Arvs­tvist - Fem tips för att und­vi­ka bråk om arv

arvstvist.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-28 ● 3 minuter
Dela artikeln
Exakt vad som gäller kring arv kan verk­li­gen vara krång­li­gt och dess­utom finns det många van­li­ga miss­för­stånd. Sam­ti­di­gt är det en väl­di­gt käns­lo­sam si­tu­a­tion.

Till­sam­mans är det här ofta ett recept för osämja bland ar­ving­ar. Därför har vi sam­man­ställt några tips för att und­vi­ka eller i alla fall mildra kon­flik­ter.

Vad en arvs­tvist kan handla om

Arvs­tvist är ett sam­lings­namn för en mängd olika tänk­ba­ra bråk som kan uppstå i sam­band med arv. och arv­skifte. Här är en icke-full­stän­dig lista om vad som tvis­ten kan röra:

  • För­valt­ning­en av döds­bo­et
  • Vär­de­ring av till­gång­ar i dödsbo
  • Tolk­ning av och tes­ta­men­tes gil­tig­het
  • Huruvi­da en gåva är att anse som för­skott på arv
  • Vem som ärver vilken egen­dom
  • Ut­krä­van­de av lag­lott mot tes­ta­men­te
  • Tillämp­lig lag

💡Läs mer: Vägen från boupp­teck­ning till arv­skifte

Tips 1 - Om ni ska anlita hjälp gör det direkt

Det finns olika sor­ters hjälp som kan an­li­tas i sam­band med någon av av­li­dit, t.ex. för­rätt­nings­man, skif­tes­man eller ett ju­ri­disk ombud.

Denna hjäl­pen kan bli rätt dyr, därför bör ni fun­de­ra över vad som skulle vara bäst i just er si­tu­a­tion. Många tänker att man kan lösa några steg av pro­ces­sen själv och att man enbart an­li­tar hjälp när/om det behövs.

Pro­ble­met är att det ofta då redan kan ha upp­stått kon­flik­ter vilket i slutän­dan leder till att det istäl­let sna­ra­re kostar mer än mindre att vänta med ett ombud. Desto ti­di­ga­re ett ombud kommer in ju mer nytta kan de göra.

Tips 2 - Var över­ens innan ni gör något

Det är ofta svå­ra­re att re­pa­re­ra miss­för­stånd än att komma över­ens i för­hand. Det är ni som döds­bo­de­lä­ga­re som be­stäm­mer över pro­ces­sen men det bygger på att ni är över­ens.

Dub­bel­kol­la därför alltid att ni har rätt och sam­för­stånd att göra det du tänkte göra innan du gör det. Det räcker ofta att detta görs i ex­em­pel­vis en gruppcha­tt via te­le­fo­nen. Många kon­flik­ter kommer från att någon känner sig över­körd.

Tips 3 - Det är sällan för sent eller för dyrt att komma över­ens

Det finns en massa regler vad gäller arv, där ma­jo­ri­te­ten av reg­ler­na är dis­po­si­tiva. Det in­ne­bär att de gäller om inte döds­bo­de­lä­gar­na kommit över­ens om något annat.

En bröstar­vinge har t.ex. enligt lag rätt till sin lag­lott. Om bröstar­ving­en där­e­mot avstår sin lag­lott går den istäl­let till t.ex. en tes­ta­ment­s­ta­ga­re eller en annan ar­vinge.

👍 Kom ihåg! Har ni hamnat i en tvist kan man alltid komma över­ens senare, oav­sett om tvis­ten redan gått till dom­stol.

Kort sagt är det väl­di­gt sällan för sent att komma över­ens och det blir nästan alltid bil­li­ga­re att komma över­ens än att tvista.

Tips 4 - Dra lott

En vanlig si­tu­a­tion där det upp­står bråk mellan ar­ving­ar är när man ska dela upp till­gång­ar i döds­bo­et vid arv­skif­tet. Det finns många olika lös­ning­ar för att dela upp ett arv.

Vissa går i ord­ning och turas om vem som får välja vad först, andra sätter lappar på det man vill ha och räknar sedan ut det totala värdet på allas val.

En annan lös­ning kan vara att dra lott. Ni kan t.ex. dela upp alla till­gång­ar i lika många högar som ni är ar­ving­ar och som är lika mycket värda. Där­ef­ter lotta om vem som får vilken hög. Ni får där­ef­ter byta/köpa egen­dom av varand­ra.

💡Tips! Läs mer om vär­de­ring av döds­bo­et

Tips 5 - Använd Aatos bout­red­nings­tjänst

Många tvis­ter upp­står genom brist på kun­skap eller för att något gjorts fel­ak­ti­gt. Genom Aatos tjänst kan ni se till att all­ting går rätt till.

En ge­men­sam cen­tral punkt för pro­ces­sen gör det också lät­ta­re för samt­li­ga att förstå vad som pågår och därmed und­vi­ker man att de känner sig över­kör­da.

Skulle ni stöta på be­kym­mer finns även Aatos ju­ris­ter till­gäng­li­ga utan extra kost­nad. Allt detta för en be­tyd­li­gt bil­li­ga­re peng än att anlita en jurist.

Ni kan alla an­vän­da samma tjänst, det be­ty­der att alla kan hjälpa till när det passar. I tjäns­ten ser ni vad andra lagt till och vad som ännu fattas.

Prova gratis!

Om ni inte kan komma över­ens

Kan man inte komma över­ens om hur man ska sköta dödsbo eller dela upp arvet så an­sö­ker man hos tings­rät­ten om att få en kunnig person utsedd att hjälpa till. Be­ro­en­de på i vilket stadie man är i pro­ces­sen heter det olika saker.

En bout­red­nings­man utses av tings­rät­ten efter an­sö­kan för att reda ut döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der och skapa boupp­teck­ning­en.

👉 Guide för boupp­teck­ning­en

Om döds­bo­de­lä­gar­na fort­fa­ran­de inte kan komma över­ens i sam­band med arv­skif­tet kan bout­red­nings­man­nen även sköta arv­skif­tet och i värsta fall be­slu­ta om tvångs­skifte, alltså att bout­red­nings­man­nen be­stäm­mer hur arvet ska delas. En boupp­teck­ning kan också över­kla­gas.

I vissa fall upp­står inte osäm­jan förrän i ett senare skede, vid arv­skif­tet, alltså efter att boupp­teck­ning­en är klar och re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

Man kan då ansöka hos tings­rät­ten om att den ska för­ord­na en skif­tes­man. Skif­tes­man­nen ska få döds­bo­de­lä­gar­na att komma över­ens om hur arvet ska för­de­las och kan döds­bo­de­lar­na ab­so­lut inte komma över­ens trots skif­tes­man­nens försök, så kan denne i värsta fall ge­nom­fö­ra ett tvångs­skifte.

Vilken av bout­red­nings­man eller skif­tes­man tings­rät­ten utser beror alltså på var i pro­ces­sen an­sö­kan in­kom­mer och vad döds­bo­de­lä­gar­na be­hö­ver hjälp med.

Hu­vud­re­geln är att det är döds­bo­et som står för kost­na­den för bout­red­nings­man och skif­tes­man. En en­skild döds­bo­de­lä­ga­re kan dock i vissa si­tu­a­tio­ner bli ensamt be­tal­nings­an­sva­rig för kost­na­den till exmpel om man med­ve­tet or­sa­kat att en bout­red­nings­man eller skif­tes­man måste för­ord­nas.

Smidigare juridik, online och enkelt!