Vär­de­rings­ta­bell för lösöre i boupp­teck­ning­en

Värderingstabell för lösöre i bouppteckningen.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-14 ● 2 minuter
Dela artikeln
Vid en boupp­teck­ning ska all den av­lid­nes och dennes even­tu­el­la makes till­gång­ar vär­de­ras. Det låter vid första an­blick som ett mycket om­stän­di­gt arbete.

Vissa vill un­der­lät­ta vär­de­ring­en genom att an­vän­da sig av en vär­de­rings­ta­bell eller scha­blon­be­lopp för lösöre.

Vi går i denna ar­ti­kel igenom vad dessa be­grepp in­ne­bär och om det ens är möj­li­gt att an­vän­da sig av en vär­de­rings­ta­bell eller scha­blon­be­lopp för att un­der­lät­ta att ar­be­tet. Och hur man annars kan vär­de­ra lösöre.

Vär­de­ring vid boupp­teck­ning

När någon har av­li­dit måste en boupp­teck­ning ge­nom­föras. Denna ska bland annat in­ne­hål­la en för­teck­ning av den av­lid­nes samt­li­ga egen­do­mar och skul­der.

Vär­de­ring­en kommer i slutän­dan på­ver­ka hur mycket var­de­ra ar­vinge får ut i arv och ska god­kän­nas av ar­ving­ar­na på ett för­rätt­nings­möte och skic­kas sedan till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

👉 Läs mer: Guide för boupp­teck­ning­en och Vad en boupp­teck­ning kostar

Olika sor­ters till­gång­ar

Man brukar tala om ett antal olika sor­ters till­gång­ar. Till och börja med gör man skill­nad på fast och lös egen­dom. Fast egen­dom är mark och sådant som per­ma­nent är pla­ce­rat på marken såsom en fas­tig­het men även mer per­ma­nen­ta fas­tig­hets­till­be­hör. Lös egen­dom är allt egen­dom som inte är fast, alltså saker och pengar.

💡­No­te­ra! Bo­stads­rät­ter räknas som lös egen­dom.

Inom lös egen­dom brukar även lösöre sär­skil­jas. Lösöre är fy­sis­ka saker och ting såsom möbler, smyc­ken, golf­klub­bor m.m. Saker som inte är lö­sö­ren är t.ex. pengar och vär­de­pap­per (aktier och fonder).

Vär­de­ring av egen­dom

Egen­dom ska, med några få un­dan­tag, tas upp i boupp­teck­ning­en till mark­nads­vär­det, alltså hur mycket man hade fått betalt för till­gång­en om man sålt den på den öppna mark­na­den.

För fast egen­dom ska alltså inte tax­e­rings­vär­det an­vän­das och äger den av­lid­ne flera fas­tig­he­ter ska varje fas­tig­het tas upp och vär­de­ras se­pa­rat i boupp­teck­ning­en. Vär­de­ring­en bör vara nog­grann och är man osäker bör man göra en vär­de­ring med en spe­ci­a­list, t.ex. en mäk­la­re.

👉 Läs mer om vär­de­ring av egen­dom i boupp­teck­ning­en!

Vär­de­ring av lös egen­dom som inte utgör lösöre bör också tas upp de­tal­je­rat. An­led­ning­en för detta är den­sam­ma som för fast egen­dom; det är ofta fråga om re­la­tivt mycket pengar.

Med hjälp av ban­kut­drag och andra upp­lys­ning­ar brukar  värdet dock här vara för­hål­lan­de­vis enkelt att fast­stäl­la. Ef­ter­som värde konstant ökar och mins­kar an­vän­ds dock ett un­ge­fär­li­gt värde.

💡 Läs mer: Får man sälja egen­dom före boupp­teck­ning­en är klar?

Boupp­teck­ning online med Aatos

Om du inte vill sköta hela boupp­teck­ning­en själv, men inte heller vill att en stor del av ditt arv går till ju­ris­ter kan Aatos hjälpa till!

Hos Aatos kan du enkelt göra hela boupp­teck­ning­en online. Genom att svara på enkla frågor och fylla i den in­for­ma­tion som frågas efter kan du enkelt skapa boupp­teck­ning­en. Du får hjälp med allt från hur egen­dom vär­de­ras och läggs till, vem som är ar­ving­ar och hur boupp­teck­nings­mö­tet går till.

Om du har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter via chatt och e-post, kost­nads­fri­tt! Du kan gratis prova på tjäns­ten och se om det är något för dig och dess­utom kan du bjuda in andra döds­bo­de­lä­ga­re så att ni till­sam­mans kan an­vän­da samma tjänst.

Vär­de­rings­ta­bel­ler och scha­blon­be­lopp för lösöre

Vär­de­ring av lösöre kan vara svårt att göra när det gäller saker som inte har ett större värde. Att vär­de­ra varje be­stick i köket till mark­nads­värde kan fö­re­fal­la helt orim­li­gt.

Vissa vill för­enk­la vär­de­ring­en genom att an­vän­da vär­de­rings­ta­bel­ler eller scha­blon­be­lopp för allt lösöre t.ex. i den av­lid­nes hem.

