Tilläggs­boupp­teck­ning

En person som sitter vid dator och med ett block framför sig
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-02 ● 4 minuter
Dela artikeln
När någon av­li­der krävs det att en boupp­teck­ning upp­rät­tas, och det finns till­fäl­len då det även kan vara nöd­vän­di­gt med en tilläggs­boupp­teck­ning.

En tilläggs­boupp­teck­ning kan behöva göras om det i ef­ter­hand fram­kom­mer in­for­ma­tion som sak­na­des när boupp­teck­ning gjor­des.

Här kommer en ge­nom­gång om när en tilläggs­boupp­teck­ning krävs, hur den ska göras och i vilka si­tu­a­tio­ner man kan slippa att göra en.

En tilläggs­boupp­teck­ning är en kom­plet­te­ring till redan in­läm­nad boupp­teck­ning.

Döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver upp­rät­ta en tilläggs­boupp­teck­ning om det dyker upp till­gång­ar eller skul­der som i egent­li­gen skulle ha in­klu­de­ra­ts i boupp­teck­ning­en men saknas i den in­skic­ka­de boupp­teck­ning­en.

💡 Ofta upp­täc­ker Skat­te­ver­ket, efter att de fått in boupp­teck­ning­en för re­gi­stre­ring, att en tilläggs­boupp­teck­ning be­hö­ver göras och kon­tak­tar då döds­bo­ets kon­takt­per­son an­gå­en­de detta.

När en tilläggs­boupp­teck­ning behövs

Tilläggs­boupp­teck­ning­en ska göras om en ny till­gång eller skuld har upp­täcks eller om något fel i boupp­teck­ning­en blivit känt.

Det kan vara att:

  • Att alla döds­bo­de­lä­ga­re inte blev ned­teck­na­de i boupp­teck­ning­en eller att det blev fel­ak­ti­gt på något vis.
  • Det kan vara att man glömt att skicka med äk­ten­skaps­för­ord, tes­ta­men­te eller lik­nan­de.
  • En sambo kan ha begärt skuld­täck­ning efter boupp­teck­ning­en.

Skuld­täck­ning kan en part kräva vid bo­del­ning, när till­gång­ar och skul­der delas upp mellan före detta part­ners.

Det in­ne­bär att man räknar av skul­der på sam­bo­e­gen­do­men för att betala av skul­der.

Läs mer: Guide för boupp­teck­ning

En tilläggs­boupp­teck­ning skapas på samma sätt som en vanlig boupp­teck­ning. Testa vår tjänst nedan:

När en tilläggs­boupp­teck­ning inte behövs

Det finns fall där det har blivit något fel med boupp­teck­ning­en men som inte anses all­var­li­gt nog för att kräva tilläggs­boupp­teck­ning.

Dessa är:

  • Tes­ta­men­ten som vinner laga kraft.
  • Tes­ta­men­ten som be­trak­tas som ogil­ti­ga.
  • Ef­ter­le­van­de make eller maka begär jämk­ning, att båda be­hål­ler sitt gif­to­rätts­gods (par­ter­nas ge­men­sam­ma egen­dom).
  • En till­gång som har vär­de­ra­ts till ett lägre värde i boupp­teck­ning­en.

Ett tes­ta­men­te vinner laga kraft när ar­ving­ar­na god­kän­ner det eller när ar­ving­ar­na inte får igenom en klan­der­stäm­ning i dom­stol.

Vid den av­lid­nes bort­gång ska alla ar­ving­ar delges tes­ta­men­tet. Det in­ne­bär att det ska lämnas eller skic­kas till dem. Efter det har ar­ving­ar­na sex må­na­der på sig att kland­ra, ogil­tig­för­kla­ra tes­ta­men­tet, annars vinner tes­ta­men­tet laga kraft. Om ar­ving­en lyckas kland­ra tes­ta­men­tet be­trak­tas det som ogil­ti­gt.

Läs mer: för­de­lar­na med att hur boupp­teck­ning över­kla­gas

Hur mycket tid man har på sig

En tilläggs­boupp­teck­ning ska göras inom en månad. Tids­pe­ri­o­den star­tar från den dag då den nya till­gång­en eller skul­den blivit känt eller då felet upp­täck­tes.

