Över­klaga boupp­teck­ning

Ett pussel som läggs
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-11-08 ● 3 minuter
Dela artikeln
När någon av­li­der måste en boupp­teck­ning göras efter per­so­nen. Boupp­teck­ning­en måste re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Efter att den re­gi­stre­ra­ts kan den i vissa fall över­kla­gas.

I boupp­teck­ning­en re­do­vi­sas den av­lid­nes skul­der och till­gång­ar. Boupp­teck­ning är ett gam­malt fe­nomen i Sve­ri­ge och de har upp­rät­ta­ts vid döds­fall sedan 1600-talet.

Boupp­teck­ning­en in­ne­hål­ler, utöver till­gång­ar och skul­der, även in­for­ma­tion om ar­ving­ar, bo­upp­gi­va­re och för­rätt­nings­män. Boupp­teck­ning­en måste upp­rät­tas senast tre må­na­der från döds­fal­let.

När alla ar­ving­ar har sig­ne­rat boupp­teck­ning­en, själva eller genom full­makt, ska den skic­kas in till skat­te­ver­ket. Om Skat­te­ver­ket god­kän­ner boupp­teck­ning­en re­gi­stre­ras den. Boupp­teck­ning­en an­vän­ds som en le­gi­ti­ma­tions­hand­ling, där det fram­går vem som har rätt att fö­re­trä­da boet.

När boupp­teck­ning­en väl har re­gi­stre­ra­ts upp­står det sällan pro­blem med do­ku­men­tet, men ibland kan det finnas an­led­ning att behöva ändra den. Det görs genom att över­klaga boupp­teck­ning­en.

Av prak­tis­ka skäl finns det be­gräns­ning­ar vad gäller möj­lig­he­ten att över­klaga boupp­teck­ning­en. Boupp­teck­ning kan över­kla­gas inom 3 veckor från det att boupp­teck­ning re­gi­stre­ra­des hos Skat­te­ver­ket. Det hade upp­stått många kon­flik­ter om den kunde över­kla­gas långt senare, ef­ter­som boupp­teck­ning styr vilka till­gång­ar som finns med till arv­skif­tet.

Läs våra guider om boupp­teck­ning: Guide om boupp­teck­ning

Hos Aatos kan du göra en boupp­teck­ning helt online för 1990 kr.

Vem kan över­klaga en boupp­teck­ning?

Det är enbart döds­bo­de­lä­gar­na som kan över­klaga en boupp­teck­ning. Döds­bo­de­lä­ga­re är föl­jan­de per­so­ner:

  • ef­ter­le­van­de make/sambo
  • ar­ving­ar
  • uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re

För att över­klaga en boupp­teck­ning be­hö­ver inte döds­bo­de­lä­ga­ren få sam­tyc­ke av någon annan av döds­bo­de­lä­gar­na. Det är dess­utom van­li­gt att det fö­re­lig­ger me­ningskilj­ak­tig­he­ter mellan döds­bo­de­lä­gar­na när över­kla­gan av boupp­teck­ning kommer på tal.

Hur över­kla­gas en boupp­teck­ning?

Om döds­bo­de­lä­ga­ren anser att boupp­teck­ning­en har han­te­ra­ts på ett fel­ak­ti­gt sätt är det Skat­te­ver­kets beslut som över­kla­gas. Det är Skat­te­ver­kets beslut att re­gi­stre­ra boupp­teck­ning­en (och där­i­ge­nom god­kän­na den) som över­kla­gas.

Över­kla­gan­det görs skrift­li­gt och adres­se­ras till för­valt­nings­rät­ten, men ska skic­kas in till Skat­te­ver­ket. Det är inte möj­li­gt att ringa och med­de­la Skat­te­ver­ket att man önskar över­klaga.

I över­kla­gan­det ska det framgå vilket beslut som över­kla­gas och varför.

💡Tips! Du kan göra boupp­teck­ning själv.

Vilka möj­lig­he­ter finns om det har gått mer än 3 veckor?

Om tids­fris­ten på 3 veckor har över­skri­di­ts är det desto svå­ra­re att i ef­ter­hand över­klaga boupp­teck­ning­en.

Det är inte längre möj­li­gt att över­klaga boupp­teck­ning­en till för­valt­nings­rät­ten. De möj­lig­he­ter som finns är att jämka eller ogil­tig­för­kla­ra boupp­teck­ning­en enligt av­talsla­gen.

I svensk av­tals­rätt finns det en grund­läg­gan­de prin­cip som på latin kallas pacta sunt ser­van­da. Det kan över­sät­tas till avtal skall hållas. Ut­gångs­punk­ten är så­le­des att avtal ska hållas, och det gäller även boupp­teck­ning­en som ar­ving­ar­na har skri­vit under.

Det finns dock vissa möj­lig­he­ter att an­gripa de vill­kor som skri­vi­ts i boupp­teck­ning­en, med hjälp av av­talsla­gen. Av av­talsla­gen fram­går det till ex­em­pel att det finns möj­lig­het att jämka av­ta­let om ett vill­kor är oskä­li­gt.

Om en av par­ter­na har blivit lurad kan boupp­teck­ning­en anses ogil­tig. I av­talsla­gen kallas detta för att ha blivit "svik­li­gen för­ledd", där mot­par­ten har varit syftat till att lura per­so­nen.

Det ska dock nämnas att det många gånger kan vara svårt att föra en pro­cess och hän­vi­sa till av­talsla­gen. Ofta blir det ord mot ord och kan bli mycket kost­samt för båda par­ter­na.

Vad är skill­na­den på en tilläggs­boupp­teck­ning och att över­klaga boupp­teck­ning­en?

En tilläggs­boupp­teck­ning är en kom­plet­te­ring till den upp­rät­ta­de boupp­teck­ning­en. Tilläggs­boupp­teck­ning blir ak­tu­ellt när det har upp­kom­mit nya upp­gif­ter som inte fanns när den ur­sprung­li­ga boupp­teck­ning­en för­rät­ta­des.

💡 Tilläggs­boupp­teck­ning kan för­rät­tas om en ny skuld eller till­gång upp­täcks, eller om något annat fel i boupp­teck­ning­en upp­täcks.

Fel som kan upp­täc­kas kan till ex­em­pel vara att kret­sen av döds­bo­de­lä­ga­re inte är kor­rekt. Det skulle kunna vara att ett barn till den av­lid­ne upp­täcks, som inte döds­bo­de­lä­gar­na sedan ti­di­ga­re kände till. Ett annat ex­em­pel är att ett tes­ta­men­te upp­täck­ts, som för­änd­rar det som ti­di­ga­re var känt.

⚠️ Tilläggs­boupp­teck­ning ska göras inom en månad från det att felet al­ter­na­tivt den nya till­gång­en/skul­den upp­täck­tes.

En tilläggs­boupp­teck­ning görs på samma sätt som den ur­sprung­li­ga boupp­teck­ning­en. Nya kal­lel­ser till döds­bo­de­lä­gar­na skic­kas ut och en ny för­rätt­ning hålls.

Skill­na­den mot över­kla­gan­de av boupp­teck­ning är därför att tilläggs­boupp­teck­ning görs när något nytt blir känt för döds­bo­de­lä­gar­na. Över­kla­gan av boupp­teck­ning görs istäl­let när en av döds­bo­de­lä­gar­na är miss­nöjd med något i boupp­teck­ning­en.

💡Läs mer om hur ni und­vi­ker en arvs­tvist!

Aatos hjäl­per dig att skapa en ju­ri­diskt kor­rekt boupp­teck­ning för endast 1990 kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!