Lösöre i boupp­teck­ning

Soffa i vardagsrum med kuddar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-13 ● 4 minuter
Dela artikeln
I en boupp­teck­ning be­hö­ver lösöre och annan egen­dom vär­de­ras. Vär­de­ring av lösöre är inte alltid enkelt. Be­ro­en­de på vilka ägo­de­lar det gäller kan de vär­de­ras på olika sätt. 

Lösöre i en boupp­teck­ning är fy­sis­ka saker eller fö­re­mål som inte är fasta, det vill säga de är inte fast an­slut­na till eller en del av bo­sta­den. Dessa om­fat­tar möbler, hus­hålls­ap­pa­ra­ter, fordon, konst­verk, kläder och per­son­li­ga till­hö­rig­he­ter, bland annat.

I en boupp­teck­ning be­hö­ver lösöre och annan egen­dom vär­de­ras för att för­de­la och regle­ra arvet efter en av­li­den person. Lösöre vär­de­ras oftast ut­i­från deras mark­nads­värde vid tid­punk­ten för döds­fal­let.

I sam­band med en boupp­teck­ning upp­står många frågor. I den här ar­ti­keln för­kla­rar vi vad lösöre är, olika olika sätt att göra vär­de­ring och vad som gäller kring att sälja hela eller delar av ett dödsbo innan boupp­teck­ning.

Vad är lösöre?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lektro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt.

💡 Läsvärt! Hur vär­de­ras dödsbo?

Skill­na­den på lösöre och lös egen­dom

Lösöre är inte rik­ti­gt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom.

I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom.

Vär­de­ring av lösöre vid boupp­teck­ning

Det finns inte någon sär­skild lag som re­gle­rar vär­de­ring av lösöre vid boupp­teck­ning men det van­li­gas­te är att vär­de­ra ut­i­från mark­nads­värde.

Mark­nads­värde är det du skulle få för sa­ker­na om du la ut dem till för­sälj­ning idag. För att få en upp­fatt­ning om vad ex­em­pel­vis en möbel har för mark­nads­värde kan du an­vän­da nätet, mark­nads­plat­ser eller titta i bu­ti­ker.

För fram­för allt hus­geråd, möbler och andra var­dags­pry­lar från hemmet kan mark­nads­vär­det bli lite väl lågt. Då kan man i boupp­teck­ning istäl­let vär­de­ra lösöre ut­i­från bruks­vär­det, vilket är en mer per­son­lig vär­de­ring som utgår från behov och upp­skatt­ning. Bruks­vär­det för ex­em­pel­vis ett var­dagspors­lin är det fak­tis­ka värdet sett från be­ho­vet av att ha tall­ri­kar att äta på.

Bruks­vär­det är oftast högre än mark­nads­vär­det ef­ter­som andra­hand av lösöre ofta har ett väl­di­gt lågt värde. Om något där­e­mot ska säljas ska den i boupp­teck­ning alltid vär­de­ras med sitt mark­nads­värde även om det är lågt.

Det kan vara svårt att vär­de­ra lösöre

Det är ge­ne­rellt svårt att få fram ett exakt mark­na­ds- eller bruks­värde. Dis­ku­te­ra med de andra döds­bo­de­lä­gar­na och försök komma till samsyn. Kom ihåg att vär­de­ring­en aldrig är en exakt summa utan ett un­ge­fär­li­gt upp­skat­tat pris.

Gäller det något av be­ty­dan­de värde kan det vara idé att lägga extra tid på att kika runt vad lik­nan­de saker säljs för på andra­hands­mark­na­den. I vissa fall kan det också vara ak­tu­ellt att ta hjälp av en expert som kan vär­de­ra.

Kontor

Vär­de­ra lösöre i dödsbo

Vid boupp­teck­ning är det van­li­gt att vär­de­ra hela bo­ha­get som en post. Det går också att re­do­vi­sa lösöre se­pa­rat och det brukar då ofta vara av lite större värde. Det skulle ex­em­pel­vis kunna bli ak­tu­ellt vid vär­de­ful­la möbler, antika saker, tavlor eller smyc­ken.

Att skriva ner och vär­de­ra varje en­skild sak i en boupp­teck­ning skulle ta all­de­les för mycket tid.

Läs mer: Vär­de­rings­ta­bell för lösöre i boupp­teck­ning­en

Sälja dödsbo innan boupp­teck­ning

Boupp­teck­ning ska vara klar innan du kan sälja lösöre eller annan egen­dom från dödsbo. Det gäller även saker av lågt värde så som kläder, böcker och annat från hemmet. Och det gäller även om du är nära familj eller bröstar­vinge. I vissa fall kan man sälja lösöre om alla döds­bo­de­lä­ga­re är över­ens. Detta re­kom­men­de­ras där­e­mot inte för risken för att pro­blem senare upp­står.

Till­gång­ar och skul­der i dödsbo ska re­do­vi­sas så som de var vid tid­punk­ten för döds­fal­let i boupp­teck­ning­en. Boupp­teck­ning­en ska sedan skic­kas in till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring och vid en gransk­ning ska siff­ror­na stämma. Det är då svårt att kon­trol­le­ra boupp­teck­ning­en om till­gång­ar redan sålts eller getts bort.

Därför bör du inte sälja eller rensa dödsbo innan boupp­teck­ning­en re­gi­stre­ra­ts.

En boupp­teck­ning fun­ge­rar också som le­gi­ti­ma­tion. Vissa saker så som bil eller en fas­tig­het har du i regel inte heller be­fo­gen­het att sälja utan att kunna visa upp en re­gi­stre­rad boupp­teck­ning.

Får man tömma ett dödsbo innan boupp­teck­ning?

Du får inte tömma ett dödsbo innan boupp­teck­ning. Du bör inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla ar­ving­ar är över­ens. Det är döds­bo­et som äger egen­do­men och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

Innan ar­ving­ar­na kan för­de­la arvet efter den av­lid­ne måste det först ske en vär­de­ring av döds­bo­et genom en boupp­teck­ning. För att något inte ska räknas som be­drä­geri eller för­sking­ring bör ingen av ar­ving­ar­na ta saker eller sälja egen­dom från döds­bo­et innan boupp­teck­ning­en är klar. Även om döds­bo­de­lä­gar­na är över­ens kan pro­blem uppstå om man gör detta för tidigt.

Dela lösöre i boupp­teck­ning

När boupp­teck­ning är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket kan ni börja att dela lösöre och annan egen­dom mellan er. Även en­skild egen­dom ska vara med i boupp­teck­ning och ut­del­ning av arv. Att dela lösöre, pengar och annan egen­dom kallas att göra arv­skifte.

Det är i grun­den lagen och/eller tes­ta­men­te som be­stäm­mer vem som ärver. I boupp­teck­ning­en står det vilka som är ar­ving­ar. När alla ar­ving­ar är över­ens och har un­der­teck­nat en arvs­skif­tes­hand­ling kan du rent prak­tiskt betala eller dela ut arvet.

Skatt på lösöre

Vid för­sälj­ning av lösöre finns i regel ingen skatt och inte heller om någon av er ärver lösöre.

Där­e­mot kan döds­bo­et eller den som ärver få betala skatt vid för­sälj­ning av vär­de­pap­per eller en bostad och gör vinst. Det kan i vissa fall även gälla vid för­sälj­ning av konst och smyc­ken av större värde men detta är inte sär­skilt van­li­gt.

Testa Aatos tjänst för Boupp­teck­ning!

Det är enkelt att göra boupp­teck­ning med Aatos. Du be­hö­ver inte veta hur man gör eller kunna något om lagen.

Smidigare juridik, online och enkelt!