In­gi­va­re vid boupp­teck­ning

ingivare bouppteckning.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-30 ● 2 minuter
Dela artikeln
När man har skapat en boupp­teck­ning för ett dödsbo ska in­gi­va­ren skicka in boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Men vad är en in­gi­va­re och vad har den för upp­gif­ter?

I denna ar­ti­kel går vi igenom vad det in­ne­bär att vara in­gi­va­re och vem som är lämp­li­gast att vara det.

Kort: Det här gör en in­gi­va­re vid boupp­teck­ning

När boupp­teck­ning­en är klar och un­der­teck­nad av bo­upp­gi­va­ren och för­rätt­nings­män­nen ska den skic­kas in till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. Döds­bo­de­lä­gar­na måste då utse en in­gi­va­re, vilket in­ne­bär en person som är döds­bo­ets re­pre­sen­tant gente­mot Skat­te­ver­ket. Per­so­nen i fråga är alltså den som har kon­takt med och fö­re­trä­der döds­bo­et i all kom­mu­ni­ka­tion med Skat­te­ver­ket.

Vem som är in­gi­va­re ska stå med i boupp­teck­ning­en så att Skat­te­ver­ket vet vem de ska kon­tak­ta an­gå­en­de boupp­teck­ning­en.

Utse in­gi­va­re

Vem som helst kan vara in­gi­va­re, det finns inga krav eller för­ut­sätt­ning­ar för att vara in­gi­va­re. Inte heller finns det några regler om hur man ska välja en in­gi­va­re.

Vidare finns det inga hinder mot att inneha andra roller i döds­bo­et pa­ral­lellt med in­gi­va­re upp­drag. Du kan till ex­em­pel vara döds­bo­de­lä­ga­re, in­gi­va­re och bo­upp­gi­va­re sam­ti­di­gt.

⚠️ Notera! Även en av för­rätt­nings­män­nen kan vara in­gi­va­re. Men kom också ihåg att döds­bo­de­lä­ga­re och bo­upp­gi­va­re inte kan vara för­rätt­nings­man. Det be­ty­der att en och samma person inte kan ha alla roller.

Ex­em­pel

Emma och Kims mamma ha av­li­dit. Emma och Kim är döds­bo­de­lä­ga­re. Deras vänner Luca och Ria hjäl­per till med boupp­teck­ning­en. De kan dela upp upp­gif­ter­na för in­gi­va­re, bo­upp­gi­va­re och för­rätt­nings­man på föl­jan­de sätt:

Döds­bo­de­lä­ga­re: Emma och Kim

In­gi­va­re: Emma, Kim, Luca eller Ria (oav­sett vem som är bo­upp­gi­va­re eller för­rätt­nings­män)

Bo­upp­gi­va­re: Emma, Kim, Luca eller Ria (oav­sett vem som är in­gi­va­re eller för­rätt­nings­män)

För­rätt­nings­män: Luca och Ria

Lämp­li­gas­te kan­di­da­ter­na för att vara in­gi­va­re

Hu­vud­re­geln är att den som har bäst insyn i den av­lid­nes eko­nomi bör vara in­gi­va­re. Ofta är det därför samma person som är bo­upp­gi­va­re och har skapat boupp­teck­ning­en. In­gi­va­ren måste inte vara döds­bo­de­lä­ga­re utan kan också vara en person i när­he­ten som man anser är lämp­lig att sköta kon­tak­ten med Skat­te­ver­ket.

Pro­ces­sen som in­gi­va­re: steg för steg

In­gi­va­rens upp­drag börjar i prin­cip med att den skic­kar in boupp­teck­ning­en till Skat­te­ver­ket. Detta ska ske se­nas­te fyra må­na­der efter döds­da­gen. Skat­te­ver­ket börjar då hand­lägga ären­det.

Om Skat­te­ver­ket, under hand­lägg­ning­en av boupp­teck­ning­en, har några frågor eller be­hö­ver några kom­plet­te­ring­ar är det då in­gi­va­ren som kon­tak­tas.

⚠️ I vissa si­tu­a­tio­ner måste en tilläggs­boupp­teck­ning göras. Skat­te­ver­ket kon­tak­tar in­gi­va­ren gäl­lan­de det.

In­gi­va­ren be­hö­ver då själv eller genom att be någon annan se till att skicka in in­for­ma­tion som ef­ter­frå­ga­ts av Skat­te­ver­ket. Ibland kan det vara så enkelt som att för­kla­ra någon skri­vel­se i boupp­teck­ning­en som Skat­te­ver­ket inte för­står, medans det ibland kan röra sig om större saker, t.ex. att man måste få en fas­tig­het vär­de­rad.

När Skat­te­ver­ket är klar med sin hand­lägg­ning, vilket nor­malt tar drygt en månad, så skic­kar de till­ba­ka boupp­teck­ning­en till in­gi­va­ren och pro­ces­sen är då klar.

⏱ Läs mer: Hur lång tid tar boupp­teck­ning­en?

Ansvar för in­gi­va­ren

In­gi­va­ren hålls nor­malt inte per­son­li­gt an­sva­rig vid bris­ter i pro­ces­sen.

Skat­te­ver­ket kan dock fö­re­lägga döds­bo­et om vite (böter) om hand­ling­ar inte kommer in i tid. Om en in­gi­va­re av någon an­led­ning inte kan full­gö­ra upp­gif­ten kan man kon­tak­ta Skat­te­ver­ket och uppge en ny in­gi­va­re som Skat­te­ver­ket kan kon­tak­ta istäl­let för den or­di­na­rie.

Om du be­hö­ver hjälp

Med un­dan­tag för de enk­las­te boupp­teck­ning­ar­na så är det van­li­gt att döds­bo­et an­li­tar en jurist för att hjälpa till. Detta brukar kosta flera tusen och kan bli dyrare än så om det är ett mer kom­plext ärende.

Aatos er­bju­der en bil­li­ga­re lös­ning med vår boupp­teck­nings­tjänst. I tjäns­ten får du kon­kret, steg för steg, vad du be­hö­ver göra för att ta dig vidare i pro­ces­sen. Kör du fast finns även våra kun­ni­ga ju­ris­ter till­gäng­li­ga för hjälpa dig, utan extra kost­nad.

Du sköter allt online och kan bjuda in övriga per­so­ner till tjäns­ten så att alla kan ta hand om döds­bo­et och boupp­teck­ning­en.

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!