Skul­der i ett dödsbo

Vitt hus med lummig trädgård
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-04-20 ● 4 minuter
Dela artikeln
I sam­band med döds­fall är det väl­di­gt van­li­gt att det dyker upp frågor om obe­tal­da skul­der. Här tittar vi när­ma­re på vem som är an­sva­rig och hur man han­te­rar skul­der i ett dödsbo.

Det är många som går bort med skul­der och lån. Skul­der­na över­går au­to­ma­tiskt till döds­bo­et som be­ta­lar till­ba­ka dem med den av­lid­nes pengar.

Du ärver inte skul­der

Du kan inte ärva skul­der och det är aldrig någon en­skild person eller ar­vinge som blir an­sva­rig för att betala av skul­der­na. Skulle det visa sig att det inte finns till­räck­li­gt med pengar i döds­bo­et kommer skul­der­na inte att behöva be­ta­las, det kallas för att de av­skrivs.

Men det är inte nöd­vän­digt­vis alltid så enkelt. Si­tu­a­tio­nen kan för­svå­ras av allt ifrån ge­men­sam­ma skul­der till kost­na­der som upp­står i sam­band med boupp­teck­ning och han­te­ring av döds­bo­et.

För att för­kla­ra enkelt gör vi en snabb ge­nom­gång av hur an­svars­för­del­ning­en ser ut i ett dödsbo och ger ex­em­pel på van­li­ga si­tu­a­tio­ner för skul­der i ett dödsbo.

Visste du att du kan göra boupp­teck­ning själv?

Prova gratis och betala först i sista steget. Du sparar både tid och pengar.

Dödsbo bildas i sam­band med döds­fall

När någon av­li­der så bildas ett dödsbo. På många sätt så har döds­bo­et fak­tiskt mycket ge­men­samt med en för­e­ning eller vissa sor­ters bolag. När någon dör så flyt­tar både skul­der och till­gång­ar över till döds­bo­et. Döds­bo­et blir en egen fri­ståen­de ju­ri­disk person med rätts­hand­lings­för­måga. Det in­ne­bär att döds­bo­et ex­em­pel­vis kan sälja, köpa och sluta avtal, precis som en för­e­ning eller ett fö­re­tag.

De som ska ärva den av­lid­ne blir döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­ri­ga för döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na har i upp­gift att göra boupp­teck­ning, sköta och av­veck­la döds­bo­et. Ef­ter­som de är ge­men­samt an­sva­ri­ga måste ar­be­tet ske i samråd och ut­i­från ge­men­sam­ma över­ens­kom­mel­ser.

💡 Gör en gratis full­makt för dödsbo – Fyll i och ladda ner

Skul­der i ett dödsbo

Skul­der i ett dödsbo kan an­ting­en vara den av­lid­nes obe­tal­da skul­der men också kost­na­der till följd av att upp­rät­ta boupp­teck­ning och be­grav­ning. Därför ingår hu­vud­sak­li­gen skul­der som upp­stod före tid­punk­ten för döds­fal­let men kan också in­ne­fat­ta vissa kost­na­der som upp­stod efter döds­fal­let.

Skul­der ska be­ta­las med döds­bo­ets medel. För att und­vi­ka pro­blem bör du vänta med att betala större skul­der tills dess att till­gång­ar­na och skul­der­na har ut­retts och even­tu­el­la krav har kommit till döds­bo­ets kän­ne­dom.

👉 Det är också vik­ti­gt att se till att vara över­ens om alla beslut som tas i döds­bo­ets namn för att und­vi­ka osä­ker­het om be­tal­nings­an­svar.

Döds­bo­de­lä­ga­re kan bli an­sva­rig för skul­der i vissa fall

Grund­re­geln är alltså att ingen ärver skul­der. An­led­ning­en är att en skuld bara kan uppstå genom att man själv­mant väljer att ta på sig ett be­tal­nings­an­svar, an­ting­en direkt genom ett lån eller in­di­rekt genom skat­ter och av­gif­ter. Därför kan man inte ärva skul­der.

Men det finns un­dan­tag. Om en eller flera döds­bo­de­lä­ga­re an­vän­der eller tar till­gång­ar ur döds­bo­et innan skul­der har be­ta­la­ts till­ba­ka kan det uppstå be­tal­nings­an­svar. Det kan också bli ak­tu­ellt om en döds­bo­de­lä­ga­re gör något som för­säm­rar döds­bo­ets möj­lig­he­ter att åter­be­ta­la skul­der. Detta kallas ibland för er­sätt­nings­plikt till följd av or­sa­kad skada.

An­sva­ret att betala till­ba­ka gäller både mot andra döds­bo­de­lä­ga­re och de som hade rätt att få be­tal­ning från döds­bo­et.

Om det finns ge­men­sam­ma skul­der

Om den av­lid­ne hade skul­der ge­men­samt med någon annan så kommer denna person fort­fa­ran­de att behöva an­sva­ra för sin del. Skul­den över­går aldrig i sin helhet till döds­bo­et.

Det är till ex­em­pel van­li­gt att den av­lid­ne hade lån till­sam­mans med ef­ter­le­van­de make, sambo eller kanske en af­färspart­ner. Den ef­ter­le­van­de parten fort­sät­ter då att betala för sin andel.

