva av, alltså ta bort, en skuld.

I vissa säll­synt fall kan det även finnas skäl att även göra en boupp­teck­ning i ef­ter­hand. Det är fram­förallt om man upp­täc­ker ti­di­ga­re okända till­gång­ar.

Läs mer: Hur lång tid tar det att göra en boupp­teck­ning?

Steg-för-steg guide till döds­bo­an­mä­lan

Här är vad som krävs rent kon­kret för att göra en döds­bo­an­mä­lan. Det finns dock fler saker att tänka på och det kan du läsa mer om under nästa rubrik.

 1. Fyll i en an­sö­kan för döds­bo­an­mä­lan till din kommun. Det finns ofta en blan­kett på so­ci­al­för­valt­ning­ens hem­si­da.
 2. So­ci­al­nämn­den tar över an­sva­ret. Var dem be­hjälplig genom att svara på deras frågor.
 3.  Skicka ut re­gi­stre­rad döds­bo­an­mä­lan till bor­ge­nä­rer.

Att tänka på när man gör en döds­bo­an­mä­lan

Nedan har vi samlat några saker värda att tänka på vid en döds­bo­an­sö­kan:

 • Döds­bo­an­mä­lan ska ske inom två må­na­der från döds­fal­let (till skill­nad från 3 må­na­der för boupp­teck­ning)
 • Var över­ens med dom andra döds­bo­de­lä­gar­na. En en­skild döds­bo­de­lä­ga­re kan stoppa pro­ces­sen, så se till att alla för­står vad det in­ne­bär och håller med om att det bör göras.
 • Om ni inte får döds­bo­an­mä­lan be­vil­jad så måste ni istäl­let göra en boupp­teck­ning. Är det mycket tvek­samt om ni kommer få god­känt kan det vara bättre att spara tid och göra en boupp­teck­ning direkt istäl­let.
 • Det är möj­li­gt att få eko­no­miskt stöd be­vil­jat för en be­grav­ning även utan en döds­bo­an­mä­lan.
 • Att döds­bo­et upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na för en döds­bo­an­mä­lan in­ne­bär inte säkert att ni kommer be­vil­jas det. So­ci­al­nämn­den gör en om­fat­tan­de ut­red­ning och fattar sedan ett beslut.
 • Ef­ter­som so­ci­al­nämn­den ofta vill göra ett hem­be­sök, se till att bo­sta­den är orörd tills dess be­sö­ket har skett.
 • Säg upp abon­ne­mang, au­to­gi­ron med mera och med­de­la bor­ge­nä­rer att ni tänker göra en döds­bo­an­mä­lan så snabbt som möj­li­gt. Då slip­per ni på­min­nel­se­av­gif­ter och annat krång­el.
 • Även efter hela pro­ces­sen är klar kan ni behöva göra en boupp­teck­ning i ef­ter­hand. Det gäller om det fram­kom­mer till­gång­ar som ni först inte kände till.

Boupp­teck­ning på egen hand för 1990 kr. Ställ frågor till våra ju­ris­ter - det ingår i priset.

Smidigare juridik, online och enkelt!