En vär­de­rings­ta­bell är en fär­di­gt fast­ställd tabell för värden på egen­dom av en viss typ. Ta­bel­len tar dock ofta inte hänsyn till skick, ålder modell osv. på egen­do­men.

Scha­blon­be­lopp är i sin tur är ett upp­skat­tat belopp som an­vän­ds för att göra en ge­men­sam upp­skatt­ning av värdet på lösöre. Det cir­ku­le­rar scha­blon­be­lopp som 3000 kr/rum i bo­sta­den på in­ter­net och andra plat­ser. Detta tar dock inte hänsyn till att egen­do­men hos olika per­so­ner kan ha olika värde.

Även om det cir­ku­le­rar vär­de­rings­ta­bel­ler och scha­blon­be­lopp för lösöre finns det inga all­mänt ve­der­tag­na scha­blon­be­lopp eller vär­de­rings­ta­bel­ler som kan an­vän­das för boupp­teck­ning utan vär­de­ring­en måste göras ut­i­från den ak­tu­el­la si­tu­a­tio­nen ba­se­rat på den just den egen­dom som den av­lid­ne ägde på döds­da­gen.

👉 Notera! Om ni ändå väljer att an­vän­da scha­blon­be­lopp 3000 kr/rum kom ihåg att det nog­grant avgöra om det också gäller för i just den ak­tu­el­la bo­sta­den. Det kan vara enkla­re att istäl­let dela upp lö­sö­ret i delar så att de olika ty­per­na av lös öre blir en helhet istäl­let för att lägga ihop allt lösöre.

Är det svårt att upp­skat­ta ett mark­nads­pris kan man istäl­let an­vän­da bruks­pri­set.

Brukspris är det värde fö­re­må­let har för ge­nom­snitt­li­ga an­vän­da­ren. Detta an­vän­ds för lösöre som i prin­cip saknar värde på en andra­hands­mark­nad men som ändå har ett värde för den som be­sit­ter lö­sö­ret.

Obs! Använd inte brukspris om lö­sö­ret avses att säljas.

Det finns alltså inga scha­blon­be­lopp att an­vän­da sig av och därmed går det tyvärr inte heller att an­vän­da vär­de­rings­ta­bel­ler.

Så nog­grann be­hö­ver du vara

En vär­de­ring av lösöre inte be­hö­ver vara sär­skilt de­tal­je­rad. Varje en­skilt fö­re­mål den av­lid­ne äger be­hö­ver inte tas upp i boupp­teck­ning­en. Utan det går bra att sätta ett samlat värde på bo­ha­get. Al­ter­na­tivt kan ni an­vän­da er av bre­da­re ka­te­go­ri­er såsom "bil med till­be­hör", "böcker", etc.

Sär­skilt vär­de­ful­la saker bör dock tas upp för sig i boupp­teck­ning­en, såsom bilar, smyc­ken, elektro­nik, eller tavlor.

Smyc­ken, tavlor och olika sam­lings­före­mål kan vara svår­vär­de­ra­de för gemene man. Därför är det van­li­gt att man an­vän­der sig av en expert. Det är dock inte nöd­vän­di­gt utan om ni som döds­bo­de­lä­ga­re kan enas om ett värde så går det bra. I syn­ner­het är detta re­le­vant om någon av er avser att be­hål­la fö­re­må­let.

👉 Läs mer: Får man tömma döds­bo­et före boupp­teck­ning­en?

Andra sätt att un­der­lät­ta vär­de­ring­en

Många an­vän­der sig av bu­tiks­pri­ser för att vär­de­ra lösöre. Detta funkar bra för re­la­tivt ny­in­för­skaf­fad egen­dom. För äldre och slitna fö­re­mål blir det dock miss­vi­sa­de. Då är det istäl­let bättre att an­vän­da sig av priser som man hittar på second-hand han­dels­plat­ser, såsom Bloc­ket, Tra­de­ra och Fa­ce­book Mar­ket­place.

Där­till, om någon av er ska be­hål­la fö­re­må­let är det ab­so­lut lät­tas­te sätt att helt enkelt komma över­ens. Det är i slutän­dan ni som döds­bo­de­lä­ga­re som styr pro­ces­sen.

Verkar pro­ces­sen fort­sa­tt krång­li­gt? Aatos kan hjälpa dig!

Genom Aatos online-tjänst kan du få hjälp genom hela pro­ces­sen med boupp­teck­ning­en. Vårt verk­tyg hjäl­per dig få fram alla vik­ti­ga do­ku­ment och om du be­hö­ver yt­ter­li­ga­re hjälp finns våra ju­ris­ter till­gäng­li­ga i utan extra kost­nad i chatt och e-post.

Allt detta för be­tyd­li­gt bil­li­ga­re peng än att anlita en jurist eller be­grav­nings­by­rå.

Tjäns­ten väg­le­der dig genom hela pro­ces­sen och du kan senare fort­sät­ta där du blev. Du kan också bjuda in andra döds­bo­de­lä­ga­re så att ni till­sam­mans kan sköta boupp­teck­ning­en.

Prova gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!