Får man tömma ett dödsbo innan boupp­teck­ning

Ett tomt hem
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-10-18 ● 4 minuter
Dela artikeln
Hur snart efter en person av­li­dit kan man börja sälja eller slänga saker som den ägt?

När en person har av­li­dit be­hö­ver man ta hand om deras till­gång­ar och skul­der och skapa en boupp­teck­ning. Det kan in­ne­bä­ra att man be­hö­ver tömma bo­sta­den eller sälja den av­lid­nes till­gång­ar, t.ex. deras hus. Vi går här igenom när man kan börja tömma ett dödsbo och vilka för- och nack­de­lar som finns.

Dödsbo och boupp­teck­ning

Dödsbo är namnet för den kvar­lå­ten­skap som den av­lid­ne lämnar efter sig. I döds­bo­et ingår till­gång­ar i form av pengar, bostad och fö­re­mål men också skul­der.

Döds­bo­de­lä­ga­re är de som har ansvar för döds­bo­et. De som är döds­bo­de­lä­ga­re är de som ärver av den av­lid­ne.

En boupp­teck­ning är en skrift­lig sam­man­ställ­ning av döds­bo­ets alla till­gång­ar och skul­der. Till­gång­ar­na (också allt lösöre) och skul­der­na ska an­teck­nas till det värde de hade på döds­da­gen.

Boupp­teck­ning­en ska gås igenom av döds­bo­de­lä­gar­na på en boupp­teck­nings­för­rätt­ning, ett möte, senast 3 må­na­der efter döds­fal­let. Där­ef­ter ska den skic­kas in till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

För att göra en boupp­teck­ning kan man ta hjälp av ju­ris­ter men man kan också göra det privat. Om man gör det privat utser man den som känner till döds­bo­ets egen­dom bäst av döds­bo­de­lä­gar­na till bo­upp­gi­va­re. Bo­upp­gi­va­re har hu­vud­an­sva­ret för döds­bo­et.

Visste du att? Ett dödsbo be­hö­ver de­kla­re­ra sina in­koms­ter.

💻 Du kan snabbt och enkelt göra en ju­ri­diskt kor­rekt bouppeck­ning hos Aatos i vår on­li­ne­tjänst för 1990 kr.

När kan man tömma ett dödsbo?

For­mellt sett äger döds­bo­et alla till­gång­ar och skul­der tills boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad och arv­skifte har skett, dvs. när arvet för­de­la­ts bland ar­ving­ar­na.

Innan dessa steg är fär­di­ga får egent­li­gen inte döds­bo­de­lä­ga­re eller någon annan på eget bevåg ta saker från den av­lid­nes hem.

Det finns dock ingen regel som säger att just boupp­teck­ning­en ska vara klar.

Om döds­bo­de­lä­ga­re är över­ens om det får en för­del­ning av döds­bo­ets saker därför ske men det är vik­ti­gt att do­ku­men­te­ra att alla döds­bo­de­lä­ga­re är över­ens om det som görs så ingen i ef­ter­hand kan ifrå­ga­sät­ta detta.

⚠️ For­mellt sett till­hör egen­do­men fort­fa­ran­de döds­bo­et tills arv­skifte har skett.

På­ver­kar detta boupp­teck­ning­ens ut­form­ning?

Som ti­di­ga­re nämnts, ska döds­bo­ets till­gång­ar och skul­der vid döds­da­gen upptas i boupp­teck­ning­en.

Därför på­ver­kar inte för­sälj­ning av döds­bo­ets till­gång­ar boupp­teck­ning­ens ut­form­ning ef­ter­som man utgår ifrån döds­da­gen.

💻 Hos Aatos kan du göra boupp­teck­ning enkelt. Aatos hjäl­per och guidar i hela pro­ces­sen, allt till ett fast pris, 1990 kr.

🏘️ Bostad

Vad gäller bostad får man tömma bo­sta­den och lägga ut den för för­sälj­ning innan boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad. Om alla döds­bo­de­lä­ga­re är över­ens. Detta gäller för fas­tig­he­ter och bo­stads­rät­ter, inte hy­res­rät­ter.

Där­e­mot får de nya ägarna inte till­trä­da fas­tig­he­ten tills boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad. Nya ägare kan inte få lag­fart innan boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­ra­ts.

🏙️ Hy­res­rätt

En månads upp­säg­ningstid gäller vid döds­fall för hy­reslä­gen­he­ter. Upp­säg­nings­ti­den börjar som van­li­gt räknas vid till­fäl­let man säger upp hy­res­av­ta­let.

🏦 Bank­me­del

Som ti­di­ga­re nämnts be­hö­ver man i boupp­teck­ning­en kon­takt med banker. De flesta banker kommer inte tillå­ta att döds­bo­de­lä­ga­re an­vän­der döds­bo­ets konton innan boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad. Därför kan inte döds­bo­ets bank­kon­ton tömmas innan boupp­teck­ning­en är gjord.

Det är också bra att ha pengar kvar på döds­bo­ets konto så länge döds­bo­et har skul­der att betala.

Vänta också med att tömma bank­kon­tot tills döds­bo­ets fas­tig­het eller bo­stads­rätt har blivit såld och till­trätts av de nya ägarna. Detta då bo­sta­den kan ha av­gif­ter som ska be­ta­las.

Läs om Tilläggs­boupp­teck­ning

Vad som bör und­vi­kas

Det som är vik­ti­gast att tänka på om man tömmer döds­bo­et innan boupp­teck­ning­en och arv­skifte skett är att alla döds­bo­de­lä­ga­re är över­ens.

💡 Vik­ti­gt! Om någon döds­bo­de­lä­ga­re tar saker från döds­bo­et utan de andras god­kän­nan­de kan de dömas till be­drä­geri eller för­sking­ring.

Ibland kan det vara oklart vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re. Dvs. vem som kommer ärva av den av­lid­ne. Om det finns minsta osä­ker­het om vem som är döds­bo­de­lä­ga­re bör man därför vänta med att tömma döds­bo­et. Det­sam­ma om det finns me­nings­skilj­ak­tig­he­ter kring hur döds­bo­ets egen­do­mar ska för­de­las bland ar­ving­ar­na.

Det är inte ovan­li­gt att det blir tvist där döds­bo­de­lä­ga­re miss­tän­ker att de andra har tagit till­gång­ar innan boupp­teck­ning­en. Vi re­kom­men­de­rar därför att man väntar med töm­ning eller för­sälj­ning av döds­bo­ets till­gång­ar i alla si­tu­a­tio­ner.

👉 Läs mer om hur du kan göra boupp­teck­ning online.

Hos Aatos kan du skapa en ju­ri­diskt kor­rekt boupp­teck­ning för 1990 kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!