Det kan skapa en del pro­blem om skul­den är kopp­lad till ett hus eller en fas­tig­het. Allra van­li­gast är att den av­lid­nes andel be­ta­las till­ba­ka från döds­bo­ets medel. Det kan också vara så att den ef­ter­le­van­de an­sö­ker hos banken om att ta över lånet.

Läs mer om att göra boupp­teck­ning som ensam ar­vinge

Om det inte finns till­räck­li­gt med pengar i döds­bo­et

Ett dödsbo som har mer skul­der än pengar och till­gång­ar att betala av med, kommer att få skul­der­na av­skriv­na. Det finns inget i lagen som säger vilka skul­der som ska be­ta­las först, men det är bruk­li­gt att kost­na­der för boupp­teck­ning och be­grav­ning blir pri­o­ri­te­ra­de.

Det brukar också vara så att skul­der med någon form av sä­ker­het, så som ex­em­pel­vis ett bolån med huset eller bo­stads­rät­ten som sä­ker­het går före andra skul­der.

När lån med sä­ker­het och be­grav­nings- och boupp­teck­nings­kost­na­der är be­tal­da är det van­li­gt att för­de­la det som är kvar på de övriga skul­der­na i för­hål­lan­de till hur stor skul­den är.

Det är även möj­li­gt för döds­bo­de­lä­gar­na att begära att tings­rät­ten för­sät­ter döds­bo­et i kon­kurs om de vill på­skyn­da av­veck­ling­en. Det är också ett sätt att bli helt säker på att det inte finns skul­der kvar.

👉 När skul­der­na är större än till­gång­ar­na finns det möj­lig­het att göra en döds­bo­an­mä­lan istäl­let för boupp­teck­ning.

Ex­em­pel: Obe­talt en­skilt huslån i sam­band med dödsbo

Om den av­lid­ne hade ett obe­talt huslån men inga övriga till­gång­ar så ska lånet be­ta­las. Detta kan ske genom att döds­bo­de­lä­gar­na ge­men­samt väljer att sälja huset. Om det blir något kvar efter att skul­den är betald kan döds­bo­de­lä­gar­na dela på det.

Det är även möj­li­gt att en en­skild döds­bo­de­lä­ga­re väljer att överta lånet under för­ut­sätt­ning­en att banken och övriga de­lä­ga­re god­kän­ner det. Van­li­gast är att i sam­band med detta kom­pen­se­ra döds­bo­de­lä­gar­na med mark­nads­vär­det efter avdrag av kvar­va­ran­de lån och där­ef­ter av­slu­ta döds­bo­et.

Om döds­bo­de­lä­gar­na redan i förväg vet att skul­der­na inte kommer att kunna åter­be­ta­las kan de välja att ge­men­samt ansöka hos tings­rät­ten om att för­sät­ta döds­bo­et i kon­kurs.

👉Att begära kon­kurs kan ibland på­skyn­da av­slu­tan­det av döds­bo­et och även sä­ker­stäl­la att det inte finns några dolda skul­der.

Ex­em­pel: Skul­der som över­sti­ger till­gång­ar

Om den av­lid­ne hade skul­der men inga till­gång­ar så kommer skul­der­na med störs­ta san­no­lik­het att av­skri­vas. Det kan dock ta tid. I en sådan si­tu­a­tion är det vik­ti­gt att döds­bo­et inte själv tar på sig nya skul­der eller andra åter­kom­man­de kost­na­der.

Det händer att Kro­no­fog­den skic­kar en be­tal­nings­upp­ma­ning till någon eller flera döds­bo­de­lä­ga­re. Då denna be­tal­ning kommer att vara riktad till döds­bo­et så in­ne­bär det inget be­tal­nings­an­svar för de en­skil­da döds­bo­de­lä­gar­na.

Kro­no­fog­den kan komma att göra en ut­mät­ning av döds­bo­et som in­klu­de­rar lösöre som pengar, bil och andra prylar av värde samt fast egen­dom som en bostad.

Läs mer: Kost­nad för att göra boupp­teck­ning

Om nya skul­der upp­täcks

Det skulle kunna hända att nya skul­der blir upp­täck­ta efter att ni har gjort boupp­teck­ning och för­de­lat arvet. Det ska helst inte ske men skulle ändå kunna hända.

Döds­bo­de­lä­gar­na får då lämna till­ba­ka så mycket till döds­bo­et att det täcker skul­den. För att und­vi­ka att det sker är det vik­ti­gt att alltid reda ut vilka skul­der som finns.

💡Läs mer om skul­der som upp­kom­mer efter döds­fal­let

Boupp­teck­ning på egen hand ger kon­troll

För att slippa ovän­ta­de skul­der eller kost­na­der är det vik­ti­gt att vara nog­grann med boupp­teck­ning­en, av­vak­ta med åter­be­tal­ning av större skul­der och även se till att vara över­ens om de beslut som ni tar.

Genom att göra boupp­teck­ning själv får du full kon­troll och insikt. Det är också ett sätt att korta ner tiden för att göra boupp­teck­ning.

När du gör din boupp­teck­ning med Aatos får du väg­led­ning hela vägen. Har du frågor kan du ställa dom till våra ju­ris­ter i chatt eller mail utan extra kost­nad.

Boupp­teck­ning för 1990 kronor. Det är upp mot 80% bil­li­ga­re än att göra boupp­teck­ning hos be­grav­nings­by­rå.
Smidigare juridik, online och enkelt!