I de fall en sambo har begärt skuld­täck­ning är tids­fris­ten tre må­na­der från sam­bons be­gä­ran.

Tips! Tids­fris­ter för boupp­teck­ning och Hur ni han­te­rar skul­der som upp­kom­mit efter döds­da­gen.

Hur sker en tilläggs­boupp­teck­ning?

En tilläggs­boupp­teck­ning upp­rät­tas på samma sätt som en vanlig boupp­teck­ning. Det in­ne­bär att bo­upp­gi­va­re och förätt­nings­män be­hö­ver utses, döds­bo­de­lä­ga­re ska kallas osv.

I tilläggs­boupp­teck­ning­en ska in­for­ma­tion ned­teck­nas som visar att för­rätt­ning­en var kor­rekt och riktig. Det in­ne­bär att man ska för­säk­ra om ori­gi­nal­boupp­teck­ning­en följde form­kra­ven. Tilläg­get eller rät­tel­sen ska också an­teck­nas. Det går också bra att hän­vi­sa till den ur­sprung­li­ga boupp­teck­ning­en istäl­let för att upp­repa all in­for­ma­tion igen.

⚠️ När tilläggs­boupp­teck­ning­en är klar ska den lämnas in till Skat­te­ver­ket för att re­gi­stre­ras.

Be­sva­ra enkla frågor och få en ju­ri­diskt kor­rekt  boupp­teck­ning för 1990 kr. Vi guidar genom hela pro­ces­sen.

Varför behövs en boupp­teck­ning?

Boupp­teck­ning­en kommer fung­e­ra som döds­bo­ets id-hand­ling. Den visar vem som får fö­re­trä­da döds­bo­et. Det un­der­lät­tar vid kon­takt med myn­dig­he­ter och för att få tag på döds­bo­ets bank­kon­ton.

Vidare kommer boupp­teck­ning­en lägga grun­den till arvs­skif­tet, alltså då döds­bo­ets till­gång­ar flyt­tas över till ar­ving­ar­na.

Boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en

Boupp­teck­nings­förätt­ning­en är en sam­man­komst och den ska hållas inom 3 må­na­der från döds­fal­let.

Bo­upp­gi­va­ren är an­sva­rig att kalla alla döds­bo­de­lä­ga­re till mötet.

Alla döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver där­e­mot inte när­va­ra vid boupp­teck­ning­en. Vid mötet går de när­va­ran­de igenom döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der och upp­rät­tar ett do­ku­ment rö­ran­de det.

Till­gång­ar och skul­der ska vär­de­ras till värdet de hade dagen den av­lid­ne gick bort. Ef­teråt ska döds­bo­de­lä­ga­re och för­rätt­nings­män­nen sig­ne­ra do­ku­men­tet. Dess­utom ska namn och per­son­num­mer (eller annat sätt att iden­ti­fi­e­ra per­so­ner­na på) på de som har blivit kal­la­de ned­teck­nas.

När boupp­teck­ning­en är klar

När boupp­teck­ning­en är klar ska den skic­kas till Skat­te­ver­ket.

Föl­jan­de do­ku­ment ska skic­kas:

  • Boupp­teck­ning­en i ori­gi­nal.
  • En vi­di­me­rad kopia av ori­gi­na­let (intyga att kopian över­ens­stäm­mer med ori­gi­na­let).
  • Om det är ak­tu­ellt, be­styrkt kopia eller ori­gi­nal av tes­ta­men­te, bevis på kal­lel­se till för­rätt­ning­en (om någon döds­bo­de­lä­ga­re inte när­va­rat), arvs­av­stå­en­de (om någon inte vill ärva), äk­ten­skaps­för­ord, full­makt i ori­gi­nal, etc.

Be­styrk­ta kopior eller vi­di­me­ra­de kopior är kopior som har sig­ne­ra­ts av upp­rät­ta­ren och vitt­nen för att intyga att den över­ens­stäm­mer med ori­gi­na­let.

⚠️ Dessa do­ku­ment ska skic­kas inom fyra må­na­der efter döds­fal­let.

Efter att Skat­te­ver­ket har god­känt boupp­teck­ning­en kommer de skicka till­ba­ka ori­gi­na­let. De sparar kopian.

Hos Aatos kan boupp­teck­ning göras online för 1990 kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!