En­skild egen­dom vid boupp­teck­ning

Röd stuga på landet
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-11-24 ● 4 minuter
Dela artikeln
Om den av­lid­ne ägde en­skild egen­dom ska den vara med i boupp­teck­ning­en. Där­e­mot räknar man inte med en­skild egen­dom i bo­del­ning­en om det finns en ef­ter­le­van­de part­ner.

Vi reder här ut be­grep­pen en­skild egen­dom, boupp­teck­ning, bo­del­ning och vad som händer med en­skild egen­dom när någon går bort.

Boupp­teck­ning snabbt för­kla­rat

Snabbt för­kla­rat är boupp­teck­ning en sam­ling av all den in­for­ma­tion som man be­hö­ver för att dela ut arv efter att någon har gått bort. Låt oss för­kla­ra mer i detalj.

Samma dag som någon av­li­der bildas ett dödsbo. Ett dödsbo tar över den av­li­dens till­gång­ar och skul­der. Boet kan ex­em­pel­vis betala räk­ning­ar, säga upp hy­res­kon­trakt och av­slu­ta pre­nu­me­ra­tio­ner. Döds­bo­et blir upp­löst när arvet delats ut.

Det är döds­bo­de­lä­ga­re som tar hand döds­bo­et och gör döds­bout­red­ning. Det är alla de som kan få ut egen­dom från döds­bo­et så som ar­ving­ar, make och andra per­so­ner eller or­ga­ni­sa­tio­ner som om­näm­ns i tes­ta­men­te. Döds­bo­de­lä­gar­na är an­sva­ri­ga för att en boupp­teck­ning blir gjord.

När all in­for­ma­tion sam­la­ts för boupp­teck­ning­en håller man ett för­rätt­nings­möte där man går igenom alla upp­gif­ter. Där­ef­ter skic­kar man boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket. När skat­te­ver­ket god­känt boupp­teck­ning­en delar man ut arvet.

Läs mer: Vägen till arvet

Vad är en­skild egen­dom?

En­skild egen­dom för­knip­pas kanske star­kast med äk­ten­skaps­för­ord, men det finns fler sätt att göra egen­dom en­skild:

 1. Genom att man i äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal anger att egen­do­men ska vara en­skild.
 2. Genom gåva där man i gå­vobrev skri­ver att gåvan är en­skild egen­dom.
 3. Genom tes­ta­men­te där man skri­ver att arvet ska vara en­skild egen­dom.

Mot­sat­sen till en­skild egen­dom är gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är den egen­dom som ska delas lika mellan makar vid skils­mäs­sa eller döds­fall. Det är obe­ro­en­de av vem som äger den.

Där­till finns också något som kallas för sam­bo­e­gen­dom. Det är bostad och den lösa egen­dom (bohag) som sambos köpt för ge­men­sam an­vänd­ning till bo­sta­den.

Om den av­lid­ne varken var gift eller sambo får en­skild egen­dom ingen på­ver­kan vid boupp­teck­ning.

Vad är skill­na­den mellan boupp­teck­ning och bo­del­ning?

Även om orden låter lika är det inte samma sak, även om de ibland har med varand­ra och göra. En bo­del­ning gör man när ett äk­ten­skap eller ett sam­bo­för­hål­lan­de upphör. De upphör genom att man se­pa­re­rar eller att ena part­nern av­li­der.

Som vi redan lärt oss ska man göra en boupp­teck­ning när någon går bort. Det gör man först. Om per­so­nen var gift eller sambo gör man där­ef­ter en bo­del­ning. Vid en bo­del­ning delar man gif­to­rätts­god­set eller sam­bo­e­gen­dom mellan part­ners. Det sker alltså efter boupp­teck­ning­en men innan arvet delas ut.

Vid bo­del­ning kan man ex­em­pel­vis dela pengar, bil, bostad och prylar. Lösa saker kallas i detta sam­man­hang för lösöre. Vad man delar beror på om man var gift eller sambo.

Läs mer: Bo­del­nings­av­tal – gratis mall och ex­em­pel

Tar man upp en­skild egen­dom vid boupp­teck­ning?

Ja, om den av­lid­ne hade en­skild egen­dom tar man upp den i boupp­teck­ning­en ef­ter­som den ska ingå i arvet. Detta oav­sett om den av­lid­ne var gift, sambo eller inget av dem. Där­e­mot tar man inte med en­skild egen­dom i bo­del­ning­en.

Vi kan fö­re­stäl­la oss för­lop­pet vid bort­gång i tre steg:

 1. Boupp­teck­ning (En­skild egen­dom ska tas med)
 2. Bo­del­ning (En­skild egen­dom ska inte tas med)
 3. Ut­del­ning av arv (En­skild egen­dom ska tas med)

Van­ligt­vis ärver make en­skild egen­dom, dock enbart med fri för­fo­gan­de­rätt. Det här måste inte vara fallet. Du kan också välja att tes­ta­men­te­ra egen­do­men till någon annan. Finns det ett barn från en annan re­la­tion, ett så kallat sär­kulls­barn kan hen också begära att få ut egen­do­men direkt.

💡 En­skild egen­dom på­ver­kar alltså fram­för allt be­räk­ning­en av arv.

Låt oss visa detta med två ex­em­pel.

Ex­em­pel 1: Gif­to­rätts­gods

Len­nart av­li­der med till­gång­ar värda 1 miljon. Lennar­ts fru har vid hans bort­gång egen­dom värd 500 000 kronor. Inget äk­ten­skaps­för­ord finns och allt är gif­to­rätts­gods.

 • Gif­to­rätt: 1 000 000 + 500 000 = 1 500 000 kronor
 • Till var­de­ra make: 1 500 000/2 = 750 000 kronor
 • Till Lennar­ts fru: 750 000 - 500 000 = 250 000 kronor

Lennar­ts fru får 250 000 kronor vid bo­del­ning­en (med full ägan­de­rätt). Hon har då totalt 750 000 kronor. De kvar­va­ran­de 750 000 kronor delas ut i arv.

Ex­em­pel 2: En­skild egen­dom

Len­nart av­li­der med till­gång­ar värda 1 miljon, varav hälf­ten en­skild egen­dom. Lennar­ts fru har vid hans bort­gång egen­dom värd 500 000.

 • Gif­to­rätt: 500 000 + 500 000 = 1 000 000 kronor
 • Till var­de­ra make: 1 000 000/2 = 500 000 kronor
 • Till Lennar­ts fru: 500 000 - 500 000 = 0 kronor

Lennar­ts fru får ingen­ting vid bo­del­ning­en men be­hål­ler sina 500 000 kronor. Lennar­ts 500 000 kronor som är gif­to­rätts­gods och de 500 000 kronor som är en­skild egen­dom delas ut som arv.

💡 Bra att veta: Som gift ärver man van­ligt­vis varand­ra. Om inget tes­ta­men­te finns skulle alltså Lennar­ts fru i ex­emp­len ovan även få arvet från Len­nart och även den del som var Lennar­ts en­skil­da egen­dom.

Läs mer: Vär­de­ring av dödsbo

Göra en boupp­teck­ning själv

Den som bäst känner döds­bo­et och hur den av­li­den hade det är den som bäst gör en boupp­teck­ning. Genom att an­vän­da Aatos tjänst för boupp­teck­ning kan du enkelt sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som en boupp­teck­ning ska in­ne­hål­la.

Med tydlig väg­led­ning och enkla in­struk­tio­ner kan du enkelt göra boupp­teck­ning­en själv. Stöter du på frågor längs vägen finns våra ju­ris­ter till­gäng­li­ga via chatt utan extra kost­nad.

👍 Aatos boupp­teck­ning gör det extra enkelt genom att er­sät­ta Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning. Dess­utom gör du boupp­teck­ning­en snab­ba­re jäm­fört med om du tar hjälp.

Smidigare juridik, online och enkelt!